กรณี I-94 สูญหาย ชำรุด ลืมคืน ทำอย่างไร

โดยปกติเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐจะคืนส่วนหนึ่งของ I-94 ให้ชาวต่างชาติทุกคนที่เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการตรวจเอกสารที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าตาของ I-94 ที่คืนกลับมาให้ จะมีขนาด 3 คูณ 5 นิ้ว

I-94 มีความสำคัญต่อนักศึกษาต่างชาติ เพราะในการติดต่อบางหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยจะขอดู I-94 พร้อม I-20 เพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกามาเมื่อวันที่เท่าไร I-94 มักจะติดอยู่กับหนังสือเดินทาง นักศึกษาควรถ่ายเอกสาร I-94 เก็บไว้ที่ที่พักด้วย

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ I-94 คือ

1. หากทำ I-94 สูญหาย หรือชำรุด ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Officer) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นแนะนำ และช่วยเหลือในการขอฟอร์ม I-94 ใหม่จาก  The United States Citizenship and Immigration Service (USCIS)  โดยเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติจะให้กรอกแบบฟอร์ม I- 102 ชี้แจงเหตุผลที่ทำ I-94 หายไป หากมีสำเนา I-94 ที่ถ่ายเอกสารเก็บไว้แนบไปด้วยจะดีมาก USCIS คิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสาร I-94 ใหม่จำนวน  155 US$ เว็บไชต์ของ Emporia State University ในรัฐ Kansas ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง I-94 ไว้ได้น่าสนใจ โดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่ www.emporia.edu/oie/immigration/important.htm

2. กรณีลืมคืน I-94 เวลาเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เดินทางชาวต่างชาติที่เดินทางโดยเครื่องบินจะคืน I-94 ให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบินที่เลือกเดินทางด้วย ตรงจุดตรวจ check in กระเป๋าเดินทาง, ตั๋วเครื่องบิน และบัตรที่นั่ง หากลืมคืน I-94 หรือเจ้าหน้าที่สายการบินลืมเก็บ I-94 ไปให้ผู้เดินทางส่ง I-94 กลับไปที่

DHS – CBP SBU

1084 South Laurel Road

London, KY 40744

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นี้ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752

ขออนุญาตคัดลอกคำแปลของคุณฐานัดดา แจ็คสัน ผู้ช่วยทนายความไทยที่แปลข้อความจาก cbp.gov ข้างบนไว้ดังนี้คือ

ทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาแล้วจริง

โดย เอเดรียน เมดเวย์ ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านอิมมิเกรชั่น

แปลและเรียบเรียงโดย ฐานัดดา แจ็คสัน  ผู้ช่วยทนายความไทย

บางครั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกาแล้วเมื่อถึงวันเดินทางกลับ อาจลืมคืน ใบ  I-94 หรือ I-94W นั่น หมายความว่า การเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนั้น ไม่ได้ถูกบันทึกวันและเวลาออก ไว้เป็นหลักฐานอย่างถูกต้อง การที่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นลืมที่จะคืนใบ I-94  จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง เมื่อต้องการที่จะกลับเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาในอนาคต  เมื่อใดก็ตามที่จะเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินพาณิชย์ หรือทางเรือ หากลืมคืนใบ I-94 สามารถใช้ Boarding Pass ของเที่ยวบินที่ใช้เดินทางออกนอกประเทศ มายืนยันข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อต้องการเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้ง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทางยานพาหนะส่วนตัว ทั้งทางบกและทางทะเล รวมถึงเครื่องบินส่วนตัว

นักท่องเที่ยวเหล่านั้นจำเป็นที่จะต้องทำการบันทึก วันเดินทางออกนอกประเทศให้ถูกต้อง หากไม่มีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่สามารถแสดงให้เจ้าหน้าเห็นว่า ไม่ได้อยู่เกินกำหนดที่สามารถอยู่ได้ เมื่อกลับเข้ามายังประเทศสหรัฐอเมริกาอีกครั้งอาจจะเกิดปัญหา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจจะทำการยกเลิกวีซ่าให้เข้าประเทศ หรือ ส่งตัวบุคคลนั้นกลับไปยังประเทศภูมิลำเนาเดิม

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้ Visa Waiver Program (VWP) หรือ นักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มประเทศ ที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หากอยู่ในประเทศเกินเวลาที่กำหนด ครั้งต่อไปก็จะไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามา สหรัฐอเมริกาภายใต้ VWP ได้อีก หากจะกลับเข้ามาก็ต้องทำการขอวีซ่าจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาสหรัฐ อเมริกาแบบ VWP แล้วจะ เดินทางออกไปยังประเทศแคนาดา หรือ เม็กซิโกโดยทางรถยนต์ จำเป็นที่จะต้องลงบันทึกวันและเวลา ที่เดินทางออกไว้เป็นหลักฐานสำคัญ ในกรณีที่ลืมคืนใบ I-94W หากไม่มีหลักฐานใดๆ มายืนยันวันเวลาการเดินออกนอกประเทศ เมื่อนักท่องเที่ยว VWP เหล่านั้นกลับเข้ามายังสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะปฏิเสธให้เข้าเมือง และส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนา ทันที แต่ถ้าหากเดินทางโดยเครื่องบินพาณิชย์ ก็ไม่น่ามีปัญหา เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางขาออกกับสายการบินได้

อย่างไรก็ดี สำหรับนักท่องเที่ยวที่ลืมคืนใบ I-94 ท่านสามารถส่งเอกสารประกอบเพื่อยืนยันว่า ท่านได้เดินทางออกไปนอกสหรัฐอเมริกาแล้ว จริงพร้อมกับใบ I-94 มาที่

DHS – CBP SBU

1084 South Laurel Road

London, KY 40744

กรุณาอย่า ส่งใบ I-94 และเอกสารสำคัญอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังสถานทูต กงสุล สำนักงาน หรือองค์กรใดๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถส่งใบ I-94 ไป ยังที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นได้เท่านั้น แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศของท่าน ซึ่งจะสามารถป้องกันปัญหาการถูกปฏิเสธให้เข้าประเทศในครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน Customs and Boarder Protection (CBP) จะพิจารณาเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล โดยดูจากหลักฐานประกอบเป็นสำคัญ เช่น ใบ Boarding Pass ที่ ใช้เดินทางออกนอกประเทศ ในกรณีที่เดินทางออกไปประเทศแคนาดา เจ้าหน้าที่อาจดูที่ตราประทับวันเดินทางออกในหนังสือเดินทางและหลักฐานสำคัญ อื่นๆ ประกอบ การยกเลิกเที่ยวบินหรือเลื่อนกำหนดเที่ยวบินขาออกโดยสายการบินเอง

จะ ไม่สามารถใช้เป็นเหตุผลในการอยู่เกินวันที่เจ้าหน้าที่กำหนด แต่ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า และออกเดินทางไม่ทันกำหนด ที่ท่านจะต้องออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านสามารถขอให้สายการบิน ออกจดหมายเพื่อยืนยันการล่าช้าของเที่ยวบินนั้นๆ ได้

(คำแปลดังกล่าวมาจากเว็บไซต์ http://www.thaitownusa.com/New-1004000348-1.aspx)

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

29 thoughts on “กรณี I-94 สูญหาย ชำรุด ลืมคืน ทำอย่างไร”

 1. สวัสดีค่ะ ในกรณีของหนู หนูไปแลกเปลี่ยนที่แคนาดาแล้วไปเที่ยวอเมริกากับโรงเรียนค่ะ ไปโดยรถบัส หนูได้ใบI 94มาเหมือนกัน แต่ตอนนี้กลับที่ไทยแล้ว เค้าไม่ได้ดึงใบไป หนูอยากทราบว่าถ้าหนูส่งคืนไปแค่ใบ I 94 กับ bordingpassตอนกลับมาที่ไทย แล้วก็จดหมายว่าหนูไปไหนเมื่อไหร่ยังไงแค่นี้ได้มั้ยคะ ปล.หนูต้องเขียนว่า เรียนถึงใครคะ

  1. น้อง Nutcha คะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ US Customs and Border Protection ค่ะ คือน้องต้องส่งเอกสารไปที่รัฐ OH หรือ Ohio ค่ะ เอกสารประกอบเช่น Boarding Pass, ถ่ายสำเนาหน้าหนังสือเดินทางของน้องรวมทั้งหน้าที่มีการประทับวันที่เข้าและออกล่าสุด จดหมายรับรองการทำงานปัจจุบันว่าน้องทำงานที่ไหน จหมายรับรองการเงินจากธนาคารที่น้องมีบัญชีเงินฝาก และโชว์หลักฐานเรื่องการใช้บัตรเครดิตในเมืองไทยหลังจากกลับจากสหรัฐฯเช่น ไปช้อบปิ้งซื้อของที่ห้างอะไรก็ได้ที่ไทยสัก1 รายการค่ะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752/~/i-still-have-my-i-94

 2. supachoke silapakhun

  ไม่เกี่ยวกับวีซ่านักเรียนนะครับ มาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าท่องเที่ยวพอดี ผมจบจากอเมริกามาเมื่อปี 40 แต่จำได้ว่ามี I 94 ติดคาอยู่ในพาสพอร์ต ตอนนั้นก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่มีใครดึงออก ผมรับราชการมาตั้งแต่ปี 41 ปีนี้วางแผนจะไปเที่ยวสหรัฐ จะหาวีซ่าเก่าไปยืนยันการขอวีซ่าท่องเที่ยว แต่หาพาสพอร์ตเล่นแรกไม่เจอ เข้าใจว่าคงจมไปกับน้ำท่วมใหญ่เมื่อ สองปีก่อน….พึ่งจะมาอ่านเจอบทความนี้เข้าวันนี้นี่เอง กำลังจะขอวีซ่าอยู่อีกไม่กี่วันนี้ ผมจะต้องเจอปัญหาอะไรบ้างนี่ ไม่ใช่ไปถึงสหรัฐก็โดนส่งกลับเลยนะ…ขอคำปรึกษาหน่อยครับว่าทำอย่างไรดี

  1. น้อง Supachoke คะ พี่เคยมีน้องสอบถามเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเดินทางหายช่วงน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพ เลยไม่มีเอกสารไปยื่นจะมีปัญหาอะไรไหมนะคะ พี่ได้ตอบน้องท่านนั้นไปว่า อย่าเป็นกังวลกงสุลท่านมีเหตุผลพอท่านไม่ว่าอะไรถ้ามันหายไปพร้อมกับน้ำท่วมครั้งนั้นค่ะ

   ส่วน I-94 ให้น้องติดคา I-94 ไว้ในหนังสือเดินทางตามเดิมถ้าหนังสือเล่มนั้นยังอยู่ แต่ถ้าหนังสือเดินทางเล่มนั้นหายไปพร้อมกับการขนของหนีน้ำก็เรียนกงสุลท่านไปตรงๆค่ะ พี่มั่นใจว่าน้องจะไม่ถูกส่งกลับมาที่เมืองไทย ถ้าน้องไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายสหรัฐฯค่ะ เพียงแต่ขอให้น้องพยายามนึกว่าน้องไปช่วงประมาณเดือนอะไรในปี 2540 ค่ะ ไปนานเท่าไร ที่จริงกงสุลท่านมี record ของน้องอยู่แล้ว หากน้องถูกสัมภาษณ์ถามถึงวันที่เคยเดินทางไปสหรัฐฯ น้องบอกไปเลยก็ได้ว่า กะประมาณวันที่คร่าวๆหรือเดือนคร่าวๆเพราะหนังสือเดินทางหายค่ะ

 3. ขอบคุณค่ะที่กรุณาตอบคำถามค่ะ แต่พออ่านกระทู้ก่อนหน้านี้ ตกลงสรุปว่าตอนนี้ต้องคืนI-94 หรือเปล่าค่ะ ที่บอกว่าตอนนี้ไม่ต้องส่งคืนแล้วให้ติดไว้กับหนังสือเดินทางเลยอ่ะค่ะ พอดีจะเดินทางตอนต้นเดือนธันวานี้ค่ะ ถ้าหนูไม่คืนแล้วติดไปกับเล่มเลยได้แน่นะค่ะ กลัวจะเข้าประเทศเค้าไม่ได้อ่ะค่ะ รบกวนช่วยตอบอีกครั้งด้วยค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  1. น้องส้มสามารถเข้าประเทศได้ค่ะ กฎการเข้าเมืองที่ไม่ต้องกรอก I-94 เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเร็วๆนี้เองนะคะ

   หากน้องส้มต้องการความมั่นใจและความสบายใจ พี่ขอแนะนำน้องโทรศัพท์โทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ที่กรุงเทพที่หมายเลข 02-205-5391 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคมนี้นะคะตอน 8.30-10.30 น.CBP จะเปิดบริการตอบคำถามเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะ น้องส้มไม่ได้แจ้งว่าจะเดินทางวันไหน ถ้าเดินทางวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคมก็น่าจะเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดที่น้องจะโทรเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ที่กรุงเทพค่ะ น้องส้มเช็คเวลาที่จะโทรติดต่อกับ CBP ได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/cbp.html นะคะ

 4. สวัสดีค่ะ หนูก็เป็นอีกคนที่ลืมคืน I-94 ขาออกมาจากอเมริกาเหมือนกันคะ ออกอเมริกามาก็เกือบ 2 ปีแล้ว ถ้าหนูส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นที่พี่บอกไว้กลับไปยัง ที่อยู่ที่พี่ให้มา พอจะเข้าประเทศครั้งต่อไปก็จะไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ยค่ะ แอบกังวล เพราะมีแผนว่าจะกลับไปอีก ขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Rasiel คะ ไม่ควรจะมีปัญหใดๆาค่ะ อนึ่งได้ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ CBP ที่กรุงเทพฯให้ ได้รับคำตอบว่า ตอนนี้ไม่ต้องส่ง I-94 กลับคืนไปแล้ว แต่ให้ติด I-94 อันเก่าไว้กับหนังสือเดินทางด้วยตอนที่น้องจะเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯอีกครั้ง ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบออนไลน์ได้แล้วค่ะ

   ในปัจจุบันนี้แล้วเวลาเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกรอก I-94 อีกต่อไปแล้วด้วยค่ะ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ U.S. Customs and Border and Protection CBP http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/i-94_instructions/

   ส่วนรายละเอียดที่ลืมคืน I-94 CBP เขียนคำตอบไว้ในหน้าเว็บไซต์ของ CBP คือ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752/kw/i%20do%20not%20return%20i-94%20two%20years%20ago

   นอกจากนี้หน้าคำถาม-คำตอบของ CBP อาจจะมีคำถาม-คำตอบที่ตรงกับใจของน้องบางท่านอีกด้วยค่ะ https://help.cbp.gov/

 5. สายการบินไม่ได้เก็บ i-94เหมือนกันค่ะ ออกประเทศมาจะปีแล้วค่ะ แต่มีแผนจะกลับไปอีก แบบนี้ต้องส่งคืนไปใช่ไม๊ค่ะ ตอนแรกกะจะไปคืนที่ ตม.ค่ะ กลัวว่าส่งไปเค้าจะทำของเราหายค่ะถ้าหายคราวนี้ไม่รู้จะเอาที่ไหนให้ ตม.ดูเลยว่าเราออกมาจริงอ่ะค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
  แล้วจดหมายที่ต้องเขียนประกอบการส่งคืน รบกวนช่วยด้วยค่ะ พี่มีร่างจดหมายตัวอย่างไม๊ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง Som คะ ถ้ายังไม่มีแผนการเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯในช่วงนี้ ให้น้องส่ง I-94 และเอกสารอื่นๆตามเว็บไซต์ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752/~/i-still-have-my-i-94 กำหนดกลับไปค่ะ เอกสารต่างๆคือ
   1. Original boarding passes หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบินที่จะมีหมายเลขที่นั่งของน้องในเที่ยวบินวันนั้น บัตร Boarding pass ใบนั้นจะเป็นหลักฐานยืนยันน้องบินออกจากสหรีฐฯเพื่อกลับบ้าน
   2. Photocopies of entry or departure stamps in your passport indicating entry to another country after you departed the United States ส่งสำเนาถ่ายเอกสารหน้าที่อสดงว่าน้องได้เดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯในวันนั้นเพื่อไปยังอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงถ่ายสำเนาเอกสารหน้าแรกหนังสือเดินทางของน้องที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวน้องรวมทั้งวันที่หนังสือเดืนทางหมดอายุ
   3. Photocopies of other supporting evidence ถ่ายสำเนาเอกสารต่อไปนี้
   3.1 Dated pay slips or vouchers from your employer to indicate you worked in another country after you departed the United States, สำเนาเงินเดือนหรือเอกสารจากบริษัทที่แสดงว่า น้องกลับเข้าไปทำงานแล้วหลังจากเดินทางออกจากสหรัฐฯ ตรงนี้อาจจะหายากนิด ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจ อาจจะลองยื่นสำเนาเอกสารที่แสดงว่าจ่ายภาษีเงินได้บุคคล หากเอกสารเป็นภาษาไทย น้องก็คงต้องนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ และให้กองสัญชาติและนิติกรณ์รับรองสำเนาถูกต้องค่ะ
   3.2 Dated bank records showing transactions to indicate you were in another country after you left the United States หลักฐานจากธนาคารที่แสดงให้เห็นว่าน้องอยู่ในประเทศอื่นหลังจากกลับจากอเมริกา ตรงนี้ก็คงต้องมานั่งดุว่า จะเป็นเอกสารอะไรได้บ้าง เช่น statement กระแสรายวัน หรือจะจะเป็นใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตที่แสดงให้เห็นว่าน้องมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังวันเดินทางกลับจากสหรัฐฯ
   3.3 กรณีในเวลานั้นน้องเข้าไปในสหรัฐฯด้วยวีซ่าานักเรียน ให้น้องแสดงหลักฐานจากทางโรงเรียนว่าน้องกลับมาเรียนต่อที่เมืองไทยหรือไปเรียนต่อที่อื่นหลังจากกลับจากสหรัฐฯ หากน้องไม่ได้เรียนต่อแล้วแต่ทำงาน ก็อาจจะแสดงหลักฐานในรูปจดหมายรับรองจากที่ทำงานว่าขณะนี้ทำงานอยู่ที่ไหน ตำแหน่งงานอะไร เงินเดือนเท่าไร เป็นต้นค่ะ
   3.4 Dated credit card receipts, showing your name, but, the credit card number deleted, for purchases made after you left the United States to indicate you were in another country after leaving the United States.ใบแจ้งหนี้จากบัตรเครดิตว่า น้องได้มีการใช้จ่ายที่อื่น เช่นในประเทศไทยหลังจากกลับจากหรัฐฯค่ะ

   น้อง Som ควรมีจดหมายภาษาอังกฤษเขียนด้วยภาษาง่าย ไม่ต้องใช้ศัพท์ยากๆค่ะ เนื้อหาจดหมายระบุว่า น้องเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯวันที่เท่าไรด้วยวีซ่าประเภทใด สมมติว่าน้องเข้าไปในสหรัฐฯครั้งนั้นเพื่อไปเที่ยว น้องก็ควรจะเขียนชี้แจงว่า ไปเที่ยวตั้งแต่วันที่เท่าไรถึงวันที่เท่าไร , เดินทางเข้าสหรัฐนด้วยสายการบินอะไร, เที่ยวบินที่เท่าไร, พักที่ไหน, ไปเที่ยวนานกี่วัน อาจจะใส่สถานที่ไปคร่าวๆเป็นตัวอย่างสัก 3-4 แห่ง ไม่ต้องใส่หมดทุกที่ที่ไป, เดินทางกลับไทยโดยเดินทางออกจากสหรัฐฯวันที่เท่าไร และกลับเข้าไปทำงานวันที่เท่าไร พร้อมทั้งบอกรายชื่อเอกสารแนบ หลังจากนั้น ลงท้ายจบและใส่ชื่อน้อง เมื่อสั่ง print แล้วค่อยเซ็นต์ชื่อน้อง ส่งจดหมายพร้อมเอกสารแนบไปที่

   DHS – CBP SBU

   1084 South Laurel Road

   London, KY 40744

   USA

   หมายเหตุ ก่อนส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ DHS-CBP ที่ Kentucky น้อง Som โปรดถ่ายเอกสารทั้งหมดที่จะส่งไปและเก็บไว้กับตัวด้วยเผื่อจะต้องใช้ในวันเดินทางกลับเข้าสหรัฐฯอีกครั้ง ฟังดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยาก แต่พี่อยากบอกว่า หากน้องส่งเอกสารทั้งหมดไปแล้ว ไม่ต้องกังวลใดๆกับการเข้าสหรัฐฯครั้งต่อๆไป ให้คิดว่าน้องทำตามขั้นตอนแล้ว หากน้องมีโอกาสเข้าไปยังเว็บไซต์อื่น น้อง Som จะเห็นมีคำถามของคนชาติอื่นที่ถามเกี่ยวกับการส่ง I-94 คืน เช่น เว็บไซต์นี้ http://britishexpats.com/forum/showthread.php?t=487749 ชาวอังกฤษไม่ได้คืน I-94 แต่หลังจากส่งเอกสารพร้อม I -94 คืนไปแล้ว คนที่เข้ามาอ่านกระทู้ต่างก็เล่าเหตุการณ์ว่า เขาเคยลืมคืน I-94 แต่เมื่อจัดส่งกลับคืนไปแล้วก็แล้วกัน ไม่ต้องคิดมากนะคะว่า ถ้าเข้าสหรัฐฯครั้งต่อไป น้อง Som จะถูกกักที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนานไหม คงไม่มีปัญหาอะไรถ้าน้อง Som ไม่เคยมีความผิดฐานอยู่ในสหรัฐฯนานเกินกว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯประทับวันที่ลงในหนังสือเดินทางให้น้อง Som ณ วันนั้นที่น้องเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะ หรือพูดง่ายๆคือ หากน้อง Som ไม่ได้อยู่เกินเวลา หรือ overstay ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการไม่ให้เข้าเมืองครั้งต่อไปค่ะ

 6. สอบถามนิดนึงค่ะ คือไม่ได้ทำ I-94 หายค่ะ แต่ไม่ได้เลย ไม่ได้กรอกด้วยค่ะ แต่ตอนนี้เข้าประเทศอเมริกามาแล้ว เพิ่งรุ้ว่าสำคัญมาก ควรทำยังไงดีค่ะ แนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Tanaporn คะตอนนี้ I-94 เป็นแบบ Paperless ไม่ต้องกรอกแล้วค่ะ พี่ไม่ทราบว่าน้องขอวีซ่าอะไรเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวไม่ต้องเป็นกังวล ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมีรายละเอียดของน้องอยู่แล้วจากหลายช่องทาง อาทิ เช่น จากข้อมูลที่น้องกรอกตอนยื่นขอวีซ่า , เจ้าหน้าที่สายการบินที่น้องใช้บริการการเดินทางก็ต้องส่งรายชื่อผู้โดยสารและรายละเอียดประเภทวีซ่าที่ผู้ดดยสารท่านนั้นจะใช้เมื่อเดินทางไปถึง Port of Entry ของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ

   I-94 จะสำคัญสำหรับน้องที่ถือวีซ่านักเรียน หรือวีซ่าไปทำงาน เช่น บางสถานศึกษาแจ้งว่า เวลาจะไปรายงานตัวที่ OISS ต้อง print I-94 ที่กรอก online ไปยื่น แต่บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เน้นประเด็นนี้ I-94 ที่จะกรอก online น้องสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=yll4RzfJy7CZkpcBXhQs0tTzMS6MfCZCrKpWwzlPTh84fvgrdt5N!2065735565 หรือ http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/fact_sheets/travel/i94_factsheet.ctt/i94_factsheet.pdf

   1. ขอบคุนมากๆเลยค่ะ คลายกังวลไปเยอะเลยค่ะ ^____^

 7. ผมลืมคืน I-94 เหมือนกันครับ แต่งงตรงนี้”หากลืมคืนใบ I-94 สามารถใช้ Boarding Pass ของเที่ยวบินที่ใช้เดินทางออกนอกประเทศ มายืนยันข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อต้องการเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้ง”
  หมายความว่าถ้าเราไม่ได้คืน แต่จะกลับไปใหม่อีกก็ได้ใช่ไหมครับ?แต่ต้องมี boarding pass ไปให้เขาดูที่ตม???
  คือตอนกลับมาเนียผมก็มาทำบัตรประชาชนใหม่เลย
  มันเป็นหลักฐานในการบอกว่าเรามาถึงประเทศไทยได้หรือเปล่าในกรณีที่เรายังไม่คืน I-94?
  เพราะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทางเเอร์ไลน์ไม่ดึงออก จริงๆไม่ใช่แค่ผมแต่คนเอเชียอีกหลายคนที่เดินเข้าเครื่อง ซึ่งจริงๆผมก้ไม่รู้หรอกว่าคืนที่ไหน???

  กลัวมีัปัญหาอ่ะครับ แล้วตอนกลัมมาไทยก็ไม่ได้ปั๊มเขาด้วยเพราะว่า เขาแสกนเข้า

  1. น้อง Onto ควรส่งคืนทั้ง I-94 และ Boarding Pass เพื่อไม่ให้การเข้าประเทศสหรัฐฯครั้งต่อๆไปถูกซักถามตรง Immigration นานค่ะ น้องสามารถติดต่อ Homeland Security Dept. ประจำกรุงเทพเพื่อขอคำแนะนำในเรื่องนี้ได้ค่ะ ทีอยู่คือ

   Department of Homeland Security, Citizenship & Immigration Services- Bangkok
   Address: Sindhorn Building, Tower 2, 15th FLoor, 130-132 Wireless Road, Bangkok, 10330, Thailand
   Tel: [66](2) 205-5352; 205-5382
   E-mail: [email protected]
   ดูเพิ่มเติมเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas/immigrant-visa-process.html#step 1 หรือ http://bangkok.usembassy.gov/embassy/usgmain/uscis.html

   1. คือลืมบอกไป ก่อนไปเขาก้ไม่ได้ดึง I-94 เหมือนกันเพราะตอนนั้นจะไปอเมริการใต้แต่ไป overnight ที่อเมริกา
    เจ็ดเดือนผ่านมา ก็บินกลับไทยแต่ไป overnight ที่เมกา ตอนไปผ่านตม ที่นิวยอร์ก เขาก็ไม่ถามอะไรเลยแล้วก็ดึงใบสีขาวที่ติดมาครั้งก่อนออก แล้วก็ติดใบใหม่ให้

    เลยงงว่า ทำไม แล้วทั้งๆที่บินไป-กลับไทยก็ไม่เคยดึงใบออกสักที
    ซึ่งผมมารู้อีกทีว่าเราต้องคืนใบหลังจากกลับไทย ทั้งๆที่ก่อนหนานั้นคิดว่าต้องเก็บไว้

    1. น้อง Onto คะ คนที่จะต้องดึง I-94 ออกจากหนังสือเดินทางของน้อง คือ เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่น้องใช้บริการเดินทางอออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยความรีบอาจจะเป็นเพราะผู้โดยสารมาก ทำให้เจ้าหน้าที่สายการบินทำงานพลาดได้ค่ะ ขอทำความเข้าใจเรื่องที่น้องถามมาดังนี้

     กรณีที่ 1 หากน้องเคยเดินทางเข้าอเมริกาและเจ้าหน้าที่สายการบินลืมเอา I-94 ออก แต่หลังจากนั้นน้องมีการเดินทางไปประเทศอื่นๆ ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปในอเมริกาอีกครั้ง จะซ้ำกันในปีเดียวกันหรือจะอีกสองสามปีต่อมา ถ้าเหตุการณ์เป็นลักษณะนี้ ปัญหาที่น้องจะถูกซักถามจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯมากๆจะไม่เกิดขึ้น เพราะมีหลักฐานพยานว่า หลังจากน้องออกจากอเมริกาไปแล้ว น้องมีการเดินทางไปที่ประเทศอื่น ดังนั้น เมื่อน้องเดินทางกลับเข้าไปในสหรัฐฯอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าสหรัฐฯจะดึง I-94 อันเก่าออกจากหนังสือเดินทาง และหลังจากสัมภาษณ์น้องเสร็จตรงที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นจะ staple I-94 ที่น้องกรอกใหม่ติดกับหนังสือเดินทางอีกครั้งให้น้องค่ะ

     กรณีที่ 2 หากน้องไม่คยเดินทางไปไหนเลยเป็นเวลานานหลังจากเดินทางกลับมาจากประเทศสหรัฐฯแล้ว ตรงนี้อาจทำให้เกิดความยุ่งยากที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพราะน้องจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่า น้องได้ออกไปนอกประเทศสหรัฐฯครั้งก่อน เมื่อน้องเดินทางกลับเข้ามาในประเทศสหรัฐฯอีกครั้งในตอนนี้ น้องจะถูกซักถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนานค่ะ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกสำหรับผู้เดินทางที่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีนักเท่านั้นเองค่ะ

     1. เคลียร์เลยครับ ขอบคุณมากครับที่ชี้แจ้ง
      ตอนนี้ผมส่งอีเมล์ไปถามตามลิงค์ที่ให้มาแล้วครับ
      รอคำตอบอยู่ ว่าจะต้องส่งไปทางไหนยังไง แล้วใส่จดหมายยังไงครับ
      ขอบคุณมากครับ

     2. น้อง Onto คะ คำแนะนำแรกคือ ให้น้องติดต่อศูนย์ของ USCIS ที่อยู่ใกล้น้องมากที่สุด ขณะนี้ที่กรุงเทพมี USCIS และมีเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะให้คำอธิบายเป็นภาษาไทยได้แต่เปิดบริการให้บุคคลภายนอกทั่วไปเฉพาะช่วงเช้าถึงเที่ยงตามเว็บไซต์ที่ให้ไว้หรือจะลองเข้าไปอ่านดูที่เว็บไซต์นี้นะคะ http://www.uscis.gov/USCIS/Resources/C3en.pdf
      ส่วนคำถามเกี่ยวกับที่อยู่ในการส่ง I-94 กลับคืนไปยังประเทศสหรัฐฯให้อ่านที่เว็บไซต์ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752
      ที่อยู่ในการส่งคืนคือ
      DHS-CBP SBU
      1084 South Laurel Road
      London, KY 40744
      USA
      เอกสารที่ส่งคืนประกอบด้วย
      1. original Boarding Pass
      2. Xerox หน้าหนังสือเดินทางลงวันที่ประทับตราเข้าประเทศสหรัฐฯ
      3. Xerox เอกสารประกอบอื่นที่น้องควรโทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ USCIS ที่กรุงเทพเองว่าต้องการอัไรเพิ่มอีกบ้างค่ะ
      4. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร(พี่ดูตามเว็บไซต์) ซึ่งเจ้าหน้าที่ USCIS กรุงเทพอาจจะบอกได้ว่าต้องใช้หรือไม่ต้องใช้ค่ะ
      5. จดหมายจากนายจ้างที่ส่งน้องไปดูงานหรือ I-20 ถ้าน้องเข้าไปในสหรัฐฯด้วยวีซ่านักเรียน
      6. รายละเอียดการใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตที่น้องใช้ในช่วงเวลานั้น โปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ USCIS ที่กรุงเทพถ้าเอกสารชนิดนั้นๆน้องหาไม่ได้จะได้ไม่ต้องกังวลว่าจัดส่งเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ค่ะ

 8. สวัสดีคับ เพื่อนผมที่ไม่ผ่านเพราะ รูปถ่ายมันเก่าแล้วอะคับ และ ตอบคำถามไม่ตรงกับ DS-160 คับ และตอนนี้เพื่อนสอบผ่านแล้วครับ แต่ลืมถามเกี่ยวกับ I-94 กับกงสุล ดังนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไรขึ่นหลังจากส่ง I-94 อะครับ ตอนนี้เอกสารพร้อมละ พรุ้่งนี้ รอส่งจดหมายอะคับ

  ผมได้ไปสอบถามเพื่อนๆ นะคับ เพื่อนบางคนบอกว่า กลับถึงไทยแล้ว ฉีกI-94 เลย ผมถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นหรือป่าว และสามารถเข้าประเทศอเมริกาต่อไปได้ไหม?

  1. น้อง Supachan คะ ยินดีด้วยค่ะที่เพื่อนได้รับวีซ่าแล้วค่ะ

   สำหรับคำถามเรื่อง I-94 ที่ลืมคืนนั้น ขอให้เพื่อนน้องเป็นผู้ตัดสินใจเองค่ะ พี่ทราบว่า กฎหมายของรัฐบาลอเมริกันเขาเขียนไว้ก็เหมือนอย่างที่น้องก็ส่งล้งก์มาให้พี่อ่าน ส่วนผู้ปฏิบัติจะตัดสินใจเลือกใช้วิธีการใดนั้น พี่บอกไม่ได้ว่า เราทุกคนจะมีความโชคดีเหมือนกันหมดทุกคนไหม ถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดหรืออย่างที่ใครๆเขาพูดกัน ก็ถือว่า เราไม่รู้จักวิธีการป้องกันตนเองทั้งๆที่รู้ว่า กฎหมายบ้านเมืองเขากำหนดไว้อย่างไรค่ะ

 9. สวัสดีครับ เพื่อนผมลืมคืน I-94 ให้ทำอย่างไรบ้างครับ และเอกสารไรบ้างครับ เช่นBoarding Pass? จะต้องส่งของจริง I-94และBoarding Pass ไปที่
  DHS-CBP SBU, 1084 South Laurel Road, London , KY 40744 ใช่ไหมครับ

  1. น้อง Supachan คะ ดีใจมากค่ะที่ได้ข่าวจากน้องอีก ตอนนี้ยังอยู่ที่อเมริกาหรือเปล่าคะ การส่ง I-94 คืน ให้เพื่อน้องจัดส่งไปตามที่อยู่ที่เขียนมาถูกต้องแล้วค่ะ เวลาส่งคืน I-94 ต้องส่งของจริงไปค่ะ ส่วน Boarding Pass ถ้าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึก ให้ถ่ายสำเนาเอกสาร Boarding Pass ส่งแนบกลับคืนไปพร้อม I-94 ด้วยแล้วกันค่ะ ถ้าเพื่อนน้องคืนให้เจ้าหน้าที่สายการบินตอนที่เช็ค Boarding pass เวลาจะออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนน้องก็ไม่ต้องคืน Boarding Pass อยู่แล้วค่ะ เพราะเราต้องใช้ประกอบตอนขึ้นเครื่องบิน ที่พี่ให้แนบสำเนา Boarding Pass ไปด้วย ทางเจ้าหน้าที่สหรัฐฯจะได้ทราบความจริงใจของเราว่า เราออกจากประเทศสหรัฐฯวันไหนด้วยสายการบินอะไร และเราไม่ต้องการทำอะไรผิดระเบียบการเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในการเข้าประเทศครั้งต่อๆไปด้วยค่ะ

   1. สวัสดีครับพี่ๆอีกครั้งที่ยังจำผมได้นะครับ ดีใจมากๆครับที่ได้ตอบกลับมา ตอนนี้กลับมาพักผ่อนที่เมือง
    ไทยก่อนครับเพราะช่วงนี้เปนซัมเมอร์ และจะกลับไปอเมริกาอีกครั้งสิ้นเดือนนี้ครับ

    แต่ผมสงสัยนิดนึงครับว่า จะต้องใช้เอกสารเขียนเหตุผลเพิ่มเติมว่า ทำไมถึงลืมเอาออกไรงี้ ตามข้อความข้างล่างนะครับ

    To validate departure, CBP will consider a variety of information, including but not limited to:

    Original boarding passes you used to depart another country, such as Canada, if you flew home from there;
    Photocopies of entry or departure stamps in your passport indicating entry to another country after you departed the United States (you should copy all passport pages that are not completely blank, and include the biographical page containing your photograph); and
    Photocopies of other supporting evidence, such as:
    1 Dated pay slips or vouchers from your employer to indicate you worked in another country after you departed the United States,
    2 Dated bank records showing transactions to indicate you were in another country after you left the United States,
    3 School records showing attendance at a school outside the United States to indicate you were in another country after you left the United States, and
    4 Dated credit card receipts, showing your name, but, the credit card number deleted, for purchases made after you left the United States to indicate you were in another country after leaving the United States.

    To assist us in understanding the situation and correct your records quickly, please include an explanation letter in English. Your statement will not be acceptable without supporting evidence such as noted above. You must mail legible copies or original materials where possible. If you send original materials, you should retain a copy. CBP cannot return original materials after processing.

    หรือจากเวบ
    https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752

    ผมก้สงสัยว่าข้อ1-4มันจะต้องใช้หรือป่าวเกี่ยวกับทางการเงินและใบรายงานผลของรร. ในกรณีเพื่อนผมเปนนักเรียนทุน แต่/ม่เคยมีประวัติการทำงานมาก่อน

    ถ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รบกวนชี้แจ้งให้หน่อยครับ เพราะเพื่อนโดนสัมภาษณ์ไม่ผ่านเรื่อง รูปถ่าย/ DS-160 และ I-94 แต่ทางกงสุลแจ้งให้ไปสัมภาษณ์วันพุธอีกครั้งครับ

    1. น้อง Supachan คะ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพื่อนอีกนิดหนึ่งว่า เพิ่งขอวีซ่า J-1 ใช่ไหม และที่บอกว่า ไม่ได้คืน I-94 คือนานแล้วใช่ไหม และนานกี่ปีแล้ว และครั้งที่แล้วเข้าไปด้วยวีซ่าประเภทอะไรคะ พี่อาจจะกลับมาตอบอีกครั้งประมาณช่วงเช้านะคะ คิดว่าทันที่เพื่อนจะไปขอวีซ่าวันพุธค่ะ

     1. น้อง Supachan คะ ขอบคุณสำหรับการอัพเดทข้อมูลของ CBP นะคะ พี่คิดว่า เพื่อนน้องควรทำตามคำแนะนำข้อ 1-4 ของ CBP ค่ะ ที่พี่ถามเรื่องการถูกปฏิเสธวีซ่า เพราะค่อนข้างแปลกใจว่า เพื่อนน้องถูกปฏิเสธเรื่องรูปถ่าย น่าจะมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้น เช่น ข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ม DS-160 นำไปสู่ความสงสัยเรื่องอะไร ส่วนเรื่อง I-94 ที่ไม่ได้คืนนั้นเคยมีคนทำแต่และมาเล่าให้ฟัง แต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุผลร้ายแรงนัก เพราะเขามีวีซ่าท่องเที่ยวที่มีอายุ 10 ปีอยู่ หลังจากกลับมาที่เที่ยว เขาจัดส่ง I-94 คืนประมาณ 2 อาทิตย์ที่เขาทราบความสำคัญของ I-94 ครั้งต่อไปเขาเข้าไปเที่ยวสหรัฐฯอีกครั้ง ไม่มีปัญหาค่ะ

      ด้วยเหตุนี้ พี่ไม่ทราบว่า เพื่อนน้องเพิ่งกลับมาหรือกลับมานานแล้ว เพราะการไม่ได้ส่งคืน I-94 ทางรัฐบาลเขาจะตรวจสอบไม่ได้ว่า เพื่อนน้องออกมานอกประเทศสหรัฐฯแล้ว ถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่า เทคโนโลยีเข้ามาอยู่ในทุกวงการ พี่สันนิษฐานว่า ระบบคอมพิวเตอร์ของเขาคงจะบันทึกแค่ตอนเพื่อนน้องรายงานตัวตอนขาเข้าที่อิมมิเกรชั่น ไม่มีรายงานตอนขาออกจากสหรัฐฯด้วยการคืน I-94 จึงคิดว่า เพื่อนน้อง overstay อยู่ที่ประเทศสหรัฐฯหรือเปล่าค่ะ แต่เขายังให้โอกาสเพื่อนน้องที่เป็นนักเรียนทุน โดยให้จัดทำเอกสารไปยื่นอีกครั้งในวันพุธ ขณะเดียวกันเพื่อนน้องควรจัดส่งเอกสารด่วนไปที่ CBP-London Kentucky ในวันอังคารนี้ และมีใบเสร็จจากระบบไปรษณีย์ด่วนว่า ส่งเอกสารให้ CBP ดังกล่าวแล้วไปแสดงในวันพุธที่จะสอบสัมภาษณ์อีกครั้งด้วยค่ะ ถ้ามีอะไรคืบหน้า พี่จะขอบคุณน้องมากถ้าน้องจะกรุณาเขียนมาแชร์ให้เพื่อนๆทราบประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอให้โชคดีค่ะ

 10. รบกวนช่วย confirm อีกครั้งค่ะ เพราะว่ามีคนบอกที่อยู่ในการส่งคืนเอกสาร I-94 ไปที่
  ACS – USCIS, SBU, P.O Box 7125
  London KY 40742-7125
  USA
  ไม่ทราบว่าอันไหน update สุดคะ

  1. ยืนยันให้น้องส่งไปที่ DHS-CBP SBU, 1084 South Laurel Road, London , KY 40744 ค่ะ ที่อยู่ข้างบนพี่ลอง search ดูใน google แล้วเป็นคำตอบที่เขาอ้างอิงว่า เอามาจากเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐในประเทศอังกฤษ http://www.usembassy.org.uk/cons_web/ins/i94.htm แต่ถ้าน้องsearch ต่อไปอีกจะเห็นว่า สถานทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศกรีซก็ใช้ที่อยู่ตามที่พี่เขียนไว้ใน blog พี่ใช้ข้อมูลจาก https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/752 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานชื่อ U.S. Customs&Border Protection ของรัฐบาลอเมริกัน เว็บไซต์นี้มีการ update ไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2010 พี่สันนิษฐานว่า ที่อยู่ที่น้องถามมาเป็น PO BOX น่าจะเป็นตู้ไปรษณีย์ของหน่วยงานดังกล่าว เหมือนบ้านเราใช้คำว่า ตู้ปณ. ค่ะ แต่ที่อยู่ที่พี่ให้ เป็นที่อยู่ที่มีหมายเลขสถานที่ตั้งพร้อมชื่อถนนของหน่วยงาน Homeland Security Department ถ้าจะส่งเอกสารประเภทไปรษณีย์ด่วน (EMS) ก็จะมีคนเซ็นต์ชื่อรับเอกสารได้ ในขณะที่ที่อยู่ที่น้องให้มา เอกสารน่าจะใส่ลงตู้ไปรษณีย์ไปค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top