แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

เว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ นอกจากจะใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางการศึกษาสำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย ภายใต้หัวข้อ ” การศึกษาวัฒนธรรม ”  มีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 หัวข้อ ในที่นี้ จะเน้นไปที่หัวข้อแรก คือ “ศึกษาต่อในสหรัฐ” หรือเว็บไซต์  http://thai.bangkok.usembassy.gov/services/irc/ref_stu.htm     ผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถดาวน์โหลดหนังสือน่าอ่าน 4 เล่ม เกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ ดังนี้ คือ

1. การศึกษาระดับปริญญาตรี

2. การศึกษาระดับปริญญาโทและการศึกษาและวิจัยด้านวิชาชีพ

3. การศึกษาระยะสั้น โครงการเรียนภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกล และการรับรองวิทยฐานะ

4. เตรียมพร้อมที่จะไป: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัยและศึกษาในสหรัฐอเมริกา

ถัดไปจะมีลิงค์เชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลเกี่ยวกับ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจการค้า การศึกษา นโยบายและกิจการต่างประเทศ การปกครองและการเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และลำดับสุดท้าย สังคมและค่านิยม

รายชื่อศูนย์แนะแนวการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา ทั้ง 7 แห่งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวมทั้งแหล่งข้อมูลอเมริกันศึกษา

หัวข้อสุดท้ายภายใต้หัวข้อใหญ่ “ศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ” เป็นหัวข้อที่รวบรวมลิงค์ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาในสหรัฐอเมริกา เหมาะสำหรับผู้สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง หรือต้องการติดต่อสถานศึกษาด้วยตนเองโดยตรง โดยไม่ผ่านหน่วยงานใดๆ      http://thai.bangkok.usembassy.gov/services/irc/stu_lnk.html    หรือ 

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top