วิธีการเขียนเช็คในสหรัฐอเมริกา

นักศึกษาหลายท่านไม่เคยเปิดบัญชีกระแสรายวันในประเทศไทยมาก่อน  จึงไม่มีประสบการณ์ในการเขียนเช็ค เมื่อต้องไปเปิดบัญชีใช้เช็คในสหรัฐอเมริกา ทำให้ไม่มั่นใจว่าเวลาเขียนเช็คต้องทำอย่างไร ขอแนะนำวิธีการเขียนเช็คจากเว็บไซต์ About.com ข้างล่าง ดังนี้

http://banking.about.com/od/checkingaccounts/ig/How-to-Write-a-Check/1write_a_check_step2.htm

1. เขียนวันที่เดือนปีให้ชัดเจน และระบุชื่อผู้รับ

2. เขียนจำนวนเงินเป็นตัวเลข โดยเขียนชิดซ้ายของช่องสี่เหลี่ยมให้มากที่สุด และใส่จุดสตางค์ด้วย


3. เขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษร โดยเขียนให้ชิดขอบซ้ายมือให้มากที่สุด หลังจากนั้น ให้เขียนคำว่า “and” จำนวนเศษสตางค์ส่วน (เครื่องหมาย /)ด้วย 100 แล้วลากเส้นแนวนอนยาว เพื่อไม่ให้มีการเติมอักษรใดๆได้อีก ดังรูปข้างล่าง4. เซ็นชื่อผู้สั่งจ่าย ส่วนในช่อง Memo (บางแห่งใช้คำว่า For แทนคำว่า Memo) ให้เขียนชี้แจงว่าเช็คใบนี้ต้องการนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอะไร เพื่อเตือนความจำ สมุดเช็คส่วนใหญ่จะมีต้นขั้วในสมุดเช็คสำหรับจดข้อความว่า เขียนเช็คเมื่อวันที่เท่าไร เช็คที่เขียนไปมีราคาเท่าไร และสั่งจ่ายใคร เพื่อจ่ายเป็นค่าอะไร

5. เมื่อเขียนเช็คหมดเล่ม ให้เขียนคำว่า “Void” บนสมุดเช็คของเราด้วย

วิธีการเขียนเช็ค ถ้าขีดคร่อม(ขีดเป็นเส้นคู่บริเวณด้านซ้ายมือของเช็ค หรืออาจจะเขียนคำว่า Account payee only ในเส้นคู่ด้วยก็ได้) หมายความว่าจะต้องนำเช็คใบนั้นเข้าบัญชีเท่านั้น ส่วนเช็คเงินสด ก็คือการไม่ระบุชื่อผู้รับ ใครๆ ที่ถือเช็คใบนี้สามารถนำมาขึ้นเงินได้เลย ส่วนเช็คขีดฆ่าคำว่า “หรือผู้ถือออก” หมายความว่า เช็คใบนั้นสั่งจ่ายเฉพาะคนที่มีชื่อระบุอยู่บนเช็คเท่านั้น

หมายเหตุ เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น  สามารถชมวีดิโอได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้  http://video.about.com/banking/How-to-Write-a-Check.htm

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top