การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา

การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา

การวางแผนเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา ควรเริ่มเมิ่อไร อาจกล่าวได้ว่า เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อนักศึกษาทั้งหลาย ที่กำลังจะเตรียมตัวเดินทางไปเข้าชั้นเรียนที่สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่จะเปิดเรียนเดือนสิงหาคม ประมาณตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจเปิดเทอมล่าช้าออกไป เป็นช่วงต้นเดือนกันยายนถึงกลางเดือนกันยายน ดังนั้น ช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่นักศึกษากำลังรอคอยจดหมายตอบรับจากสถานศึกษา ที่เรียกกันว่า I-20 (สำหรับนักศึกษาทุนส่วนตัว) และที่เป็นนักเรียนทุนหน่วยงานภาครัฐและทุนอื่นๆก็ต้องรอ DS-2019 ทั้ง I-20 และ DS-2019 ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา

ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากจะหาอ่านได้จากเว็บไซต์สถานศึกษาที่ตอบรับนักศึกษาแล้ว

เว็บไซต์ EducationUSA ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา จะอยู่ในความดูแลของกระทรวงการต่างประเทศ ไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการเหมือนประเทศไทย  http://www.educationusa.info/about.php  ดังนั้น เว็บไซต์ EducationUSA ภายใต้การดูแลของ United States Department of State จึงเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้ในด้านข้อมูล นักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่น่าสนใจจาก ” Your 5 Steps to U.S. Study” ได้แก่

  • Research your options
  • Finance your studies
  • Complete your application
  • Apply for your student visa
  • Prepare for your departure

สรุป หัวข้อต่างๆที่นักศึกษาควรศึกษาไว้ก่อนเตรียมตัวเดินทางไปสหรัฐอเมริกา ได้แก่

1. แหล่งข้อมูลที่จะค้นหาเรื่อง Pre-Departure เว็บไซต์หนึ่งที่มีประโยชน์น่าเข้าไปอ่านคือ เว็บไซต์  EducationUSA: https://www.educationusa.info/help/pre-departure-info.php และเว็บไซต์สถาบันการศึกษาที่ตอบรับเข้าเรียนมา เช่น เว็บไซต์ของ University of Southern California: https://ois.usc.edu/new-students/ หรือเว็บไซต์ของ Columbia University: https://isso.columbia.edu/ หรือ https://isso.columbia.edu/content/student-services

2. การวางแผนเตรียมตัวก่อนเดินทาง จะมีหัวข้อย่อยๆให้ได้ศึกษากันหลายหัวข้อ ดังนี้คือ

2.1 เอกสารที่ควรนำติดตัวเดินทางไป

2.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าประกันการเดินทางและค่าประกันสุขภาพ, ค่าประกันกระเป๋าเดินทาง,ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังที่ต่างๆ, ค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าใช้จ่ายทั่วไป (ค่าซักผ้า,ค่าทานอาหารนอกบ้าน, ค่าดูหนัง ฯลฯ ค่าเดินทางท่องเที่ยว, ค่าภาษี, การเตรียมเปิดบัญชีกับธนาคาร, การเตรียมเงินติดตัวเดินทางครั้งแรก, การใช้เช็คเดินทาง ตลอดจนข้อจำกัดการใช้เงิน

2.3 การประกันสุขภาพ , เรื่องยาที่ต้องใช้ใบสั่งจ่ายยาจากแพทย์ (Prescription)

2.4 การเตรียมตัวก่อนเดินทางเพื่อไปเรียน เช่น เตรียมเรียนรู้วิธีการพิมพ์สัมผัสไว้ก่อนล่วงหน้า, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

2.5 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

2.6 เอกสารสำคัญที่ต้องนำติดตัวเดินทาง ได้แก่ จดหมายตอบรับ, จดหมายรับรองจากหน่วยงาน หรือแหล่งที่ให้ทุน, การประกัน, หลักฐานการศึกษา, ใบตรวจสุขภาพ, ผลเอ๊กซเรย์, ใบสั่งยาจากแพทย์, การอ่านแคตตาล็อกของมหาวิทยาลัยโดยละเอียด, อายุของหนังสือเดินทาง, สถานทูตและสถานกงสุลของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศของตนเอง, ข้อควรรู้เกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปยังสถานศึกษาใหม่ของตนเอง, การวางแผนการเดินทาง, การติดต่อกับหน่วยงานที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยของตนเอง, การจัดหาที่พัก และการเตรียมเงินประเภทต่างๆติดตัวเดินทางไป

2.7 เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ เว็บไซต์โครงการแลกเปลี่ยน, ระบบการศึกษา, สถานทูตและสถานกงสุล, ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่นักศึกษาต่างชาติควรทราบ, การฉีดยาวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ

3. การเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและการมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย

3.1 วิธีการเดินทางและวันหยุดในสหรัฐอเมริกา, เรื่องเกี่ยวกับเอเจนซี่ขายตั๋วเครื่องบิน, หน่วยงานที่เกี่ยวกับการเดินทาง, การจองตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถเมล์ รถยนต์ส่วนบุคคลให้เช่า การมาถึงมหาวิทยาลัย และที่พักค้างคืนชั่วคราว, การเตรียมการเดินทางโดยหน่วยงานที่ให้ทุน

3.2 สิ่งของที่นำติดตัวเดินทางไปได้ ได้แก่ กระเป๋าเดินทางที่ได้รับอนุญาต, สิ่งของที่สามารถนำติดตัวเดินทางไปได้, สิ่งของที่ไม่ควรนำติดตัวเดินทางไป, การป้องกันกระเป๋าสูญหาย, กระเป๋าที่จะนำไปเกินกว่าที่สายการบินกำหนดไว้, ตัวแทนการส่งของทั้งทางอากาศและทางเรือ, ด่านตรวจศุลกากร

3.3 การเตรียมเอกสารไปแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาและที่ด่านศุลการกร

3.4 เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เว็บไซต์วันหยุดในสหรัฐอเมริกา, กฎระเบียบการนำของเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา, การเดินทางโดยเครื่องบิน,รถไฟ, รถเมล์, หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว, แผนที่ และภูมิอากาศ

4. การหาที่พัก

4.1 การจัดหาที่พักชั่วคราว,  การจัดหาที่พักในบริเวณมหาวิทยาลัย, ตัวอย่างที่พักในมหาวิทยาลัย, การซื้อมื้ออาหาร (Meal Plan) ในมหาวิทยาลัย, การหาที่พักนอกมหาวิทยาลัย

4.2 หอพักนอกมหาวิทยาลัย

4.3 หอพักแบบ Cooperative ที่มีราคาถูก

4.4 การหาบ้านเช่า

4.5 การอยู่กับครอบครัวชาวอเมริกัน

5. คำศัพท์เกี่ยวกับการเรียน (Glossary of Terms) ควรศึกษาไว้บ้าง โดยเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ค่อยได้ใช้ textbook ภาษาอังกฤษระหว่างเรียนอยู่ที่ประเทศไทย อาจจะทำให้การติดตามเรื่องการเรียนช้ากว่าคนอื่น ประกอบกับสำเนียงและความเร็วช้าในการพูดของฝรั่งในชีวิตจริง ไม่ใช่คุณครูฝรั่งในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

Copyright © 2010-2011 GoVisaEduAll rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top