การรับรองวิทยฐานะสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (Accreditation)

สำนักงานก.พ.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย จะทำหน้าที่พิจารณาคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และต้องการสอบบรรจุเข้ารับราชการว่า สถาบันการศึกษาที่นักศึกษาจบมานั้น ได้มาตราฐานที่จะบรรจุเข้าเป็นข้าราชการได้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่านักศึกษาท่านนั้นจะไม่ได้คิดกลับมาทำงานในภาครัฐ ก็ควรพิจารณาหลักเกณฑ์การรับรองคุณวุฒิจากต่างประเทศของก.พ.ไว้บ้าง เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการเลือกสมัครเรียนสถานศึกษาในต่างประเทศที่ได้มาตราฐาน

1. สหรัฐอเมริกา

รับบาลกลางสหรัฐอเมริกาไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ มาตราฐานการศึกษาของทั้งประเทศ มลรัแต่ละรัฐเป็นผู้วางนโยบาย เงื่อนไข และกำหนดมาตราฐานขั้นต่ำ ในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาภายในรัฐนั้นๆเอง สถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกาจึงมีความแตกต่างกันในคุณลักษณะ คุณภาพของการจัดการการศึกษา รวมทั้งมาตราฐานการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยในแต่ละรัฐ อาจแตกต่างกันได้ เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพ และมาตราฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จึงมีการจัดตั้งสมาคมชื่อ The Council for Higher Education Accreditation (CHEA) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน มาควบคุมมาตราฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐต่างๆ

การรับรองวิทยฐานะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. การรับรองวิทยฐานะสถาบัน (Institutional or Regional accreditation) ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากสมาคมภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งใน 10 แห่งต่อไปนี้ถือวว่าก.พ.รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้

1.1   Accrediting Commission for Career Schools/Colleges of Technology  (ACCST)

1.2   Accrediting Council for Independent Colleges and Schools  (ACICS)

1.3   Middle States Association of Colleges and Schools Commission on Higher Education (MSA-CHE)

1.4   The Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges and Universities (NASC-CCU)

1.5   North Central Association of College and Higher Learning Commission (NCA-HLC)

1.6   New England Association of Schools and Colleges, Inc./Commission on Institutions of Higher Education (NEASC-CIHI)

1.7   New England Association of Schools and Colleges, Inc./Commission of Technical and Career Institutions (NEASC-CTCI)

1.8   Southern Association of Colleges and Schools/Commission on Colleges (SACS-CC)

1.9   Western Association of Schools and Colleges/Accrediting Commission for Community and Junior  Colleges (WASC-Jr)

1.10 Western Association of Schools and Colleges/Accrediting Commission for Senior Colleges and Universities (WASC-Sr)

2. การรับรองวิทยฐานะมาตรฐานสาขาวิชาชีพ(Professional Accreditation)

สำหรับประเทศไทย ผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Public Safety 21 สาขาวิชา ที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด จะต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองสาขาวิชาชีพ จากสมาคมวิชาชีพแต่ละสาขาในสหรัฐอเมริกา จึงพิจารณาคุณวุฒิให้เท่ากับผู้สำเร็จการศึกษาจากประเทศไทย

หากสำเร็จจากสถาบันที่ได้รับรับรองวิทยฐานะสถาบัน ( Institutional or Regional Accreditation) แต่ไม่มีสมาคมวิชาชีพ ( Professional Accreditation) นั้นๆรับรอง ก.พ.จะรับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้ โดยได้รับเงินเดือนต่ำกว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาในประเทศไทย 2 ขั้น

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ Public Safety 21 สาขา ได้แก่

  1. Architecture :  National Architectural Accrediting Board   www.naab.org
  2. Chiropractic Education :   Council on Chiropractic Education  www.cce-usa.org
  3. Dentistry :   American Dental Association www.ada.org
  4. Dental Auxiliary :   American Dental Association www.ada.org
  5. Dietetics :  The American Dietetic Association www.eatright .org
  6. Engineering,Engineering Technology :   Accrediting Board for Engineering and Technology,Inc.  www.abet.org
  7. Industrial Technology :   National Association for Industrial Technology www.nait.org
  8. Law :   Association of American Law Schools www.aals.org และ  American Bar Association  www.abanet.org/legaled
  9. Medicine Assistant and Medical Laboratory Technician :

9.1  Medical Assistant Commission on Acreditation of Allied Health Education Programs www.caahep.org

9.2  Medical Laboratory Technology Accrediting Bureau of Health Education Schools  www.abhes.orghttp://www.abhes.org

10.  Medicine :  American Medical Association/Association of Medical Colleges www.ama-assn.org

11.   Nursing :  National League for Nursing www.accrediting-comm-ninac.org

12. Optometry :  American Optometric Association www.aoanet.org

13. Osteopathic Medicine : American Osteopathic Association www.aoa-net.org

14. Pharmacy : The American Council on Pharmaceutical Education www.acpe-accredit.org

15. Physical Therapy :  American Physical Therapy Association www.apta.org

16. Podiatry :  American Podiatric Medical Association  www.apma.org

17. Public Health : The Council on Education for Public Health www.ceph.org

18.  Rehabilitation : Counseling Council on Rehabilitation Education www.core-rehab.org

19. Speech Pathology and Audiology :  American Speech-Language-Hearing Association www.asha.org

20. Teacher Education : National Council for Accreditation of Teacher Education www.ncate.org

21. Veterinary Medicine :  American Veterinary Medica Association            www.avma.org

สำหรับการตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิจากสถาบันใด ก.พ. รับรอง หรือไม่นั้น จะตรวจสอบจากหนังสือ Accredited Institution of Post-secondary Education จัดพิมพ์โดย American Council on Education, One Dupont Circle NW, Washington, DC 20036 หรือทางว็บไซต์ที่ www.chea.org หรือเว็บไซต์สำนักงานก.พ. www.ocsc.go.th

2. ประเทศอื่นๆ

ก..พ.มีหลักเกณฑ์ว่า ผู้ได้รับคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเอกชนที่ได้รับการรับรองวิทยฐานจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ ก.พ.รับรองให้บรรจุเข้ารับราชการได้

Source :   หนังสือสาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่างประเทศ ของ สำนักงานก.พ. และเว็บไซต์สำนักงานก.พ.  http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/Education%20Data/FindEd%20-%204.pdf

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top