บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา

ผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา จะใช้บริการไปรษณีย์เพื่อการขอวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกา 3 ครั้ง คือ

1. ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (Pin Number) ได้ที่ทำการไปรษณีย์ 260 แห่งทั่วประเทศ (ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทุกจังหวัด) เพื่อทำรายการจองวัน เวลาสอบสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่า สามารถเลือกได้ 2 วิธี คือ ทำรายการนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าทางโทรศัพท์ (ราคา 20US$ หรือ 660 บาท ) หรือทางอินเตอร์เน็ต (ราคา 12 US$ หรือ 396 บาท)

ข้อสังเกต จำนวนเงินบาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ทราบ

อนึ่ง สำหรับค่าธรรมเนียมรหัสเข้าใช้เฉพาะ ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถเลือกชำระ โดยให้ต้ดจากบัตรเครดิตได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

หากผู้ยื่นขอวีซ่า ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) จากที่ทำการไปรษณีย์ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะสามารถใช้รหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) นี้ได้ หลังเวลา 13.00 น. ของวันทำการถัดไปเท่านั้น เช่น หากผู้ยื่นขอวีซ่าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันจันทร์ ผู้ยื่นขอวีซ่าจะใช้ได้หลังบ่ายโมงของวันอังคาร หากผู้ยื่นขอวีซ่าซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะ (PIN) ในวันศุกร์ ผู้ยื่ขอวีซ่าจะใช้ได้หลังบ่ายโมง ของ วันจันทร์ ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปเท่านั้น แต่ถ้าผู้ยื่นขอวีซ่าตัดเงินค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต ผู้ยื่นขอวีซ่าจะสามารถนัดวันสอบสัมภาษณ์ได้เลยทันที หลังจากระบบตัดเงินจากบัตรเครดิตได้แล้ว โดยไม่ต้องรอวันรุ่งขึ้น

2. ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถใช้บริการไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ภายในสถานทูต ณ กรุงเทพมหานคร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชำระเงิน 75 บาท เพื่อซื้อซองสำหรับการส่งหนังสือเดินทางคืน ให้แก่ผู้ขอวีซ่าผ่าน ผ่านบริการ EMS กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ผ่านการสัมภาษณ์วีซ่า เจ้าหน้าที่กงสุลจะคืนหนังสือเดินทาง ให้กับผู้ยื่นขอวีซ่าในวันสอบสัมภาษณ์เลย  โดยผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถขอเงิน ค่าซื้อซองส่งหนังสือเดินทางกลับคืนจากไปรษณีย์ได้

หมายเหตุ ข้อมูลล่าสุด (12 ตุลาคม 2553 ) สถานทูตสหรัฐอเมริกาให้ผู้สอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเท่านั้น ที่ต้องไปซื้อซองจดหมายเพื่อส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ด่วน ในขณะที่ผู้สอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน ไม่ต้องเสียเงินค่าซื้อซองจดหมายกับไปรษณีย์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถานทูต

อนึ่ง กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถซื้อซองจดหมาย เพื่อส่งหนังสือเดินทางกลับคืนเพียงซองเดียวได้ ผู้ยื่นขอวีซ่าแต่ละท่าน ต้องซื้อซองส่งหนังสือเดินทางกลับเป็นรายบุคคลไป

หากผู้ยื่นขอวีซ่ามีปัญหาการเข้าใช้ระบบ Pin Number โปรดอีเมล์แจ้งไปที่ [email protected] หรือ [email protected]

3. เมื่อผู้ยื่นขอวีซ่าได้วันนัดสอบสัมภาษณ์แล้ว ระบบจะยืนยันวันนัดสัมภาษณ์ทางอีเมล์ที่ผู้ยื่นขอวีซ่าได้แจ้งไว้ ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องไปชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่าจำนวน 140US$ หรือ 4,620 บาท ต่อ หนึ่งคน ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ จำนวน 260 แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์รับชำระเงินแล้วจะมอบใบรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ พร้อมต้นฉบับของแบบฟอร์ม ธน.1 พิเศษ ให้ผู่ยื่นขอวีซ่าไปยื่นต่อสถานทูตอเมริกาในวันสอบสัมภาษณ์

ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถตรวจสอบสถานะ การส่งคืนหนังสือเดินทางได้ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย คือ www.thailandpost.co.th หรือ Call Center 1545

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top