การทำ Notary Public

Notary Public คือการให้มีบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อ หรือผู้ที่ต้องลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ เพื่อรับรองเอกสารนั้นว่า เป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือ ทำคำรับรองประเภทอื่นๆ รวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารนั้น โดยส่วนมากแล้วผู้ที่ต้องการให้ทำ Notary Public มีวัตถุประสงค์จะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือไปแสดงที่สถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไป และทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำ คำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ Notary Public อย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandnotary.com/notary_public.php

ในที่นี้ จะกล่าวถึงการทำ Notary Public เพื่อการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ

การส่งสมัครเรียนของบางสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางสถานศึกษาได้กำหนดให้นักศึกษาต้องจัดส่งเอกสารที่เรียกว่า Affidavit of Support ไปให้สถานศึกษา โดยเอกสารดังกล่าวต้องทำ Notary Public หรือ Notarized ด้วย ซึ่งนักศึกษาจะบางท่านอาจเกิดความสงสัยว่า ควรจะเป็นหน่วยงานใดในประเทศไทยที่ทำ Notary Public ได้ ขอยก

ตัวอย่างหนึ่งจากแบบฟอร์ม Affidavit of Support ของ Biola University ในรัฐ California ที่ระบุว่าต้องมีการทำ Notary Public ตอนส่งสมัครเรียนได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเอง

http://media1.biola.edu/undergrad/downloads/form/2010/Affidavit_Support.pdf

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ได้พูดถึงการทำ Notarized ไว้ดังภาพประกอบข้างล่าง คือ

ถ้านักศึกษาอยู่ในประเทศสหรัฐฯ จะทำการย้ายสถานที่เรียน เช่น ย้ายจากที่เรียนภาษา ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องยื่นเอกสารสมัครมหาวิทยาลัยใหม่ เมื่อมหาวิทยาลัยต้องการให้มีการรับรองเรื่องการเงินจากธนาคาร นักศึกษาสามารถนำใบรับรองหรือ Affidavit of Support Form ไปให้ธนาคารในประเทศสหรัฐฯที่นักศึกษามีบัญชีเงินฝากอยู่รับรองได้ แต่สำหรับนักศึกษาที่ยังอยู่ในประเทศของนักศึกษา ยังไม่ได้เดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐฯ นักศึกษาสามารถนำแบบฟอร์มดังกล่าวไปให้หน่วยงาน เช่น สถานทูตสหรัฐอเมริกา , สำนักงานทนายความ หรือธนาคาร ทำ Notary Public ให้

  • ถ้าเป็นสำนักงานทนายความ นักศึกษาควรจะเข้าไปค้นหาข้อมูล อาทิ จากเว็บไซต์  http://www.thailandnotary.com/notary_public.php ข้างต้น
  • หากเป็นธนาคารอาจได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า ธนาคารไม่เคยเซ็นต์ชื่อในแบบฟอร์มดังกล่าว ธนาคารจะออกให้ลูกค้าเฉพาะจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร
  • คำแนะนำที่คิดว่า น่าจะดีที่สุดและมีความเป็นไปได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก คือ ไปติดต่อทำ Notary Public ที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ โดยกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวให้เรียบร้อย Sponsor ไม่ต้องเซ็นต์ชื่อไว้ก่อน ให้ Sponsor ไปเซ็นต์ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่แผนก US Citizen Services นักศึกษาโปรดศึกษาวันและเวลาที่สถานทูตสหรัฐฯให้บริการการทำ Notary Public ได้ที่                                                                                                                                   http://bangkok.usembassy.gov/service/notarial-services.html

ก่อนเข้าไปที่สถานทูตควรนัดวันเวลาก่อนเข้าไปยื่นเอกสารทางออนไลน์

ในวันยื่นเอกสาร สิ่งที่ต้องนำไปคือ Affidavit of Support Form ที่กรอกแล้ว และจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารที่ Sponsor มีบัญชีเงินฝากอยู่ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯในแผนก US Citizen Services จะลงนามพร้อมตราประทับของสถานทูต และ Sponsor ของนักศึกษาก็จะลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจะต้องจ่ายค่าบริการให้สถานทูตจำนวน 30US$ (ราคาปัจจุบันจากเว็บไซต์ กรกฎาคม 2555 ขึ้นราคาค่าทำ Notary Public เป็น 50 US$ ) ถ้าไม่ได้แลกเงินเหรียญสหรัฐไว้ ให้จ่ายด้วยเงินบาทได้ อัตราแลกเปลี่ยนใช้ตามที่สถานทูตกำหนด เท่านี้เราก็จะได้เอกสาร ตามที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาต้องการ

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top