จดหมายรับรองฐานะการเงิน วีซ่านักเรียนอังกฤษ

จดหมายรับรองฐานะการเงิน วีซ่านักเรียนอังกฤษ ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่านักเรียน (Tier4) เพื่อไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรอังกฤษ มักจะมีคำถามบ่อยๆว่า ควรจะแสดงยอดเงินจำนวนเท่าไร และการที่ได้ยินมาว่า ต้องแสดงยอดตัวเลข 28 วันนั้น หมายความว่าอะไร จากเว็บไซต์ http://ukinthailand.fco.gov.uk/resources/th/pdf/2010/tier4-maintenance-guide จะมีคำอธิบายที่พอสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ คือ

 1.  ถ้าเป็นการไปศึกษาต่อด้วยหลักสูตรที่มีระยะเวลานาน 9 เดือน หรือมากกว่านั้น บัญชีในธนาคารจะต้องมีจำนวนเงินครอบคลุมค่าเล่าเรียนปีแรกและค่าใช้จ่ายส่วนตัว ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวใน London จะประมาณ 7,200 ปอนด์ นอกเมือง London จะประมาณ 5,400 ปอนด์
 2. หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนสั้นกว่า 9 เดือน ผู้ยื่นขอวีซ่า ควรแสดงหลักฐานว่ามีเงินในบัญชีธนาคารครอบคลุมค่าเรียนตลอดหลักสูตรและค่าใช้จ่ายส่วนตัวใน London อีกเดือนละ 800 ปอนด์ ถ้าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอก London จะอยู่ราวประมาณ 600 ปอนด์ต่อเดือน
 3. ในจดหมายตอบรับเข้าเรียน (CAS หรือ Confirmation of Acceptance for Studies) ควรจะระบุจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าที่พักที่ได้สำรองจ่ายไปก่อนล่วงหน้าแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นขอวีซ่าที่จะไม่ต้องแสดงจำนวนเงินเต็มตามหลักสูตร ทั้งนี้เป็นเพราะได้จ่ายไปบางส่วนแล้ว หากจดหมายตอบรับหรือ CAS ไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้ว ให้ผู้ยื่นอวีซ่านำหลักฐาน คือ ใบเสร็จตัวจริงที่แสดงว่า ได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าที่พักไปแสดงที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรอังกฤษ อาคารรีเจ้นท์เฮาส์ ขั้น 2 ถนนราชดำริ ในวันยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วย ( http://www.vfs-uk-th.com/thai/contactus.aspx )
 4. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารจะเป็นชื่อของผู้ยื่นขอวีซ่า หรือเป็นชื่อของผู้ปกครองอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือจะเป็นชื่อบัญชีร่วมระหว่างผู้ปกครองและผู้ยื่นขอวีซ่าก็ได้
 5. ในกรณีที่บัญชีเป็นชื่อของผู้ปกครอง ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องเตรียมหลักฐานสูติบัตรไปด้วยเผื่อสถานทูตขอดู
 6. ประเภทเงินฝากในธนาคาร ควรเป็นบัญชีออมทรัพย์ ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากประจำ ต้อง update บัญชีล่าสุดด้วย และในจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ต้องรับรองจำนวนเงินถึงวันที่ล่าสุด เพื่อยืนยันว่าเจ้าของบัญชีมีจำนวนเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ส่วนบัญชีประเภท overdraft, พันธบัตร, บัตรเครดิต, เงินประกัน, เงินบำนาญ, เงินกองทุน ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษได้
 7. จำนวนเงินในบัญชีธนาคารจะต้องคงรักษาไว้ในบัญชีอย่างน้อยที่สุด 28 วันต่อเนื่อง
 8. จำนวนเงินในบัญชีใน 28 วันจะต้องมีตัวเลขไม่ต่ำกว่าจำนวนค่าเล่าเรียนบวกค่าใช้จ่ายส่วนตัวดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ศึกษาหน้ารายละเอียดของ Financial Maintenance Requirements for TIER4 ได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/applicationforms/pbs/Tier4migrantguidance1.pdf นับตั้งแต่หน้าที่ 25 เป็นต้นไปจะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการใช้หลักฐานทางการเงินชนิดต่างๆ เช่นในข้อที่ 188 จะกล่าวถึงการใช้บัญชีส่วนตัวที่ต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่ามีอยู่ในบัญชีเป็นเวลา 28 วันต่อเนื่อง และจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารจะระบุชื่อเจ้าของบัญชี , หมายเลขบัญชี, วันที่ออกจดหมายรับรองฐานะการเงินฉบับนั้น, ชื่อสถาบันทางการเงินหรือชื่อธนาคารนั่นเอง และโลโก้ของธนาคารนั้นๆ จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารจะต้องเป็นตัวจริง มีประทับตราธนาคาร ทางสถานทูตไม่สามารถรับจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารในลักษณะ online ได้ หากจะใช้จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารในรูป online ต้องมีจดหมายจากธนาคารที่มี logo หรือ หัวกระดาษเป็นตราประจำของธนาคาร และมีตราประทับของธนาคารบนเอกสารทุกหน้า ยืนยันว่า เอกสารที่ส่ง online เป็นของจริง

หากคิดว่าข้อมูลมีปริมาณมากเกินไปอาจจะดูบทสรุปจากเว็บไซต์ http://ukinthailand.fco.gov.uk/resources/th/pdf/2010/tier4-maintenance-guide

หน้าข้างล่างนี้จะเป็นตัวอย่างลักษณะบัญชีที่จะแสดงยอดแต่ละรายการว่า จะต้องมีบัญชีครอบคลุมค่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดทั้ง 28 วัน ทุกรายการอย่างไร จากตัวอย่างบัญชีที่แสดงยอดเงินในวันที่ 11 เมษายนในช่องรายการ Insufficient funds example มีจำนวน 26,700 ปอนด์ หรือในวันที่ 24 เมษายน มียอดเงิน 36,100 ปอนด์ ซึ่งเท่ากับมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ คือ 37,200 ปอนด์ ดังนั้นถ้านำ statement ชุดแรกนี้ไปยื่นขอวีซ่า วีซ่าจะถูกปฏิเสธ เพราะมีจำนวนเงินไม่เพียงพอ ในขณะที่ยอดบัญชีข้างล่างที่เขียนว่า Sufficient funds example ที่แสดงให้เห็นว่าทุกรายการตลอด 28วันมีจำนวนเงินครอบคลุมค่าเรียนบวกค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่กำหนดไว้ 37,200 ปอนด์ได้

เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้นอาจเข้าไปวีดิโอที่เว็บไซต์ http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf29pbsstudent เพื่อคลิก Guide to UK Student Visa (YouTube video) จดหมายรับรองฐานะการเงินที่ถูกต้องจะทำให้ผู้ยื่นขอวีซ่าได้รับคะแนนเต็ม 10จากระบบ Points- based system Tier 4

หลายสถาบันในประเทศอังกฤษจะมีคำแนะนำให้นักศึกษาต่างชาติว่า ควรเตรียมเงินเพื่อยื่นขอวีซ่าจำนวนเท่าไร เช่น เว็บไซต์ของ University of Liverpool (http://www.liv.ac.uk/studentsupport/ist/maintenance.htm) หรือเว็บไซต์ของ London School of Economics and Political Science (http://www2.lse.ac.uk/study/informationForInternationalStudents/visasAndImmigration/tier4visa/Money.aspx) ซึ่งผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่อได้รับจดหมายตอบรับเข้าเรียนแล้ว จะสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากอีกหนึ่งช่องทาง คือ มหาวิทยาลัยที่ตอบรับเข้าเรียน เป็นต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

9 thoughts on “จดหมายรับรองฐานะการเงิน วีซ่านักเรียนอังกฤษ”

 1. อยากทราบเกี่ยวกับ ประกันชีวิต ต้องมีหรือไม่ ถ้าไปเรียนที่อังกฤษ

  1. น้อง Siripatra คะ มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษต้องการให้น้องมีประกันสุขภาพเมื่อเกิดการเจ็บป่วยขจะได้รับสิทธิืลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลแทนที่จะต้องจ่ายเต็มแบบคนต่างชาติ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศมีราคาแพงค่ะ หากน้องได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยให้ลองเข้าไปศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพของมหาวิทยาลัยนั้นๆได้จากหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาต่างชาติค่ะ พีจะยกตัวอย่างจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Bath ขึ้นมา 1 แห่งนะคะ http://www.bath.ac.uk/international/living/healthcare.html หรือน้องจะลองอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพจากเว็บไซต์ EducationUK : http://www.educationuk.org/global/articles/health/

   ส่วนการทำประกันชีวิตเป็นส่วที่นเสริมเพิ่มขึ้นมา หากมีก็ช่วยเพิ่มหลักประกันในการคุ้มครองดูแลให้เราค่ะ ผู้ปกครองบางท่านทำประกันชีวิตให้ลูกตั้งแต่ลูกเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็มี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ ความจำเป็น เช่น การศึกษาบางวิชาที่เสี่ยง เป็นต้นว่า วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ฯลฯ หรือมีการใช้ชีวิตส่วนตัวที่ค่อนข้างเสี่ยง เป็นต้นว่า อยากมีรถ มีอุปนิสัยเป็นคนขับรถเร็ว ฯลฯ ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลานว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวก้อาจจะทำประกันชีวิตให้ลูกได้ค่ะ

 2. แล้วถ้าทำจดหมายขอวีซ่า เป็นกรณีเร่งด่วนได้มั้ยค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  1. ให้น้อง Siwaporn เขียนจดหมายอธิบายเหตุผลแนบไปพร้อมกับเอกสารอื่นๆตอนยื่นใหม่นะคะ แต่เท่าที่ทราบมา การขอเร่งด่วนค่อนข้างยากสำหรับประเทศอังกฤษค่ะ ถ้าจะพูดตรงๆ คือ ไม่มีโอกาส ก็เกรงว่า จะทำให้น้องเสียใจ ลองดูแล้วกันค่ะ โชคดีนะคะ

 3. สวัสดีค่ะ

  พอดีไปยืนวีซ่า Tier 4 General Student แล้วไม่ผ่านค่ะ เนื่องจากใช้บัญชีเงินคุณอา
  หลังจากนั้นจึงได้โอนเงินจากบัญชีคุณอามาเป็นชื่อตัวเอง วันที่ 7 กันยา
  แบบนี้ต้องรอ 28 วันใช่มั้ยค่ะ
  วันที่ 28 พอดี ไปขอวีซ่าได้เลยมั้ยค่ะ ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคม
  เพราะตอนนี้มหาลัยเปิดเทอมแล้ว ถ้ารอ 28 วันต้องไปเรียนสาย 4 สัปดาห์เลยค่ะ
  แล้ว มหาลัยให้ deadline มาว่าห้ามเกิน วันที่ 10 ตุลา เขาบอกว่า CAS จะอนุญาตใช้เข้าประเทศถึงวันที่ 10 เท่านั้น
  กลัวว่าไปขอวันที่ 4 ตุลา แล้วจะได้วีซ่าไม่ทัน ถ้าจะขอให้ทางสถานทูตทำแบบเร่งด่วนได้มั้ยค่ะ

  หรือว่าถ้าใช้บัญชีร่วมไปยื่นก่อนได้มั้ยค่ะ แต่ว่าคนที่ร่วมด้วยไม่ใช่นามสกุลเดียวกัน

  ตอนนี้สับสนมาก ไม่รู้จะทำยังไงดี
  รบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะ

  1. @น้อง Siwaporn ถ้าน้องนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าเป็นวันที่4ตุลาคม จะใช้เวลา 15วันในการรออนุมัติวีซ่า พี่ไม่คิดว่าน้องจะไปทันเข้าเรียน10ตุลาคมนะคะ ส่วนการจะใช้บัญชีร่วมกับอีกคนหนึ่ง ถ้าคนที่ร่วมบัญชีเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะดีค่ะ อย่างไรก็ตาม ลักษณะบัญชีร่วมเท่าที่ทราบค่อนข้างยากอยู่ค่ะ คำแนะนำคือให้น้องเลื่อนเทอมแล้วขอ CAS Number ใหม่ค่ะ

 4. สวัสดีครับคุณ Govisa

  1.ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คือผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว คือว่าผมเคยไปเรียนภาษาแล้วได้วีซ่านักเรียนมา แล้วครั้งนี้ผมจะทำวีซ่าท่องเที่ยวไปอังกฤษ ผมจะต้องยื่น certificate ที่ได้จากโรงเรียนภาษาตอนจบจากที่นู้นครั้งก่อนกับเอกสารอื่นๆด้วยป่าวครับ

  2. แล้ววีซ่าท่องเที่ยวต้องไปตรวจปอด IOM เปล่าครับ

  3. แล้วอยากจะถามอีกว่า คุณแม่ทำงานfreelanceไม่มีจดหมายรับรองเงินเดือนมีเงินประมาณสองแสนจะสามารถให้คุณเเม่เป็นสปอนเซอร์ได้เปล่า ต้องทำอย่างไรหรอครับต้องเขียนจดหมายอธิบายรายได้เปล่าครับ เพราะครั้งที่ไปเรียนภาษาคุณอาเป็นคนเป็นสปอนเซอร์ให้ หรือว่าให้คุณอาเป็นสปอนเซอร์ดีกว่าครับ

  4. หรือตอนนี้วีซ่าท่องเที่ยวใช้เงินในบัญชีของเราได้ ที่อยู่ 28วัน

  ขอบคุณมากครับ

  1. @น้อง Nut คะ เอกสารที่ใช้ประกอบการขอวีซ่านักท่องเที่ยวเข้าประเทศอังกฤษ(ต้องใช้ตัวจริง+สำเนาอย่างละ 1 ชุดค่ะ) มีดังนี้ คือ
   1. หนังสือเดินทาง รวมทั้ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
   2. ใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอก Online ข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมทั้งเซ็นชื่อและลงวันที่เรียบร้อยแล้ว (นับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2554) วีซ่าเข้าประเทศอังกฤษทุกประเภทต้องกรอก Online ค่ะ เข้าไปที่เว็บไซต์นี้ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx
   3. หลักฐานการชำระเงินค่าวีซ่าค่าธรรมเนียมวีซ่า visa application fee วีซ่านักท่องเที่ย 3800 บาท
   4. เอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า ทั้งตัวจริง พร้อมสำเนาของเอกสารแต่ละฉบับและเอกสารฉบับแปล(ถ้ามีที่ต้องแปลจากไทยเป็นอังกฤษค่ะ) ยกตัวอย่าง ถ้าน้องเรียนปริญญาตรี ก็ต้องนำหลักฐานทางการศึกษา เช่นใบรับรองว่าน้องยังเป็นนักศึกษาชั้นปีอะไร พร้อม Transcriptไปแสดง แต่ถ้าน้องทำงานแล้ว ให้นำจดหมายรับรองการทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน วันแรกที่เข้าทำงาน; จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของ Sponsor ที่มียอดเงินนับย้อนไป 6 เดือน (ยอดเงินในบัญชีต่อเนื่อง 28 วัน คือวีซ่านักเรียนค่ะ) อนึ่งถ้าบัญชีแม่มี 200,000บาท เอาบัญชีอาเพิ่มด้วยอีกคนดีกว่าไหมคะ แล้วน้องต้องมีเหตุผลอธิบายได้ว่า sponsor เป็นอะไรกับน้อง แล้วทำไมจึงจะเป็น Sponsor ให้น้อง ถ้าเกรงว่าเราจะไม่มีโอกาสตอบตอนสัมภาษณ์ ให้เขียนจดหมายอธิบายเรื่อง Sponsor แนบไปด้วยพร้อมกับเอกสารยื่นขอวีซ่าค่ะ; เอกสารเรื่องที่พัก เช่น ถ้ารู้ชื่อโรงแรมให้นำ email ที่แสดงให้เห็นว่าน้องมีการติดต่อกับโรงแรมแล้วได้ Confirmation กลับมาด้วยค่ะ; แผนการไปเที่ยวว่าจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ถ้าจะไปกับทัวร์ ให้นำใบรายการทัวร์ไปด้วย
   5. ถ้าจะไปอยู่กับคนรู้จักหรือเพื่อนที่อยู่ในอังกฤษ ต้องมีจดหมายเชิญไปแสดงที่สถานทูตด้วยค่ะ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางหรือวีซ่าของเพื่อนคนนั้น (ถ้ามี)
   6. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 ใบ ขนาด 45×35 มิลลิเมตร เป็นภาพสี พื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีเทาอ่อนๆ รูปถ่ายต้องชัดเจนและมีความละเอียดของภาพสูงและไม่มีเงา กระดาษของรูปถ่ายต้องเป็นกระดาษที่ใช้ในการถ่ายภาพเท่านั้น รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่มีสิ่งปกคลุมใบหน้า ไม่สวมแว่นตา และไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่ต้องใส่ตามความเชื่อของทางศาสนารูปถ่ายต้องเป็นรูปหน้าตรงไม่เห็นฟัน รูปถ่ายควรเป็นรูปถ่ายปัจจุบัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
   7. ไม่มีหลักฐานว่า น้องต้องแสดงใบตรวจโรคด้วย
   8. น้องอาจจะนำหลักฐานที่เคยไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษติดตัวไปด้วย เพื่อกงสุลขอดู หรือถ้าเขาถามว่าเคยเดินทางเข้าไปในอังกฤษไหม หรือ เขาอาจจะถามว่า แล้วเข้าไปครั้งนี้จะไปทำอะไร น้องจะได้มีหลักฐานต่างๆให้กงสุลดู เขาจะได้เข้าใจว่า เราไม่เคยมีเจตนที่จะเข้าไปอยู่อย่างผิดกฎหมายค่ะ
   น้องสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่

   1. http://www.ukvisas.gov.uk/resources/en/docs/1903073/supportingdocsvisituk
   2. http://www.vfs-uk-th.com/thai/applying.aspx

   มีอะไรคืบหน้า กรุณาเขียนมาเล่าเป็นประสบการณ์ให้น้องที่ยังไม่ได้เข้าไปยื่นขอวีซ่าก็ดีนะคะ พี่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top