ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2564

ธนาคารกสิกรไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 8 ทุน โดยแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนสำหรับการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในประเทศ โดยกำหนดให้เรียนในสาขาวิชา MBA หรือ MFE หรือ MSF หรือ MIF หรือ MIM ในมหาวิทยาลัยที่กำหนดคือ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุนสำหรับการศึกษาต่อสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทยกำหนดประเทศที่จะให้ไปศึกษาต่อ 8 ประเทศ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริการพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยกำหนดให้ไปศึกษาสาขาวิชา MBA/Finance หรือ Financial Engineering หรือ International Business หรือ Risk Management หรือ Mathematics, หรือ Statistics หรือ Business Data Analytics (เฉพาะสาขาวิชาสุดท้ายเท่านั้นที่ให้เลือกไปเรียนได้เฉพาะที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) …

ทุนธนาคารกสิกรไทยประจำปี 2564 Read More »

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2564

ธนาคารกรุงเทพประกาศรับสมัครผู้สอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบรืหารธุรกิจและเทคโนโลยี่จำนวน 25 ทุน โดยมีวัคถุประสงค์หลักคือเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมทำงานและพัฒนาธนาคารกรุงเทพให้เป็นธนาคารชั้นนำในเอเซีย โดยธนาคารจะเปิดรับสมัครการสอบชิงทุนระดับปริญญาโทกับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยผู้สมัครสามรถยื่นใบสใัครออนไลน์ได้ โดยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ https://www.bangkokbank.com/th-TH/About-Us/Bangkok-Bank-Scholarships ทุนการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ทุนการศึกษาในประเทศและทุนการศึกษาในต่างประเทศ สำหรับ ทุนการศึกษาในประเทศ จะต้องเป็นหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจาก 4 สถาบันต่อไปนี้ คือ หลักสูตร MBA จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Full/Flexible Time) หลักสูตร MBA หรือหลักสูตร Master of Computer Science and Information Technology หรือหลักสูตร Master of Science in Finance หรือหลักสูตร Master Program in Financial Engineering หรือหลักสูตร Master …

ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2564 Read More »

นิทรรศการออนไลน์ของ The Times Higher Education วันที่ 27 มีนาคม 2564

The Times Higher Education จัดนิทรรศการออนไลน์ 4 ชั่วโมงชื่อ Talk Global Study ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ระหว่างช่วงเวลา 16.00-20.00 น.ให้นักศึกษาจากเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ทุกประเทศที่อยู่ในโซนเวลาใกล้เคียงกับ 3 ประเทศเหล่านี้คือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม และระหว่างช่วงเวลา 17.00-21.00 น. ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในโซนเวลาเดียวกันกับ 4 ประเทศเหล่านี้คือ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินสฺ์ และประเทศสิงคโปร์ โดยนักศึกษาจะได้พบกับตัวแทนวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจำนวน 70 แห่งใน 17 ประเท คือ ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม แคนาดา จีน เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ รัสเซีย สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร …

นิทรรศการออนไลน์ของ The Times Higher Education วันที่ 27 มีนาคม 2564 Read More »

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System

University of Wisconsin System คือระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐ (Public University) ในรัฐ Wisconsin และเป็น 1 ในระบบการรวมมหาวิทยาลัยที่เป็นของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เน้นการทำวิจัย (Research University) จำนวน 2 แห่ง มหาวิทยาลัยที่เน้นทั้งการสอนและการทำวิจัย (Comprehensive University) อีก 11 แห่ง และ วิทยาลัย 2 ปีหรือ Freshman/Sophomore Campus อีก 13 แห่ง University of Wisconsin-Madison จัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ (Public University) ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin โดยมี University of Wisconsin-Madison เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของระบบ University of Wisconsin System และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1848 University …

ระบบการรวมมหาวิทยาลัยแบบ U.of Wisconsin System Read More »