คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการเดินทาง

เพื่อผ่อนคลายความวิตกกังวลให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งเคยออกเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกในชีวิต ขอรวบรวมคำศัพท์จากเว็บไซต์ต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซต์การสอนภาษาอังกฤษที่ให้แนะนำเกี่ยวกับคำศัพท์การเดินทางทางเครื่องบินไว้ดังนี้ คือ

ข้อสรุป จากหลายเว็บไซต์ คำศัพท์โดยทั่วไปที่นักศึกษาควรทราบก่อนเดินทางคือ

คำศัพท์

ความหมาย

AIRPORT LIMOUSINE/BUS รถของสนามบินพาเข้าส่งที่สนามที่สำคัญๆ หรือโรงแรมใหญ่ๆ ในตัวเมืองหรือสถานีรถโดยสารประจำทาง
BAGGAGE CLAIM AREA   บริเวณรับกระเป่าเดินทางที่สนามบินปลายทาง ในบางแห่งหมายรวมถึงจุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
BOARDING PASS   เอกสารระบุเลขที่นั่ง ใช้สำหรับผ่านเข้าเขตผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
CAROUSEL   สายพานหรือรางเลื่อนรับ/ส่งกระเป๋า
CONNECT FLIGHT การต่อเที่ยวบิน
CUSTOM  ศุลกากร ทำหน้าที่ ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
DOMESTIC FLIGHT  สายการบินภายในประเทศ
FLIGHT เที่ยวบินของสายการบิน
FREE AIRPORT SHUTTLE รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินที่ให้บริการฟรี
GATE ประตูเข้าออกระหว่างอาคารและเครื่องบิน
IMMIGRATION OFFICER เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสารวีซ่า
INTERNATIONAL FLIGHT สายการบินระหว่างประเทศ
LOST AND FOUND จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
NON-SMOKING AREA  ที่นั่งในเครื่องบินที่อยู่ในเขตที่ไม่สามารถสูบบุหรี่ได้ หรือหมายถึง บริเวณทั่วไปที่อยู่ภายในอาคารสนามบินที่ไม่อนุญาตให้มีการสูบบุหรี่
PASSENGER    ผู้โดยสารสายการบิน
PORT OF ENTRY ด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านแรกที่เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกา
RESERVATION CODE  รหัสบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารในการเดินทางครั้งหนึ่งๆ
SMOKING AREA ที่นั่งในเครื่องบินที่อยู่ในเขตที่สามารถสูบบุหรี่ได้ หรือหมายถึงบริเวณที่ถูกจัดให้เป็นที่สูบบุหรี่ได้ ภายในอาคารหรือสนามบิน (ปัจจุบัน สายการบินส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารบนเครื่องบินสูบบุหรี่)
TERMINAL ตัวอาคารในสนามบิน ที่มีสถานที่ทำการของบริษัทสายการบินต่างๆตั้งอยู่ และมีสถานปฏิบัติการที่สำคัญที่ส่งข่าวเกี่ยวกับการบิน เช่น หอบังคับการบิน ในสหรัฐอเมริกา สนามบินแต่ละแห่งกว้างใหญ่มากแบ่ง                  TERMINAL ออกเป็นเขตๆคือ A,B,C,D, หรือ 1,2,3,4 และแต่ละเขตจะมีที่ทำการของบริษัทการบินที่ตกลงกันไว้ตั้งอยู่
TRANSIT PASSENGER  ผู้โดยสารที่แวะลงสนามบินแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่องโดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้น
VOUCHER เอกสารสำหรับได้รับบริการฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน บริการฟรีนั้นอาจเป็นด้านโรงแรม หรือ บริการรถรับส่งระหว่างโรงแรมกับสนามบิน แล้วแต่สายการบินจะให้ผู้โดยสาร ในบางกรณี อาจหมายถึง เอกสารการจองโรงแรมล่วงหน้า ที่ชำระเงินล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top