การเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 2)

เมื่อนักศึกษาเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ตรงไปที่เคาน์เตอร์ check-in ของสายการบินที่นักศึกษาจะต้องเดินทาง ณ จุดนี้ เจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆจะสอบถามผู้โดยสารว่า ใครจัดกระเป๋าให้ และมีเจล หรือของเหลวในกระเป๋า Carry-on หรือไม่ หลังจากนั้น บางสายการบินจะมีหน้าจอมอนิเตอร์อยู่ที่เคาน์เตอร์ Check-in ที่หันหน้าจอเข้าหาผู้โดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารเช็ค Boarding Pass เอง นักศึกษาบางรายที่ทำไม่ได้ ให้ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สายการบินนั้นๆ บางสายการบินไม่มีจอมอนิเตอร์ที่หันออกให้ผู้โดยสารเลือกที่นั่งเอง เจ้าหน้าที่ยังช่วยทำให้ผู้โดยสารอยู่

เมื่อเช็ค Boarding Pass เสร็จ เจ้าหน้าที่จะชั่งน้ำหนักกระเป๋า ถ้าน้ำหนักกระเป๋าเกิน ต้องเสียเวลาเอาเสื้อผ้าออก หรือต้องยอมจ่ายเงินค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนที่เกิน หากผู้โดยสารยืนยันจะเอาของไปทั้งหมด ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลา ผู้โดยสารควรชั่งน้ำหนักกระเป๋ามาจากที่บ้านให้พอดี

ในการเช็คกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งสองใบควรแจ้งเจ้าหน้าที่  Check through เมืองปลายทาง หรือ เมืองสุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ยกเว้น ในกรณีที่การเดินทางภายในประเทศสหรัฐ ใช้เครื่องบินคนละสายกับที่เดินทางออกจากประเทศไทย เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถเช็ค Boarding Pass จนถึงเมืองสุดท้ายได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งผู้โดยสารให้ไปเช็ค Boarding Pass เองอีกครั้งที่เมืองแรกที่ไปถึงสหรัฐอเมริกา (Port of Entry)  เจ้าหน้าที่ของสายการบินจะคล้อง Tag  ระบุุรายละเอียดเมืองต่างๆที่ผ่าน เช่น เริ่มจาก BKK-NRT-LAX เป็นต้น ไว้ที่หูกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ทั้งสองใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะคืนหนังสือเดินทาง, Boarding Pass และตั๋ว E-ticket ให้ผู้โดยสาร   นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติม เรื่องมาตราการการจำกัดของเหลวก่อนขึ้นเครื่องบินได้จาก 2 เว็บไซต์นี้ คือ

1. เว็บไซต์ของ Transportation Security Administration ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลอเมริกัน https://www.tsa.gov/travel/security-screening/liquids-rule

 

2.  เว็บไซต์ของสนามบินสุวรรณภูมิ http://www.suvarnabhumiairport.com/th/265-suvarnabhumi-security-information

มาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ ขึ้นเครื่องบิน
ของเหลว เจล สเปรย์ฯ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎ เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล์ สเปรย์ น้ำหอม เจลใส่ผม
ยาสีฟัน น้ำยาระงับกลิ่นกาย เป็นต้น

ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

– ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)

– ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง โดยต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดตรวจค้น

– ของเหลว เจล สเปรย์ที่มีความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ต้องบรรจุในกระเป๋าสัมภาระที่ท่านจะบรรทุกลงใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อผ่านขั้นตอนเช็ค – อิน เท่านั้น

– ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย
การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ
การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน ผู้โดยสารควรสอบถามจากสายการบิน ที่จะเดินทางให้ชัดเจนก่อนที่จะซื้อสินค้า

ข้อมูลต่อไปนี้คัดลอกมาจากจากเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งแนะนำผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องไว้ละเอียดชัดเจนดีว่า  เพื่อความสะดวกต่อท่านผู้โดยสาร ในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้นเครื่องบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอแนะนำผู้โดยสารดังนี้ คือ
1.ก่อนเข้ารับการตรวจบัตรโดยสารหรือเช็คอิน (Check-In)
1.1 นำของเหลว เจล และสเปรย์ หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันที่มีขนาดบรรจุภัณฑ์เกินกว่า 100 มิลลิลิต รวมทั้งวัตถุแหลมคม ทุกชนิดใส่ในกระเป๋าสัมภาระ ที่จะผ่านเช็คอินเพื่อลำเลียงส่งขึ้นเครื่องบิน
1.2 หากต้องการนำ ของเหลว เจล สเปรย์ ถือติดตัวขึ้นบนเครื่องบิน ของเหลวนั้น ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร โดยต้องนำใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสแบบ Zip-Lock ขนาด 20×20 เซนติเมตร (มีจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน) ผูโดยสาร 1 คน ต่อ 1 ถุง ปริมาณของเหลวเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (หรือ 1 ลิตร)
1.3 ผู้โดยสารที่มีอาวุธปืนต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน เพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารและแยก
เครื่องกระสุน ณ สถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้
1.4 ผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาต ให้นำพาสารหรือวัตถุอันตรายทุกชนิด ไปกับเครื่องบิน ไม่ว่าจะบรรทุกไปกับสัมภาระที่เช็คอินหรือนำติดตัว
ขึ้นเครื่องบิน

2. เมื่อ Check-In เสร็จแล้ว
2.1 เมื่อผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเช็คอินเสร็จแล้ว จะต้องเข้ารับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (Passport Control) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประกาศขอความร่วมมือ ผู้โดยสารที่ต้องไปขึ้นเครื่องบินที่ ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน (Gate) C1-C10 และ D1-D4 ให้เข้าช่องทางตรวจหนังสือเดินทางด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Row K-L ส่วนผู้โดยสารที่ต้องขึ้นเครื่องบินที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องบิน (Gate) D5-D8, E1-E10, F1-F6 และ G1-G5 ให้เข้าช่องทางตรวจหนังสือเดินทางด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอิน Row T-U

3. การตรวจค้น
3.1 เมื่อผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางแล้ว ผู้โดยสารจะเข้าสู่ขั้นตอน การตรวจค้น เพื่อการรักษาความปลอดภัย เริ่มจากการ
เตรียมบัตรโดยสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
3.2 ให้ผู้โดยสารนำกระเป๋าที่ถือติดตัวใส่ถาดเพื่อเข้าเครื่อง X-Ray หากท่านใดมีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Laptop) เสื้อแจ็กเก็ต เข็มขัด และถุง Zip-Lock บรรจุของเหลวให้แยกต่างหากและใส่อีกถาดหนึ่งเพื่อเข้าเครื่อง X-Ray

3.3 สำหรับตัวผู้โดยสารให้เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ ผู้โดยสารท่านใดที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) หรือกำลังตั้งครรภ์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าจุดตรวจค้นเพื่อผ่านเข้าช่องทางเฉพาะ และรับการตรวจค้นร่างกายด้วยมือ
3.4 ผู้โดยสารที่เดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะแล้วเกิดสัญญาณเตือน ผู้โดยสารต้องเดินกลับออกไป เพื่อตรวจซ้ำอีกครั้งว่า ยังมีสิ่งของ
ที่เป็นโลหะหลงเหลืออยู่หรือไม่ หากพบว่ามีให้นำสิ่งของใส่ ลงในถาดที่จัดเตรียมไว้ผ่านเครื่อง X-Ray และเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะ
เป็นครั้งที่ 2
3.5 กรณีที่ผู้โดยสารเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะเป็นครั้งที่ 2และยังมีสัญญาณเตือน เจ้าหน้าที่จะเชิญให้ผู้โดยสารพักรอในพื้นที่ ที่จัดไว้ และเจ้าหน้าที่ตรวจค้นจะมารับไปทำการตรวจค้นร่างกาย เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องตรวจจับโลหะส่งสัญญาณ
3.6 เมื่อผู้โดยสารได้รับการตรวจค้นร่างกายและสัมภาระทุกขั้นตอนแล้ว จะสามารถไปรอขึ้นเครื่องบินได้

ผู้โดยสารที่ปฏิเสธการตรวจค้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระ หรือการตรวจค้นร่างกาย และปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านจุดตรวจค้น เพื่อไปขึ้นเครื่องบิน

ภาพต่อไปนี้เป็นภาพตัวอย่าง Boarding Pass และ  tag คล้องกระเป๋าเดินทางใบใหญ่

1. Boarding pass

2.Tag คล้องกระเป๋าเดินทางใบใหญ่กระเป๋า

รูปภาพจาก http://www.seat31b.com/tag/ssss/

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top