ใครบ้างที่ต้องขอวีซ่า J-1 visa

J-1 คือ วีซ่าโครงการแลกเปลียนทางการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างพลเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาและพลเมืองของประเทศต่างๆ จากเว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html

ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายประเภท คือ

1. Au pair and Educare สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี Au pair หรือ ผู้ที่จะเข้าไปทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเด็ก ให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน จะได้รับวีซ่ามีอายุนาน 1 ปี และสามารถขยายเวลาออกไปได้อีก 6 , 9 , หรือ 12 เดือน คิดเป็นกรณีๆไป โดยกำหนดเวลาทำงานจะต้องไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน หรือ อย่างมาก 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ผู้เข้าโครงการนี้ จะได้รับการอบรมให้ดูแลเด็กที่ยังไม่เข้าเรียนอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน ถ้าผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าไปดูแลเด็กที่มีอายุยังไม่ถึง 2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงหลักฐานว่า เคยผ่านประสบการณ์การดูแลเด็กอย่างน้อย 200 ชั่วโมงมาก่อน และจะต้องจบการศึกษาอย่างต่ำมัธยมศึกษาตอนปลาย และเรียนหลักสูตรวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต มีความรู้ภาษอังกฤษดี

ส่วน Educare เป็นโครงการที่เข้าไปดูแลเด็กที่โตหน่อย โดยมีหน้าที่พาเด็กไปโรงเรียนและรับเด็กกลับจากโรงเรียน ผู้เข้าโครงการนี้จะมีชั่วโมงทำงานประมาณ 10 ชั่วโมงต่อวัน หรืออย่างมาก 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/aupair.html

2. Camp Counselor โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในลักษณะนี้จะอนุญาตให้ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปสมัครเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี ระยะเวลาโครงการประมาณ 4 เดือน ไม่อนุญาตให้ขยายเวลาวีซ่าได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/camp.html

3. Government visitor เป็นโครงการที่ผู้เข้าโครงการได้รับเชิญจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา หรือได้รับเชิญจากหน่วยงานประจำรัฐนั้นๆ ให้ไปสังเกตการณ์ อภิปราย ร่วมประชุม อบรม ฯลฯ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือผู้ที่มีบทบาทในสังคมของประเทศนั้นๆ ระยะเวลาของวีซ่าที่ได้ไม่เกิน 18 เดือน ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/gov_visitor.html

4. Intern ผู้เข้าอบรมจะได้เข้ามาฝึกอบรมในสายวิชาชีพที่ตนถนัดไม่เกิน 12 เดือน สายวิชาชีพดังกล่าวประกอบด้วย

• การเกษตรกรรม ป่าไม้และการประมง
• ศิลปะและวัฒนธรรม
• ธุรกิจการก่อสร้างและอาคาร
• การศึกษา สังคมศาสตร์ ห้องสมุด การให้บริการแนะแนวการศึกษา
• อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
• การโรงแรมและการท่องเที่ยว
• สื่อสารและการติดต่อ
• การจัดการ ธุรกิจ การค้า และการธนาคาร
• กฏหมายและรัฐประศาสนศาสตร์
• วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณิตสาสตร์ และอุตสาหกรรม

โดยผู้เข้าอบรมจะต้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในต่างประเทศ หรือจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไม่เกิน 12 เดือน ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/intern.html

5. International Visitor หรือแขกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริก ผู้เข้าโครงการนี้ คือ ผู้นำระดับสำคัญของประเทศ ที่ได้รับเชิญจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ไปสังเกตการณ์ อภิปราย เป็นที่ปรึกษา หรือ เข้าร่วมประชุม หรือ ร่วมฝึกอบรม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/intl_visitor.html

6. Physician จะมี 2 ลักษณะ คือ Clinical Exchange Program หรือผู้เข้ารับการอบรมทางการแพทย์ในฐานะแพทย์ชาวต่างประเทศ กลุ่มนี้ต้องจบแพทยศาสตร์บัณฑิต และผ่านการสอบหลากหลายประเภท เช่น ผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์ ฯลฯ ยื่นคะแนนสอบ ECFMG และสัญญาที่มีกับโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาล หรือสถาบันทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการศึกษาแพทยศาสตร์ กับ Non-Clinical Exchange Program หรือผู้ที่เข้าไปในสหรัฐอเมริกาในฐานะนักวิชาการทางการแพทย์ที่ไปทำงานวิจัย กลุ่มนี้มีวัตถุประสงค์เข้าไปสังเกตการณ์ เป็นที่ปรึกษา ไปสอน หรือไปทำวิจัย ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ชาวสหรัฐอเมริกา หรือชาติอื่นที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพแพทย์ในสหรัฐอเมริกาได้ ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/physician.html

7. Professor and Research Scholar คำว่า Professor เน้นที่ ผู้ที่ทำการสอน หรือบรรยาย ผู้สังเกตการณ์ หรือ ผู้ที่ให้คำปรึกษากับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด หรือ สถาบันที่มีลักษณะใกล้เคียงข้างต้น ส่วน Researcher Scholar คือ ผู้ที่ดูแลงานวิจัย สังเกตการณ์ ให้คำปรึกษากับสถาบันวิจัย พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด วิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น Professor หรือ Research Scholar ต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ระหว่าดำเนินการขอมีตำแหน่ง Tenure และต้องไม่ใช่ผู้ที่เพิ่งเคยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย J-1 หรือ J-2 visaเมื่อเร็วๆนี้ ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/professor.html

8. Short-term Scholar ได้แก่ Professor, Research Scholar หรือผู้ที่จะเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการบรรยาย สังเกตการณ์ ให้คำปรึกษา อบรม หรือแสดงทักษะความชำนาญพิเศษเฉพาะตน ให้กับสถาบันวิจัย พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการของวีซ่าประเภทนี้ คือ ต้องไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ และอย่างมากไม่เกิน 6 เดือน ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/shortterm.html

9. Specialist คือ ผู้ชำนาญการด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา หรือ ที่ไม่ใช่ Professor and Research Scholar, Short Term Scholars และ Alien Physicians ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/specialist.html

10. Student, College/University คือ ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลของประเทศตนเอง หรือ จากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ ระยะเวลาได้นานเท่าที่ DS-2019 ระบุไว้ อนึ่งผู้เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหลักสุตรที่มีปริญญาและไม่มีปริญญา ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/ucstudent.html

11. Student, Secondary คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุระหว่าง 15-18.5 ปี ยังไม่จบการชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนมาก่อน โครงการแลกเปลี่ยนนี้ นักเรียนต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรืออย่างมากไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายเข้าไปพักอยู่ที่บ้านญาติได้ ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/hsstudent.html

12. Summer work/travel ได้แก่ นักศึกษาระดับวิทยาลัย หรือ มหาวิทยาลัย ที่เดินทางเข้าไปทำงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะ เช่น งานในรีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร สวนสนุก โดยนักศึกษาต้องติดต่อผ่านองค์กรที่ได้รับใบอนุญาต วีซ่า J-1 ประเภทนี้จะมีอายุ 4 เดือน นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนเท่ากับชาวอเมริกันในตำแหน่งงานเดียวกัน นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตามบ้าน เช่น ทำความสะอาดบ้าน หรือขายสินค้าประเภท door to door หรืองานดูแลคนเจ็บป่วย ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/swt.html

13. Teacher คือ ครูที่ได้รับอนุญาตให้สอนหนังสือเด็กนักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศที่ตนเองถือสัญชาติอยู่ และต้องสอนเต็มเวลา ตามที่มาตราฐานครูในสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ ครูเหล่านี้ต้องมีประสบการณ์ในการสอนหนังสืออย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/teacher.html

14. Trainee ได้แก่ ผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกา เพื่อรับการอบรมตามสายวิชาชีพต่างๆเหมือนรายการในข้อ 4 (Intern) ผู้เข้าอบรมต้องมีประสบการณ์์ในสายงานนั้นๆ จากหน่วยงานนอกประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ต่ำกว่า 5 ปี และต้องมีผลทดสอบคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL ด้วย ระยะเวลาการอบรมนาน 18 เดือน ยกเว้นในสายวิชาชีพเกษตรกรรม และการโรงแรม ที่ให้ระยะเวลาเพียง 12 เดือน บางหลักสูตรการโรงแรมที่มีความยาวของหลักสูตรเกิน 6 เดือน ต้องมีการหมุนเวียนแผนกทุก 3 เดือน และ ผู้ดูแลการอบรมต้องทำการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม ในช่วงกลางหลักสูตร และ ช่วงสุดท้ายของหลักสูตรการอบรม ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://exchanges.state.gov/jexchanges/programs/trainee.html

นอกจากนี้ยังมีพวก pilot programs ที่รับบาลสหรัฐอเมริกาให้กับบางประเทศ เช่น Summer work/travel for Australians, Summer work/travel for New Zealanders, Intern work/travel for Irish and Work/English Study /Travel for South Koreans เป็ต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

10 thoughts on “ใครบ้างที่ต้องขอวีซ่า J-1 visa”

 1. ดวงดาว

  สวัสดีค่ะ พอดี เคยไปโครงการ work and travel มาค่ะปี 2018 มีแพลนไป Au pair ในปี 2020 มีโอกาสผ่าน วีซ่าไหมค่ะ

  1. govisaeduadmin

   น้องดวงดาวค่ะ ถ้าน้องเตรียมเอกสารครบตามที่สถานทูตกำหนด และการสัมภาษณ์น้องตอบได้ชัดเจนก็ไม่น่าจะมีปัญหาในการยื่นขอวีซ่าค่ะ

 2. ตอนนี้ผมเรียนอยู่ที่อเมริกา จะจบปลายเดือนสิงหานี้ ซึ่งเร็วว่ากำหนด ดังนั้นวีซ่าF1ผมยังไม่หมดอายุ(หมดปลายปี 2556 นี้) แต่เอกสารI-20จะหมดอายุทันทีที่เรียนจบ ระหว่างทางกลับไทย ผมอยากแวะเที่ยวไต้หวันซึ่งexempt visa ให้กับคนไทยที่ถือ valid US visa ในกรณีผมต้องขอวีซ่าไต้หวันมั๊ยครับ

  1. ถ้าน้อง JJ กลับเมืองไทยก่อนหน้าสิ้นปี 2556 เช่น น้องกลับไทยทันทีที่เรียนจบ น้องไม่ต้องขอวีซ่าเข้าไต้หวันค่ะ น้องสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp?xItem=84520&ctNode=1813&mp=232
   แต่ถ้าน้องเดินทางต้นปี 2557 หมายถึงวีซ่าเข้าอเมริกาน้องหมดอายุแล้ว น้องต้องขอวีซ่าเข้าไต้หวันค่ะ หากจะกลับมาเมืองไทยก่อนแล้วค่อยขอวีซ่าเข้าไต้หวันให้น้องเตรียมเอกสารตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ Taipei Economic and Cultural Office Thailaกd ค่ะ http://www.taiwanembassy.org/TH/ct.asp?xItem=84520&ctNode=1813&mp=232

   แต่ถ้าจะขอวีซ่าเข้าไต้หวันจากหน่วยงานของไต้หวันซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐฯก่อนกลับประเทศไทย ให้น้อง JJ ติดต่อขอคำแนะนำจาก International Student Office ที่ในมหาวิทยาลัยของน้อง หรือโทรศัพท์ไปสอบถาม Taipei Economic and Cultural Representative Office in USA ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ต่อไปนี้ค่ะ http://www.taiwanembassy.org/US/ct.asp?xItem=134445&CtNode=9533&mp=12&xp1=

   หมายเหตุ ถ้าไม่มั่นใจว่า I-20 ที่หมดอายุจะมีผลกระทบต่อการเดินทางเข้าไต้หวันไหม ให้ตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องอีกครั้งกับ International Student Office ที่มหาวิทยาลัยที่น้องเรียนและหน่วยงาน Taipei Economic and Cultural Office in USA ที่วอชิงตันดีซีตามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่พี่ให้ไว้ค่ะ จะได้ตัดกังวลเรื่องการเข้าไต้หวันและเป็นคำตอบที่ยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐบาลไต้หวันค่ะ

   1. ขอบคุณมากครับ ขอสอบถามเพิ่มเติม เพราะหาข้อมูลจากที่อื่นไม่ได้เลย แล้วถ้าในกรณีเดียวกัน แต่ของเพื่อนผมถือ J1วีซ่าที่ต้องถือ DS2019ควบคู่ ก็ยังถือว่าวีซ่าvalidหลังจากเรียนจบรึเปล่าครับ ทราบมาว่าถ้าจะกลับมาเรียนต่อที่อเมริกาอีกทีหลังจากกลับไทย ต้องขอวีซ่าใหม่เลย

    1. น้อง JJ คะ ต้องขอโทษที่เมื่อวานนี้พี่ให้คำตอบผิดไปค่ะ หลังจากที่ได้สอบถามไปที่ Taipei Economic and Cultural Office ในกรุงเทพ คำตอบที่ถูกต้องคือ น้อง JJ ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวไต้หวัน ถ้าน้องจะออกเดินทางจากอเมริกา คงต้องขอวีซ่าจากในอเมริกาตามเว็บไซต์ของ Taipei Economic and Cultural Representative in USA เพราะไต้หวันอนุญาตให้คนไทยที่มีวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่านักธุรกิจหรือวีซ่าประเภท B-1 และ B-2 ของสหรัฐฯที่ยังมีอายุอยู่เท่านั้นที่จะเข้าไปเที่ยวไต้หวันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไต้หวันค่ะ ดังนั้นวีซ่านักเรียนไม่ว่าจะเป็น F-1 หรือ J-1 ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิพิเศษนี้ค่ะ

     ส่วนวีซ่า J-1 เมื่อเดินทางกลับไทย และจะขอวีซ่านักเรียนใหม่ ถ้าไปโดยทุนส่วนตัวก็ต้องขอวีซ่าประเภท F-1 ค่ะ เพื่อนของน้องคงต้องดูด้วยว่า J-1 ที่ได้ไปนั้นติดเงื่อนไขต้องกลับมาอยู่ที่ไทย 2 ปีก่อนขอวีซ่านักเรียนประเภท F-1 ด้วยหรือไม่ค่ะ ลองอ่านที่เว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1267.html#twoyear เรื่อง the foreign residence requirement under U.S. law, Immigration and Nationality Act หรือ http://travel.state.gov/visa/temp/info/info_1296.html เรื่อง Waiver of the Exchange Visitor Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement

 3. ได้รับวีซ่า เจวัน และกำหนดระยะเวลา สี่เดือน ในที่ทำงานที่หนึ่ง แต่จะเปลี่ยนงาน จะมีผลอะไรกับ เจวัน หรือ ต้องเปลี่ยนแปลง เจวัน อะไรไหมค่ะ ?

  1. น้อง AOM คะ น้องสามารถเปลี่ยนงานใหม่ได้ แต่น้องแจ้งให้ CIEE รับทราบและเห็นชอบด้วย CIEE คือ Council on International Education Exchange เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรดูแลเรื่องการส่งเสริมการศึกษาและโครงการแลกเปลียน น้องลองเข้าไปศึกษาเว็บไซต์ของ CIEE http://www.ciee.org/wat/work/changing-employer.aspx พี่ได้ก็อปปี้ข้อความส่วนหนึ่งของเวํบไซต์ CIEE มาให้น้องได้อ่าน

   ” If CIEE approves your request to leave your job, it is customary to give two weeks written notice to your current employer before your last day. Handling your departure in the right way will ensure that you receive your final paycheck in a timely manner and affect whether your employer will give you a recommendation letter to use in the future.

   If you quit or change your job without first receiving CIEE approval, you risk withdrawal from the CIEE Work & Travel USA program and be required to return home.”

   ดังนั้น ที่น้องถามว่าจะมีผลกระทบต่อ J-1 visa ไหม หากน้องได้รับอนุมัติจาก CIEE แล้วก็ไม่ควรจะมีปัญหาค่ะ พี่คิดว่า J-1 visa ที่น้องได้นั้น น้องคงจะไปโครงการ Work and Travel ซึ่งเรื่องการเปลี่ยนงานนี้ทางบริษัทที่น้องติดต่อไป Work and Travel ด้วยน่าจะมีข้อมูลทำนองเดียวกันนี้จากเด็กรุ่นปีก่อนๆค่ะ ถ้าน้องยังไม่ได้เดินทางไปสหรัฐฯ น้องอาจจะลองสอบถามเพิ่มเติมจากบริษัทที่น้องเข้าร่วมโครงการด้วยก็น่าจะได้ค่ะ

 4. Pimjai Saengkwamsawang

  ได้รับวีซ่า J1 และกำหนดระยะวีซ่าก็ได้รับการอนุมัติมาตาม period ใน DS 2019 เลยอยากถามว่า ถ้าต้องการต่ออายุวีซ่า ในกรณีที่งานวิจัยยังที่ทำยังไม่เสร็จน่ะค่ะ จะต้องดำเนินการอย่างได้บ้างค่ะ

  1. น้อง Pimjai น้องคงเป็นนักเรียนทุนใช่ไหมคะ น้องจึงได้วีซ่า J-1 น้องคงต้องถามเงื่อนไขกับทางเจ้าของทุนด้วยว่า เจ้าของทุนจะให้น้องทำอย่างไรค่ะ เพราะถ้าเป็นกรณีไปเรียนปริญญาโท หรือปริญญาเอก แม้วีซ่าจะหมดอายุแต่น้องก็ยังมีสิทธิ์อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ตราบเท่าที่ยังลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษาไว้ระหว่างทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จค่ะ เพียงแต่น้องจะออกไปเที่ยวนอกประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ไปเที่ยวแคนาดาและกลับเข้ามาในสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง น้องจะกลับเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ เพราะถือว่า วีซ่าของน้องหมดอายุแล้วค่ะ น้องต้องเดินทางกลับประเทศตนเอง ทีนี้ถ้าน้องเป็นทุนรัฐบาลไทย เท่าที่เคยได้ยินมา ดูเหมือนฝ่ายทุนรัฐบาลไทยเองจะมีการพูดคุยกันกับรัฐบาลอเมริกันเรื่องการให้วีซ่าตามจำนวนที่ DS-2019 กำหนดไว้ เพราะอยากให้นักเรียนเรียนจบแล้ว รีบกลับมาทำงานตามเงื่อนไขของทุนด้วยค่ะ ดังนั้น น้องลองถามข้อมูลจากเจ้าของทุนท่านดูด้วยว่า จะอนุญาตให้อยู่ต่อด้วยหรือไม่ค่ะ ขณะเดียวกันน้องก็ควรติดต่อกับ International Student Officer ที่มหาวิทยาลัยด้วยว่า กรณีของน้องมีทางเป็นไปได้ไหมที่จะขอขยายเวลาค่ะ ให้น้องอ่านที่เว็บไซต์นี้เพิ่มเติมค่ะ http://j1visa.state.gov/participants/current/adjustments-and-extensions/ เท่าที่พี่อ่านดูจากเว็บไซต์ดังกล่าว การขอขยายเวลาน่าจะเป็นกรณีๆไปค่ะ
   ” Extensions beyond the maximum program duration are allowed in some program categories for exceptional or unusual circumstances, with approval from the Department of State. To obtain approval for such extensions, the responsible officer must submit a written request that justifies the petition and provides supporting documentation to the Department of State on behalf of the participant. A nonrefundable fee of $246 is payable to the U.S. Department of State. Participants are referred to their responsible officers for additional information. [22 CFR 62.43]”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top