การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

2. Optional Practical Training (OPT) นักศึกษาจะต้องติดต่ขอทำ OPT กับ INS ผ่านทาง International Student Office เพื่อขออนุมัติจาก INS เมื่อได้รับการอนุมัติ นักศึกษาสาย STEM จะมีเวลา 4 เดือนในการหางานทำ ส่วนสายอื่นๆที่ไม่ใช่ STEM จะมีเวลา 3 เดือนในการหางานทำ ถ้าหากไม่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน 3  เดือน นักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทย ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ทำงานตามระเบียบ OPT แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

2.1 นักศึกษาสาย STEM คือ นักศึกษาที่เรียนจบสาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะได้รับการอนุมัติให้ทำงานเพิ่มได้อีก 17 เดือนจากข้อกำหนดเดิม 12 เดือน รวมเป็น 29 เดือน  รายชื่อวิชาที่จัดว่าอยู่ในสาขา STEM ดูได้ที่ http://www.ice.gov/sevis/stemlist.htm และบริษัทที่สมัครเข้าทำงานต้องเป็นบริษัทที่มีชื่ออยู่ใน E-Verify Employer เท่านั้น

หรือ ลองเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เช่น เว็บไซต์ของ University of California at Davis ดูประกอบความเข้าใจ http://siss.ucdavis.edu/documents/OPT%20STEM%20Presentation.pdf หรือเว็บไซต์ของ Depaul University (http://oiss.depaul.edu/docs/OPTChanges.pdf )

2.2 นักศึกษาวิชาอื่นๆที่ไม่ใช่ STEM มีโอกาสได้ทำงานเพียง 12 เดือนเท่านั้น แต่มีโอกาสขยายเวลาออกไปได้อีก 2 เดือน เป็น 14 เดือน

เว็บไซต์ที่นักศึกษาสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ คือ เว็บไซต์ของ U.S. Immigration and Customs Enforcement ( http://www.ice.gov/sevis/students/opt.htm ) หรือ ศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่ตอบรับนักศึกษาเข้าเรียนแล้วก็ได้  เช่น ในเว็บไซต์ของ  University of California at Davis มีคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของนักศึกษาไว้ดังนี้คือ

เงื่อนไขต่างเกี่ยวกับ OPT ที่นักศึกษาควรทราบคือ

1. ในการขอ OPT ไม่จำเป็นต้องรอให้จบการศึกษาก่อนก็ได้ เพราะระยะเวลาในการรออนุมัติ OPT ไม่ต่ำกว่า 3 เดือน อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว มีสิทธิ์ขอ OPT ได้ตั้งแต่ 60 วันขึ้นไปขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนจบ หน่วยงาน USCIS จะใช้เวลาพิจารณา I-765 ภายในเวลา 90 วัน นักศึกษาสามารถ download I-765 ได้จาก http://www.uscis.gov/portal/site/uscis หลังจาก INS อนุมัติ นักศึกษาจะได้รับ Employment Authorization Card (EAD)


2. นักศึกษาที่จะขอ OPT ต้องรักษาสถานภาพวีซ่านักเรียนไว้อย่างน้อย 9 เดือนก่อนสมัครขอ OPT

3. หากเคยทำงานนอกเขตมหาวิทยาลัยเกินระยะเวลาที่กำหนดระยะเวลาของ OPT  ระยะเวลาของการทำงานในช่วง OPT จะถูกหักออกไปด้วย

4.  ขั้นตอนในการส่งเอกสารมีดังนี้ คือ

4.1 ยื่นเอกสารที่ International Student Office เพื่อรับ I-20 ใหม่ เอกสารเหล่านั้นประกอบด้ัวย แบบฟอร์ม  OPT , แบบฟอร์ม I-765 , สำเนา I-94, สำเนา ใบปริญญา หรือ สำเนา Transcript

4. 2 เอกสารที่ต้องยื่น USCIS ประกอบด้วย สำเนา I-20 พร้อมลายเซ็นต์อนุมัติ OPT, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนา I-94, สำเนาผลการเรียน (Transcript) สำเนา EAD Card (Employment Authorization Card),  และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วคูณ 2 ด้านหลังฉากสีขาว  กรณีเคยขอ CPT ให้แนบสำเนา CPT กับ I-20  ไปด้วย, ค่าธรรมเนียม 380 เหรียญ, รูปถ่ายขนาด Passport จำนวน 2 ใบ

หมายเหตุ ถ้านักศึกษายังไม่ได้รับ Employment Authorization Card (EAD) ที่ได้รับอนุมัติจาก INS อย่าไปทำงานโดยเด็ดขาด

5. เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำงานแบบ OPT ได้ และได้เข้าทำงานไปจนใกล้หมดเวลาที่กำหนดไว้ (29 เดือน หรือ 14 เดือน) กับบริษัทที่นักศึกษาทำงานอยู่ๆอาจช่วยนักศึกษาท่านนั้นดำเนินการขอวีซ่า H1B ได้

ข้อสังเกต: เว็บไซต์หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ (International Student Office) ของแต่ละสถานศึกษาจะอธิบายเรื่องการทำงานทั้งในรูปแบบ CPT และ OPT ไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ของ Sacred Heart University :

http://www.sacredheart.edu/campuslife/internationalstudentservices/international

studentguide/employment/optionalpracticaltraining/

คำอธิบายเรื่องเวลาที่ควรยื่นขอ OPT

OO

คำอธิบายเรื่องเอกสารที่ใช้ในการขอ OPT

TO

สรุป หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ CPT หรือ OPT ควรเข้าไปพบและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยตรง เนื่องจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะได้รับการอบรมให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายอเมริกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติมาเป็นอย่างดี

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top