การศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเตรียมตัวไปทำงานในประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ในปี 2015

ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน หรือ ASEAN Economic Community มีเป้าหมายส่งเสริม ASEAN ให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและการลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินลงทุนอย่างเสรี ภายในปีพ.ส. 2558 (2015)  ตามปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือในอาเซียน ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2547 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้าน คุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีดังกล่าว เป็นการเคลื่อนย้ายเฉพาะแรงงานฝีมือ และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้ในข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ของอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจะเริ่มในปี ค.ศ.2015 ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (MRAs) ใน 7 สาขา ด้วยกันคือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี ส่วนสาขาอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยคือ จำกัดอยู่ในกลุ่มแรงงานฝีมือ โดยด้านบวกคือ ตลาดแรงงานใหญ่ขึ้น ทำให้แรงงานไทยมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น ส่วนด้านลบคือ มีการแข่งขันโดยแรงงานจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น ทั้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวจะเป็นด้านบวก หรือด้านลบมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของแรงงานในแต่ละประเทศ และยังมีเวลาที่จะเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยในการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน

นักเรียน นักศึกษา จึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการสื่อสาร และการทำงาน รวมทั้ง ความรู้ด้านวิชาการในแขนงต่าง ๆ และสำหรับสาขาวิชาหลัก ที่ได้มีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันแล้ว 7 สาขา คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม การสำรวจ แพทย์ ทันตแพทย์ และนักบัญชี เป็นสาขาที่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์มาก่อน ส่วนสาขาอาชีพอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

ดังนั้น ก่อนสำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการมีโอกาสหางานทำในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม ASEAN จึงควรให้ความสนใจ และวางพื้นฐานของตนเองให้ดี มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งถ้าหากเป็นไปได้ ความรู้ภาษาใดภาษาหนึ่งในกลุ่มประเทศ ASEAN  และภาษาในกลุ่ม ASEAN + 3 คือ ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่น อีกด้วย

มีหลายเว็บไซต์ที่กล่าวถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจ ASEAN ได้น่าสนใจ อาทิ

  • http://www.cmemployment.org/newtopic/pohots.asp?Po_noticeidpk=44
  • 202.143.150.155/file.php/1/Prasert/asean.ppt

อ้างอิง : กองวิจัยตลาดแรงงาน  ฝ่ายวิเคราะห์ตลาดแรงงาน. เงื่อนไขเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในประชาคมอาเซียนกรุงเทพฯ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2553.

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top