PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022

Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการยื่นส่งสมัครไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรือไปทำงานในต่างประเทศ หรือเพื่อขอวีซ่าโยกย้ายถิ่นฐานในบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์ Pearson English Test เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ได้เหมือนกับ TOEFL iBT และ IELTS Perason English Test หลักใหญ่ๆจะแบ่งออกเป็น PTE Academic และ PTE General สำหรับ PTE General เป็นการทดสอบการสัมฤทธิผลทั่วไปในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในขณะที่ PTE Academic คือ การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานหรือไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้สมัครทำการทดสอบ PTE Academic ควรมีอายุอย่างน้อย 16 ปีขึ้นไป บล็อกนี้จะเน้นอธิบายเฉพาะเรื่อง PTE Academic https://www.pearsonpte.com/ Pearson Academic หรือ PTE Academic เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่ผู้พูดภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นการทดสอบการอ่าน การฟัง …

PTE Academic Test รูปโฉมใหม่พร้อม PTE Academic Online Test 11มกราคม 2022 Read More »

Omicron Covid-19 กับข่าวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังวิตกกังวลกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่โอไมครอน (Omicron COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา หลายประเทศเริ่มมีข้อจำกัดในการเดินทางเข้าประเทศของตน ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการจำกัดพรมแดนและมาตรการการเดินทางครั้งใหม่นี้ ประเทศต่างๆต้องการให้มีการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัสให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้มาตรการจำกัดการเดินทางเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้สนใจไปศึกษาต่อต่างประเทศหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศต่างก็ต้องหมั่นติดามข่าวสารของประเทศที่สนใจไปศึกษาต่อ https://www.studyinternational.com/news/omicron-travel-restrictions-by-country/ ต่อไปจะเป็นสรุปการรายงานเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเดินทางไปยังต่างประเทศ โดยจะเลือกจากประเทศที่นักศึกษาต่างชาตินิยมไปเรียนกัน มีดังนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศห้ามผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเหล่านั้น ได้แก่ แอฟริกาใต้ บอตสวานา ซิมบับเว นามิเบีย เลโซโท เอสวาตินี โมซัมบิก และมาลาวี ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สหรัฐฯได้สั่งให้สายการบินเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้เดินทางที่มาจาก 8 ประเทศภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา และนับตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ผู้เดินทางโดยเครื่องบินที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะการฉีดวัคซีน จะต้องแสดงเอกสารยืนยันผลการทดสอบไวรัสที่เป็นลบภายในหนึ่งวันก่อนขึ้นเครื่องบินเดินทางไปสหรัฐอเมริกา คำว่า “ผู้โดยสารทั้งหมด” หมายรวมถึงผู้เดินทางทั้งพลเมืองสหรัฐฯ ผู้พำนักถาวรที่ถูกต้องตามกฎหมาย(LPR) และชาวต่างชาติ …

Omicron Covid-19 กับข่าวการศึกษาต่อต่างประเทศ Read More »

IELTS Indicator ใช้ในกรณีศูนย์สอบ IELTS ปิดทำการเท่านั้น

ในการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อยื่นสมัครเรียนต่อทั้งในและต่างประเทศ มีแบบทดสอบที่เป็นตัวเลือกให้นักศึกษาทำสอบมากมาย เช่น TOEFL, IELTS, PTE, Duolingo Test, TOEFL Essentials, IELTS Indicator แบบทดสอบ 3 ประเภทหลังถูกนำมาใช้พื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็แทบจะว่าได้ เมื่อศูนย์ทำการทดสอบปิด ผู้สอบไม่สามารถทำแบบสอบได้ จึงไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษยื่นให้สถาบันการศึกษาที่สนใจจะสมัคร ทั้ง Duolingo Test, TOEFL Essentials และ IELTS Indicator จึงเกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ที่ต้องการทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์ในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้มีผลสอบยื่นให้สถาบันในต่างประเทศพิจารณาได้ จะได้ไม่เสียโอกาสในไปศึกษาต่อต่างประเทศ IELTS Indicator คือการทดสอบออนไลน์รูปแบบใหม่ของ IELTS ที่ผู้ต้องการสอบสามารถทำได้จากที่บ้านของผู้สมัครเอง โดยบททดสอบนี้ได้เริ่มนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 การทดสอบจะมีทุก ๆ 2 สัปดาห์และครอบคลุมทักษะทั้งสี่ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด การทดสอบใช้คำถามทดสอบสด (live test questions) โดยผู้สอบจะเป็นผู้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง เนื้อหาการสอบ IELTS Indicator …

IELTS Indicator ใช้ในกรณีศูนย์สอบ IELTS ปิดทำการเท่านั้น Read More »

ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2020-2021

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตัวแทนจากสำนักกิจการการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันการศึกษานานาชาติ ได้เปิดเผยผลการวิจัยในรายงานที่มีชื่อว่า Open Doors Report on International Educational Exchange รายงานดังกล่าวระบุว่า ในปี พ.ศ. 2564 นักศึกษาต่างชาติทั้งใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งนักศึกษาที่กำลังฝึกงาน (Optional Practical Training-OPT)ในระหว่างปีการศึกษา 2020-2021 มีจำนวนทั้งสิ้นรวม 914,095 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2019-2020 ประมาณ 15% https://opendoorsdata.org/wp-content/uploads/2021/11/OD21_Fast-Facts-2021.pdf ทั้งนี้สาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชิ้อโควิด-19 ทำให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์เพื่มมากขึ้น มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดสอนหลักสูตรในรูปแบบเข้าชั้นเรียนได้อย่างที่เคยทำกันในอดีต นอกจากนี้ประเทศต่างๆยังมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเดินทางเช้าออกประเทศของตน รวมทั้งการจำกัดจำนวนเที่ยวบินระหว่างประเทศทั่วโลก ถ้าจะพิจารณาเฉพาะตัวเลขนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างปีค.ศ.2020-2021 จะพบว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติใหม่ที่เดินทางเช้าไปศึกษาต่อที่ประเทศวหรัฐอเมริกาลดลงถึง 45% คือมีจำนวนรวม 145,528 คน ในจำนวนนี้เป็นผูไปศึกษาภาษาอังกฤษก่อนประมาณ 37,365 คน อย่างไรก็ตาม ประเทศสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศเป้าหมายอันดับ 1 ของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศ ท่านรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงการต่างประเทศ Mrs. Wendy …

ตัวเลขนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐอเมริกาในปีการศึกษา 2020-2021 Read More »