การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่1 )

ตามกฎระเบียบการเข้าเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ งานที่นักศึกษามีสิทธิ์ทำได้มี 2 ประเภท คือ งานในเขตมหาวิทยาลัย ( On Campus Employment) และ การทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off Campus Employment)

งานในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus Employment)

1. นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่า F-1 สามารถทำงานได้ไม่เกิน 20  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา นักศึกษาอาจทำงานแบบ Full-time ได้ในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา งานที่ทำควรเป็นงานที่หาได้ในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus)  นักศึกษาต่างชาติที่กำลังลงทะเบียนเรียนอยู่ ไม่สามารถทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัย (Off-Campus) อาทิ งานในร้านอาหารไทยได้ เพราะถือว่าเป็นงานผิดกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่นักศึกษาท่านนั้นถือวีซ่านักเรียน (F-1) หากถูกจับได้จะถูกปรับทั้งนักศึกษาและผู้ว่าจ้าง ถ้าระยะเวลาเรียนขาดเกิน     80 % และเคยถูกปรับฐานทำผิดแล้ว อาจถูกจับและถูกส่งตัวกลับประเทศไทยได้ ดังนั้น การคิดจะทำงานเพื่อหาเงินรายได้พิเศษของนักศึกษาต่างชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงถูกจำกัดด้วยชนิดของงานและสถานที่ทำงาน กล่าวคือ จะต้องเป็นงานที่ทำในเขตมหาวิทยาลัย (On Campus)  เท่าานั้นเช่น งาน  Teaching Assistant, งาน Research Assistant , งานในห้องอาหารของมหาวิทยาลัย, งานในห้องสมุด, งานในห้อง Fitness หากนักศึกษามีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง อาจได้งานประเภทจัดเก็บข้อมูลนักศึกษาใน Admissions Office งานดังกล่าวนักศึกษาสามารถหาดูได้จากบอร์ดในบริเวณมหาวิทยาลัย ค่าตอบแทนต่อชั่วโมงอยู่ระหว่าง 10-15 เหรียญต่อชั่วโมง เป็นต้น

2. งานที่นักศึกษาทำ จะต้องไม่เป็นการแย่งงานของชาวอเมริกันทำ และไม่กระทบกับการเรียนของนักศึกษา

นักศึกษาสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ จาก U.S. Immigration and Customs Enforcement    ( http://www.ice.gov/sevis/employment/faq_f_on1.htm#_1_1 )

หมายเหตุ

งานในมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาโทขึ้นไป มี 3 ประเภท คือ

1. Graduate Assistant เป็นงานที่ช่วยอาจารย์สอน หรือ ทำวิจัย หรือช่วยแนะนำนักศึกษาเป็นกลุ่ม

2.  Teaching Assistant หรือบางมหาวิทยาลัยมี Graduate Teaching Assistant  Teaching Assistant หมายถึง เป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์ หรือผู้ช่วยดูแลนักศึกษาในห้องปฏิบัติการทดลอง ช่วยตรวจข้อสอบและช่วยคิดคะแนนสอบ การจะเป็นผู้ช่วยที่ทำการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้นั้น บางสถานศึกษาให้มีการทดสอบการสอนของนักศึกษาท่านนั้นก่อน ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีมาก สถานศึกษาบางแห่งขอคะแนน TOEFL IBT part speaking 28 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 30 เป็นต้น

3.  Research Assistant คือ งานผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการทดลอง นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนคงที่ เช่น อาจจะอยู่ระหว่าง 800- 1,800 เหรียญขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัย  และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียเงินค่าเล่าเรียน ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความหมายของ Asssistantship การรับสมัคร และหรือเงินเดือนที่จะได้รับจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆ ดู หรือจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนแล้วก็ได้ ในที่นี้ได้นำเว็บไซต์ของ Virginia Tech ที่ระบุคำจำกัดความเกี่ยวกับ Assistant ต่างๆข้างต้น พร้อมทั้งอัตราเงินเดือนผู้ได้รับ Assistant  มาให้ลองอ่านกัน http://www.grads.vt.edu/financial/assistantships/index.html


Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top