รายชื่อ13 ธนาคารพาณิชย์ที่มีบริการโอนเงินไปต่างประเทศ (ตอนที่ 1)

การโอนเงินไปต่างประเทศเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ปกครอง ในการส่งเงินเป็นก้อนใหญ่ไปให้บุตรหลานที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศได้ใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยนักศึกษาต้องแจ้งชื่อ ทีอยู่ของธนาคารในต่างประเทศ, ชื่อที่เปิดบัญชีไว้กับธนาคารในต่างประเทศ, หมายเลขบัญชีธนาคารที่เปิด, SWIFT Code ของธนาคารกรณีเป็นชื่อธนาคารในสหรัฐอเมริกา หากเป็นธนาคารในยุโรปจะใช้ศัพท์ว่า IBAN Code ถ้าไม่ทราบ code ดังกล่าว ให้นักศึกษาสอบถาม SWIFT code หรือ IBAN Code จากเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศที่นักศึกษาไปเปิดบัญชีไว้

อนึ่ง การโอนเงินจากบัญชีที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อไปเข้าบัญชีของสถานศึกษาในต่างประเทศเลยโดยตรงนั้น ขอให้อ่านรายละเอียดของสถานศึกษาแต่ละแห่งที่ตอบรับเข้าเรียนก่อนว่า ยินยอมให้โอนจากเงินจากบัญชีธนาคารในต่างประเทศตรงไปยังบัญชีของสถานศึกษาในต่างประเทศหรือไม่ด้วย เพราะ มีหลายสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่รับวิธีการโอนเงินจากธนาคารในต่างประเทศเข้าไปที่บัญชีของสถานศึกษาโดยตรง

ดังนั้นในการจ่ายเงินค่าเล่าเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองควรอ่านคำแนะนำที่ทางสถานศึกษากำหนดเงื่อนไขไว้ว่า สถานศึกษาแห่งนั้นสามารถที่จะรับการชำระเงินด้วยวิธีการใดได้บ้าง หากเกิดกรณีเช่นนี้ ผู้ปกครองหรือนักศึกษายังคงต้องการใช้วิธีการโอนเงิน ให้เลือกการโอนเงินไปเข้าที่บัญชีของนักศึกษาซึ่งเปิดอยู่ในต่างประเทศ เพื่อนักศึกษาจะได้นำเงินดังกล่าว ไปจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนตามวิธีการที่สถานศึกษาในต่างประเทศแห่งนั้นกำหนดมา

อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองบางท่านอาจเลือกที่จะซื้อตราสารประเภทดราฟท์ของธนาคารส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ด่วน หรือให้นักศึกษากดเงินจากบัตร ATM ที่ทำกับธนาคารในประเทศไทย แล้วนำบัตร ATM ดังกล่าวไปกดใช้ในต่างประเทศ ผู้ปกครองบางท่านยังทำบัตรเครดิตเสริม ให้บุตรหลานนำติดตัวไปใช้ในต่างประเทศ ในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

ธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย 13 แห่ง ที่มีบริการเรื่องการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของธนาคารต่างๆ มีดังนี้คือ ( Swift Code ของธนาคารในไทยให้ไว้เป็นข้อมูล จะใช้ Swift Code ของธนาคารในเมืองไทย ในกรณีรับเงินที่โอนเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้น)

1. ธนาคารกรุงเทพ Swift Code ของธนาคาร คือ BKKBTHBK

http://www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/PersonalBanking/DailyBanking/TransferingFunds/TransferringOutOfThailand/Pages/TransferringoutofThailand.aspx

 

2. ธนาคารกรุงไทย Swift Code ของธนาคารคือ KRTHTHBK

http://www.ktb.co.th/product/detail/149

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคารกรุงไทย   คือ

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Swift Code ของธนาคาร คือ AYUDTHBK
https://www.krungsri.com/bank/th/PersonalBanking/BankingServices/InternationalRemittanceServices/KrungsriOnlineInternationalRemittance.html

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยา คือ

4. ธนาคารกสิกรไทย Swift Code ของธนาคาร คือ KASITHBK
https://www.kasikornbank.com/th/business/International-Trade/Global-Money-Transfer/Pages/outward.aspx

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคารกสิกรไทย คือ

5. ธนาคารไทยพาณิชย์  Swift Code ของธนาคารคือ SICOTHBK

http://www.scb.co.th/th/personal-banking/others/international-remittance/SWIFT

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคารไทยพานิชย์  คิอ

6. ธนาคาร CIMB ไทย Swift Code ของธนาคาร CIMB คือ UBOBTHBK

https://www.cimbthai.com/th/personal/products/money-transfer/international-money-transfer.html

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคาร CIMB  คือ

7. ธนาคารทหารไทย Swift code ของธนาคาร คือ

https://www.tmbbank.com/product/view/international-money-transfer.html

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของธนาคารทหารไทย  คือ

 

Copyright © 2010-2011 GoVisa Edu All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top