คำแนะนำในการเข้าใช้รหัสเฉพาะ( Pin Number) ทางเว็บไซต์นัดสัมภาษณ์วีซ่าสหรัฐอเมริกา

  1. เข้าไปที่อยู่เว็บไซต์ของการนัดหมายสัมภาษณ์วีซ่า   http://thailand.us-visaservices.com
  2. จากหน้าจอ คลิกที่ Visa Information and Appointments หรือ ข้อมูลวีซ่าและการนัดหมาย
  3. อ่าน และยอมรับเงื่อนไขในหน้า Determining Where to Apply หรือ ตัดสินใจว่าจะสมัครที่ใด คลิก  Yes, I accept the above terms and conditions หรือ ยอมรับ
  4. คลิก Next หรือ ส่ง แล้วทำตามขั้นตอนในหน้าถัดไป
  5. ใส่ข้อมูลตามช่องที่กำหนด ในหน้า Create New Login หรือ สร้างชื่อผู้เข้าใช้ใหม่ (กรอกข้อมูลตั้งแต่ช่องระบุชื่อผู้เข้าใช้ จนถึงช่องยืนยันที่อยู่อีเมล์)
  6. ใส่เลขรหัสเข้าใช้เฉพาะ  (Pin Number) จำนวน 15 หลัก ที่ระบุบนใบเสร็จรับเงิน ในช่อง I have already purchased a PIN หรือ ฉันได้ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะสามารถรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN)
  7. การจองวัน-เวลานัดสัมภาษณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถจองวันสัมภาษณ์ได้ 1 ครั้ง หากต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถเปลี่ยนวันนัดสัมภาษณ์ได้ 2 ครั้ง Pin จะมีอายุการใช้งานเพียง 10 วัน หลังจากนัดวันสัมภาษณ์แล้ว อนึ่ง อายุการใช้งานรหัสเฉพาะ สำหรับบริการข้อมูลวีซ่าทาง เว็บไซต์ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเข้าไปดูวันนัดสอบสัมภาษณ์ได้หลายครั้ง เป็นเวลา 90 วันนับตั้งแต่ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) หากได้ทำการนัดหมายและยืนยันการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว ผู้ยื่นขอวีซ่าจะสามารถเข้าสู่บัญชีข้อมูลส่วนตัว เพื่ออ่านข้อมูลวีซ่า ได้อีก 10 วันเท่านั้น
  8. กรณีนัดหมายสำเร็จแล้ว เมื่อต้องการเข้าสู่ระบบต่อไป ให้คลิกที่ Applicant Login If you have already created a username/password,please login here. If you do not have a username/password, please click here to create login information หรือ ” ถ้าท่านมีชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่านอยู่แล้ว” กรุณา เข้าสู่ระบบที่นี่ ในหน้าสร้างชื่อผู้เข้าใช้ใหม่หรือคลิกปุ่ม “ตกลงเข้าสู่ระบบ” จากหน้าหลักแล้ว ใส่ชื่อผู้เข้าใช้ และรหัสผ่านของตนเองได้เลย

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครได้จัดทำ Powerpoint เกี่ยวกับวิธีจองวันนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าไว้ ที่เว็บไซต์  http://bangkok.usembassy.gov/uploads/O0/2t/O02tTMhEsjrIRIBgOS_y2Q/pinhowto_english.pdf

หรือ http://bangkok.usembassy.gov/root/pdfs/pinhowto_english2.pdf  อย่างไรก็ตาม หน้า Create New Login ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ตามที่คัดลอกมาไว้ที่ข้างล่างนี้

Create New Login
ATTENTION RETURNING USERS: If you have already created a username/password, please login here.
Create Login Information
All fields marked * are required.  Please enter all fields in English.  User name and password are case sensitive.
Note: To schedule a visa appointment at the U.S. Embassy through this service, all applicants are required to provide a DS-160 confirmation number. Before proceeding, please make sure each applicant (including all family members) has completed the Nonimmigrant Electronic Visa Application Form DS-160. The DS-160 confirmation number is the alpha-numeric code located below the bar code on the printed confirmation page that appears when the application has been completed at https://ceac.state.gov/genniv/
Please enter all fields in English.
Enter a user name:
(Enter 5-15 characters)
*
Enter a unique password between 10 and 15 characters in length and MUST contain at least:
• one lower case letter
(example: a, e, m, f)
• one upper case letter
(example: A, E, M, F)
• one numerical digit
(example: 2, 4, 7)
• one special character (@#$%^&+=)
(Example: [email protected])
*
Confirm password: *
Choose a secret question: * Please select a question What was the name of your first school? What is your Mother’s Maiden Name? What is your favorite color? What is your place of birth? What is your pet’s name?
Answer to the secret question: *
Please select a preferred language: * Please select a language English Thai
Enter your email address: *
Confirm your email address: *
I’m a sponsor user and have a Group Code:
If you are a sponsor user and have a Group Code enter your agency’s Group Code here.
I’m a group user and have an Access Code:
If you are a group user and have an Access Code enter it here.
I have already purchased a PIN:I have already purchased a PIN:  If you have already purchased a PIN from Thailand Post, enter your PIN here.

For group users, this is used by your individual applicants to access the EVAF form, complete the form, and print out the form.

Please remember that your PIN is not valid until 1:00 p.m. on the business day following the day it was purchased.
© 2005 TeleTech Government Solutions, LLC/CSC. All Rights Reserved.Please be aware that this Web site is best seen in Windows Explorer 6.0 or higher.  Firefox, Safari and other Web browsers will not allow all parts of the application to be seen or used.

Privacy Policy

2.3.9.4602

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top