ทุน Global Undergraduate Exchange Program

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะผู้นำ ได้มีโอกาสเพิ่มพูนภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต วัฒนธรรม และสังคมอเมริกัน ผ่านทุน Global Undergraduate Exchange Program โดยทุนมี 2 ประเภท คือ

1. ทุนสำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียน Fall 2011)

2. ทุนสำหรับ 1 ปีการศึกษา (ระยะเวลา 10 เดือนเปิดเรียน Fall 2011)

กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือก นักเรียนจะได้รับการพิจารณาสำหรับทุน Undergraduate Intensive English (UIELSP) เพื่ออบรมภาษาอังกฤษระยะสั้น

1. Program 1 ระหว่าง June 6 – August 1,2010

2  Program 2 ระหว่าง June 11 – August 6,2011

3. Program 3ระหว่าง June 21 – August 20,2011

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 24 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

 • เป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่สาเร็จภาคการศึกษาที่ 1แล้วถึงชั้นปีที่ 3 (โดยจะต้องเหลืออีก 1 ภาคการศึกษา เพื่อที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว) ในทุกสาขาวิชา (บางสาขาเช่น แพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวข้อง จะมีข้อจากัดในการเข้าชั้นเรียนระดับปริญญาตรี)
 • นักศึกษาจะต้องเหลือ 1 ภาคการศึกษาในการที่จะสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ สถาบันต้นสังกัด
 • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในภูมิภาคที่เป็นเจ้าภาพที่ตั้ง หรืออยู่ใกล้ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษา (American Corners – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช) อนึ่งนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่วิทยาเขตกลางตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาครและสมุทรปราก่าร) ไม่สามารถสมัครได้
 • ผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารครบถ้วน จะต้องยินดีเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่านระบบ Video Conference ณ ที่ตั้งมุมอเมริกันศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งใดแห่งหนึ่งในจานวน 5 แห่งข้างต้น
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี มีผลคะแนนสอบ TOEFL อย่างน้อย 500 ขึ้นไป (paper-based-PBT) หรือ 61 สาหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต (iBT) หรือ 173 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (computer-based – CBT)

(ถ้าไม่มีผลสอบคะแนน TOEFL สามารถสมัครได้ เพราะจะมีการจัดสอบ ITP TOEFL ให้กับผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์เท่านั้น) (420-480 (PBT) หรือเที่ยบเท่า สาหรับทุน Undergraduate Intensive English Language Study Program)

 • มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นา ทากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ
 • ได้รับความเห็นชอบจากสถานศึกษาที่ตนสังกัดหากได้รับการพิจารณาคัดเลือก

เอกสารที่ต้องส่งสมัครมีดังนี้คือ

 • ใบสมัครฉบับจริง 1 ชุด ติดรูปถ่าย 2 ใบขนาดเท่าพาสปอร์ต พร้อม personal statement  จำนวน 350-500 คำและสำเนาใบสมัครจากฉบับจริงจำนวน 4 ชุด
 • หนังสือแสดงผลการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี (ฉบับจริงภาษาอังกฤษ) อย่างละ 1 ชุด และสำเนาผลการเรียนทั้งสองระดับดังกล่าว จำนวน 4 ชุด
 • จดหมายรับรองฉบับจริง จานวน 3 ฉบับ (ภาษาอังกฤษ) และสำเนาจดหมาย จำนวน 4 ชุด
 • สำเนาผลคะแนนสอบ TOEFL ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร จำนวน 5 ชุด(ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 5 ชุด (ถ้ามี)

ปิดรับสมัคร 22 พฤศจิกายน 2553 ประกาศผลรอบสุดท้ายประมาณมีนคม-เมษายน 2554 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่มูลนิธิฯ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.  โทร. 0-2285-0581-2 ที่คุณฉัตรชัย อักษรศิลป์ (เบอร์ต่อภายใน 106) หรือคุณชีวรัตน์ แก้วแสงขวัญ (เบอร์ต่อภายใน 107) หรือส่งอีเมลล์มาที่ [email protected] (กรุณาเขียนชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวกของผู้สอบถามให้ชัดเจนด้วย)

Source :  http://bangkok.usembassy.gov/global_ugrad_2011.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top