วิธีการส่งเงินให้นักศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ผู้ปกครองสามารถติดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อทำการส่งเงิน หรือโอนเงินไปให้นักเรียนใช้ได้หลายวิธี ดังนี้คือ

1. ดราฟท์ธนาคาร (Bank Draft) เป็นตราสารประเภทตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก ระบุชื่อผู้รับเงิน (ส่วนใหญ่เป็นชื่อนักศึกษา) และจำนวนเงิน ผู้ปกครองสามารถส่งดราฟท์ไปให้ผู้รับทางไปรษณีย์ เช่น ส่งในรูปไปรษณีย์ด่วน เช่น EMS, DHL, Fedex ฯลฯ  ซึ่งผู้ปกครองอาจจะต้องชำระเงินค่าส่งแพง แต่วิธีนี้จะมีคนเซ็นชื่อรับซองเอกสารทำให้ผู้ส่งเกิดความสบายใจได้ว่า นักศึกษาได้รับเงินจำนวนนั้นแล้ว ผู้รับจะนำดราฟท์ไปเข้าบัญชีธนาคารที่มีบัญชีเงินฝากอยู่ ซึ่งจะใช้เวลาขึ้นเงินประมาณ 2-15 วัน แล้วแต่นโยบายของธนาคารที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ

ตราสารประเภทนี้ผู้อื่นนำไปใช้ไม่ได้ หากสูญหายสามารถขอให้ธนาคารที่ออกดราฟท์ (ในประเทศไทย)ออกฉบับใหม่ทดแทนได้ โดยผู้ถือตราสารประเภทนี้ หรือผู้แทนต้องนำใบแจ้งความ สำเนาดราฟท์ และจดหมายมอบฉันทะ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือดราฟท์ไปแสดงที่ธนาคาร ผู้ปกครองควรถ่ายสำเนาเอกสารดราฟที่นักศึกษาซื้อเก็บไว้ด้วย

ค่าธรรมเนียมดราฟท์ ประมาณ 200-500 บาท ขึ้นอยู่กับสกุลเงินและธนาคารที่ออกตราสารนั้น เช่น ธนาคารกรุงเทพ คิดค่าธรรมเนียมการออกดราฟท์จำนวน 200 บาท ค่าอากรแสตมป์อีก 3 บาท รวมเป็นเงิน 203 บาท ต่อการออกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 1 ฉบับ บางธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย อาจแจ้งนักศึกษาว่า เมื่อนำดราฟท์ไปเข้าบัญชีธนาคารในสหรัฐ ธนาคารในสหรัฐจะหักค่าใช้จ่ายด้วย แต่จากประสบการณ์นักศึกษาที่ซื้อดราฟท์ไปจ่ายค่าเล่าเรียน ยังไม่มีคำตอบว่านักศึกษาถูกหักค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แต่อย่างใด ดังนั้น ถ้านักศึกษามีเพื่อนเรียนอยู่ในรัฐ หรือในเมืองเดียวกับที่นักศึกษาจะเดินทางไปศึกษาต่อ ให้นักศึกษาสอบถามประสบการณ์จากเพื่อนที่เคยนำดราฟท์ไปเข้าบัญชีกับธนาคารแห่งนั้นดูว่า ธนาคารในเมืองนั้นมีนโยบายหักค่าธรรมเนียมการนำดราฟท์เข้าบัญชีหรือไม่

2. การโอนเงินประเภทสวิฟท์ (Swift) เป็นการโอนเงินตรงเข้าบัญชีผู้รับที่เปิดไว้กับธนาคารในต่างประเทศ ซึ่งผู้รับจะได้รับเงินภายในระยะเวลาวันเดียว ถ้าเป็นธนาคารในเมืองใหญ่ หากเป็นธนาคารท้องถิ่นในเมืองเล็ก อาจใช้เวลา 2-3 วัน ผู้มาขอโอนเงิน เช่น ผู้ปกครองจะต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้คือ

2.1  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่า รับนักศึกษาผู้นั้นเข้าเรียน ได้แก่ I-20 หรือจดหมายตอบรับ

2.2  รายละเอียดของบัญชีเงินฝากและธนาคารของผู้รับ ได้แก่ ชื่อบัญชีเงินฝาก, หมายเลขบัญชี, ประเภทบัญชี (Checking หรือ Savings หรือ Time Deposit Account), ชื่อธนาคาร, สาขาของธนาคาร,ที่อยู่ของธนาคาร, รหัสการโอนเงินของธนาคาร (สหรัฐอเมริกา  เรียก Federal Wire Number เป็นเลขผสมตัวอักษรมี 9 ตัว:  อังกฤษเรียก Sort code เป็นเลขผสมตัวอักษร 6 ตัว :  ออสเตรเลียเรียก BSB เป็นเลขผสมตัวอัการ 5 ตัว)

ในการโอนเงินประเภท Swift ธนาคารในประเทศจะโอนเงินไปให้ธนาคารตัวแทนในประเทศปลายทาง ซึ่งจะโอนเงินต่อไปยังธนาคารผู้รับเพื่อเข้าบัญชีตามคำสั่ง

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท Swift ปกติธนาคารในประเทศไทยจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประมาณ 400-500 บาท ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศจะคิดค่าธรรมเนียมอีกประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ และธนาคารปลายทางจะคิดค่าธรรมเนียมการดำเนินการอีกเล็กน้อย เช่น 15 -20 เหรียญ หรืออาจไม่คิดเลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคารในต่างประเทศ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาเปิดบัญชีธนาคาร เช่น ธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรก ( หรือประเทศอื่นๆก็ตาม )ควรสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารนั้นๆว่า คิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินจำนวนเท่าไร หากนักศึกษามีเงินโอนมาจากประเทศไทย เป็นต้น

เพื่อความเข้าใจ ขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้คือ ผู้ปกครองท่านหนึ่งจะโอนเงินให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,000 เหรียญ ผ่านธนาคารกรุงเทพ จากเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงเทพคิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 400 บาท หากผู้โอนเงินในประเทศไทยเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ หรือ ที่เรียกว่า Charge our ผู้โอนเงินต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ธนาคารกรุงเทพเพิ่มอีก 750 บาท รวมเป็น 1,150 บาท กรณีธนาคารเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไว้ไม่พอชำระให้ธนาคารต่างประเทศ ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามที่ถูกเรียกเก็บจริง หากผู้โอนจ่ายค่าธรรมเนียมเพียง 400 บาทจากประเทศไทย นักศึกษาจะถูกหักเงินจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศประมาณ 20 เหรียญสหรัฐ เรียกว่า Charge ben และอาจถูกหักเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยได้ กรณีธนาคารปลายทางเป็นธนาคารท้องถิ่น

3. การโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ internet โดยเจ้าของบัญชีเอง ผู้รับผลประโยชน์หรือเจ้าของบัญชีจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมที่ธนาคารต่างประเทศเรียกเก็บ ( Charge ben) ได้เพียงอย่างเดียว ยกตัวอย่าง เช่น ผู้โอนที่เป็นนักศึกษาได้ทำเรื่องขออนุมัติจากธนาคารกรุงเทพ โดยนักศึกษาท่านนั้นมีบัญชี ibanking นักศึกษาจะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมการโอนเงินออกจากประเทศไทยคือ 300 บาท ต่อ 1 รายการ อย่างไรก็ตาม บัญชีของนักศึกษาในต่างประเทศ จะถูกหักค่าธรรมเนียมจากธนาคารในต่างประเทศตามปกติ และนักศึกษาจะไม่สามารถโอนไปบัญชีอื่นได้ เพราะตอนขออนุมัติจากธนาคารกรุงเทพ จะต้องแจ้งให้ธนาคารกรุงเทพทราบว่า จะโอนเข้าบัญชีหมายเลขอะไร, ธนาคารชื่ออะไร, ที่อยู่ของธนาคาร กรณีนักศึกษากรอกแบบฟอร์มขออนุญาต โอนเงินไปต่างประเทศให้ธนาคารก่อนเดินทาง นักศึกษาจะยังไม่ทราบหมายเลขบัญชีธนาคาร หรือชื่อธนาคารในต่างประเทศ นักศึกษาจะต้องอีเมล์มาแจ้งธนาคารกรุงเทพภายหลังจากเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อทราบชื่อธนาคารตลอดจนหมายเลขบัญชี

ช้อสังเกต เมื่อนักศึกษามีบัญชีเงินฝากที่ใช้โอนเงินทาง internet ได้แล้ว การโอนนั้นๆจะทำได้เฉพาะบัญชีในประเทศไทยเท่านั้น เพื่อให้บัญชีนั้นสามารถทำธุรกรรมการโอนเงินไปต่างประเทศได้ นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อขออนุญาตโอนเงินจากบัญชีที่มีอยู่นั้นไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่านักศึกษาจะเลือกใช้บริการการโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งใด โปรดสอบถามเรื่องค่าธรรมเนียมจากธนาคารแห่งนั้นๆก่อนตัดสินใจ ค่าธรรมเนียมต่างๆได้แก่

  • ค่าธรรมเนียมที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งนั้นเรียกเก็บจากผู้โอนทันทีที่กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอโอนเงินกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
  • ค่าธรรมเนียมจากธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ
  • ค่าธรรมเนียมจากธนาคารปลายทาง(ถ้ามี)

เนื่องจากในปัจจุบันมีการแข่งขันในเรื่องการให้บริการสูง เพื่อประโยชน์ของผู้โอนเงิน โปรดสอบถามค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น, รายการโปรโมชั่นของธนาคารต่างๆ ตลอดจนความแตกต่างในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลนั้นๆ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการของธนาคารพาณิชย์แห่งใดแห่งหนึ่ง

4. บัตร ATM ระหว่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่อาจมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น ธนาคารกรุงเทพใช้ชื่อเรียกว่า Be1st,  ธนาคารกสิกรไทยเรียก K-ATM  ฯลฯ นักศึกษาควรทดลองใช้บัตร ATM  กับตู้กด ATM ในประเทศไทยก่อนนำไปใช้ในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบแถบแม่เหล็กข้างหลังบัตรว่า ใช้ได้้โดยไม่มีปัญหา ยกตัวอย่าง เช่น เคยมีนักศึกษานำบัตรไปใช้โดยไม่เคยทดลองกดเงินจากตู้ ATM  ในประเทศไทยมาใช้ก่อน จึงไม่ทราบว่าแถบแม่เหล็กข้างหลังบัตรชำรุด พอไปกดเงินในสหรัฐอเมริกา ไม่มีเงินออกมา นักศึกษาจึงต้องติดต่อกลับมาที่ธนาคารผู้ออกบัตรในประเทศไทยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ธนาคารแห่งนั้นให้ไว้

อนึ่ง การกดเงินมาใช้ก็เข่นเดียวกัน นักศึกษาควรทราบว่า ตู้กดในแต่ละประเทศสามารถกดเงินออกมาได้คราวละจำนวนเท่าไร เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนเงินขั้นต่ำในแต่ละเมืองและแต่ละรัฐอาจมีจำนวนไม่เท่ากัน บางรัฐอนุญาตให้กดได้ครั้งละ 1,000 เหรียญ แต่บางรัฐอาจจะอนุญาตให้กดได้ครั้งละ 500 เหรียญ ถ้าต้องการเงินจำนวนมากต้องกดหลายครั้ง ค่าธรรมเนียมการกดเงินจึงมีโอกาสมากกว่า 100 บาทได้ นักศึกษาควรสอบถามจากเจ้าหน้าที่ธนาคารเวลาเปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา หรือสอบถามจากประสบการณ์เพื่อนที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบเครื่องหมายต่างๆด้านหลังบัตรว่ามีเหมือนกับเครื่องหมายที่อยูบนตู้ ATM ที่ต้องการกดเงินหรือไม่ ไม่ใช่ดูว่ามีตู้กด ATM ของธนาคารชื่อเดียวกันกับธนาคารในประเทศไทยที่เป็นผูออกบัตร ATM ให้นักศึกษา เครื่องหมายดังกล่าวได้แก่

5. การโอนเงินผ่าน Western Union แม้ว่าจะสะดวกกับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับบริการภายใน 15 นาที หลังจากผู้ต้องการโอนเงินที่อยู่ในประเทศไทยกรอกแบบฟอร์มเสร็จ แบบฟอร์มจะระบุ ชื่อและที่อยู่ผู้รับเงิน เมืองและประเทศผู้รับ จำนวนเงินที่ต้องการ ผู้โอนแสดงบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางและจำนวนเงิน การรับเงิน ผู้รับเงินไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม แต่ไม่แนะนำให้ส่งเงินให้นักศึกษาด้วยวิธีนี้ ยกเว้น นักศึกษาท่านนั้นมีความต้องการรีบด่วน เพราะการส่งเงินประเภทนี้จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามที่ Western Union กำหนด รวมถึงค่าธรรมเนียมคิดตามจำนวนเงินโอนและประเทศปลายทางซึ่งกำหนดโดย Western Union ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง ตัวอย่างค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน คือ

จำนวนเงินโอน(บาท) ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน(บาท)
105,000.01-120,000 4,200
345,000.01-360,000 12,200

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top