STEP Program ของมหาวิทยาลัย Stanford

Stanford – Thai Exchange Program หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อเรียกย่อๆว่า  STEP  เป็นโครงการริเริ่มโดยนักศึกษาไทย และนักศึกษาไทย-อเมริกัน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 ( ค.ศ.1997) โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักศึกษาไทยมีโอกาสไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น มหาวิทยาลัย Stanford เพื่อเตรียมตัว และเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ โครงสร้างของหลักสูตรได้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแก่นักศึกษาไทย และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ. 2554 นับเป็นระยะเวลานาน 15 ปีแล้ว ผู้สมัครจะต้องเขียนเรียงความส่งไปให้คณะกรรมการอ่าน รวมทั้งมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย ในแต่ละปี จะมีนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกประมาณ 5-8 คน หรือมากกว่านั้นจากทั่วประเทศไทย โครงการนี้จะจัดในเดือนเมษายน เป็นระยะเวลานานประมาณ 3 สัปดาห์

หลังจากได้รับการคัดเลือก นักศึกษาจะได้เรียนวิชา Writing และ Presentation มีโอกาสฝึกการถกเถียงในห้องเรียน เกี่ยวกับงานวิจัยที่ตนเองสนใจ ตลอดจนจัดเตรียมหัวข้อวิจัย เตรียมมีส่วนร่วมในการอภิปราย และก่อนสิ้นสุดโครงการ จะต้องนำเสนองานวิจัยให้ชุมชนนักเรียนไทยที่ Stanford และแขกรับเชิญฟัง

นักศึกษามีโอกาสพักในหอพักมหาวิทยาลัย และได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบชาวอเมริกัน มีเพื่อนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Stanford นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีกิจกรรมแนะนำตนเอง และวัฒนธรรมของตนเองในหมู่นักศึกษา STEP ด้วยกัน รวมทั้งให้บรรดาเจ้าภาพและแขกรับเชิญทั้งหลายฟังด้วย

ในช่วงระหว่างสงกรานต์ นักศึกษาจะได้ไปเยือนวัดไทย แสดงฝีมือการทำอาหารไทย และเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆกับชุมชนชาวไทยในละแวกนั้น

สำหรับวันปิดรับสมัครโครงการ STEP ประจำปี 2554 (2011) คือวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 นี้ นักศึกษาสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http://www.stanford.edu/group/thais/step/download/step2011application.pdf

นักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการสมัคร โปรดติอต่อ [email protected]

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top