2010 The World’s Most Beautiful College Campuses

ขอแนะนำมหาวิทยาลัย 10 แห่งในโลก ที่ Forbes (2010) ยกย่องว่ามี Campus ท่ี่สวยงาม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาว่า ยังมีปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากเรื่องหลักสูตร ค่าใช้จ่าย เพื่อนหรือญาติที่อยู่ในเมืองนั้นๆแล้ว บางคนก็พอใจอยากเลือกส่งสมัครไปที่มหาวิทยาลัยเพราะบรรยากาศของมหาวิทยาลัย

1.  Kenyon College  เมือง Gambier, Ohio  https://www.youtube.com/watch?v=k-3aJ3gwCAE

2.  Oxford University เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ  https://www.youtube.com/watch?v=n9EUqIoBJXA

3.  Princeton University เมือง Princeton, New Jersey  https://www.youtube.com/watch?v=VMXHBNqQ6v8

4.  Scripps College เมือง Claremont, California  https://www.youtube.com/watch?v=idTkzySor7o

5.  Stanford University เมือง Palo Alto, California   https://www.youtube.com/watch?v=JvK0mkSpcso

6.  Trinity College เมือง Dublin ประเทศไอร์แลนด์  https://www.youtube.com/watch?v=Rx-Mh-oXK5k

7.  Tsinghua University เมือง Beijing ประเทศจีน   https://www.youtube.com/watch?v=HCQKZaNwMjM

8.  United States Air Force Academy เมือง Colorado Springs, Colorado   https://www.youtube.com/watch?v=4oIFIsD7BDo

9.  University of Bologna เมือง Bologna ประเทศอิตาลี  https://www.youtube.com/watch?v=KEPqwXgvcCw

10.University of California, Santa Cruz ,California : https://www.youtube.com/watch?v=2nfYTyUnfM0

11.University of Cincinnati, เมือง Cincinnati, Ohio  https://www.youtube.com/watch?v=ze-BghpFXDY&index=3&list=RDW7tO23n2jGc

12.University of Virginia เมือง Charlottevilles, North Carolina  https://www.youtube.com/watch?v=w-4qDJwx_zs

13.Wellesley College เมือง Wellesley, Massachusetts  https://www.youtube.com/watch?v=f-11y-TD5Vo

14.Yale University เมือง New  Haven, Connecticut  https://www.youtube.com/watch?v=tGn3-RW8Ajk

Copyright © 2010 GoVisaEdu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top