ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาของสำนักงานกพ.ประจำปี 2554

สำนักงานกพ.ประกาศรับสมัครทุนปริญญาระดับบุคคลทั่วไปประจำปี 2554 จำนวน 181 ทุน ประกอบด้วย

1. ทุนกพ. จำนวน 21 ทุน ระดับปริญญาโทต้องได้ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.0 แล้วแต่กรณี ระดับปริญญาเอก ต้องได้ GPA ไม่ต่ำกว่า  3.5 รับสมัครระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม ถึง 6 มกราคม 2554 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง

2. ทุนกระทรวงวิทย์ จำนวน 55 ทุน มีทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาโท-เอก ต้องได้ GPA ระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 อายุไม่เกิน 35 ปี และ ทุนระดับปริญญาเอก GPA ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 อายุไม่เกิน 40 ปี  วันรับสมัครเหมือนข้อ 1

3. ทุนพระบรมราชชนก จำนวน 3 ทุน คือ ทุนระดับปริญาโท-เอก และทุนระดับปริญญาเอก เพื่อศึกษาต่อทางด้านพยาบาลศาสตร์ และ สาธารณสุขศาสตร์ เงื่อนไขผู้สมัครเหมือนข้อ 2 วันที่รับสมัครเหมือนข้อ 1

4. ทุนยุทธศาสตร์ กระทรวง กรม จำนวน 24 ทุน  คือ ทุนระดับปริญญาโท และทุนระดับปริญญาเอก เงื่อนไขผู้สมัครและวันรับสมัคร เหมือนข้อ 1

5. ทุนยุทธศาสตร์ สถาบันของรัฐ จำนวน 53 ทุน คือ ทุนระดับปริญญาโท และทุนระดับปริญยาเอก เงื่อนไขผู้มัครและวันรับสมัครเหมือนข้อ 1

6. ทุนยุทธศาสตร์ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 23 ทุน คือ ทุนระดับปริญญาโท และทุนระดับปริญญาเอก เงื่อนไขผู้สมัครและวันรับสมัครเหมือนข้อ 1

7. ทุน Gucas เพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสาธาณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2 ทุน ในระดับปริญญาเอกทางด้าน  Remote sensing หรือ Accelerator Physics และ Synchrotron Technology หรือ Natural Language Processing หรือ Robot Automation หรือ Hydrological Model for Climate Change เงื่อนไขผูสมัครและวันรับสมัครเหมือนข้อ 1

ศึกษารายละเอียดข้อมูลของแต่ละทุนได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th/

Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top