การขอวีซ่านักเรียน (F-1)โดยการนัดวันสัมภาษณ์ล่วงหน้า

การขอวีซ่านักเรียนเข้าสหรัฐ นักเรียนต้องทำการนัดหมายวันสอบสัมภาษณ์ก่อนที่จะเข้าไปยื่นเอกสารสัมภาษณ์ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ โดยเข้าไปจองคิวนัดสอบสัมภาษณ์ได้ที่  http://thailand.us-visaservices.com 

การนัดหมายวันสัมภาษณ์วีซ่าทำได้ 2 ทางคือ นัดหมายทางเว็บไซต์ กับ นัดหมายทางโทรศัพท์ คนส่วนใหญ่เลือกนัดหมายทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นนัดหมายแบบใดก็ตามต้องจ่ายค่าทำการนัดหมายวันยื่นเอกสารวีซ่าก่อน ถ้าเป็นการนัดหมายทางเว็บไซต์จ่ายค่านัดหมาย 408 บาท (หรือเทียบเท่ากับ US$12) ถ้าเป็นการนัดหมายทางโทรศัพท์จ่ายค่านัดหมาย 680 บาท( หรือเทียบเท่ากับ US$20) การจ่ายเงินค่านัดหมายมีคำศัพท์ที่ใช้เรียกขานกันคือ การซื้อ Pin หรือรหัสเข้าใช้เฉพาะ

การซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ทำได้ 2 ทางคือ

1. ซื้้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ได้ที่ทำการไปรษณีย์ เมื่อซื้อแล้วสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น หากซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันจันทร์ รหัสจะใช้ได้หลังบ่ายโมงของวันอังคาร แต่ถ้าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันศุกร์ รหัสจะใช้ได้หลังบ่ายโมง ของ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปเท่านั้น

2.ใช้บัตรเครดิตในการจ่ายค่านัดหมาย วิธีการนี้เป็นที่นิยม เพราะสะดวก รวดเร็ว และทำการเลือกวันนัดหมายได้เลยทันที หลังจากกรอกรายละเอียดบัตรเครดิตและบัตรเครดิตถูกตัดเงินเรียบร้อย

การเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใดๆ ต้องทำการยกเลิกการนัดหมายเดิมก่อน จึงจะทำการนัดหมายใหม่ได้ ทำเช่นนี้ได้ไม่เกิน3 ครั้ง ถ้าเกิน 3 ตรั้งต้องซื้อรหัสนัดหมายใหม่

หมายเหตุ จำนวนเงินไทยที่ใช้เป็นค่านัดหมายวันสัมภาษณ์วีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลียนเงิน แต่ไม่ได้หมายความว่า ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เช่น ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา (จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2553 นี้) ค่าบริการนัดหมายทางเว็บไซต์คือ 396 บาท เป็นต้น ทั้งนี้ สถานทูตสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้แจ้ง การเปลี่ยนแปลงราคาจำนวนเงินไทยให้ทางไปรษณีย์ทราบ

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top