การถูก Terminate I-20 จากสถานศึกษา

การถูก Terminate I-20 จากสถานศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากการที่นักศึกษาไม่เข้าเรียนเต็มเวลา ตามที่สถานศึกษากำหนด เช่น การเข้าเรียนในชั้นเรียนต่ำกว่า 80 % หรือมาเข้าชั้นเรียนสายเกินกว่า 3 ครั้งที่กำหนด หรือลงทะเบียนเรียนไม่ครบหน่วยกิต เช่น 12 หน่วยกิตในมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ Quarter เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่สถานศึกษาจะอธิบายเรื่องเหล่านี้ ในวันปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่อยู่แล้ว เพียงแต่ตอนนั้นนักศึกษาอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญ เช่น Shoreline Community College ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับการลงทะเบียนหน่วยกิตไม่ครบ ตามจำนวนหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์  http://www.international.shoreline.edu/pdfs/HowtoMaintainYourF_1%20Status.pdf

หรือแม้แต่เว็บไซต์ของ U.S. Immigration and Customs Enforcement ( http://www.ice.gov/sevis/sevisfactsheet.htm ) ได้มีการพูดถึงกฎระเบียบที่ถูกต้องที่นักศึกษาต่างชาติควรปฏิบัติไว้ดังนี้

Recognize and Avoid Status Violations

By violating the requirements that govern your immigration status, you may jeopardize your ability to remain in the United States as a student or exchange visitor. Examples of violations include the following:

  • Failure to enroll by the date specified by your school or exchange visitor program.
  • Unauthorized employment during your stay.
  • Failure to leave the United States following completion of your course, exchange visitor program, or program-related employment.
  • For academic students (visa category F-1): Failure to maintain a full course load without prior authorization for a reduction from your designated school official.
  • Please note that this is not a complete listing of potential status violations. Check with your designated school official or exchange visitor responsible officer for more information.

Note: Non-immigrant students or exchange visitors who fall out of status for reasons beyond their control may be eligible to apply for a reinstatement of status. The student or exchange visitor must work with the school or program official to determine if reinstatement is an option.

อนึ่ง กรณีนักศึกษาต้องออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา สถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาที่ต้องออกนอกประเทศ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ความผิดที่กระทำ เช่น 7 วัน 15 วัน หรือ ตามปกติ 60 วัน สิ่งที่นักศึกษาควรทำ คือ การนัดหมายเข้าไปพบ International Student Officer เพื่อขอคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา หากนักศึกษาไม่ต้องการเลือกวิธีดังกล่าว เพราะทำความผิดร้ายแรง เช่น นักศึกษาผิดเองที่ขาดเรียน ไม่ใช่ความผิดที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ นักศึกษาควรเลือกติดต่อสถานศึกษาใหม่เพื่อให้ได้รับ I-20 แล้วจ่ายค่า Sevis I-901 ใหม่ หากติดต่อสถานศึกษาใหม่ไม่ทัน จำเป็นต้องออกนอกประเทศก่อนตามที่สถานศึกษากำหนด ให้นักศึกษารีบดำเนินการส่งสมัครสถานศึกษาใหม่ แล้วจ่ายค่า Sevis I-901 ใหม่ หลังจากนั้นรีบเดินทางกลับเข้าไปในประเทสสหรัฐอเมริกา อย่าอยู่ที่เมืองไทยนานเกินกว่า 5 เดือน หากนักศึกษาอยู่เมืองไทยเกิน 5 เดือน ตามกฎการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกา ในฐานะวีซ่านักเรียน นักศึกษาต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาใหม่ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์นี้ หากนักศึกษาไม่สามารถชี้แจง  แผนการศึกษาให้กงสุลเข้าใจเวลาสอบสัมภาษณ์ได้ นักศึกษาท่านนั้นอาจไม่ได้รับวีซ่ากลับเข้าไปเรียนใหม่ได้ ดังนั้น พยายามปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบที่นักศึกษาควรทำตั้งแต่แรกเข้าเมือง จะเป็นการดีที่สุด

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top