สถานทูตสหรัฐอเมริกาปรับปรุงหน้าขอวีซ่าให้ใช้ง่ายและสะดวกขึ้น

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ในการขอวีซ่าใหม่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ทำให้มีความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและใช้งานได้ง่ายขึ้น กล่าวคือ เมื่อเข้าเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา http://bangkok.usembassy.gov

ด้านล่างขวามือจะมีข้อความเขียนไว้ว่า “Planning a trip to the U.S.?” อยู่เหนือคำว่า “VISA” เมื่อคลิกที่คำว่า “VISA” จะพบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทต่างๆ (Types of Non-Immigrant Visa), ขั้นตอนการขอวีซ่า (Application Process), ระยะเวลาการรอสัมภาษณ์วีซ่า (Visa Appointment Wait Time) , การขอวีซ่าจากสถานทูต (Diplomatic Visas) การขอเร่งรัดสัมภาษณ์วีซ่าประเภทชั่วคราว (Expedited Visa Appointment), คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions), ข้อมูลการติดต่อ(Contact Inf0rmation), วีซ่าถาวร (Immigrant Visas) และเมื่อเลือกหัวข้อขั้นตอนการขอวีซ่า (Application Process) จะแสดงลำดับขั้นตอนก่อน-หลังการขอวีซ่าไว้อย่างชัดเจน ดังนี้คือ

1. ระบุประเภทวีซ่า

2. กรอกแบบฟอร์มวีซ่า DS-160 ออนไลน์

3. รวบรวมเอกสารที่จำเป็น

4. การซื้อหมายเลขประจำตัวพิน

5. การนัดวันสัมภาษณ์

6. การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า MRV

7. การไปสัมภาษณ์วีซ่า

8. การรับหนังสือเดินทางที่มีวีซ่าคืน

เมื่อผู้ต้องการขอวีซ่าประเภทต่างๆได้เข้าไปอ่านรายละเอียดประเภทวีซ่า จะทราบได้ว่า วีซ่าประเภท B-1 แตกต่างจากวีซ่าประเภท B-2 อย่างไร หรือวีซ่านักเรียนระหว่าง F-1, J-1 และ M-1 ต่างกันอย่างไร เมื่อเลือกได้แล้วว่า ตนเองจะอยู่ในวีซ่าประเภทใด ให้ทำการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ให้เสร็จเรียบร้อย ต่อไปจะเป็นเนื้อหาว่าด้วย ต้องรวบรวมเอกสารสำคัญใดไปบ้างในวันสอบสัมภาษณ์ โดยการคลิกเลือก Gather the Required Documents ซึ่งผู้ยื่นขอวีซ่าต้องเตรียมเอกสาดังต่อไปนี้ คือ

1. หน้า DS-160 Confirmation

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (แตกต่างกันไปแล้วแต่ประเภทของวีซ่า)

3. หนังสือเดินทาง

4. รูปถ่าย ตามขนาดที่กำหนดไว้

5. หลักฐานที่ว่าด้วยการสัมพันธ์ประเภทต่างๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ฯลฯ

6. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ

7. หลักฐานอื่นๆขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่า ซึ่งผู้ยื่นคงต้องพิจารณาด้วยตนเองว่า ควรนำสิ่งใดไปแสดงให้เจ้าหน้าที่มั่นใจว่า สมควรได้รับวีซ่าประเภทนั้น เช่น หากเป็นวีซ่านักเรียน (F-1) ควรจะมีหลักฐานการศึกษา (Transcript) จากสถาบันที่เรียนจบมา , I-20 จากสถานศึกษาที่ได้รับการตอบรับ เป็นต้น

หลังจากนั้นเป็นการเตรียมตัวไปสอบสัมภาษณ์ เมื่อทราบว่า สอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่าน จะมี 2 วิธีในการที่จะรับหนังสือเดินทางคืน คือ จ่ายงินให้ไปรษณีย์ส่ง EMS กลับไปที่บ้านของผู้ยื่นขอวีซ่า หรือผู้ยื่นขอวีซ่าจะไปรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตนเองที่ไปรษณีย์รองเมือง ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถขอแผนที่ไปรษณีย์ได้จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ในบริเวณสถานทูต ณ จุดที่ไปยื่นเอกสารขอวีซ่า

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top