E1 E2 Visa คือ วีซ่าอะไร GovisaEdu

E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน

E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน

หลายคนสงสัยว่า E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน ขออธิบายรายละเอียดตามนี้นะคะ

วีซ่าเข้าไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกามีหลายประเภท เช่น วีซ่าประเภท E, H, L, O ในที่นี้จะกล่าวถึงวีซ่าประเภท E ซึ่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ E-1 และ E-2  E-1 ผู้ประกอบการค้าสนธิสัญญา  หรือ E-2 วีซ่านักลงทุน เป็นวีซ่าสำหรับคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในในประเทศที่มีสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ สำหรับรายชื่อของประเทศที่เข้าร่วมประเทศที่มีสนธิสัญญาศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/fees/fees_3726.html สำหรับประเทศไทย ผลของสนธิสัญญาบังคับใช้ได้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2511 (ค.ศ. 1968) ทั้งวีซ่า E-1 และ E-2

1. คุณสมบัติของผู้ขอวีซ่า E-1 คือจะต้องเป็นพลเมืองในประเทศที่มีสนธิสัญญาทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา ปริมาณการค้าของบริษัทที่ผู้ขอวีซ่า E-1 ทำงานอยู่นั้น จะต้องมีขนาดใหญ่และเป็นธุรกิจทีทำกันมาต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจของบริษัทแห่งนั้นจะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศของผู้ขอวีซ่า E-1 ประเภทของธุรกิจดังกล่าวอาจจะอยู่ในรูปของสินค้าและงานบริการ หรืองานด้านเทคโนโลยี่ ส่วนผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท E-1 นั้นจะเป็นลูกจ้างที่อยู่ในตำแหน่งผู้กำกับดูแล หรือผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช่แรงงานระดับล่าง หรือแรงงานประเภทไร้ฝีมือ บุคคลเหล่านี้ เช่น พนักงานธนาคารที่มีตำแหน่งงานเป็นผู้กำกับและดูแล หรือ ผู้บริหาร, พ่อครัว ฯลฯ

2. วีซ่า E-2 คือ วีซ่าเพื่อการลงทุน โดยสามารถนำสินทรัพย์จำนวน 100,000 เหรียญเข้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกา หรือเข้าไปซื้อกิจการจากบริษัทที่จะทำให้เกิดกำไร สามารถสร้างงานให้แก่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา วีซ่าเพื่อการลงทุนนี้สามารถขยายระยะเวลา อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้

คุณสมบัติผู้ขอวีซ่าประเภท E-2 คือ อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือเป็นนิติบุคคล ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจในองค์กรธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำจะต้องมีเปอร์เซ็นต์การลงทุนสูงกว่าการลงทุนในองค์กรทางธุรกิจที่มีต้นทุนสูง การลงทุนทางธุรกิจนั้นต้องเป็นการลงทุนที่มีการดำเนินงานจริง ไม่ใช่การเก็งกำไร และการลงทุนนั้นต้องสร้างรายได้ให้กับตัวผู้ลงทุนเองที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างงานให้กับชาวอเมริกันได้อีกด้วย ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กและเป็นการลงทุนร่วม ผู้ที่จะขอวีซ่า E-2 ต้องแสดงหลักฐานว่ามีการลงทุนอย่างน้อย 50 % ของธุรกิจนั้น

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าทั้ง E-1 และ E-2 สามารถหาดูได้จากเว็บไซต์   https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html     ซึ่งประกอบด้วย

1. กรอกฟอร์ม DS-160 ออนไลน์ เช่นเดียวกับวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น B-1,B-2 F-1, J-1 เป็นต้น เพียงแต่เมื่อเลือกประเภทวีซ่าเป็น E-1 หรือ E-2 จะมีคำถามเพิ่มเติมอีกหลายข้อ อาทิ จะไปรับงานตำแหน่งใด ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบของงานคืออะไร  เงินเดือนและเงินค่าครองชีพที่จะได้รับเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

2. แบบฟอร์ม DS-156E

3. หนังสือเดินทาง

4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วคูณ 2 นิ้ว ด้านหลังฉากเป็นสีขาว สามารถดูตัวอย่างของรูปได้ที่เว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/visaphotoreq/visaphotoreq_5334.html

5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 390 ดอลล่าร์สหรัฐ จ่ายที่ไปรษณีย์ ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท E-1 และ E-2 สามารถสอบถามจำนวนเงินบาทที่ต้องจ่ายที่ไปรษณีย์ได้ เพราะจำนวนเงินบาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จำนวนเงินดังกล่าวต้องจ่ายเป็นเงินบาทและจ่ายที่ไปรษณีย์เท่านั้น

6. จดหมายรับรองจากนายจ้างให้ไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะระบุ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ เงินเดือน เงินค่าครองชีพ และระยะเวลาที่ถูกส่งไปประจำการ ฯลฯ

7. กรณีผู้ยื่นขอวีซ่า E-2 หากเป็นการลงทุนร่วม ผู้ยื่นขอวีซ่า E-2 ต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ หรือหากเป็นการเพิ่งเริ่มจะลงทุน ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินจากบัญชีธนาคารในประเทศไทย ไปยังบัญชีธนาคารของผู้ร่วมลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา, หลักฐานเกี่ยวกับบริษัทที่จะไปร่วมลงทุนด้วย, แผนการทางธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้าเป็นต้นว่า จะได้รับผลประโยชน์อย่างไร หรือผลประโยชน์ที่ได้รับจะออกดอกผลมาประมาณเท่าไรในอีก 5 ปีข้างหน้า, หรือหลักฐานจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า ผู้ที่กำลังยื่ขอวีซ่า E-2 จะไปลงทุนจำนวนกี่หุ้น คิดเป็นกี่เปอรืเซ็นต์ เป็นต้น

ขั้นตอนการขอวีซ่าคือ เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 และแบบฟอร์ม DS-156 E เสร็จ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์นัดวันสัมภาษณ์ https://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx ซื้อพินนัดวันสัมภาษณ์ด้วยการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตจำนวน 372 บาท หรือ 12 ดอลล่าร์สหรัฐ แต่ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ต้องทำการเลือกวันนัดสอบสัมภาษณ์ ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าประเภท E-1 และ E-2 นำเอกสารทั้งหมดไปที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา ด้วยการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ประตูทางเข้าสถานทูตว่า มายื่นเอกสารขอวีซ่าประเภท E-1 หรือ E-2 เจ้าหน้าที่จะให้เดินเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับเรื่องนี้โดยตรง หลังจากนั้นเจ้าหน้าจะโทรศัพท์ตามมาสอบสัมภาษณ์ในภายหลัง เมื่อได้รับอนุมัติวีซ่า วีซ่าประเภท E-1 และ E-2 จะมีอายุประมาณ 6 เดือน และเมื่อเดินทางเข้าไปอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว คนเหล่านี้จะมีสิทธิอยู่ในประเทศสหรัฐฯได้ 2 ปี และต้องกลับออกมาที่ประเทศของตนเองเพื่อทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ โดยใช้เอกสารใหม่เหมือนตอนขอวีซ่าครั้งแรก และมีเอกสารเพิ่มเติมจากครั้งแรกด้วย คือ เอกสารแสดงการจ่ายภาษีของบริษัท และภาษีส่วนบุคคล เพราะเคยเข้าไปทำงานมา 2 ปี

สนใจข้อมูลวีซ่าประเภทอื่นๆ เราได้รวบรวมมาให้แล้วในลิ้งค์นี้นะคะ

คลิกเพื่อดูข้อมูลวีซ่าประเภทอื่นๆ

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

347 thoughts on “E1-E2 visa คือ วีซ่าประเภทไหน”

 1. เคยไปอาศัยอยู่กับแม่ที่อเมริกา ตอนนี้แม่เป็นซิติเซ่น แต่ส้มโดดวีซ่า 2 ปี ตอนนี้กลับมาอยู่ไทยได้ 2 ปีกว่าแล้วค่ะ

  ตอนนี้พี่ที่รู้จักกัน ชวนไปลงทุนร้านอาหาร หากจะขอวีซ่า E2 พอจะมีโอกาสผ่านไหมคะ

  1. govisaeduadmin

   น้อง Papattara คะ อยากบบอกว่า record ที่บอกว่าโดดคือ overstay ในอเมริกา 2 ปีนั้น ข้อมูลจะไม่ถูกลบอออกไปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งที่หน่วยงาน Homeland Security Departmentม US Embassy/Bangkok และ Immigration แม้จะขอ E-2 visa ก็ตามค่ะ ถ้าอยากจะลองขอดู แนะนำให้จ้างนักกฎหมายมืออาชีพที่รู้กฎหมายอเมริกันดีช่วยอีกทางหนึ่งจะดีกว่าค่ะ และถ้าดูว่าแม่เป็น citizen แม่ก็น่าจะขอกรีนการ์ดให้น้องได้ ทีนี้มาติดปัญหาตรงที่น้องเคยมีความผิดเรื่อง overstay เลยเป็นห่วงว่า ที่คิดว่าน่าจะขอกรีนการ์ดได้จะมีปัญหาอะไรไหมค่ะ

 2. อยากสอบถามเรื้องวีซ่า E1 ค่ะ
  ตอนนี้ครอบครัวมีบริษัทอยู่ที่ไทย และ import อุปกรกีฬาจากอเมริกามาขายที่ไทย ทางบ้านอยากจะส่งตัวเราไปบริหารจัดการที่นู่นเพราะน่าจะสะดวกกว่า เพราะปริมารimport ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเราก็สั่งซื้อของจากหลายๆร้านเวลจัดส่งให้ไทยเลยลำบาก และอยากจะให้เราไปหาดู supplier อื่นๆอีกด้วย

  อย่างนี้จะapplyได้มั๊ยคะ? แล้วเวลาapply ตัวเราขอวีซ่าให้ตัวเองได้เลย หรือว่าบริษัทต้องขอให้? ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  (แล้วถ้าได้จะต้องติดตั้งofficeที่อเมริกาด้วยรึปล่าวคะ หรือสามารถwork from home ได้เพราะมีบ้านอยู่ที่นู่นด้วย)

  1. น้อง Chris คะ น้องคงต้องไปลงทุนเปิดบริษัทที่อเมริกาก่อนค่ะ ถ้าจะขอเป็น E-1 visa นะคะ เพราะจากที่น้องเขียนมาน้องบอกว่า บริษัทของที่บ้านน้องอยู่ที่ไทยค่ะ ส่วนคำว่าบริษัทต้องขอให้ น้องหมายถึงบริษัทของที่บ้านน้องที่ตั้งอยู่ในอเมริกา หรือหมายถึงบริษัทที่เป็น supplier ของน้อง

   ถ้าหมายถึง supplier เค้าคงทำให้ไม่ได้ เพราะหมายความว่า น้องต้องสมัครไปเป็นลูกจ้างใน supplier ค่ะ เวลานี้การขอวีซ่าเข้าอเมริกาค่อนข้างยากนิดหนึ่ง ถ้าจะไปเป็นลูกจ้าง supplier เค้าจะต้องดูก่อนว่า ตำแหน่งงานนี้คนอเมริกันทำได้ไหม ทำไมต้องจ้างคนต่างชาติคนนี้ ถ้าจะเข้าไปเป็นลูกจ้างบริษัทในอเมริกา ต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นพอสมควร และเป็นตำแหน่งงานที่หาคนอเมริกันทำแทนได้ยากค่ะ

   ดังนั้น น้องต้องเข้าไปในลักษณะผู้ลงทุนไปเปิดบริษัท มีการโอนเงินเข้าไปจัดตั้งบริษัท แนะนำให้ลองหาทนายที่ชำนาญกฎหมายต่างประเทศช่วยค่ะ

 3. สวัสดีครับ ขอคำแนะนำครับ
  ภรรยา ถือ B1/B2 สนใจพาลูกไปเรียน ที่ NJ/NY,USA ต้นปี 2021 (ลูกสาวเกิด usa แต่ลูกชายเกิด thai)
  1. ลูกชาย B1/B2 จะเรียนฟรี K-5 รร รัฐ ไม่ได้ ใช่ไหมครับ แต่ถ้าไม่ได้ แม่เปลี่ยน เป็น F1 ลูกชายติดตาม F2 , กรณี ลูกชาย F2 จะเรียนฟรี K-5 รร รัฐ ได้ใช่ไหมครับ
  F2 ลูกชายเรียน College ไม่ได้ จริงไหมครับ (ถึงแม้จะจบ K-12 ที่ USA)
  1.2 F1 ทำใบขับขี่ ซื้อรถยนต์ ได้ไหมครับ

  2. จากนั้น ปี2022 มองดูร้าน อยากลงทุน ภรรยาขอเปลี่ยน F1 เป็น E2 ได้ไหมครับ ส่วน ลูกชายทำติดตาม, ผม(สามี) ทำติดตามไป ไปช่วยร้าน ( ตอนนี้อยู่ไทย ). – อ่าน pantip เขาบอกติด RED Flag คือ เปลี่ยนได้ 1 ครั้ง
  ถ้าไม่ได้ สามีทำถือ B1/B2 ไปUSA และ สามีเปลี่ยน E2 ส่วนภรรยาและลูกชายทำ ติดตามได้ไหมครับ

  ขอบคุณครับ

  Best regards,
  Anucha T

  1. คุณ Anucha คะ
   1. การเปลี่ยนสถานะ B-1/B-2 เป็น F-1 ทำได้แต่ใช้เวลานานค่ะ ไม่สามารถตอบได้ว่านานกี่เดือนเพราะเป็น case by case ค่ะ
   2. แม่เป็น F ลูกเรียนฟรีได้ไหม ส่วนใหญ่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละรัฐไม่เหมือนกัน ต้องศึกษากฎระเบียบของรัฐที่แฟนคุณเข้าไปอยู่ค่ะ
   3. F-2 เรียน College ได้ค่ะ ปกติวีซ่า B-1/B-2 มีสถานะเพิ่อเดินทางไปท่องเที่ยว ไม่ได้ให้เข้าไปเรียนฟรี การเรียนฟรี รัฐบาลประเทศสหรัฐเค้าต้องการสงวนสิทธิ์ไว้ให้คนสัญชาติอเมริกัน เพราะทำงานและจ่ายภาษีให้รัฐบาล ทำนองเดียวกันเราก็คงไม่อยากให้เด็กประเทศเพื่อนบ้านเราเข้ามาใช้สิทธิ์เรียนฟรีในประเทศไทยค่ะ
   4. วีซ่านักเรียนมีสิทธิ์สอบใบขับขี่และซื้อรถได้ แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงขอดูหลักฐานว่า เรียนที่ไหน สถานศึกษาแห่งนั้นมีหมายเลข SEVP รับรองหรือไม่ด้วยค่ะ
   5. F-1 จะเปลี่ยนเป็น E-2 ได้ถ้าคุณมีหลักฐานตามเลื่อนไขการลงทุนที่รัฐบาลสหรัฐเค้ากำหนดไปแสดง ไม่น่ามีปัญหาในการเปลี่ยนสถานะวีซ่าค่ะ
   6. คุณ Aucha มีสิทธิ์ขอวีซ่า B-1/B-2 ได้ แต่จะได้รับวีซ่าหรือไม่อยู่ในดุลยพินิจของกงสุลเท่านั้นค่ะ ถ้าคุฯได้รับวีซ่า E-2 คุณมีสิทธิ์ขอนำครอบครัวไปอยู่ด้วยได้ค่ะ

 4. อยากจะสอบถามการโอนเงินไปอเมริกาค่ะ
  พอดีทำเรื่องซื้อร้านอาหาร แล้วก้อจะทำเรื่องขอวีซ่า E2 แต่โอนเงินมาจากไทยไม่ได้
  ไม่ทราบว่า ถ้าต้องการโอนเงินจำนวน $80,000
  ต้องทำยังไงคะ

  1. น้องทรายคะ เงินจำนวน 80,000$ เป็นเงินจำนวนมาก น้องคงทำการโอนเงินเองทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้ค่ะ น้องต้องไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่สาขาที่มีบริการด้านโอนเงินไปต่างประเทศ และอยู่ในจุดที่น้องสะดวกเดินทางไปที่ธนาคารนั้นค่ะ เจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้แนะนำน้องได้ว่า น้องต้องนำเอกสารอะไรไปแสดงเพื่อขออขุญาตโอนเงินไปต่างประเทศได้ค่ะ

   1. สวัสดีค่ะคุณแอดมิน..ดิฉันมีเรื่องรบกวนสอบถามนะคะ..ตอนนี้ดิฉันถือวีซ่า E2 มีสามีและลูกติดตามมาด้วย..ปีหน้าลูกชายจะจบ high schoolอยากทราบว่าลผูกชายสามารถเข้า collegeหรือ university ได้มั้ยคะ ขอบคุณล่วงหน้านะคะ และหากสอบถามผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะ

    1. สวัสดีค่ะคุณ Tukta พี่คิดว่า น้องคงเป็นคนเดียวกันกับที่พี่ตอบคำถามไปใน Facebook แล้วนะคะ

 5. สวัสดีค่ะคุณแอดมิน
  ดิฉันเป็นอเมริกันชิติเซ่น ทำอาชีพพยาบาล แต่อยากจะหาทางช่วยให้น้องชายและน้องสะใภ้ได้มีโอกาสมาทำงานอเมริกา เลยมีความคิดอยากทำวีซ่า E2 ให้เค้าทั้งสองคน คิดว่าจะเปิดร้านทำเล็บเล็กๆค่ะ (คงอีกสองปีดิฉันต้องไปเรียนเพื่อให้ได้ไลเซ่นทำเล็บและศึกษาเรื่องเปิดร้านก่อน)น้องสะใภ้ของดิฉันมีร้านทำเล็บที่ไทย ในกรณีแบบนี้
  1. ดิฉันควรจะเปิดร้านทำเล็บก่อนหรือหลังจากน้องชายน้องสะใภ้มาถึงที่นี่แล้ว(กรณีที่เค้าได้รับวีซ่าE2 แล้ว)
  2. ควรขอเป็น E2 investor or E2 employee ให้น้อง แบบไหนมีโอกาสได้รับวีซ่ามากกว่ากันคะ
  3. ควรจะขอให้น้องสะใส้ซึ่งมีทักษะการทำเล็บแล้วให้น้องเป็นผู้ติดตามใช่ไหมคะ หรือขอให้น้องชายแล้วน้องสะใส้เป็นผู้ติดตามดี เพราะแม่จะยกทรัพย์สินส่วนนึงให้น้องมาลงทุนกรณีเป็น E2 investor
  4. น้องทั้งสองคนไม่มีเงินในบัญชีเยอะ เนื่องจากมีลูกหลายคน กรณีแม่ของดิฉันยกเงินให้น้องมาลงทุนจะมีโอกาสผ่านวีซ่าไหมคะ คุณแม่ของดิฉันถือกรีนการ์ดที่นี่ ต้องโอนเงินผ่านบัญชีให้น้องนานแค่ไหนคะ หมายความว่าโอนทีเดียว หรือต้องโอนทีละน้อยๆเป็นปีๆ เจ้าหน้าที่จะดูเรื่องเงินหมุนเวียนของน้องไหมคะ หรือบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าน้องได้รับมรดกโอนให้เป็นก้อนเดียวเลย
  ขอบคุณแอดมินมากๆเลยนะคะ

  1. น้อง Star คะ ถ้าน้องจะเป็นผู้ลงทุน น้องต้อเปิดร้านทำธุรกิขก่อน งานเยอะต้องจ้างคนงานเพิ่มจึงเรียนกน้องมาช่วยทำค่ะ น้องต้องขอวีซ่า E-2 employee ให้น้องชายและน้องสะใภ้ค่ะ และน้องชายน้องสะใภ้ของน้องก็ต้องมี certificate ว่า เคยเรียนด้านการทำเล็บมา รู้หลักการทำ รู้วิธีการรักษาความสะอาด การบำรุงรักษาเล็บและอื่นๆ น้องสะใภ้มีต้นทุนอยู่ว่า เคยทำงานด้านนี้ แต่น้องคงทราบดีว่า ที่อเมรืกาเค้าจะเน้น เรื่องการถูกสุขลักษณะ ความปลอดภัยให้พลเมืองของเค้าดีมาก ถ้าไม่ดีลูกค้ามีสิทธิ์ขอ sue ได้ ดังนั้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่า คนทำเล็บที่จะ import เข้าไปดีพอ ก็ต้องแสดง certificate ว่า เคยผ่านการเรียนการอบรมที่ใดมา มีประสบการณ์นานกี่ปี ทำไมต้องจ้างคนๆนี้ เป็นต้นค่ะ กรณีนี้พี่คิดว่าขอให้น้องสะใภ้ไปเป็นลูกจ้างก่อนน่าจะง่ายกว่า ส่วนน้องชายจะเป็นวีซ่าผู้ติดตามน่าคิดมากๆว่า จะผ่านได้ราบรื่นไหม พี่ไม่ค่อยมี่นใจค่ะ

   กรณีจะโอนเงินเช้าบัญชีน้องชายเพื่อไปเซ้งต่อซื้อร้าน น้องบอกว่าบัญชีน้องชายมีเงินในธนาคารน้อย อันนี้จะเป็นประเด็นที่เค้าสังเกตได้ว่า แล้วมีเงินก้อนใหญ่โอนจากต่างประเทศมาเข้าบัญชีน้องชาย สมมติว่าอีกหกเดือนถัดไปน้องชายโอนเงินก้อนนี้ไปเซ้งร้านที่อเมริกาเพื่อบอกว่า จะเปืดธุรกิจร้านทำเล็บ มันดูไม่ค่อยหนักแน่นค่ะ

   1. ขอบคุณคุณพี่แอดมินมากเลยค่ะที่แนะนำ
    ขอสอบถามคำแนะนำอีกนิดนะคะ กรณีคุณแม่มีที่ดินและมรดกที่ไทยที่จะยกให้น้องชายอยู่แล้ว ไม่ทราบว่าถ้าเงินจำนวนนั้นมาจากเมืองไทย ไม่ได้โอนจากต่างประเทศ จะสามารถให้น้องชายเอามาลงทุนเป็น investor โดยการขอ E2 employer ได้ไหมคะ ประมาณมาร่วมลงทุนกับพี่สาวที่นี่ค่ะ

    1. น้อง Star คะ เป็นความคิดที่ดีค่ะ ทำได้อยู่ค่ะ

 6. ขอรบกวนสอบถามนะค่ะ ด้วยแฟนเราได้งานเป็นพ่อครัวร้านอาหารไทยที่อเมริกาซึ่งทางร้านอยู้ระหว่างดำเนินการขอ E2 investor เขาแจ้งให้รอยื่นขอ E2 ที่เมืองไทยหลังจากรุ้ผล ขอสอบถามว่าเอกสารควรเตรียมอะไรบ้างค่ะ เนื่องจากแฟนมีประสบการณ์พ่อครัวมานานแต่ไม่มีใบประกอบอาหารไทย ส่วนดิฉันผู้ติดตามต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างไหมค่ะ ถ้าหากเราเข้าประเทศโดยใช้ B2 แล้วค่อยไปยื่นเปลี่ยนประเภทที่อเมริกาได้ไหมค่ะ จะมีผลต่อการอนุมัติไหมค่ะ ถ้าเข้าประเทศโดยผิดประเภท

  1. น้อง Dream คะ เอกสารที่ใช้ขอวีซ่า
   1. กรอกฟอร์ม DS-160 ออนไลน์
   2. กรอกแบบฟอร์ม DS-156E
   3. หนังสือเดินทาง
   4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้วคูณ 2 นิ้ว ด้านหลังฉากเป็นสีขาว ไม่สวมแว่น เพื่อ upload รูปลงในแบบฟอร์ม DS-160 online
   5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าจำนวน 205 ดอลล่าร์สหรัฐ
   6. จดหมายรับรองจากนายจ้างให้ไปทำงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะระบุ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ เงินเดือน เงินค่าครองชีพ และระยะเวลาที่ถูกส่งไปประจำการ ฯลฯ
   7. จดหมายรับรองการเงินจากธนาคารที่แฟนมีบัญชีเงินฝาก
   8. ทะเบียนสมรส
   9. ใบรับรองความประพฤติ ทำเรื่องยื่นขอใบรับรองนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   10.เอกสารจากนายจ้างที่ต้องส่งกลับมาให้แฟน รวมทั้งควรมีสัญญาการว่าจ้าง
   11. คำถามที่ถามว่า แฟนมีประสบการณ์ในการทำงานมานานแต่ไม่มีใบประกอบอาหาร แฟนก็ควรจะมีจดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้างเก่าที่ประเทศไทยค่ะ
   12. ถ้าแฟนมีวีซ่าท่องเที่ยวแล้วจะเข้าไปเปลี่ยนสถานะทำได้ แต่จะต้องใช้เวลาในการรออนุมัติเกือบ 6 เดือน อีกประการนายจ้างยื่นเรื่องไปแล้ว ถ้าได้อนุมัติก็ต้องบินกลับไทยเพื่อขอสอบสัมภาษณ์อยู่ดีค่ะ

   ส่แฟนคงต้องรอการอนุมัติ เพราะทางนายจ้างเค้ายื่นเรื่องไปแล้ว ถ้ารีบร้อนเดินทางเข้าไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ก็ต้องเสียเงินค่าตั๋วเครื่องบินบินกลับกรุงเทพเพื่อมายื่นวีซ่า E-2 ที่ไทยอยู่ดีค่ะ

   ส่วนเอกสารของน้อง เหมือนของสามีค่ะ

   1. เอกสารครบแต่ไม่มั่นใจภาษาตอนสัมภาษณ์จะผ่านไหมกลัวเสียเงินฟรีด้วย

    1. คุณธนาธรจะขอวีซ่าไปลงทุนไปเพื่อสร้างงานให้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐนะคะ ถ้าเอกสารครบและมั่นใจว่า เราจะไปทำประโยชน์ให้ประเทศสหรัฐฯก็อย่ากังวลมากค่ะ

 7. สวัสดีคับ
  ชื่อดุลคับ
  ผมกำลังจะไปสัมภาษ visa e2สิ้นเดือนนี้เพื่อไปทำงาน…มีโอกาศมากน้อยแค่ไหนคับ..แต่ผมภาวนาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี
  ขอบคุนคับ

  1. น้องดุลคะ ถ้าน้องมีเอกสารที่คนทางสหรัฐอเมริกาส่งมา พร้อมกับเอกสารทางฝั่งน้อง อาทิ เช่น ฟอร์ม DS-160 Confirmation Number,หลักฐานจากนายจ้าง หรือถ้าเป็นผู้ลงทุนมีหลักฐานการโอนเงินไปลงทุนอย่างน้อบ 50,000 เหรียญ หลักฐานทางการเงินของผู้ยื่น เป็นต้น ตอบคำถามสัมภาษณ์ชัดเจน วีซ่าก็น่าจะผ่านนะคะ

 8. สวัสดีค่ะ
  มีเรื่องทุกข์ใจอยากปรึกษาค่ะ คือได้รับคำเชิญชวนให้ลงทุนในร้านอาหารไทยจากคนรู้จักที่สนิทกับเจ้าของร้าน คนนั้นคือ คุณน้าค่ะ โดยที่คุณน้า ให้เรากู้ยืมเงินมาลงทุน โดยมีสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน และได้จัดหาทนาย มาช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารในการขอ Visa E-2
  และตอนนี้เรา ได้โอนเงินลงทุนกิจการไปแล้วเรียบร้อย คิดเป็น 50% ของกิจการทั้งหมดค่ะ (อีก50%เป็นของผู้ลงทุนท่านอื่น)
  ปัญหาคือ เราเพิ่งทราบว่า เงินกู้ที่นำมาลงทุนในกิจการต้องไม่เกิน 40% ของเงินลงทุนทั้งหมดของเรา แต่เราดันโอนเงินที่กู้ได้ไปลงทุนในกิจการ 100%เลย ทีนี้ มีทางไหนที่พอจะแก้ไขได้บ้างคะ
  ถ้าเราจะนำเงินเก็บส่วนตัวไปชำระหนี้บางส่วนได้หรือเปล่า ท่านฑูตจะรับพิจารณาวีซ่าหรือเปล่าคะ

  ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Peaw คะ ” โดยที่คุณน้า ให้เรากู้ยืมเงินมาลงทุน โดยมีสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน และได้จัดหาทนาย มาช่วยดำเนินการเรื่องเอกสารในการขอ Visa E-2 และตอนนี้เรา ได้โอนเงินลงทุนกิจการไปแล้วเรียบร้อย คิดเป็น 50% ของกิจการทั้งหมดค่ะ (อีก50%เป็นของผู้ลงทุนท่านอื่น)” คุณน้าได้โอนเงินกู้ก้อนนั้นเข้าบัญชีน้องที่ไทยใข่ไหมคะ หลังจากนั้นน้องโอนจากบัญชีน้องที่ไทยไปลงทุนใช่หรือเปล่าคะ ถ้าเป็นแบบนี้ก็พอจะถือว่าเป็นเงินลงทุนของน้องเองได้อยู่

   ถ้าน้องเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ทางการของการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typee.asp น้องจะเห็นข้อความนี้ระบุอยู่ว่า “ผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติของประเทศคู่สัญญาและถือหุ้นอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์” หรือ https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
   Be seeking to enter the United States solely to develop and direct the investment enterprise. This is established by showing at least 50% ownership of the enterprise or possession of operational control through a managerial position or other corporate device.
   An investment is the treaty investor’s placing of capital, including funds and/or other assets, at risk in the commercial sense with the objective of generating a profit. The capital must be subject to partial or total loss if the investment fails. The treaty investor must show that the funds have not been obtained, directly or indirectly, from criminal activity. See 8 CFR 214.2(e)(12) for more information.

   แต่เมื่อจะต้องแสดงที่มาของเงิน http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typee.asp#applicationdocse2 ” หลักฐานที่ระบุว่ามีการลงทุนจริง หรือนักลงทุนผู้นั้นกำลังจะดำเนินการลงทุนในเร็วๆนี้ หรือจะเปิดดำเนินการลงทุนโดยในทันที ตามข้อกำหนด 9 FAM 402.9-6 (B) หลักฐานทางการเงินยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุน รวมถึง เอกสารระบุที่มาของเงินทุน (เอกสารการขายทรัพย์สิน มรดก เงินกู้ รายได้ การขายธุรกิจ จดหมายที่ระบุแหล่งที่มาของเงินลงทุน ฯลฯ)” ไม่ได้มีตรงไหนระบุว่า ถ้ากู้มาห้ามลงทุน 100% ค่ะ และผู้ลงทุนอีกคนไม่ใช่ญาติ ถ้าอ่านเว็บไซต์ทนายจ้าวหนึ่งในอเมริกา https://www.afshinpishevarlaw.com/e-2-the-investor-visa.html “Personal loans from relatives or friends can be considered part of your investment as long as the business is not collateral for the loan. Gifts of funds for the investment are also permitted.”ใช้กู้จากญาติหรือเพื่อนได้ค่ะ

   ถ้าจะลองเสี่ยงยื่นวีซ่า E-2 ที่กรุงเทพดู ลองปรึกษาทนายคนที่เคยใช้กันครั้งแรกในการเตรียมเอกสารที่จะยื่นดูค่ะ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-typee.asp#applicationdocse2 ส่วนการกรอกฟอร์มว็ซ่า กรอกฟอร์ม DS-160 กับ DS-156E กรอกไม่ยากค่ะ

   1. ขอบคุณมากๆค่ะ
    ตามข้อมูลที่คุณพี่แจ้ง ได้อ่านที่เว็ปไซต์ของสถาทูตแล้วและไม่ได้ระบุว่าห้ามนำเงินกู้ ทั้ง 100% มาลงทุน
    เมื่อสัมภาษณ์วีซ่าแล้วเป็นอย่างไรจะมารีวิว เล่าสู่กันฟังนะคะ

    1. เอาใจช่วยค่ะ สู้ๆนะคะ น้อง Peaw ขอให้ผ่านวีซ่า ได้เข้าไปเปิดร้านอาหารที่อเมริกาค่ะ

 9. ธนินท์ธร หอมหวล

  ขณะนี้ สามี เป็นผู้ติดตามจากการขอวีซ่าอี2 และ สามียังพำนักอยู่ที่อเมริกา ส่วนดิฉัน เป็นผู้ขอหลัก วีซ่าอี2 ได้เดินทางกลับไทยก่อน I 94 หมดอายุ สามี สามารถ ยื่นเรื่องขอวีซ่าอี 2 ที่อเมริกา โดยสามีเป็นผู้ขอหลักและดิฉันเป็นผู้ติดตาม ได้หรือไม่คะ

  1. คุณธนินท์ธรคะ สามียังพำนักในอเมริกาในฐานะวีซ่า E-2 ที่หมดอายุหรือยังไม่หมดอายุคะ ถ้าจะขอใหม่จะอยู่ในฐานะไปประกอบอาชีพอะไรคะ เป็นผู้ลงทุน เช่น ร้านอาหารไทยก็ทำเรื่องขอ E-2 ได้ถ้าไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ลงทุน แต่อยู่ในฐานะลูกจ้างเช่นเป็นพ่อครัวก็ให้นายจ้างทำเรื่อง E-2 ให้และคุณธนินท์ธรก็ค่อยทำเป็นผู้ติดตามค่ะ

 10. ธนินท์ธร หอมหวล

  เคยได้วีซ่าอี2 และ ได้เดินทางกลับไทยก่อนหมด I 94 และ
  ต้องการเดินทางกลับเข้าอเมริกาอีกครั้ง โดยการขอวีซ่าอี2
  โดยการลงทุนกับบริษัทใหม่ สามารถทำได้หรือไม่คะ

  1. คุณธนินท์ธรคะ ทำได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับเหตุผลที่กรอกในฟอร์มยื่นขอ E-2 ค่ะ

 11. ขอบคุณมากๆสำหรับความช่วยเหลือนะคะ
  พอดีแฟนไปปรึกษาทนายมา เหมือนเค้าว่าเราเข้ามาด้วยb2 ทำให้e2 statusเราหมดสภาพไปด้วย แล้วเราต้องทำe2 ใหม่ แล้วเข้า_ออกทุกครั้งต้องยื่นเรื่องที่สถานทูตที่ไทยใหม่ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างน้อย1,500usต่อครั้ง
  แต่เจตนาเราจะพาลูกไปหาพ่อเค้าค่ะ ไม่ได้ทำงานจริงๆ เลยคิดว่าเข้าด้วย b2 อยู่1-2 เดือน ส่วน e2 ก็ยื่นเรื่องขอทุก2 ปีค่ะ
  ขอบคุณมากจริงๆค่ะ
  ส่วนหนึ่งของเมล ที่ทนายส่งมาค่ะ
  you last entered in the U.S. as tourist and not as E-2 treaty investor and that you want to come back to the U.S in March 2018.

  So as now it stands, you don’t have the E-2 status. Since you are in Thailand now, you do have an option to apply for the E-2 visa all over again. It would have been the same if you had to renew the E-2 visa. If we start preparing now, you should be able to get your E-2 interview done and come in as E-2 treaty investor in March. Once you come in on E-2, you will get an I-94 period for 2 years. I-94 controls the legal stay in the U.S.

  Alternatively, if you rather not do anything now and come in next year as B-2, then you will need to file a petition to change status from B-2 to E-2. Just like the first E-2 petition, you will need to evidence where the investment funds came from

  1. ขอบคุณค่ะน้อง Pat ปกติ E-2 visa ตอนที่ได้รับอนุมัติจะมีอายุแต่ 6 เดือน ผู้ที่มี E-2 visa เมื่อเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯ และทำเรื่องจึงจะมีสิทธิ์อยู่ได้ 2 ปี กรณีของน้อง พาลูกไปเยี่ยมพ่อ ใช้ B-2 visa ดีกว่าค่ะ

 12. ขอสอบถามหน่อยค่ะ
  เราได้ b2 visa 10 ปี ต่อมายื่นขอe2 ที่อเมริกา 2016, จะหมดอายุ May 2018 ได้เดินทางกลับไทยเมื่อ March 17, แล้วมายื่นขอe2 visa ที่ไทย ได้ 6 เดือน จึงกลับเข้า US เพื่อเยี่ยมสามี เมื่อ Aug โดยอยู่แค่ 7 weeks เราเดินทางพร้อมกับลูก 1 ปีที่เป็นซิติเซ่น และแม่ที่มี b2 แต่ตอนผ่านอิมมิเกรชั่น เรายื่นพาสปอร์ตไป3 เล่ม แล้วเค้าดูเล่มUS passport ของลูกก่อน แล้วถามว่า เป็นอะไรกับเรา เราตอบเป็นลูก แล้วอีกคนเป็นแม่เรา ถามแค่นี้เอง แล้วให้สแกนนิ้วเลย ไม่ได้ถามถึงเรื่องชนิดวีซ่าเลย หรือจุดประสงค์ พอออกมาข้างนอก เราเปิดดู ถึงเห็นว่าสแตมป์ให้6 เดือน ที่น่าจะเป็นของ b2
  เราอยู่แค่7 วีคก็กลับไทย ขอถามค่ะ
  1. ถ้าเราถือทั่ง b2 และe2 เวลาจะเข้าUS จะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ตามจุดประสงค์ใช่มั้ยคะ โดยของเราคือเยี่ยมสามี จะใช้ b2 ได้มั้ย
  2 ถ้าใช้b2 เข้ามาแล้ว e 2 status ที่ยังไม่หมดอายุก็ยังใช้ได้อยู่มั้ยคะ โดยต้องต่อทุก2 ปีไปเรื่อยๆ
  3. ถ้ามีแพลนจะเดินทางเข้า_ออกปีละ2 ครั้งโดยอยู่ไทย4 เดือน อเมริกา2 เดือน ต้องทำอย่างไรคะ ใช้วีซ่า b2 ได้มั้ย แล้วที่อเมริกาก็ต่อ e2 status ทุก2 ปี
  4. จะต่อe2 ใหม่ ต้องยื่นก่อนนานเท่าไรคะ
  กิจการร้านไปได้ดี มีแฟนและหุ้นส่วนดูค่ะ เราสะดวกที่จะอยู่ไทยเพราะทำงานที่ไทยด้วยเลี้ยงลูกด้วย

  1. น้อง Pat คะ
   1. ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ให้ Immigration Officer ว่าเข้ามา US ด้วยวัตถุประสงค์อะไรค่ะ ถ้าเที่ยวเจ้าหน้าที่เค้าก็จะดูที่ B-1/B-2 visa ว่ายังมีอายุอยู่ไหม
   2. เข้าใจถูกแล้วค่ะ
   3. ใช้วีซ่าท่องเที่ยวไปค่ะ
   4. ต่อก่อนล่วงหน้าหมดนานหน่อยดีไหมคะ เพราะ E-2 visa ใช้เวลาอนุมัตินานกว่าท่องเที่ยว คราวที่แล้วน้องรอนานเท่าไรก็ลองใช้เวลานั้นเป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจค่ะ

 13. สวัสดีค่ะ กำลังจะยื่นวีซ่า E-2 นักลงทุน ตนเองเป็นผู้ลงทุน
  และสามีเป็นผู้ติดตาม
  อยากทราบว่า ผู้ติดตามวีซ่า จะต้องเข้าสัมภาษณ์ด้วยมั้ยคะ

  1. น้อง Paew ถ้าเค้าแจ้งไปที่น้องว่าสามีต้องไปสัมภาษณ์ด้วยก็ต้องเข้าไปสัมภาษณ์ค่ะ

 14. สวัสดีค่ะ
  พอดีมีคนชวนคุณแม่ไปเป็นเชฟค่ะ เขาถือวีซ่าe-2 แล้วเขาก็จะทำe-2ให้คุณแม่
  จะสอบถามว่าใช้ระยะเวลานานหรือเปล่าคะกว่าทางสถานฑูตจะเรียกไปสัมภาษณ์
  %มากไหมคะที่จะผ่านสัมภาษณ์ เห็นมีคนมาบอกว่าช่วงนี้คนไม่ผ่านวีซ่าเยอะ เริ่มกังวลเล็กอ่ะค่ะ เพราะหนูก็จะติดตามคุณแม่ไปเหมือนกัน
  ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง June คะ ถ้าเอกสารการแสดงตนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าประเภทนั้นๆ วีซ่าก็ผ่านทุกรายนะคะ สำหรับจำนวนเปอร์เซ็นต์คาดการณ์ว่า จะผ่านวีซ่าไหมตอบยากนะคะ เพราะพี่ไม่มีโอกาสเห็นเอกสารของน้องๆ ได้แต่ให้กำลังใจว่า ถ้ามีเอกสารครบ มีความบริสุทธิ์ที่จะเข้าไปทำตามวัตถุประสงค์ที่ร้องขอในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศของเรา เมื่อเสร็จภาระกิจก็เดินทางกลับ ก็น่าจะได้วีซ่ากันค่ะ

   ส่วนระยะเวลาในการรอเรียกสัมภาษณ์วีซ่า เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลที่ยืนขอ ตอบไม่ได้ถ้าจะพูดคร่าวๆประมาณ 1-2 เดือนค่ะ

 15. สวัสดีคะ
  ขอปรึกษาเรื่องvisaE2นะคะ. คือตอนนี้กำลังจะเปิดร้านอาหารคะมีคนจะมาทำงานด้วยถือvisaE2ที่ร้านเก่าapply ให้คะเค้าสามารถมาทำงานให้เราได้ไหม เราจะทำเรื่องให้ถูกต้องยังไงคะ
  ขออีกคำถามนะคะ ถ้าร้านต้องการคนจากเมืองไทยมาทำงานต้องยื่นเรื่องอย่างไรใช้เวลานานไหมคะ
  ขอบคุณมากคะ

  1. น้อง Nonglak คะ

   1. ไม่ได้ค่ะเพราะตอนทำวีซ่าแจ้งไว้ที่รานไหนก ต้องทำที่ร้านนั้นจะเปลี่ยนร้านก็ต้องยื่นขอวีซาใหม่ค่ะ

   2. กรอกฟอร์ม 129 อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors

 16. สวัสดีคุณadminคะ ชื่อหนิงคะ อยากสอบถามเกี่ยวกับวีซ่า E2 ค่ะ ตอนนี้เป็นนักเรียนสถานะF1 คะ อนาคตอาจจะเปิดร้านกับเพื่อน
  1) ถ้าในอนาคตถ้าเราสามารถได้วีซ่าE2 เราต้องยื่นต่อวีซ่าทุกๆ 2 ปี ในการต่อแต่ละครั้ง เขาวัดดูจากอะไรบ้างคะ? (กำไร ขาดทุน รายรับ รายจ่าย) ถ้าสมมติธุรกิจเราไม่มีกำไร เขาจะต่อวีซ่าเราในครั้งถัดไปไหมคะ คืออยากทราบว่า E2 สามารถต่อไปได้เรื่อยๆ ตราบเท่าที่เรายังดำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจจะมีบางช่วงขาดทุน บางช่วงกำไร เขาจะยังต่อให้เราไหม?
  2) ถ้าเราขอวีซ่าE2 ที่อเมริกา แล้วเราอยากกลับไปเยี่ยมบ้านที่เมืองไทย สามารถออกนอกประเทศได้ไหมค่ะ? หรือถ้าได้ ขากลับต้องไปขอวีซ่าE2 อีกทีที่เมืองไทยด้วยหรือไม่? เนื่องจากตอนมาที่นี่หนิงเป็นวีซ่านักเรียน (วีซ่าหมดอายุแล้ว แต่ตอนนี้อยู่ได้ด้วย I20)
  3) อนาคตถ้าเรายังดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี มีโอกาสที่จะยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดในนามของบริษัท(ร้านอาหาร) ที่เราทำอยู่ได้ไหมคะ?
  ขอบคุณคะ

  1. น้อง Ning คะ
   1. ตามที่น้องเขียนคำถามเหมือนน้องทราบคำตอบอยู่แล้วแต่ต้องการให้พี่ตอบว่าที่น้องเข้าใจถูกต้องไหมนะคะ เค้าดูจากผลประหอบการและเป็นการพิจารณา Case by case ค่ะ ที่น้องบอกว่าน้องอยู่ได้ด้วย I-20 นั้นมีข้อควรระวังนิดหนึ่งว่า น้องต้องจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนไปเรื่อยๆค่ะ ถ้าเมื่อไรที่น้องเรียนจบไม่ได้จ่ายค่าลงทะเบียนและอยู่เกิน 60 วันน้องจะเข้าข่าย overstay ได้ค่ะ
   2. สิ่งที่น้องถามมาถูกต้องแล้วค่ะ
   3. ได้ค่ะ

 17. Kitsiya Ditthapakpokin

  สวัสดีค่ะ ชื่อ กิตสิญาค่ะ อ่านดูแล้วดีใจที่มีคนจิตใจเอื้อเฟื้อ แบบ แอดมินค่ะ มีคำถามดังนี้ค่ะ
  1.ว่าเราอยู่ไทย และต้องการเปิดปัญชีในอเมริกา เพื่อนำไปลงทุน แต่เราไม่มี SSN จะต้องทำอย่างไรคะ ธนาคารถามถึง SSN จากคนที่ยังไม่ได้วีซ่า หรือถือแค่วีซ่าท่องเที่ยว ยังงง ว่าจะหา SSN ได้อย่างไร
  2. และกรณีที่ไม่ไปซื้อ กิจการ แต่ไป Start Up ธุรกิจใหม่เลย เราต้องเปิดบริษัทก่อนไหมคะ เพราะการเปิดบริษัทเห็นว่าทำออนไลน์ได้ ตอนนี้มีการเตรียมสัญญาเช่าไว้แล้วค่ะ และมีที่ปรึกษาชาวอเมริกัน ที่ทำธุรกิจนี้มาสามสิบกว่าปีมาเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะ
  3. กรณีทีลูกสาว เรียนที่นั่นโดยถือ J-1 Visa โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระดับมัธยม ตอนนี้อยู่เกรด 11 เขาต้องกลับมาไทยเพื่อสมัคร E2 หรือสามารถ สมัครที่นั่นและเปลี่ยนชนิดของวีซ่าหลังจากที่แม่ได้รับการอนุมัติแล้ว คะ และแบบนี้ระยะเวลารอคอยนานมากขนาดใหนคะ ถ้าสมัครแล้วรอ Derivative E2 ถ้ายังไม่ได้แต่วีซ่า J-1 .ใกล้จะ invalid เขาต้องกลับไทยก่อนไหมคะ
  4. คำถามเหมือนคุณ Pawin จำเป็นไหมว่าต้องสมัครผ่าน Immigration Lawyer ภาษาอังกฤษ ดีพอใช้ค่ะ ได้ TOEFL 103

  ขอบพระคุณค่ะ

  1. น้องกิตสิญาคะ
   1. ถ้าน้องมีวีซ่าท่องเที่ยวอยู่และมัโอกาสเข้าไปในสหรัฐฯลองถามหลายๆธนาคาร บางธนาคารเล็กๆอาจจะไม่ต้องใช้ Social Security Number ค่ะ หรือบางธนาคารอาจจะมีเงื่อนไขว่าต้องมีเงินฝากในบัญชีปริมาณหนึ่งตามที่ธนาคารแห่งนั่นกำหนดค่ะค้องลองคุยกับธนาคารในเมืองที่ต้องการไปทำธุรกิจค่ะ
   2. ถ้าเพื่อนชาวอเมริกันที่ทำธุรกิจนี้มา 30 กว่าปีเป็นที่ปรึกษายิ่งดีเลยค่ะเพราะเค้าจะได้แนะนำน้องได้ว่าควรเริ่มต้นอะไรก่อนหรือหลังดีค่ะ
   3. กรณีลูกสาวควรให้ลูกสาวกลับไทยแล้วยื่นจอตามผู้ปกครองไป เพราะถ้าจะยื่นตอนนี้จะเป็นการเปลี่ยนสถานะวีซ่า ถ้าการดำเนินการใช้เวลานานเกินกว่าอายุวีซ่าของน้องที่มีเหลืออยู่ น้องจะกลายสถานะเป็นอยู่เกินกำหนดหรือ overstay ไป ทำให้การขอวีซ่าประเภทต่างๆยากขึ้นค่ะ
   4. การได้ TOEFL iBT 103 จาก 120 นับว่าน้องเป็นคนทีมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากค่ะ จะไม่ใช้ทนายก็ย่อมได้ แต่น้องต้องมีเวลาอ่านกฎระเบียบและเตรียมเอกสารทุกอย่างเอง ถ้าน้องสามารถทำความเข้าใจกับภาษากฎหมายและรู้ขั้นตอนการเตรียมและยื่นเอกสาร การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
   ไม่มีเว็บไซต์ของสำนักงานกฎหมายไหน
   ในสหรัฐฯจะมีคำอธิบายลงรายละเอียดลึกเพราะบริษัทกฎหมายก็เป็นบริษัทธุรกิจเหมือนน้องกำลังวางแผนเปิดธุรกิจของน้องเองค่ะ ดังนั้น น้องก็ต้องหาข้อมูลและใช้เวลาศึกษาทุกอย่างอย่างละเอียดเองค่ะ

 18. สวัสดีครับ ผมชื่อวินนะครับ อยากจะขอรบกวนหน่อยนะครับ ผมมีเพื่อนเป็น Citizen อยู่ที่อเมริกา เพื่อนผมมีร้านอยู่ 3 ร้าน เลยชวนผมไปลงทุนในร้าน 1 ร้าน เพราะจะได้มาช่วยดูแลครับ ร้านมีมูลค่าประมาณ 80,000 $ แพลนไว้ว่าจะร่วมหุ้นประมาณ 60% ตอนนี้ผมกำลังหาข้อมูลเรื่อง Visa E2 แต่ยังมีปัญหาที่ยังสงสัยอยู่ครับ

  1.ผมลองหารายละเอียดใน Website ดู ปกติแล้วเป็นไปได้แค่ไหนครับที่จะขอ Visa ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ผ่านทนาย ผมพยายามหาตัวอย่างเอกสารดูว่ามีหน้าตายังไงบ้าง (เอกสารพวก Business plan) มีที่แนะนำเรื่องเอกสารมั้ยครับ

  2.เรื่องลงทุนผมมีทุนอยู่ประมาณ 1.5 ล้านบาท น่าจะใช้ในการซื้อหุ้นได้ แต่ผมสงสัยว่าจำเป็นที่จะต้องมีเงินในบัญชีเหลือเยอะมั้ยครับ เพราะคิดว่าจะขอยืมเงินที่บ้านมาประมาณ 1 ล้าน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปครับ

  3.ผมกับภรรยาแต่งงานกันแล้ว แต่ยังไม่ได้จดทะเบียน จำเป็นต้องจดทะเบียนก่อนที่จะขอ Visa มั้ยครับ เพราะว่ามีแพลนจะให้ภรรยาขอ Visa ผู้ติดตามครับ แล้วก็สงสัยนิดนึงครับว่าถ้าภรรยาจะทำเรื่องvisa ผู้ติดตามที่สามารถทำงานได้ จะต้องขอพร้อมกันเลยรึเปล่าครับ

  1. สวัสดีค่ะคุณ Pawin ขอโทษที่พี่ตอบช้าค่ะ
   1. สามารถยื่นขอวีซ่า E-2 ได้ด้วยตนเองถ้ามั่นใจว่า สามารถใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการเขียนคำร้องได้ดีพอค่ะ พี่ไม่มีตัวอย่างการเขียนแผนธุรกิจ หรือ Business Plan นะคะ คิดว่า น้องสามารถหาอ่านได้จากกูเกิ้ล และนำมาประยุกต์ใช้กับร้านของที่น้องจะเข้าไปร่วมหุ้น
   2. เรื่องเงินในบัญชีถ้ามีเหลือมากก็จะทำให้น้องดูน่าเชื่อถือว่าถ้าภายในสามเดือนแรกธุรกิจยังไม่เข้าที่ น้องก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในอเมริกาได้โดยไม่ลำบากนัก
   3. จดทะบียนสมรสก่อนดีแล้วเพราะภรรบาจะได้ขอวีซ่าติดตาม E-2 ได้ไม่ยาก ภรรยาสามารถทำงานได้ค่ะ

 19. สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อมะเหมี่ยว แฟนดิฉันชื่อกิต ได้เดินทางไปอเมริกาในวีซ่าท่องเที่ยว (ุ6เดือน) เมื่อถึงอเมริกา ได้ดำเนินการทำวีซ่าที่อเมริกา ได้เป็น วีซ่าประเภทE2เรียบร้อยแล้ว …จากนั้นได้เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อจดทะเบียนสมรส กับดิฉัน และเพื่อขอวีซ่าติดตามให้ดิฉัน และ คุณกิตได้ดำเนินเรื่องเปลี่ยนเป็นวีซ่า E 2 ที่ไทยขณะนี้ดำเนินเรื่องการเตรียมเอกสารค่ะ เพื่อยื่นเอกสารขอวีซ่าที่สถานทูตอเมริกา
  คำถามนะคะ ใช่ระยะเวลานานแค่ไหน กว่าวีซ่าE2 จะอนุมัติ
  และ วีซ่าติดตามของตัวดิฉัน (จดทะเบียนสมรถ) จะใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ

  1. น้องเมษยาคะ โดยเฉลี่ยรอประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนค่ะ

 20. รบกวนถามค่ะ กรณีเคยโดนcancelled visa B2 ที่สถานทูตไทย เนื่องจากการเดินทางครั้งล่าสุดไปเยี่ยมสามีซึ่งตั้งท้องแล้วป่วย ทางโรงพยาบาลจึงออกเอกสารให้ไปยื่นอิมมิเกรชั่นขออยุ่ต่อจนคลอดลุกก่อนจากนั้นก้เดินทางกลับตามปกติ ไม่ได้อยู่เกินแต่อย่างใด แต่มาโดนแคนเซิลตอนพาลุกคนที่สองไปยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนพ่อ ทางสถานทูตพอดูประวัติก่ไม่ขอเอกสารจากรพ.และ อิมมิเกรชั่นเลย cancelled ทันที

  กรณีอย่างนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป สามีได้เปลี่ยนสถานะเป็นผุ้ร่วมลงทุนซื้อหุ้นในร้านอาหารแล้ว ดิฉันเองซึ่งเป็นภรรยาจะยังมีสิทธิ์ขอวีซ่าติดตามสามีหรือไม่ค่ะ เพราะถ้าเป็นคนปกติคิดว่าคงได้ แต่กรณีดิฉันเหมือนเป็นความผิดร้ายแรงจนไม่สามารถกลับไปได้ใช่ไม้คะ
  ขอบคุณคะ
  กิติยา

 21. ขอสอบถามค่ะว่าถ้ายื่นเรื่องขอวีซ่า E2 ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีแบบ Premiun process ที่ทราบผลภายใน 45 วันอยู่มั้ยคะ แล้วปกติถ้าเป็นการยื่นเรื่องแบบปกติจะใช้เวลาในการ approve นานเท่าไหร่คะ

  1. น้อง Panadda คะ Premium process เป็นตอนยื่นเอกสารในอเมริกาที่ทนายความจะใช้ดุลพินิจว่าจำเป็นต้องใช้บริการ Premium Serviceไหมนะคะ แต่ตอนที่ได้เอกสารกลับมาและมายื่นเอกสารที่สถานทูตอเมริกาในกรุงเทพไม่มีบริการชนิดนี้ค่ะ โดยทั่วไปถ้าเอกสารได้รับการ approved จากอเมริกาและม่ยื่นอีกครั้งที่ไทยเพื่อประทับตราวีซ่าก็ใช้เวลาไม่นานแล้วค่ะ

 22. แอดมินค่ะมีเรื่องอยากสอบถาม คือแฟนได้ visa E2 แล้ว เมื่อต้นเดือนกันยาที่ผ่านมา เดินทางไปอเมริกาเมื่อวันที่ 14 Sep,2015
  เราและแฟนได้จดทะเบียนหลังจากได้วีซ่าไม่กี่วัน อยากสอบถามว่าหากว่าเราต้องการขอวีซ่าติดตามแฟนไปอยู่อเมริกาด้วยกันเราต้องทำยังไงบ้างงค่ะ มีโอกาสที่จะโดนปฏิเสธไหมค่ะ หรือมีโอกาสที่จะขอผ่านมั่งไหม เพราะตัววีซ่าของแฟนให้ทนายที่โน่นทำเรื่องขอให้ค่ะ ส่วนสภานะความสัมพันธ์ (เราคบกันมาหลายปีแล้ว สถานะความสัมพันธ์แน่นพอสมควร) ทางเราต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างค่ะ ต้องเริ่มกรอกใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งเอาของแฟนมายื่นอีกครั้งด้วยไหม ตอนนี้สับสนไปหมดแล้วค่ะ พอดีไม่เคยทำวีซ่าไปอเมริกาเลยค่ะ เลยไม่มีความรู้ ไม่อยากจ้างด้วยค่ะเอเย่นคิดแพงเกินไป รบกวนแอดมินช่วยด้วยค่ะ
  Email : [email protected]

  1. น้อง Pair Padcha จะขอวีซ่าผู้ติดตาม E-2 ให้แฟนทำเรื่อยื่นเอกสารที่เอเมริกาเข้ามาให้น้อง ถ้าทำไม่ได้ก็คต้อจากทนายควาห้ทำให้หรือปรึกษากับนายจ้างว่าจะเอาภรรยาไปด้ยจะต้อจ้าครดำเนินการให้เมื่อได้รับอนุมัติ น้องจึจะกรอกฟอร์ม Ds-160 และ Ds-156E พร้อมทั้งนำเอกสารที่แฟนส่งกลับมาห้น้องเข้าไปยื่นขอีซ่าด้วย อ่านเพิ่มเติมได้ที่สองเว็บไซต์นี้ค่ะ
   1. http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
   2. http://thai.bangkok.usembassy.gov/mobile//non-immigrant_visas/visa-appointments/index.html

 23. ถ้าได้E2แล้วเดินทางออกนอกอเมริกาไปประเทศอื่น(โดยไม่ใช่ไทย)ต้องทำยังไงครับ แล้วE2จะหมดอายุทันทีไหมครับ

  1. คุณ Ong จะไปเที่ยวประเทศอะไรที่ต้องมีวีซ่าก็ต้องติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จะไปเที่ยวในสหรัฐฯค่ะ

 24. สวัสดีครับadmin
  รู้สึกชื่นชมในความมีน้ำใจของคุณมาก
  เพราะข่้อมูลพวกนี้มีปริมาณที่มากจริงๆ ซึ่งกว่าจะเจอคำตอบที่ตรงกับข้อสงสัยของแต่ละคน
  ถ้าไม่ชำนาญภาษาอังกฤษคงจะลำบาก
  ตัวผมก็ไม่ค่อยเก่งภาษาจึงขอรบกวนถามเรื่องการขอวีซ่าE2ดังนี้ครับ

  1) ตอนนี้อยู่ในอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว(สแตมป์6เดือน)กำลังดำเนินการเซ็นต์สัญญาเปิดร้าน
  เงินโอนมาแล้วผมควรขอE2ที่อเมริกาหรือขอที่ไทยดีครับ (ผมเข้าใจถูกไหมว่าขอได้ทั้ง2ที่)

  2)วีซ่าตัวนี้กรณีถ้าขอที่อเมริกาผ่านแล้วหลังจากนั้นผมจำเป็นต้องกลับไทย
  ยังต้องไปขอที่ไทยอีกที หรือไม่อย่างไรครับผมสับสนตรงนี้มาก

  2)ถ้าผ่านแล้วได้มาอยู่ในอเมริกาการเดินทางกลับไทยหรือออกนอกประเทศ
  ถือว่าE2หมดสถานะไหม ต้องขอใหม่ทุกครั้งที่กลับเลยรึเปล่าครับ

  รบกวนถามเท่านี้ก่อนครับ

  1. คุณ Ong คะ จ้างทนายที่สหรัฐฯช่ยประสานดีกว่าค่ะเพราะเค้าทราบวิธีการเขียนสำนวนที่สละสลวยค่ะ คุณยื่นเอกสารที่อเมริกาได้แต่ไม่ทราบ่าจะใช้เวลาดำเนินการนานกี่เดือน เป็นเรื่องเฉพาะแต่ละบุคคล และสุดท้ายเมื่อคุณได้อนุมัติ E-2 visa คุณ Ong ต้องกลับมายื่นเอกสารที่สถานทูตสหรัฐฯในไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่เค้าแสมป์วีซ่าอย่างเป็นทางการ ถ้า E-2 visa ยังไม่หมดอายุสามารถเดินทางไปเที่ยวนอกประเทศสหรัฐฯได้ค่ะ

 25. คุณ Sasaki คะ การทราบผล E visa ไม่เหมือนวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ จะต้องมีเวลา Administrative Processing ตอบไม่ได้ว่า คุณจะไปทันวันที่จองตั๋วเครื่องบินไว้หรือเปล่านะคะ ถ้าไปทันก็โชคดีค่ะ ถ้าไปไม่ทันก็ต้องทำเรื่องเปลี่ยนวันเดินทางค่ะ โปรดศึกษาจากเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯว่าด้วยการสัมภาษณ์วีซ่าประเภท E ค่ะ http://travel.state.gov/content/visas/en/employment/treaty.html เวลาที่รอนานที่สุดคือไม่เกิน 60 วันค่ะ

   1. ด้วยความยินดีค่ะคุณ Sasaki และขอเอาใจช่วยให้คุณได้เดินทาง 23 ธันวาคมนะคะ

    1. หลังจากสัมภาษณ์เสร็จจะมาอัพเดทข้อมูลนะค่ะ ว่าเค้า ถามอะไรบ้าง

 26. สวัสดีค่ะ มีเรื่องอยากปรึกษาค่ะ พอดีมีแพลนจะทำธุรกิจเกี่ยวกับอพาร์ทเมนต์ให้เช่าที่อเมริกากับน้องสาว และดิฉัน พึ่งกลับจากเมกา มาเมื่อต้นเดือน ตุลาไปอยู่ปประมาณ 5 เดือนด้วย วีซ่า b1/b2 อยากจะขอ วีซ่า e2 เพื่อเข้าไปลงทุน ต้องรอเวลาอีกนานไหมเพื่อที่จะขอวีซ่าe2 ตอนนี้ กำลังให้ทนายทำเรื่องให้อยู่ ราคาสินทรัพย์ปประมาณ 1,500,000$แต่เค้าต้องการเงินดาวน์ประมาณ 300,000$ อย่างนี้เราต้องโอนเงิน 150,000$หรือว่า 750,000$ ต้องรอเวลานานไหมค่ะกว่าที่เราจะขอวีซ่า e2 ได้ เราทำเรื่องที่เมืองไทยหรือว่าเข้าไปทำเรื่องที่อเมริกาดีกว่าแล้วต้องมีเงินในบัญชีที่เมืองไทยด้วยหรือเปล่าค่ะ.

  1. น้อง Nu Mag คะโอนจำนวนเงินทั้งหมดเลยก็ย่อมเป็นตัวเลขที่ชักเจนที่จะแสดงให้เห็นว่าน้องตั้งใจไปลงทุนจริงๆค่ะ รอทนายทำเริ่องแล้วส่งกลับมายื่นขอที่ไทยดีกว่าค่ะ เพราะไม่สามารถยอกจำนวนเวลาที่แน่นอนในแต่ละ case ได้ว่าถ้าจะรออยู่ที่อเมริกาต้องใช้เวลารอนานเท่าไร บางคนเป็นปีหรือมากกว่าปีค่ะ

 27. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ

  ดิฉันได้คิวสัมภาษวีซ่า E2 วันที่ 9 ธคนี้ค่ะ

  ดิฉันขอวีซ่า e2 ใน ฐานะ คู่สมรส สามีได้ E2 1ปีแล้ว และทำงานที่อเมริกา ครบ1พอดีค่ะ

  แต่งงานเมื่อ เดือน กันยาที่ผ่านมา
  สามีเป็นชาวญี่ปุ่นทำงานให้กับ บริษัทญี่ปุ่นinvestor ที่นู้น
  เอกสารทนายจัดเตรียมพร้อมเรียบร้อยดีค่ะ

  กังวลอย่างเดียว เวลา สัมภาษเสร็จ จะทราบเลยใช่มั้ยว่าผ่านรึป่าว(เหมือนวีซ่า ท่องเที่ยว B2 เลยมั้ย)
  และ หลังจากวัน ไม่กี่วัน เล่มจะส่งEMS มาให้ที่บ้านเลยรึป่าว

  กังวลใจมากอยากไปก่อน คริสมาส นี้
  ซื้อตั๋วไปแล้ว วันที่ 23 ธค นี้ ค่ะ

  ซื้อตั๋วขาไปขาเดียว คงไม่มีปัญหาอะไรใช่มั้ยค่ะ

  แต่ทนายบอกมาแล้วว่า สำหรับคนไทย อายุวีซ่าครั้งแรก หกเดือนเท่านั้น
  แต่อยู่นานตาม I94 หรือ สแตมจาก ตม.

  ขอบพระคุณมากค่ะ
  sasaki

  1. ขอโทษที่ตอบคุณ Sasaki ช้าค่ะ ผลวีซ่าต้องทากงสุลแจ้งไปอีกทีค่ะ

 28. ขอรบกวนถามเพื่อให้แน่ใจหน่อยคะ ว่า เจ้าของร้านเป็นซิติเซ่น(คนไทย) ไม่มีอีทู(วีซ่าลงทุน) สามารถขอวีซ่าอีทูคนงานจากเมืองไทยได้ ใช่ไหมค่ะ พอจะทราบค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายประมาณเท่าไหร่ค่ะ มีทนายที่พอแนะนำได้บ้างหรือเปล่าค่ะ รบกวนด้วยคะ ขอบคุณมากคะ

  1. น้อง Chan คะให้เจ้าของร้านเค้าเป็นธุระหาทนายความเองค่ะ เค้าอยู่ที่อเมริกานานจนเปลี่ยนสัญชาติได้คงจะพอขอคำแนะนำจากคนไทยด้วยกันที่เมืองนั้นได้ว่า สำนักงานทนายควาที่ไหนน่าเชื่อถือ คนไทยที่เป็นเจ้าของร้านเค้าอาจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนัสือพิมพ์ของคนไทยที่อเมริกาก็ได้ค่ะ

 29. ขอบคุณมากคะ. ขอถามเพื่อให้แน่ใจอีกครั้งนะคะ. คือเจ้าของร้านไม่ต้องมีวีซ่าอีทูก็ได้. ทำเรื่องขอคนครัวอีทูจากไทยได้เลยใช่เปล่าค่ะ (คนครัวไม่ได้ลงทุน เพียงแต่จะมาทำงานโดยเป็นวีซ่าอีทูคนครัว) เข้าใจถูกไหมค่ะ

 30. สวัสดีคะ อยากทราบเรื่องวีซ่าอีทูคะ หากเรามีร้านอาหารในเมกาอยู่แล้ว เจ้าของเป็นคนไทย แต่เป็นซิติเซ่น จะทำเรื่องขอคนครัวจากเมืองไทยด้วยวีซ่าอีทู ได้หรือเปล่าค่ะ
  หรือคนที่จะขอวีซ่าอีทูคนครัวจากไทยได้ ต้องถือวีซ่าอีทูด้วย

  1. คุณ Chan คะ ให้เจ้าของร้านที่เป็นซิติเซ็นเตรียมทำเอกสารส่งห้าคุณChan เพื่อขอวีซ่า E-2 ที่กรุเทพค่ะ

 31. ผมและครอบครัวทั้งหมดมีวีซ่าท่องเที่ยวเหลือ5ปี ต้นเดือนจะถึงนี้ก็มีแผนจะเดินทางไปหาทำเลที่พักอาศัยและที่เรียนให้ลูกๆพอสะดวกเดิน คงโฟกัสแถบ Sanfrancisco อาจจะไม่ถูกใจเสียทีเดียวค่อยว่ากันอีกทีภายหลังจากไปอยู่จริง แล้วกลับมาขอ Student visa ให้ลูกๆ ส่วนภรรยาคงให้เขาไปๆกลับๆด้วยวีซ่าท่องเที่ยวที่เหลืออยู่ ส่วนผมก็อยู่ดำเนินการยื่นขอ PR ตามโปรแกรม EB5 หรือมีช่องทางอื่นที่รวดเร็วและค่าใช้จ่ายน้อยกว่า Programนี้โปรดแนะนำด้วยครับ

  1. คุณ Suphawat มีเพื่อนอยู่ที่ San Francisco ด้วยใช่ไหมคะลองปรึกษาเค้าดูเรื่องสำนักงานทนายความค่ะ ส่วนเรื่อที่ต้องระวังคือเรื่องลูก
   1.ลูกอายุ 17 คงไม่มีปัญหาใกล้เวลาสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว ถ้าต้องการค่าใช้จ่ายถูกเลือกมหาวิทยาลัยที่เป็ของรัฐนะคะ
   2. ลูกอายุ 15 ต้องเรียนมัธยม ตามกฎเด็กนักเรียนต่างชาติต้องเรียนโรเรียนเอกชน เพราะพ่อแม่เป็นต่าชาติ จะเรียนของรัฐทำได้แค่ปีเดียว ลองอ่านกฎดูค่ะ http://travel.state.gov/content/visas/en/study-exchange/student/foreign-students-in-public-schools.html

 32. ขอบพระคุณครับทีมงานที่ช่วยตอบคำถามครับ ผมคงตัดสินใจใช้ Regional center ที่ Singapore มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพิ่มเติมจาก Investment project อีกคือ Regional Center fee($48,000) Legal fee ($10,000) for the Immigration attorney

  1. แพงมากค่ะคุณ Suphawat ตอนแรกคิดว่าคุณได้วีซ่าไปเที่ยวอเมริกา จึงแนะนำให้คุณ Supawat
   ลองถามเพื่อนหรือญาติทึ่อเมริกาว่า มีสำนักงทนายความที่ไหนที่เค้าจะพอแนะนำได้ไหมค่ะ

 33. สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าของธุรกิจที่เมืองไทย ตอนนี้อายุ52ผมอยู่ในช่วงเริ่มปล่อยวางมือได้แล้ว สนใจ EB-5 Program โดยมีเห็นเหตุผลสองอย่างครับ 1) ผมชอบเมกา เพราะกว้างใหญ่ มีความพร้อมและหลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ เสรีภาพ เคยมาตะเวนขับรถเที่ยวหลายๆรัฐเป็นเดือนๆสามครั้ง 2) อยากอยู่กับลูกๆ(อายุ 15,17)ที่จะให้พวกเขามาเรียนหนังสือและมาใช้ชีวิตที่นี้หลังวางมือทำงานจริงๆ 3)เปิดโอกาสทางเลือกให้พวกเขาในอนาคตหลังเรียนจบ 4) ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าเล่าเรียน ผมได้หาข้อมูลของ EB-5 Program มาพอสมควรทั้งเงื่อนไขต่างๆและผลได้ผลเสียและคุณสมบัติและความพร้อมของตัวเอง จึงตัดสินใจจะยื่นสมัครอย่างจริงจัง ประเด็นที่ผมอยากขอคำปรึกษามีดังนี้ครับ 1) ตัวแทน Immigrant Lawyer / Region agency ที่มี Program’s track recode น่าเชื่อถือ ในการดำเนินการให้ 2) ระยะเวลาที่จะได้รับการอนุมัติตามข้อมูลประมาณ12-20 เดือน หรือขึ้นอยู่กับประสพการณ์และความสามารถของตัวแทน หรือความสำเร็จ,ความคืบหน้าของโครงการที่เราเลือกลงทุน 3)ในระยะเวลา 5 ปีตาม Programe หากเกิดสิ่งไม่คาดฝันกับผู้สมัคร สิทธิ์ต่างๆ จะตกทอดถึงทาญาติรึเปล่า 4) เมื่อลงทุนครบ5ปี เงินที่ได้รับคืน(กรณีไม่เกิด Business Failure) สามารถนำออกอเมริกาได้มั้ย? 5) ค่าใช้จ่ายให้ Immigrant Lawyer หรือ Agency ประมาณเท่าไหร่โดยปกติ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  1. คุณ Suphawat คะ
   1. ไม่รู้จักสำนักงานทนายความเป็นการส่วนตัว ขออนุญาตไม่แนะนำนะคะลองปรึกษาเพื่อนที่อยู่ในสหรัฐฯดูค่ะ
   2. ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณสองปี ตามเว็บไซต์ USCIS : http://www.uscis.gov/eb-5
   3. แนะนำให้ขอของลูกสองคนไปพร้อมกับคุณSuphawat ด้วยค่ะ ถเ้าลูกอายุยังไม่ถึง21 ปี และยังไม่ได้แต่งงานยังอยู่ใความดูแลของพ่อแม่ได้ค่ะ อเมริกันให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในรูปพ่อ-แม่-ลูก หรือ สามี-ภรรยา มากกว่าญาติแบบอื่นๆค่ะ ยิ่งญาติอายุเกิน 21 ปีแล้วถือว่าโตแล้วช่วยตัวเองได้แล้วค่ะ ถ้าจะขอ EB-5 ต้องยื่นเอกสารขอเองค่ะ
   4.การจะนำเงินออกมาจากอเมริกาไม่ควรจะมีปัญหามากเท่ากับการจะนำเงินเข้าไทย เพราะธนาคารจะขอเอกสารเพิ่เติมจากคุณ Suphawat เพื่อแสดงแหล่งที่มาของเงิน เค้ากลัวเรื่องการฟอกเงินค่ะ
   5. ค่าจ้างทนายความจะเป็นเลขหลักพันเหรียญขึ้นไปค่ะ

 34. รบกวนสอบถามนะคะ คือตัวเราเองไม่มีประสบการณ์ในการเป็นแม่ครัวอะคะมีแต่เคยบริหารร้านอาหารที่เมืองไทยมาประมาน 1-2 ปีซึ่งพี่สาวต้องการจะออกเงินทุนให้ก่อนแล้วถ้าอย่างนี้เราให้พี่สาวส่งเงินมาให้ก่อนที่เมืองไทยแล้วค่อยโอนไปทำเรื่องเพื่อซื้อร้านที่ฟลอริด้าจะได้ไหมคะ เพราะถ้าไปในฐานะพ่อครัวหรือแม่ครัวอาจจะไม่มีประสบการณ์โดยตรงทางด้านนี้อะคะ รบกวนด้วยนะคะ

  1. น้อง Prissana คะ ได้ค่ะ ควรจะห้พี่ที่ฟลอริดาโอนเข้าบัญชีแบงค์ชื่อ A ของน้องที่ไทยและน้องโอนจากบัญชี A ไปยังบัญชี B ของน้องหรือจะเป็นโอนครั้งแรกเข้าบัญชีพ่อแม่น้องและโอนจากบัญชีพ่อแม่น้องเข้าบัญชีน้องก็ได้ค่ะ มิเช่นนั้น มันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้่าเป็นการโอนจากอเมริกาเข้าบัญชีน้องและน้องโอนกลับไปซื้อร้านที่อเมริกาค่ะ

   1. ขอบพระคุณมากนะคะถ้าดำเนินเรื่องเรียบร้อยจะมาแชร์ให้ฟังนะคะ

    1. ขอบคุณน้อง Prissana มากเช่นเดียวกันค่ะ ขอให้น้องขอวีซ่า E-2 สำเร็จค่ะ

 35. สวัสดีคะ
  รบกวนสอบถามนะคะ พอดีมีพี่สาวสามีอยู่ที่อเมริกา เค้าจะซื้อร้านอาหารไทยที่ฟลอริด้าให้เราและสามีดูแลในกรณีนี้ควรทำอย่างไรคะ เพราะเท่าที่อ่านมาตั้งแต่แรกการของ E2 จะต้องมีการโอนเงินจากประเทศไทยไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นหลักฐานในการขอ E2 รบกวนขอคำปรึกษาหน่อยนะคะ

  1. น้อง Prissana คะถ้าน้องอยู่ในฐานะผู้ร่วมลงทุน น้องก็ต้องโอนเงินไปลงทุนกับพี่สาว 50% แต่ถ้าน้องไม่ใช่ผู้ร่วมลงทุนไม่มีหลักฐานการโอนเงินก็ต้องอยู่ในฐานะเป็นพ่อครัวแม่ครัว พี่สาวปรึกษทนายความที่อเมริกาเพื่อให้เค้าทำเอกสารให้ก็ได้ค่ะเพราะเค้าจะรู้ข้อกฎหมายและวิธีการเขียนบันทึกเพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่า E-2 ดีกว่าเราซึ่งเป็นคนต่างชาติค่ะ
   ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ยื่นประกอบพี่เขียนไว้ในบล็อกแล้วค่ะ

 36. ขอบคุณมากครับพี่สำหรับคำตอบ^^

  ก่อนเอาเอกสารไปยื่นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนใช่มั้ยครับ? หรือรอจ่ายก่อนเรียกสัมภาษณ์?
  แล้วพอจะรู้มั้ยครับถ้ายื่นไปเป็นกุ๊กจะต้องมีประสบการณ์ทำงานกี่ปี? ขอบคุณครับ

  1. น้อง JJ คะจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสดผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาน้องต้องเข้าไปกรอกฟอร์มชำระเงินผ่านเว็บไซต์www.ustraveldocs.com ก่อนคะส่วนประสบการ์ของกุ๊กรัฐบาลอเมริกันไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนว่านานกี่ปีแต่โดยทั่วไปก็น่าจะสองปีขึ้นไปเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯเขียนไว้ว่าIf you are not the principal investor, you must be considered an essential employee,employed in a supervisory, executive or highly specialized skill capacity.”<code

 37. ขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบ :))

  แต่ก็คือต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าก่อนใช่มั้ยครับ แต่ไม่ต้องนัดวันสัมภาษณ์? แล้วก็ถึงเอาเอกสารไปยื่น
  ขอบคุณครับ

 38. สวัสดีครับ พอดีมีนายจ้างยื่นขอวีซ่า E2 ให้ จะต้องรอเอกสารจากนายจ้างส่งมาให้เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าก่อนมั้ยครับ?
  หรือนัดวันสัมภาษณ์ได้เลย?
  รายระเอียดขั้นตอนมีอย่างไรบ้างครับ?
  เอกสารของเราที่จำเป็นต้องใช้?
  ขอบคุณครับ

  1. น้อง JJ คะ กรอกฟอร์ม DS160 online เตรียมเอกสารให้ครบรวทั้งจดหมายจากนายจ้าง ไม่ต้องทำนัดวันสัมภาษณ์ ไปยื่นเอกสารที่สถานทูตสหรัฐฯได้เลยเื่อเอกสารครบตามที่พี่เขียนไว้ในบล็อกค่ะ กงสุลจะนัดวันให้เข้าไปสัมภาษณ์ทีหลังค่ะ

 39. สวัสดีค่ะ พอดีมีเรื่องอยากถามค่ะว่า ถ้าเราหนีวีซ่าe2 ในแท็กแรก นี้เพราะเราทนนายจ้างไม่ไหวจริงๆๆ แต่วีซ่าเราจะเหลืออีกประมาณ6เดือนกว่าจะหมด แล้วเรายังไม่กลับ เราจะอยุ่ต่ออีกหน่อย แบ้วจะมีปัญหาอะไรไหมค่ะ แล้วถ้าครั้งต่อไปเราทำเรื่องมาด้วยวีซ่าe2กแต่เป็นนายจ้างคนใหม่ก็จะมีผลต่อการอนุมัติวีซ่าเราไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Mon ค่ะ เอกสารที่จะใช้ในการขอวีซ่า E-2 คราวหน้าคือ ใบขอคืนภาษี W-2 ที่ยื่นโดนนายจ้างในนามขอลูกจ้าง ลองอ่านเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุเทพค่ะ http://thai.bangkok.usembassy.gov/mobile//non-immigrant_visas/visa-appointments/treaty-trader-visa.html สิ่งที่ต้องแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นั้นนิดหนึ่งคือ ปัจจุบันกรอกฟอร์ม DS-160 ไม่ใช่ DS-156 ค่ะ ดังนั้นพี่ไม่มั่นใจว่านายจ้างเก่าขอน้องเค้าจะช่วยน้องไหมนะคะ

 40. ขอบคุณมากครับพี่ทีมงาน ผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับ ระหว่างที่ทางผมเปลี่ยน status visa จาก ฺB1/B2 เป็น E2 ที่อเมริกา ลูกสาวเดินทางเข้าอเมริกากับคุณยายวันที่ 26 Jan 14 และอยู่ได้ถึง 25 July 14 แต่ผมเพิ่งได้รับ I-94 วันที่ 18 Aug 14 ดังนั้นจึงไม่มีใครพาน้องกลับเมืองไทย เพราะคุณยายกลับไปก่อน 25 July 14 แล้ว ตรงนี้เป็นเหตุให้น้องต้อง overstay เพราะผมกับแม่ของเด็กไม่สามารถเดินทางออกนอกอเมริกา ก่อนได้รับ I-94 ครับ

  ถามอีกเรื่องครับ วันนี้ที่ผมถูกปฏิเสธวีซ่านอกจากเอกสารไม่สมบูรณ์แล้ว เจ้าหน้าที่บอกว่าผมนัดสัมภาษณ์หลังวันหมดอายุของ visa E2 คือผมสัมภาษณ์วันนี้ แต่ visa ขาดอายุวันที่ 4 ก.ค.58 หากผมต้องการ reapply จำเป็นต้องทิ้งช่วงเวลา หรือทำการสมัครวีซ่าใหม่ได้เลย
  เพราะเอกสารผมสามารถรวบรวมได้ครบในวันพรุ่งนี้แล้วครับ

 41. สวัสดีครับพี่ทีมงาน ผมชื่่อกฤตครับรบกวนถามนิดนึง ผมเคยได้ E2 visa มาแล้ว 1 ครั้ง มาวันนี้ผมไปต่ออายุ E2 visa ที่กงศุล แต่เนื่องจากเอกสารไม่สมบูรณ์ จึงถูกปฏิเสธการต่ออายุ แต่ผมจำเป็นต้องเดินทางกลับเข้าอเมริกาเพื่อดูแลธุรกิจในปลายเดือนนี้ ซึ่งการ Reapply ใหม่ตอนนี้เลยคงไม่ทัน แต่ผมยังมี visa ประเภท B1/B2 ที่หมดอายุปี 2020 อยู่และผมไม่มีประวัติการ over stay เลยผมจะยังสามารถเดินทางเข้าอเมริกาโดยใช้ visa B1/B2 ได้รึเปล่าครับ และผมต้องเดินทางกับลูกสาวอายุ 5 ขวบ ซึ่งถือ visa B1/B2 หมดอายุปี 2020 เช่นกันแต่ลูกสาวมีประวัติล่าสุด Over Stay จะเดินทางเข้าอเมริกาพร้อมกับผมได้รึเปล่า เคยได้ยินมาว่า ไม่มีการ Bar ห้ามเข้าสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงกันครับ กังวลอยู่ว่าการถูกปฏิเสธการต่อ E2 visa จะทำให้ visa B1/B2 ของผมพลอยหมดสภาพไปด้วยรึเปล่า รบกวนพี่ทีมงานช่วยแถลงไขทีครับ

  1. น้อง Krit คะ ถ้าถูกปฏิเสธวีซ่า E-2 แต่วีซ่าท่องเที่ยวยังมีอายุอยู่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ค่ะ ส่วนลูกสาวที่บอกว่า overstay ทำไมถึง overstay ลูกสาวอายุแค่ 5 ขวบเองค่ะ หรือว่าวีซ่า E-2 น้อง Krit หมดอายุและทำให้ทั้งน้อง Krit และลูกสาวต้อง overstay คะ ผู้ใหญ่น่าจะเป็นคนทำผิดที่ทำให้เด็กต้อง overstay นะคะ พี่คงจะไม่สามารถให้คำตอบชัดเจนได้เพราะถ้าสาวไปถึงสาเหตุที่ทำให้เด็ก overstay น้อง Krit ก็อาจจะมีปัญหาถูกซักถามที่ตม.สหรัฐฯนานและอาจมีผลกระทบว่าเข้าไปไม่ได้แม้วีซ่าท่องเที่ยวจะยังมีอายุอยู่ค่ะ

 42. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าวีซ่า E-2 หมดอายุแล้ว เราสามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวที่ยังไม่หมดอายุอยู่ต่อเพื่อจัดการธุระชั่วคราวให้เสร็จก่อนกลับมาต่ออายุที่ไทยได้ไหมคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

  1. น้อง Kathy คะ ไม่สามารถใช้วีซ่าท่องเที่ยวได้ค่ะ วิธีการพิจารณาดูที่วัตถุประสงค์ที่แจ้งตอนเข้าเมืองเช่น ถ้าเข้าเมืองครั้งแรกที่แอลเอแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯทราบว่าเราจะเข้าประเทศสหรัฐฯด้วย E-2 visa เวลาจะออกนอกประเทศเค้าก็ต้องยึดอยู่กับวีซ่าที่เราแจ้งงไว้ตอนเข้าเมืองว่าเราจะใช้คือ E-2 แม้ว่าวีซ่าท่องเที่ยวจะยังไม่หมดอายุก็ตามค่ะ

   พี่ขอยกตัวอย่างกรณีวีซ่านักเรียน นักเรียนบาคนที่มีวีซ่าทั้งท่องเที่ยวและนักเรียน ถ้าอยากเข้าเมืองเกิน 30 วันใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปก็ยังต้องไปเปลี่ยนสถานะหรือ status ให้เป็นวีซ่านักเรียน การเปลี่ยน status ใช้เวลาสองเดือนขึ้นไปกว่าจะเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักเรียนค่ะ ถ้าจัดการเวลาไม่ดีก็อาจจะอดลงทะเบียนเรียนในเทอมนั้นเพราะวีซ่าท่องเที่ยวไม่สามรถเรียนแบบเต็มเวลาได้ค่ะ ไม่แนะนำให้น้องเปลี่ยน status ของวีซ่า แนะนำให้ทำเรื่องขอ E-2 visa กลับไปใหม่ถ้ายังต้อการไปทำงานเดิมค่ะ

 43. จะไปฝึกงานที่ร้านอาหารใน อเมริกา ขอวีซ่า J1 ยังได้มั้ยค่ะ

  1. น้อง Maythaporn คะ ถ้าจะึกานร้านอาหารและจะขอ J-1 ต้องดูว่า งานนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียนอยู่หรือไม่ ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็ต้องติดต่อผ่านบริษัทที่รับจัดทำโคงการแลกเปลี่ยนไปทำงาน ประเภท Work and Travel เพราะจะต้องเป็นบริษัที่มีทะเบียนอยู่กับสถานทูตและบริษัทที่จะไปทำนอเมริกาต้องเป็น designated organization ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯค่ะ http://j1visa.state.gov/participants/how-to-apply/sponsor-search/?program=Trainee

 44. สวัดดีครับ ผมมีคำถามเกี่ยวกับ การขอวีซ่า E2 อยากรบกวนถามครับ
  คือว่าพี่ชายเปิดร้านอาหารอยู่ที่อเมริกา แล้วอยากให้ผมทำวีซ่าE2 เพื่อไปดำเนินงานร้านอีกแห่ง(มีร้าน2แห่ง)พอจะมีวิธีไหนแนะนำบ้างครับ. จากที่ผมได้ค้นหารายละเอียดดู
  วิธีที่ 1.โอนเงินไปลงทุน 100,000 – 200,000 USD (ซึ่งหนักใจพอสมควร)
  วิธีที่ 2. จ้างไปเป็นเมนเนเจอร์ (ตอนนี้ทำงานตำแหน่ง Senior manager แต่ไม่ใช่งานร้านอาหารครับ)
  ววิธีที่3.โอนหุ้นให้เลย (วิธีนี้คิดเอาเองนะครับไม่รู้เป็นไปได้รึป่าวถ้าจะไปขอวีซ่า E2
  -รึว่ามีวิธีไหนพอจะแนะนำบ้างครับ ขอบคุณครับ

  1. น้อง natthaphon ค่ะ ถ้าจะขอวีซ่าไปลงทุนเปิดร้านอาหารต้องมีหลักฐานเรื่อการโอนเงินค่ะ ถ้ามีเงินไม่เพียงพอ ลองให้พี่ชายทำเรื่องว่าจ้างเราไปะเป็นลูกจ้างในร้านอาหารไทย เช่น เป็นพ่อครัวค่ะ

 45. ดิฉันมีเรื่องมาสอบถามคะ
  1.บริษัทที่สามารถยื่นเรื่องสมัครให้บุคคลมาทำงานในฐานะวีซ่าe2ต้องเป็นบริษัทอเมริกันคอปเปอรเรชั่นได้ไหมคะ คือเจ้าของถือสัญชาติอเมริกันนะคะ บุคคลที่มาทำงานเป็นบุคคลในครัวนะคะ
  2. วีซ่าe2สามารถยื่นขอกรีนการดได้หรือไม่
  3. เอกสารประกอบคราวๆที่ใช้ในการยื่นให้แก่บุคคลที่ทำงานในครัวมีอะไรบ้างคะ
  ขอรบกวนหน่อยนะคะ

  1. น้อง oh คะ ให้บริษัทอเมริกันในอเมริกาที่น้องติดต่อไว้ปรึกษากับทนายความเรื่องเตรียมทำเอกสารให้น้อง ทนายจะมีความชำนาญในเรื่องกฎหมายและภาษาเขียนทางกฎหมายค่ะ ส่วนตัวคนขอวีซ่าเมื่อได้รับเอกสารจากนายจ้าง ค่อยมาดูเรื่องการกรอกฟอน์มวีซ่าค่ะ

   สำหรับคำถามเรื่องเอกสารพี่เขียน ขอให้น้องอ่านในบล็อกได้เลยค่ะ

 46. สวัสดีค่มิ้ง พี่แอดมิน

  ปัจจุบันนี้ มิ้งถือวีซ่าอี2 และ ทำร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาเรียบร้อยแล้วค่ะ ได้ I-94 2ปีค่ะ I-94 จะหมดอายุ วันที่ 22 กค 2016 ค่ะ (แต่วีซ่าหมดไปตั้งแต่เดือน ธค 2015 แล้วค่ะ)
  มิ้งมีคำถาม จะขอคำปรึกษาพี่แอดมินดังนี้ค่ะ
  1. มิ้งต้องการต่อวีซ่า อี 2 ค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ
  2. ต้องกลับไปต่อที่เมืองไทยเท่านั้น ใช่มั๊ยคะ
  3. มิ้งสามารถ ยื่นเรื่องต่อวีซ่า ได้ตอนนี้เลยมั๊ยคะ หรือว่าต้องรอให้ใกล้วันที่ I-94 จะหมดอายุถึงค่อยยื่นเรื่องคะ
  4. ถ้ามิ้งเดินทางกลับเมืองไทย ก่อน I-94 หมดอายุ จะสามารถกลับเข้ามาที่อเมริกาได้อีกมั๊ยคะ (กรณีที่ยังไม่ต่อวีซ่านะคะ)
  รบกวนพี่แอดมินช่วยตอบ ไขข้อข้องใจให้ด้วยนะคะ
  จะรออ่านค่ะ
  ิ ขอบคุณค่ะ

  4.

  1. น้อง Mink คะควรดำเนินการก่อน I-94 หมดอายุ ลองอ่านที่เว็บไชต์ชองUSCIS ค่ะ
   http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
   http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf
   ขั้นตอน น้องกรอกฟอร์ม I-129
   ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ยื่นก็เหมือนเอกสารที่ยื่นครั้งแรกค่ะ ลองอ่านที่เว็บไซต์สถานทูตอเมริกาในเม็กซิโกเค้ามีคำแนะนำที่ชัดเจนดีนะคะ http://mexico.usembassy.gov/mobile//visas/non-immigrant-visas/visa-categories/investor-visas-e/renewal-of-treaty-investor-visa.html
   จะมีสำเนาI-94, I-797 ,สำเนาหนังสือเดินทางพร้อมหน้าที่ที่E visa จดมายรับรองารทำงานจากนายจ้าง ใบชี้แจงการเสียภาษีของน้อง พี่แนะนำเว็บสำนักทนายความอันนี้ก็เขียนดีค่ะ http://www.hooyou.com/e2/duration.htm
   น้องอยุ่เกินวีซ่าแล้วก็ควรกลับมาต่อที่ไทยค่ะ

 47. สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ตอนนี้กำลังรอสัมภาษณ์วีซ่า E2 โดยพี่สาวเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่อเมริกา พี่สาวดิฉันนามสกุลเดียวกันกับดิฉันค่ะ เค้าให้ทนายทำเรื่องว่าจ้างดิฉันไปเป็น Manager ร้านโดยตำแหน่งเดิมที่ทำงานอยู่ที่ไทยเป็น Manager อยู่แล้ว แต่คนละสายอาชีพ
  ดิฉันมีสามีที่เพิ่งจดทะเบียนกันก่อนหน้าวันยื่นเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าเพียงไม่กี่วัน เนื่องจากคบกันมา 6 ปี และอยากให้แฟนได้ไปด้วยกันในฐานะผู้ติดตาม ไม่ทราบว่าจะมีสิทธิ์ผ่านมั้ยคะ ทั้งนี้เตรียมเอกสารให้ทางทนายไปหมดแล้ว ยกเว้น Statement (ไม่มีค่ะ) รบกวนด้วยค่ะ

  1. น้อง Pinny คะ Statement ที่ไม่มีคือของน้องและของแฟนหรือของแฟนคนเดียวคะ น้องไปทำงานแต่จะทำให้กงสุลแน่ใจได้อย่างไรว่าน้องสองคนจะใช้เงินที่น้องหามาได้เพียงคนเดียวรับผิดชอบครอบครัวน้องค่ะ ลองเตรียมหาดูว่าแฟนมีหลักฐานอย่างอื่นเช่น เคยมีหุ้นกองทุนประเภท LTF หรือ RMFไหม หรือมีเงินรายได้จากทางอื่นไหม เช่น มีบ้านให้เช่า อาจเตรียมหาหลักฐานเพิ่มกรณีถูกเรียกสัมภาษณ์และกงสุลมีคำถามจะได้ตอบให้ชัดเจนว่ามีหลักทรัพย์อะไรคืออย่าาทำให้ตัวเราดูแย่เหมือนไม่มีอะไรจะไปหาเงินที่อเมริกาอย่างเดียวค่ะ

   1. เราสองคนหาเงินพอใช้เดือนชนเดือน เพราะมีรายจ่ายหลายด้านที่ต้องรับผิดชอบค่ะ พอจะมีสิทธิ์ลุ้นบ้างมั้ยคะ คือพี่สาวต้องการจะจ้างแฟนไปเป็นเชฟด้วยน่ะค่ะ แต่ผู้ขอหลักจะให้เป็นดิฉันค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะ

    1. พี่ขอให้กำลังใจน้องและลุ้นไปกับน้องด้วยนะคะน้อง Pinny พี่ขอให้น้องรอผลการพิจารณาจากกงสุลดีกว่าค่ะ อย่าไปทำให้เราไม่สบายใจคิดว่าน้องก็เตรียมเอกสารที่ทนายความแนะนำเต็มที่แล้วค่ะ

 48. พอดีภรรยาของผมขาดสถานะภาพวีซ่า ซึ่งเธอไม่ทราบว่าถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียนก่อนที่จะจ้างทนายยื่นเป็น dependent E2 ของผม ช่วงนั้นย้ายที่อยู่ เมื่อต้นปีภรรยาผมถูกตรวจเอกสารเดินทาง พบว่าอยู่เกิน ตอนนี้อยู่ระหว่างรอขึ้นศาล ตัดสินการ deportation พอวีซ่าผมอนุมัติ ไม่ทราบว่ามีทางออกทางไหนที่จะไม่ถูกเนรเทศครับ รบกวนขอคำแนะนำครับ อ้อลูกชาย สองคนเกิดที่นี่ครับ เก้าขวบ กับ หดก ขวบครับ

  1. น้อง krit คะพี่ไม่ค่อยเข้าใจคำถามน้องนัก ตกลงภรรยาเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาครั้งแรกด้วยวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะ และด้วยเหตุผลว่าภรรยาอยู่ในสหรัฐฯนานเกินกว่าที่ตม. ประทับตราในหนังสือเดินทางซึ่งเป็นสาเหตุให้ภรรยาถูกปฏิเสธวีซ่านักเรียน ต่อมาเมื่อน้อง krit ได้รับอนุมัติ E-2 visa ทำให้น้องต้องการขอ dependent E-2 visa ให้ภรรยาแต่เกรงว่าจะไม่ผ่านใช่ไหมคะ
   พี่เกรงว่าความผิดของภรรยาในเรื่องการอยู่เกินกำหนดเวลาจะต้องได้รับโทษคือ ถูกปฏิเสธวีซ่าค่ะ และน้องบอกว่า น้องมีลูกสองคนอายุ 6 และ 9 ขวบเกิดที่สหรัฐฯหมายความว่า ภรรยาอยู่ผิดกฎหมายมานานหลายปีแล้วใช่ไหมคะ. ตามกฎถ้าทำผิดกฎหมายเข้าเมืองคจะถูกปฏิเสธวีซ่าค่ะ

 49. ขอบคุณมากๆครับพี่ๆทีมงาน ชัดเจนด้วยประการทั้งปวง คลายกังวลไปเยอะเลยครับ

  1. ตอนกลับมาสัมภาษณ์ที่เมืองไทยน้อง Krit ได้ผลลัพธ์อย่างไร น้องช่วยเขียนมาแชร์ประสบการณ์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนไทยคนอื่นๆที่เข้ามาอ่านด้วยนะคะ ขอบคุณน้องล่วงหน้าค่ะ

 50. รบกวนถามอีกนิดครับ สมมติว่า valid ที่ได้รับมาถูกต้องแล้ว แสดงว่าขณะนี้ผมก้ออยู่ในอเมริกาภายในระยะเวลาที่อนุญาติถูกต้องตามกฎหมาย หากผมเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อสัมภาษณ์ และการ reapply บังเอิญไม่สำเร็จ ผมยังสามารถเดินทางเข้าอเมริกาด้วย visa 10 ปีเดิมที่ยังไม่หมดอายุได้ใช่มั้ยครับ

 51. ขอบคุณมากครับ สำหรับคำตอบข้อที่2 ในส่วนคำถามข้อแรกผมยังกังวลอยู่ว่า Valid ของ I-94 จะไม่มีการแสดงคลอบคลุมเวลาย้อนหลัง แต่จะนับจากวันที่อนุมัติไปอีก 2 ปี เข้าใจอย่างนี้ถูกต้องมั๊ยครับ เพราะหากมีช่วงที่ผม out of status ขณะอยู่ในอเมริกา เกรงว่าตอน reapply จะไม่ได้รับการอนุมัติและถูก bar 10 ปี รบกวนช่วยแนะนำข้อเท็จจริงให้ด้วยครับ

  1. น้อง krit คะ พี่เข้าใจว่า น้องคงจะกังวลใจเรื่อง I-94 ที่ไม่ได้ครอบคลุมระยะเวลา April 28, 2013 – August 14, 2014 ซึ่งตามหลักการน้องควรยื่นขอขยายเวลาการอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐฯด้วยการยื่นฟอร์ม I-129 http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf “…. You can submit an application for an extension of stay by mail or you can file online using USCIS ELIS for an extension of stay before the expiration date on your Form I-94….” แต่เวลาดังกล่าวได้ผ่านเลยมาแล้ว และขณะนี้น้องได้รับอนุมัติ I-797 พร้อม I-94 ที่valid ตั้งแต่ August 15, 2014-August 14, 2016 พี่คิดว่า น้องอย่ากังวลมากเกินไป คิดว่า ตอนนี้เราได้รับอนุญาตให้มี I-797 Notice of Action แล้ว แนะนำให้น้องยื่นเรื่องขอวีซ่า E-2 และกลับมาสัมภาษณ์วีซ่าที่ไทย เตรียมเอกสารกลับมาให้ครบ และถ้าเป็นกังวลมาก น้องเขียนอีเมล์สอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯในไทยสำหรับผู้ยื่นขอ E-2 visa ว่า น้องจะนำเอกสารดังต่อไปนี้…….มายื่น ทางสถานทูตจะต้องการเอกสารอะไรเพิ่มไหม…จะได้นำกลับมาจากสหรัฐฯ พี่คิดว่า เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าเกี่ยวกับ E-2 visa เค้าจะตอบน้องนะคะ เพราะสหรัฐฯเองก็อยากให้คนต่างชาติไปลงทุนเพื่อสร้างงานให้คนอเมริกันมีรายได้ค่ะ อีเมล์เจ้าหน้าที่แผนกดังกล่าวจากเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯกรุงเทพ http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/visa-appointments/treaty-trader-visa.html คือ [email protected]

   หมายเหตุ: ขอแก้ไขนิดหนึ่ง ตอนนี้ DS-156 เลิกใช้แล้ว ให้น้องกรอก DS-160 online และ DS-156E (http://www.state.gov/documents/organization/217452.pdf) ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ State Department ค่ะ http://travel.state.gov/content/visas/english/employment/treaty.html

 52. สวัสดีครับ ผมมาเปลี่ยนสถานะจาก B1 เป็น E2 ที่อเมริกา ตอนนี้ผมได้รับหนังสือ I-797 แจ้งได้รับการอนุมัติ E2 แล้ว โดยทั่วไปแล้วต้องรออีกนานเท่าไรถึงจะได้รับ I-94 และสามารถเดินทางออกนอกอเมริกาได้โดยไม่ถูก bar ครับ

  1. น้อง krit คะพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องรอ I-94 ค่ะ เพราะปัจจุบันผู้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาไม่ต้องกรอก I-94 จากฟอร์มที่ในอดีตแอร์ดอสเตสจะแจกให้บนเครื่องบินเพื่อกรอกและยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ปัจจุบัน ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสหรัฐนและจะต้องอยู่นาน เช่น นักเรียนหรือคนไปทำงานนานๆ ก็จะเข้าไปกรอกฟอร์ม I-94 ออนไลนืและ print ออกมาเพื่อไปยื่นกับหน่วยงานที่คนเหล่านั้นมีความจำเป็นต้องยื่น I-94 เป็นแค่บันทึกการเดินทางเข้าประเทส เพราะสิ่งที่น้องต้องกรอกคือ ชื่อ นามสกุล วันเดินปีเกิด เดินทางเข้าประเทศเมื่อไร หากมีข้องสงสัยลองเข้าไปศึกษารายละเอียดคำถาม-คำตอบที่หน่วยงาน CBP หรือ U.S.Customs and Border Protection จัดทำไว้ที่ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/request.html;jsessionid=4xFzJK2FTVtQdkkT1nxLZgpDHqjn2bxTPKB5l7hpnVpdvSmv3wtS!-505218032 ส่วนเว็บไซต์ต่อไปคือเว็บไซต์ที่เข้าไปกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง คลิก yes I have read and understand…. และ submit จึงจะเห็นหน้า form I-94 online แนะนำให้กรอกเมื่อไปถึงสหรัฐแล้ว เพราะที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯไม่ต้องการขอดูเอกสารชิ้นนี้ค่ะ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1696/~/how-to-retrieve-the-i-94-online ชม video เกี่ยวกับ I-94 ได้ที่ https://i94.cbp.dhs.gov/I94/demo.jsp

   1. ต้องขอโทษทีครับ ผมท้าวความไม่ชัดเจนจึงทำให้สับสน ขอเล่ารายละเอียด update ถึงปัจจุบันและคำถามที่สงสัย คือว่าทางผมและครอบครัวย้ายมาอยู่ US และยื่นขอวีซ่า
    E2 ในขณะที่อาศัยอยู่ใน US ผ่านทนายตัวแทนชื่อ Thomas Geygan ข้อมูลการเดินทางเข้ามาครั้งล่าสุดของผมคือ Jan 29, 2013และได้รับอนุญาติให้อยู่ได้ถึง Apr 28, 2013 จนถึงขณะนี้ผมเองก็ยังอาศัยอยู่ใน US ถึงตอนนี้ผมได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับจดหมาย I-797A, Notice of ACTION ซึ่งระบุถึง I-94 ที่ได้รับการแสดงการเปลี่ยนสถานะแล้ว แต่ปัญหาคือ

    ข้อที่ 1 Valid ของ I-94 ที่ได้รับคือ Aug 15, 2014 until Aug 14, 2016 ผมนำปัญหาไปปรึกษาทนายอีกคนเนื่องจากสงสัยว่า Valid ที่ได้รับดังกล่าวไม่คลอบคลุมช่วง Apr 28, 2013 ถึง Aug 14, 2014 ซึ่งหมายถึงช่วงดังกล่าวผมอยู่โดย Out of Status.??

    ข้อที่ 2 ทางทนาย Thomas แจ้งผมว่า I-94 ที่ได้รับเป็นเพียงการรับรองการทำธุรกิจและอาศัยอยู่ใน US ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ผมต้องทำการ reapply เพื่อขอ E2 visaโดยใช้แบบ DS-160 electronic visa application พร้อมหลักฐานเหมือนตอนที่ยื่นในอเมริกาครั้งล่าสุด กับทางสถานทูตอเมริการในประเทศไทยอีกครั้ง เมื่อได้รับวันนัดสัมภาษณ์จึงเดินทางกลับ ตรงนี้เป็นตามที่ทนายแจ้งหรือเปล่าครับ

    1. น้อง Krit คะ ตอนที่เข้าไปในสหรัฐนพร้อมครอบครัวเข้าไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ดังนั้นเมื่อน้องได้ I-797 Notice of Action แล้วก็ทำตามข้อ 2 ที่ทนายความ Thomas บอกคือกลับมาสัมภาษณ์วีซ่า E-2 ที่สถานทูตสหรัฐฯในเมืองไทย เพื่อน้องจะได้มีซ่า E-2 อยู่ในหนังสือเดินทางของน้องอย่างเป็นทางการค่ะ

 53. สวัสดีค่ะ คือตอนนี้ดิฉันถือวัซ่า E2 อยู่แล้วทางนายจ้างทำเรื่องให้สามีตามมา ได้วันนัดสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว อยากจะรบกวนถามคุณแอดมิท หน่อยค่ะว่าทางเจ้าหน้าจะถามคำถามประมาณไหนค่ะ แล้ววีซ่าติดตามประเภทE2 ทำงานได้ไหมค่ะ จะได้เตรียมตัวถูกค่ะ ขอขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  1. น้องปอคะ คำถามควรจะอยู่ที่ประมาณว่า สามีต้องตอบคำถามให้ชัดเจเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานประมาณว่าแต่งงานกันมานานเท่าไร สามีทำงานอะไร ทำไมต้องติดตามไป จะติดตามไปทำงานอะไรหรือเปล่า ภรรยาทำงานอะไรในสหรัฐฯ มีรายได้เป็นอย่างไร หรือธุรกิจของภรรยาคืออะไรอะไรทำนองนี้ค่ะ ส่วนสามีทำงานได้ไหม ทำงานได้เพราะพี่ค้นหาให้จากหลายเว็บไซต์กล่าวว่า derivative E-2 visa ทำงานได้ เช่น ไม่ได้โฆษณษให้สำนักงานทนายความแห่งนี้เพราะไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกัน แต่เห็นว่ามีอะไรน่าสนใจสำหรัฐวีซ่าไปทำงานที่สหรัฐฯ อยากให้น้องอ่านพิจารณาและใคร่ครวญเองค่ะ http://www.maneygordon.com/Thai/Visa-Guide/E-2-Visa.aspx ส่วนเรื่องการทำงานจะสอบถามผู้รู้ให้แน่นอนอีกครั้งค่ะ

  2. น้องปอคะ สามีสามารถทำงานได้โดยการกรอกฟอร์ม I-765 ถ้าได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้ค่ะ อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ U.S.Citizenship and Immigration Services: http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors อ่านหัวข้อ Family of E-2 Treaty Investors and Employees…พี่คัดมาให้ดูประโยคหนึ่งค่ะ…. Spouses of E-2 workers may apply for work authorization by filing Form I-765 with fee. If approved, there is no specific restriction as to where the E-2 spouse may work….

 54. มีข้อสงสัยเพิ่มค่ะ คือเอกสาร DS-156E จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสามีและบริษัทใช่ไหมค่ะ

  1. ใช่คนเดียวกับน้องตั๊กนะคะ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของสามีและบริษัทค่ะ

 55. พอจะมีใครแชร์เรื่องของคำถามที่ทางสถานทูตตอนไปสัมภาษณ์ วีซ่า E2 บ้างคะว่าทางเจ้าหน้าที่ถามอะไรบ้าง อยากทราบพอเป็น guideline ค่ะ
  ^—^

  1. น้อง pat คะส่วนใหญ่ก็ถามคล้ายกับวีซ่าประเภทอื่นๆ มีพิเศษเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนทำนองว่า น้องลงทุนเท่าไร รู้จักเพื่อนที่ร่วมลงทุนมานานแค่ไหน รู้จักได้อย่างไร กิจการนี้เป็นอย่างไร พี่คิดว่า ถ้าน้องรู้ความเป็นไปเป็นอย่างดีในกิจการที่น้องจะไปทำ ไม่มีปัญหาในการขอวีซ่าค่ะ เพราะสหรัฐฯเค้าชอบที่จะให้มีผู้ไปลงทุนทำธุรกิจและสร้างงานให้คนอเมริกันมีรายได้ค่ะ

  2. ตอนนี้ได้รับ visa e2 เรียบร้อยแล้วค่า เจ้่าน้าที่สัทภาษณ์น้อยมากเลย ไม่กี่คำถามเลยค่ะ สงสัยเอกสารที่ทำไปคงช่วยได้มาก แต่มีคำถามเพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่า เมื่อเดินทางไปถึงอเมิริก่าแล้วด้วย visa E2 ต้องติดต่อหน่วยงานหรือต้องดำเนินการเรื่องอะไรบ้างคะ

   ขอบคุณมากค่า

   1. น้อง pat คะ น้องก็คงต้องจัดการกรอก I-94 online เพื่อจะได้มราบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติให้อยู่ในสหรัฐนได้นานสองปีสิ้นสุดวันไหน และ print I-94 ที่กรอกเสร็จออกมาด้วย เพราะเป้นเอกสารที่ต้องใช้ติดต่อหลายหน่วยงาน เช่น SSN, Driver License เป็นต้นค่ะ จากนั้นน้องต้องทำเรื่องขอ Social Security Number (SSN) และ เรื่องขอมี Tax ID ค่ะ ขอให้น้องเข้าไปอ่านวิธีการขอ SSN ได้ที่เว็บไซต์ http://www.ssa.gov/ssnumber/ จากหน้าเว็บไซต์จะมีคำอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ค่ะ ส่วน Tax ID สำหรับคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกัน http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/Taxation-of-Nonresident-Aliens และถ้าต้องขับรถไปไหนมาไหนเอง น้องก็ควรจะสอบเพื่อให้ได้รับใบขับขี่หรือ Driver License ของรัฐที่น้องไปอยู่ค่ะ เพราะแต่ละรัฐจะมีข้อจำกัดในการใช้ใบขับขี้สากลไม่เหมือนกัน บางรัฐให้ใช้ใบขับขี่สากลได้นานหนึ่งปี แต่บางรัฐไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่สา่กล หรือให้ใช้ใบขับขี่สากลได้นานไม่กี่เดือน ดังนัน เพื่อความคล่องแคล่วในการทำงานในบางรัฐจำเป็นต้องมีรถยนต์เพื่อขับไปไหนมาไหนเอง น้องก็ต้องนัดวันเพื่อไปสอบทั้งข้อเขียนและภาคปฏิบัติค่ะ สิ่งที่ยากสำหรับคนไทย คือการสอบปฏิบัติ บางท่านต้องสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง เพราะหน่วยงานสหรัฐฯเข้มงวดในการอนุมัติให้สอบปฏิบัติผ่าน ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เคร่งครัดค่ะ และอย่าลืมไปเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐฯด้วยนะคะ การเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐฯไม่ได้มีข้อยุ่งยากเหมือนที่อาจจะมีการโพสต์กัน ศึกษาให้ดีว่าควรมีบัญชีแบบใด อย่าคิดมากเรื่องอัตราดกเบี้นเงินฝากที่ได้น้อยกว่าเมืองไทยค่ะ บัญชีที่คนอเมริกันนิยมใช้กันบ่อย คือบัญชีใช้เช็คหรือ Checking Account ค่ะ ส่วนถ้าหากธนาคารใดไม่มีสมุดบัญชีให้ น้อง pat ไม่ต้องตกใจนะคะ ธนาคารในต่างประเทศส่วนใหญ่มักจะไม่มีบุ๊คบัญชีให้ค่ะ ลูกค้าจะใช้บัญชีผ่านธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เหมือนที่ธนาคารในเมืองไทยพยายามโปรโมทให้ลูกค้าใช้ธนาคารทางอินเทอร์เน็ตค่ะ ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจค่ะ

   2. ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ
    1. ว่าการขอ ssn ขอเฉพาะตัวเราหรือขอส่วนของคู่สมรสด้วยคะ แต่คู่สมรสไม่ได้ทำงานนะคะ
    2. หากต้องการให้คู่สมรส สอบใบขับขี่ด้วยต้องใช้ ssn หรือเปล่า หรือไม่เดี่ยวกันคะ
    คือสับสนเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ค่ะ
    3. หากไม่มี ssn จะสามารถเปิดบัญชีร่วมได้หรือเปล่าคะ

    รบกวนอีกครี้งนะคะ

    ขิอบคุณอัีกครั้งค่ะที่ส่่งคำตอบกลับมานะคะ

    1. น้อง pat คะ ตอบตามที่ถามมาค่ะ

     1. ขอ SSN ของน้องและของสามี

     2. การสอบใบขับขี่ เนื่องจากน้องไม่ได้แจ้งมาว่า น้องจะเดืนทางเข้าไปอยู่ที่รัฐอะไร ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เป็นความพิเศษของสหรัฐอเมริกาคือ กฎหมายในแต่ละรัฐมีแความตกต่างกันบ้างนิดหน่อย น้องจะไปอยู่ที่รัฐไหนน้องควรศึกษากฎหมายเฉพาะของรัฐนั้นๆ หรือสอบถามประสบการณ์จากผู้อยู่ในรัฐนั้นๆค่ะ ถ้าได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในรัฐอื่น ข้อมูลบางอย่างก็อาจจะใช้ไม่ได้ในรัฐที่น้องกำลังจะเดินทางเข้าไปอยู่ค่ะ เช่น กฎหมายรัฐ California ว่าด้วยการสอบมใบขับขี่ ผู้สอบจำเป็นต้องมี SSN ลองศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ค่ะ: https://www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/fast_facts/ffdl08.htm เตรียมเอกสารตามที่หน่วยงานขอมีใบขับขี่ในรัฐนั้นๆกำหนด

     หน่วยงานที่สอบใบขับขี่ของบางรัฐคือ Department of Motor Vehicles แต่บางรัฐจะขึ้นกับ Department of Revenue น้องไม่ต้องเครียดมาก เมื่อน้องทราบความพิเศษของสหรัฐอเมริกาในด้านกฎหมายของแต่ละรัฐแล้ว ให้น้องศึกษาข้อมูลเฉพาะของรัฐที่น้องจะเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในฐานะ E-2 visa และถ้าจะถามประสบการณ์จากคนที่เคยไปอยู่มาก่อน หรือเมื่ออ่านกระทู้ที่คนเขียนโพสต์ไว้ที่ใดก็ตามนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านว่า เค้าเขียนเมื่อปีค.ศ.อะไร เค้าบอกหรือเปล่ารัฐไหนหรือพูดรวมๆ เราเพียงแค่อ่านไว้เป็นข้อมูล แต่ถ้าไปถึงแล้วไม่ใช่ข้อมูลเหมือนที่เราต้องเจอ ก็รับทราบไว้อย่างเดียวว่า เราอาจจะไปต่างรัฐกันกับที่เราเคยอ่านข้อมูลมา หรือข้อมูลนั้นมีการ update เนื่องจากเวลาที่เราอ่านหรือเวลาที่คนเล่ากับเวลาที่เราไปมันต่างกันค่ะ น้องจะได้ไม่สับสนมากค่ะ

     3. การเปิดบัญชีธนาคารในแต่ละรัฐก็อาจจะมีระเบียบการที่แตกต่างกันนิดหน่อยได้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้เอกสารคล้ายๆกัน คือ ต้องมี SSN เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งด้วยค่ะ เมื่อไปถึงแล้วให้รีบไปติดต่อขอมี SSN น้องอ่านจากเว็บไซต์ที่พี่เคยให้ไปนะคะ http://www.ssa.gov/ssnumber/ อนึ่ง หน่วยงาน SSN จะมีคำแนะนำว่า ไม่ควรพกบัตร SSN ในกระเป๋าสตางค์ เพราะหมายเลข SSN ถือเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคลที่ไม่ควรให้บุคคลอื่นทราบนะคะ ไม่เหมือนบัตรประชาชนไทยนะคะ ที่สหรัฐฯ SSN ถือเป็น Confidential มากๆค่ะ ลองศึกษาเกี่ยวกับ SSN ดูนะคะ http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10064.pdf

     คำแนะนำในการเปิดบัญชีธนาคาร ให้น้องอ่าน instruction ของธนาคารที่ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากในรัฐหรือในเมืองที่เราจะไปอยู่ค่ะ เช่น การเปิดบัญชี Joint Account ที่ Bank of America ( ยกตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งธนาคารเท่านั้นเองนะคะ) กล่าวไว้ว่า จะเปิดชื่อเจ้าของเดียว หรือเจ้าของบัญชีร่วมกันก็ใช้เอกสารเหมือนกัน ซึ่ง SSN เป็นหนึ่งในเอกสารที่ต้องแสดงค่ะ ลองอ่านเว็บไซต์ Bank of America ในรัฐ California ดูนะคะ https://www.bankofamerica.com/deposits/manage/faq-applying-for-accounts.go

     1. ด้วยความยินดีค่ะ น้อง pat หากน้อง pat มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สอบถามมาอีกนะคะ พี่ขอยืนยันว่าการขอมี SSN ในอเมริกาไม่ได้ยากอย่างที่คิด ถ้าน้องมีวีซ่าที่ถูกต้องแล้วค่ะ รวมทั้งการเปิดบัญชีธนาคารด้วยก็ไม่ยากค่ะ ที่อาจจะยากคือการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ถ้าน้องไปถึงเมืองที่น้องอยู่แล้วและมีคนไทยอยู่ที่นั่น ให้ลองคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเค้านะคะ ที่พี่บอกว่าอาจจะยาก เพราะคนไทยโดยทั่วไปไม่ค่อยรักษากฎระเบียบจราจรบนท้องถนนเท่าไรนัก แต่ที่อเมริกาเวลาสอบตามกฎเป๊ะค่ะ

   3. คุณ Pat คะ อยากติดต่อคุณ Pat เพื่อข้อข้อมูลและปรึกษาได้มั้ยคะ
    ถ้าคุณ Pat เห็นข้อความ ช่วยทักทางทางอีเมลล์หน่อยนะคะ
    [email protected]

    1. น้อง warin จะถามอะไรคุณ Pat หรือคะ ถ้ามีอะไรให้ช่วย ลองถามพี่มาก่อนก็ได้ค่ะ

 56. สวัสดีค่ะ
  รบกวนข้อสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในการขอ วีซ่าE2 ในกรณีนี้คือ ได้แต่งงานกับชาวอิตาเลียนที่ถือวีซ่าE2 สามีเป็นเจ้าของบริษัทแห่งหนึ่งในอเมริกา และได้แต่งงานกัน ขณะนี้ถือวีซ่า F1เป็นนักเรียน แล้วจะกลับเมืองไทยไปขอวีซ่าเป็นผู้ติดตามสามี (spouse of E2 visa)ค่ะ ได้กรอกเอกสาร DS-160 และได้หมายเลขแล้ว เลยอยากทราบว่าในกรณีนี้เราจะต้องกรอกเอกสารอื่นด้วยหรือไม่ เพราะในกรณีสามีเขาจะมี 2เอกสาร คือ DS-160 และDS-156E แล้วเขายังต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจและการเงินด้วยค่ะ เลยไม่แน่ใจว่าสำหรับ spouse of E2 visa จะต้องทำอย่างไรบ้าง ในเรื่องเอกสารสมัครขอวีซ่า ขั้นตอนในการยื่นขอมีอะไรบ้าง และวิธีการชำระเงิน แล้ว การนัดจองวันสำภาษณ์
  ขอบคุณค่ะ

  1. น้องตั๊กคะ เตรียมเอกสารเหมือนของสามีเลยค่ะ ให้สามีส่งเอกสารมาให้น้องอีกชุดหนึ่ง และอาจจะต้องให้สำนักงานทนายความที่อเมริการับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะ อาทิ ฟอร์ม I 797, สำเนาเอกสารสามีที่มี E-2 visa,ทะเบียนสมรส หลักฐานกิจการที่สามีลงทุน, สำเนาI-797 ของน้องที่ขอเปลี่ยน status จาก F-1 ไปเป็น E-2 ค่ะ น้องต้องกรอก DS-156Eด้วยเหมือนของสามีค่ะ น้องตั๊กอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯเรื่องวีซ่า E-2 ส่วนขั้นตอนการขอวีซ่าที่ไทยต้องกรอกฟอร์ม DS-160 online ก่อนและนำ Virtual ID code ไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ เมื่อไชำระเงินเรียบร้อยต้องรอวันรุ่งขึ้นหลังเที่ยงจึงจะจองวันนัดสัมภาษณ์ได้ค่ะ เข้าไปอ่านรายละเอียดในการกรอกฟอร์ม DS-160 ที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp รวมทั้งการชำระเงินค่าจองวันนัดวีซ่าก็ใช้เว็บไซตื ustraveldocs.com ด้วยเหมือนกันค่ะ

 57. สวัดีค่ะ pas ได้วีซ่าอี2 แล้วค่ะ แต่ขอคำแนะนำเรื่องพลาสปอรต์หน่อยค่ะว่าวีซ่าอยู่ได้2ปี แต่พลาสปอร์ตเหลือแค่ 8 เดือนเราต้องไปต่อที่ไหนคะ สามารถทำจากประเทศไทยได้ไหมคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง pas คะ ไปต่อที่สถานกงสุลไทยในสหรัฐฯค่ะ สถานกงสุลใหญ่มี 3 แห่งคือ ชิคาโก ลอสแองเจลิส และนิวยอร์ค ดูที่เว็บสถานทูตไทยในสหรัฐฯ http://www.thaiembdc.org/dcdp/?q=consulate_general ส่วนสถานกงสุลกิติมสักดืมีที่รัฐต่างๆตามเว็บไซต์นี้ค่ะ http://www.thaiembdc.org/dcdp/?q=consulate_honorary

   ถ้าจะทำหนังสือเดินทางใหม่ที่ไทยให้ไปทำที่กรมกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่แล้ว ให้ติดต่อขอทำ endorsement กับกรมกงสุลว่า เรามีวีซ่าค้างอยู่ในเล่มเก่าและให้กระทรวงการต่างประเทศของไทยโดยกรมกงสุลรับรองว่าบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางเล่มใหม่กับเล่มเก่าเป็นบุคคลคนเดียวกันค่ะ http://www.consular.go.th/main/th/services/1274/19750-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87.html

 58. สวัสดีครับ
  ตอนนี้ผมถือ B1/B2 และจะเปลี่ยนเป็น F1 ที่อเมริกา
  อยากทราบว่า F1 สามารถ เปลี่ยน เป็น E2 ได้หรือเปล่าครับประมาณ อีก 1-2 ปี

  1. น้อง Anucha คะเปลี่ยนได้ค่ะ ขอให้ระหว่างที่น้องไปศึกษาอยู่ที่อเมริกา ลองศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าไปก่อนล่วงหน้า เช่น เรื่อง ” How do I know if I am eligible to change my status in the United States ” จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน U.S.Citizenship and Immigration Services ค่ะ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C2en.pdf

 59. โดยปกติใช้เวลานานไหมค่ะที่เค้าจะเรียกสัมพาทหลังจากยื่นเอกสารค่ะ

 60. ขอคำปรึกษทแการโอนเงินด้วยค่ะ คือมีบบญชีที่ไทยและอเมริการต้องการโอนไปที่อเมริจากไทย$10,000 และบัชญชีที่อเมริกาอีก $15,000 รวม $25,000 สำหรับ 50%หุ้นจะมีปัญหาไหมค่ะ และที่มาของเงินอีกส่วนมาจากพ่อที่เสียไปแล้วไม่มีหลักฐานที่แสดงเพราะพ่อเสียนานแล้วค่ะจะมีปัญหาไหมค่ะ

 61. อยากขอวีซ่า E2 ด้วยเงิน $25,000 สำหรับการถือหุ้น 50%ของร้าน retail clothing shop พอจะมีลุ้นผ่านวีซ่าไหมค่ะ.หรือไม่กำลังคิดจะซื้อ 55% ด้วยเงิน$30,000 มีโอกาสผ่านไหมค่ะขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Amie คะ ตามที่กฎหมายประเทศสหรัฐฯกำหนดว่า วีซ่า E-2 ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินจากจากไทยไปอเมริกาตั้งแต่ 50 % ขึ้นไปค่ะ ลองยื่นเอกสารดูนะคะ ส่วนหลักฐานพ่อเสีย น่าจะติดต่อหน่วยราชการ เช่น อำเภอ หรือที่ว่าการเขตเพื่อปรึกาาเรื่องการออกสำเนาใบมรณบัตรย้อนหลัง และการยื่นเอกสารเพื่อขอวีศ่าเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละบุคคล ไม่ได้มีกำหนดวันที่แน่นอนว่าเมื่อไรได้ มีตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปีค่ะ

 62. สวัสดีครับ

  ตอนนี้กำลังเขียนbusiness plan เพื่อ apply Visa E2 มีคำถามครับ
  1. ผมจะลงทุน หุ้นกับเพื่อน US citizen ผมสามารถมีหุ้น 50% เท่ากัน หรือต้องมากกว่า หรือเปล่าครับ เช่น 51% ( เงินผมขั้นต่ำ 100 K USD) ส่วนของเพื่อนประมาณ 100 K USD

  1. อย่างน้อย 50% ค่ะ น้อง Anucha อ่านจากเว็บไซต์ของ USCIS ได้ค่ะ http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors

   “……This is established by showing at least 50% ownership of the enterprise or possession of operational control through a managerial position or other corporate device…….”

   หรือจะอ่านจากเว็บไซต์ใหม่ของ USCIS http://www.uscis.gov/eir/visa-guide/e-2-treaty-investor/understanding-e-2-requirements

 63. สวัสดี พี่ แอดมิน
  มิ้งได้รับ วีซ่า อี 2 เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่หมดอายุ เดือน ธันวา 2014 นี่เอง
  มิ้ง จะเดินทาง กลางเดิน กค นี่ค่ะ สงสัยว่า มิ้งสามารถ อยู่ ที่เมกา ได้ถึงแค่เดือนธันวา เองเหรอคะ ทำไม น้อยจังคะ แล้วถ้า มิ้งต้องการอยู่ต่อ แบบถูกต้อง ต้องทำยังไงคะ รบกวน พี่แอดมินด้วยนะคะ

  1. พอน้องเข้าไปที่่ Port of Entry เจ้าหน้าที่ ตม.จะสัมภาษณ์น้องและโดยทั่วไปจะ stamp ให้อยู่ได้นานประมาณ 2 ปีค่ะ

 64. Say Hi ครับ ผม sam ครับ ผมรบกวนหน่อยครับ ผมได้ติดต่อทนายทาง USA เตรียม ขอ E-2 โดยจะไปทำเรื่องขอที่ USA ,u8e5k,fy’ouh8iy[

  1. I-94 คืออะไรครับ เพราะหากกรอก application DS-160 เมื่อ อนุมัติ จะได้ I-94 ใช่ไหมครับ และE-2 จะอนุญาติให้ดำเนินกิจการได้ 2 ปี
  2 หากครบ2 ปี การต่อ e-2 ต้องอยู่ที่ USA ต่อได้ไหม
  3 หากกลับเมืองไทย ได้ไหม และมีผลให้ e-2 สิ้นสุดลงหรือไม่ เช่น ได้e-2 แล้ว และอยู่ 1 ปี และกลับมาเมืองไทย ตอนกลับไปใหม่ ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยขอ e-2 ที่เมืองไทยใช่ไหม และ e-2 ที่ขอไว้ใน usa ยังคงมีอายุ อีก 1 ปี จะทำอย่างไร และจะกลายเป็น e-2 ซ้อนกันหรือไม่
  4 ผมต้องการrun business ไปเลื่อยๆ และอยากกลับประเทศไทย ปีละหน ทำอย่างไรดีครับ

  1. น้อง Sam คะ คำตอบของน้องนะคะ
   1. ถ้าอ่านจากเว็บไซต์ https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/880/~/definition-of-an-i-94 I-94 คือบันทึกการเดินทางเข้า-ออกสหรัฐอเมริกาค่ะ แต่หลังจากวันที่ 30 เมษายน 2013 การลงบันทึกใน I-94 จะทำด้วยวิธีการกรอกฟอร์ม I-94 online ค่ะ เมื่อกรอก DS-160 เรียบร้อย ให้เตรียมเอกสารที่จะยื่นขอวีซ่า หากวีซ่า ถึงจะเดินทางค่ะ ปัจจุบันผู้เดินทางไม่ต้องกรอกฟอร์ม I-94 คนที่อาจจะต้องกรอก คือ คนที่มีวัตถุประสงค์และมีวีซ่าเข้าไปอยู่ที่อเมริกานานๆค่ะ ส่วน E-2 visa มักจะมีอายุประมาณ 2 ปีค่ะ อ่านข้อมูลใต้หัวข้อ ” Period of Stay “, http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors
   2. น้องสามารถขอต่อวีซ่า E-2 โดยตัวน้องอยูที่สหรัฐฯก็ได้ค่ะ ถ้าน้องไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายของประเทศสหรัฐฯ และทำการขอต่ออายุวีซ่าก่อนหน้าที่ I-94 จะหมดอายุนะคะ คำแนะนำคือ ทำเรื่องต่ออายุก่อนหน้าที่ I-94 จะหมดอายุ 6 เดือน มีเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว้ที่เว็บไซต์ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf
   3. น้องเข้าใจถูกแล้วค่ะ เมื่อวีซ่า E-2 หมดอายุหรือใกล้หมด มีความจำเป็นต้องกลับไทย ลองไปติดต่อหน่วยงาน USCIS และเตรียมเอกสาร ได้แก่ Approval Notice (I-797), เอกสารการเสียภาษีของบริษัทหรือของบุคคลตอนที่เข้าไปทำงานในสหรัฐฯกลับมาด้วย เพื่อสะดวกในการขอวีซ่า E-2 กลับเข้าไปใหม่ค่ะ และเมื่อเดินทางกลับเข้าไปในสหรัฐฯด้วยวีซ่า E-2 อีกครั้ง วีซ่าก็จะเริ่มต้นมีอายุ 2 ปีใหม่ค่ะ เว็บไซต์ของ USCIS หน้านี้มีคำอธิบายค่ะ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/About%20Us/Electronic%20Reading%20Room/Customer%20Service%20Reference%20Guide/TradersInvestors.pdf อาทิเช่น ” What is the maximum period of stay granted to the E2?, How can the E2 extend their status if their status is expiring?, How can the E2 extend their status if their status is expiring? ……….
   4. คงต้องพิสูจน์การทำงานไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าจะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าได้ทุกสองปีหรือเปล่าค่ะ ลองศึกษาข้อมูลจาก http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors

 65. สวัสดีค่ะ pas ค่ะที่ถามเกี่ยวกับว่าเอกสาร วีซ่าE2 ให้นำไปตอนไหนปรากฏว่าเตรียมไปวันสัมภาษณ์วันที่28 พคฺ เจ้าหน้าที่บอกว่าเอกสารต้องส่งก่อนเป็นเดือนถึงจะมาสัมภาษณ์ พอไปแล้วปรากฏว่าเขาดูคร่าวๆ แล้วขอเอกสารเพิ่มเลยไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์เมื่อไรถ้่าส่งก่อนหน้านี้ขาดเขาก็จะขอมาแล้ววันที่28พคคิวสัมภาษณ์เราก็รู้เลยว่าผ่านไหม ก่อนหน้าประมาณ2อาทิตย์ก็โทรไปถามเจ้าหน้าที่ก็บอกให้เอามาวันสัมภาษณืเรายังยำ้เลยว่าเอกสารเป็นร้อยแผ่นจะดูทันเหรอะเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลพอถึงเวลาจริงไปโดนว่า ทำไมไม่ส่งมาก่อน. งง จริงๆ ต้องเสียเวลารอเอกสารอีก เพราะต้องรอส่งมาจากUSA เซ็งมากๆเลยค่ะ

  1. ขอบคุณค่ะน้อง pas ที่เขียนมาแชร์ค่ะ พี่ขอโทษด้วยถ้าลืมแจ้งน้องให้ละเอียดว่า น้องเอาเอกสารไปยื่นที่สถานทูตก่อนแล้วจึงจะรอเรียกสัมภาษณ์อีกครั้ง จะไม่เหมือนกับวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน หรือวีซ่าธุรกิจค่ะ การรอสัมภาษณ์อาจจะเป็นเดือนได้ขึ้นอยู่กับเอกสารครบสมบูรณ์ไหมคะ ถ้าเป็นวีซ่าประเภทพนักงานที่ถูกส่งไปทำงานที่สำนักงานสาขา พวกนี้จะเป็นเคสที่ถูกเรียกสัมภาษณ์เร็วค่ะ แต่ถ้าเป็นประมาณว่า ไปเป็นกุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊กอะไรทำนองนี้จะช้านิดหนึ่งค่ะ

 66. อยากทราบว่าเอกสารเอาไปตอนไหนคะ เพราะเยอะมากเคยขอแล้ว ตอนนี้มาต่อวีซ่าไม่เหมือนครั้งที่แล้วเลยค่ะ และก็ไม่เหมือนกับขั้นตอนที่เขียนไว้น่าจะเป็นแบบเก่า แบบใหม่กรอกเอกสารทางเมล์และนัดทางเมล์ครั้งที่แล้วไปยื่นเอกสารได้เลยแล้วเขาโทรนัดเอง เลยงงว่าเอกสารตั้งเยอะเขาจะดูตอนไหน ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ภาษาไม่ค่อยดี

  1. น้อง Pas คะ สถานทูตสหรัฐฯเปลี่ยนไปใช้เว็บไซต์นี้ในการขอวีซ่าค่ะ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp ภาษาอังกฤษไม่ค่อยถนัดก็ไม่มีปัญหา เพราะเว็บไซต์ที่ให้ไว้ข้างต้นจะมีคำแปลภาาาไทยให้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การกรอกฟอร์มวีซ่า การจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่า และการนัดหมายค่ะ ปัจจุบันไม่ต้องไปซื้อพินนัดวันสัมภาษณ์ที่ไปรษณีย์ และไม่ต้องไปชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไปรษณีย์ แต่ให้ชำระด้วยการจ่ายเป็นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาค่ะ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-paymentinfo.asp และการขอว๊ว่าแบบใหม่วึ่งเริ่มเมือวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 จะรวมค่านัดวันสัมภาษณ์กับค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นราคาเดียวกัน ซึ่งถูกกว่าแบบเก่าค่ะ ส่วนเอกสารเอาไปยื่นในวันสัมภาษณ์ และเจ้าหน้าที่ในสถานทูตมีจำนวนหลายคน ที่จะช่วยดูเอกสารอยู่แล้ว เอาเป็นว่า ผู้ยื่นเตรียมเอกสารไปให้ครบ ดีที่สุดค่ะ

   1. มีเรื่องปรึกษาค่ะ
    คือ ดิฉัน ทำเรื่องขอ วีซ่า อี 2 ตั้งแต่ มิย ปี 56 แต่ติดขัด เรื่องเอกสารไม่ครบ กว่าจะครบ ก็ 1 ปี เต็มๆค่ะ ดิฉันได้วันสัมภาษณ์แล้วค่ะ คือ วันที่ 9 มิย นี้ค่ะ ดิฉัน ได้เตรียมตัวตามที่ แอดมิน ได้เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้ค่ะ แต่มีปัญหาใหม่ที่อยากจะถามค่ะ คือ ตอนนี้ ดิฉันตั้งครรภ์ ได้ สามเดือนแล้วค่ะ ดิฉันต้องแจ้ง สถานฑูตมั๊ยคะ ถ้าแจ้งจะมีผลกับวีซ่ามั๊ยค่ะ หรือ ว่าไม่ต้องแจ้งดีคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ (คำถามอาจจะไร้สาระไปนิดนะคะ แต่มันคือเรื่องจิงค่ะ)

    1. ถ้าน้อง Mink ตั้งครรภ์คงจะพอสังเกตเห็นรูปร่างได้ค่ะ แต่ไม่จำเป็นต้องพูดถ้ากงสุลไม่ได้ถามน้องค่ะ ตอบในสิ่งที่กงสุลถามน้องค่ะ

 67. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
  ขอทราบเอกสารที่ต้องยื่นขอ E2 Visa มีอะไรบ้างครับ เช่น bank statement, passport, birth cert , marriage cert, resume , college cert , business plan.
  เอกสารเปล่านี้ต้องเป็น ตัวจริงทั้งหมดหรือเปล่าครับ

  1. ตัวจริงทั้งหมดค่ะน้อง Pai เอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้มีตามที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้นะคะ http://travel.state.gov/content/visas/english/employment/treaty.html
   1. หนังสือเดินทาง
   2. DS-160 online กรอกเสร็จ print DS-160 Confirmation Number ออกมา
   3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 270 US$ ของเมืองไทยเพิ่มอีก 15US$ ( http://travel.state.gov/content/visas/english/fees/reciprocity-by-country/TH.html )
   4. ฟอร์ม DS-156 E
   5. ทะเบียนสมรส หรือ หย่าแล้วแต่สถานภาพของแต่ละคนที่ยื่นขอวีซ่าค่ะ
   6. สูจิบัตร หรือ ใบเกิด
   7. หนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   8. หนังสือรับรองจากบริษัทที่จ้างงานน้องในสหรัฐน หรือหากเป้นการลงทุนร่วม ใช้หนังสือรับรองการลงทุนในบริษัทหรือร้านที่น้องร่วมลงทุนด้วยว่าลงทุน 50% ในกิจการนั้นๆ
   9. หากเป็นการลงทุนร่วม หลักฐานการโอนเงินจากประเทศไทยเพื่อไปลงทุนที่ร้านหรือบริษัทในสหรัฐฯ
   10.เอกสารชี้แจงเกี่ยวกับบริษัทหรือร้าน เช่น บัญชีบริษัท หรือ จำนวนลูกจ้างในบริษัท ฯลฯ เอกสารเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้น่าจะได้รับคำแนะนำจากทนายความในสหรัฐฯ

   พี่ขอแนะนำให้อ่านเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้ http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/About%20Us/Electronic%20Reading%20Room/Customer%20Service%20Reference%20Guide/TradersInvestors.pdf ตั้งแต่หน้า 13-24 เกี่ยวกับ E-2 visa ค่ะ

 68. สวัสดีครับ
  ผมไผ่ ครับ ตอนนี้มี วีซ่า ท่องเที่ยว 10 ปี อยากทำ ธุรกิจเปิดร้าน store retail ขาย Vegan frozen, dry food ที่อเมริกา ที่นั้นครับ คำถามคือ
  1.ผมจะเข้าไป survey เมืองที่ต้องการทำธุรกิจ และเช่าร้าน lease agreement , LLC ผมสามารถ เปลี่ยนสถานะเป็น visa E2 ที่อเมริกาได้หรือไม่
  2.เปลี่ยนสถานะเป็น visa E2 ที่อเมริกา โอกาสได้มีสูงหรือเปล่าครับ
  3.การ renew Visa E2 สามารถทำได้ที่อเมริกาได้หรือไม่ครับ
  3. แหล่งที่มาของเงิน ผมสามารถ ทำ draft หรือ cashier check จากเมืองไทย แล้วไปเปิดบัญชีที่อเมริกา และ เอาเงินเข้า ได้หรือไม่ครับ
  4. เงินที่จะเข้าไปในบัญชี ต้องเป็น บ/ช LLC หรือ ส่วนตัวก็ได้เหมือนกันครับ
  5. โอกาสที่จะได้ Green Card มีหรือเปล่าครับ ถ้าเปิด ไปประมาณ 10 ปี ครับ
  6. จะต้องจ้าง คนที่เป็น พลเมืองที่นั้น ขั้นต่ำ กี่คนครับ

  1. น้องไผ่คะ

   1 + 2 + 3. ควรปรึกษาทนายความในสหรัฐฯ เพราะจริงอยู่ว่า วีซ่าท่องเที่ยวอาจจะนำไปเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นวีซ่า E-2 ได้ แต่ระยะเวลาในการดำเนินการไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป และน้องไม่ควรเดินทางออกนอกประเทศสหรัฐฯ หากออกมานอกประเทศสหรัฐฯ และจะกลับเข้าไปดูแลธุรกิจตัวเองอีกครั้ง น้องก็ต้องขอวีซ่า E-2 จากสถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพให้ได้ค่ะ ซึ่งตรงนี้ไม่ทราบว่าต้องใช้เวลารอนานเท่าไรค่ะ case by case ค่ะ ส่วนการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่า E-2 ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ทนายความในสหรัฐฯที่น้องจ้างเป็นที่ปรึกษาแนะนำให้น้องยื่นกับ USCIS ในเมืองที่น้องอยู่ค่ะ การจะได้รับหรือไม่ได้รับวีซ่าพี่ตอบไม่ได้หรอกค่ะ ปรึกษากับทนายความในสหรัฐฯนะคะ คงต้องยอมจ่ายเงินค่าทนายความค่ะ พี่เขื่อว่า ถ้าน้องทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และน้องสร้างรายได้ให้กับพลเมืองสหรัฐฯในเมืองที่น้องอยู่ก็พอมีโอกาสได้วีซ่าอยู่ค่ะ

   4. draft หรือ traveler check เป็นหลักฐานที่ดูไม่ชัดเจนเท่ากับการโอนเงิน เพราะรายละเอียดใน invoice ของการโอนเงิน จะระบุ ชื่อบุคคลที่ได้รับเงิน ชื่อและที่อยู่ของธนาคารของผู้ได้รับเงินโอน จำนวนเงิน และเหตุผลในการโอนเงิน โดยน้องไผ่สามารถแจ้งธนาคารของน้องในไทยให้ระบุใน remark ได้ว่า โอนไปเพื่อซื้อ store retail for Vegan frozen and dry food ค่ะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถบรรจุอยู่ใน draft หรือ traveler check ได้ค่ะ (ขอเปลี่ยนหมายเลขข้อ เพราะน้องใส่หมายเลข 3 ซ้ำกันสองครั้งค่ะ)

   5. น่าจะเป็นบัญชีของร้านดีกว่าไหมคะ

   6. หลังจาก E-2 น้องน่าจะเขยิบไปขอวีซ่า EB-5 หรือ Permanent Investor ดีกว่าไหมคะ น้องต้องแสดงหลักฐานการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า US$ 500,000 ถึง US$ 1,000,000 และน้องสามารถสร้างงานได้มากถึง 10 ตำแหน่งงานให้คนอเมริกัน และคนเหล่านั้นยังคงอยู่กับบริษัทน้อง ส่วนระยะเวลาการขอเปลี่ยนแปลงวีซ่า E-2 เป็น EB-5 ใช้เวลานานมากว่า 2 ปีขึ้นไป ที่เรียกว่า case by case นะคะ

   ลองศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ USCIS และ เว็บไซต์บรรดาสำนักงานทนายความในสหรัฐฯค่ะ

   http://www.uscis.gov/working-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor

   http://legalservicesincorporated.com/the-6-steps-required-to-apply-for-an-eb-5-visa-how-to-get-a-million-dollar-green-card/

   http://www.whicheb5.com/blog/e-2_investor_visa_eb-5_green_card/

   7. ตอบรวมๆไปแล้วในข้อ 6 นะคะ คือ 10 คนขึ้นไปค่ะ

 69. อยากไปเปิดร้านอาหารไทยใน Florida ครับ ไปดูร้านไว้แล้ว
  ตั้งใจทำร้านใหม่เลย มีเรื่องอยากรู้เต็มไปหมดเลยครับ
  1. จะไปทำสัญญาเช่าด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวได้ไหมครับ เพราะเท่าที่ลองmailติดต่อถามทาง
  agent ทางนั้นส่งแบบฟอร์ม Lease Application มาให้กรอกปึกใหญ่ ซึ่งต้องมี Social Security No, Bank Reference etc วีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีเอกสารพวกนี้แน่ๆ
  2. ผมตั้งใจจะไปลงทุนในฐานะนักลงทุน E2 เคยถามสถานทูต ตอบว่าให้ผมไปจัดการเรื่องเช่าร้านด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวก่อนแล้วค่อยกลับมายื่นเรื่องพร้อมเอกสารขอ E2 ก็เลยงงครับว่า ผมทำสัญญาเช่าร้านด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวได้เหรอ
  3.สมมติว่าทำสัญญาเช่าได้แล้ว ต้องทำอย่างไรต่อไปครับ ไปที่countyเพื่อขอรายละเอียด ข้อบังคับต่างๆ หรือต้องหาคนออกแบบร้านติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆก่อน แล้วเอาแบบไปยื่นcountyครับ ต้องทำอะไรก่อนหลังครับ
  4. หรือจะให้ง่ายผมควรจ้างทนายช่วยจัดการครับ ถ้าต้องจ้างควรเป็นทนายที่โน้นหรือทนายที่ทำงานระหว่างประเทศได้จากเมืองไทย และค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ

  สรุปแล้วผมคือมือใหม่สุดๆครับไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลย แต่อยากไปเปิดร้านเป็นนักลงทุนE2 เพราะลูกย้ายไปเรียนอยู่ที่นั่นเลยอยากย้ายทั้งบ้านไปอยู่ด้วยกันครับ

  รบกวนผู้รู้ช่วยให้ความรู้ด้วยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

  1. น้อง takky คะ
   คำถามข้อ 1 กับข้อ 2 คล้ายๆกันนะคะ ถ้าน้องถามสถานทูตแล้ว คำตอบนั้นก็เป็นทางการแล้วค่ะว่า ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปทำสัญญาเช่าได้ค่ะ การเปิดบัญชีธนาคารที่สหรัฐฯ บางแห่งไม่ได้มีข้อกำหนดว่าต้องมี social security number ค่ะ ต้องติดต่อสอบถามธนาคารที่อเมริกาเอง หรือหากมีเพื่อนอยู่ใน Florida ให้เพื่อติดต่อสอบถามธนาคารให้นะคะ
   คำถามข้อ 3 และข้อ 4 ก่อนทำสัญญาเช่า น้องควรหารายละเอียดต่างๆก่อนการลงทุน เช่น ขอข้อมูลจาก county ที่ร้านนั้นตั้งอยู่ว่า เงื่อนไขในการเป็นเจ้าของร้านอาหารจะต้องถูกตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับ safety เรื่องความสะอาดในร้านอาหารอย่างไรบ้าง เพื่อให้ร้านอาหารของน้องถูกต้องตามกฎระเบียบของเมืองเค้านะคะ เวลาที่น้องจะยื่นเรื่องขออนุมัติเปิดร้านอาหารนั้น หรือแม้แต่จะเช่าก็ตามค่ะ และเนื่องจากภาษาในสัญญาเช่าเป็นภาษาทางกฎหมาย เราอาจจะพลาดในบางสิ่งบางอย่างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณืนะคะ น้องควรว่าจ้างทนายความในสหรัฐอเมริกามากกว่าทนายความทางเมืองไทยที่ทราบกฎหมายระหว่างประเทศแต่อาจไม่ทราบลึกซึ้งกฎหมายในสหรัฐฯหรือใน county นั้นๆค่ะ ค่าทนายความพี่ไม่ทราบว่าเท่าไร พี่ได้แต่คาดการณ์ว่า น่าจะอยู่ที่ 1000 เหรียญขึ้นไปค่ะ

  1. ด้วยความยินดีค่ะ น้อง Mooyor หากน้องขอ extend visa สำเร็จแล้ว ส่งข่าวมาให้อ่านกันบ้างนะคะ

 70. ขอบคุณค่ะ แต่ขอถามเพิ่มเติมนะค่ะ

  ไปอ่านข้อมูลมาจาก http://www.hooyou.com/e2/reissue.htm
  เลยงงๆว่าต่อที่ visa office in Washington, D.C. ได้ หรือส่งทางไปรษณีย์มาต่อที่ไทยได้ แต่ไม่เคยได้ยินใครพูดค่ะ และวีธีที่ 3 คือ ต่อด้วยตนเองตามปรกติ

  ทนายบอกค่ะว่าถ้าไม่ออกนอกประเทศก็ไม่ต้องต่อวีซ่า ต่อแค่ status โดยเป็นการต่อ I94 ค่ะ ต้องการๆ confirm ค่ะ ไม่อยาก status โดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ

  http://www.hooyou.com/e2/duration.htm

  Extension of Stay:

  There are two ways to extend stay:

  First, every time the treaty alien travels out of the United States, he or she is admitted for a new one-year period on readmission.

  Second, when a treaty investor does not travel out of the United States prior to the expiration of a period of admission, he or she must apply for an extension of stay in the United States through the USCIS Texas or California service centers.

  อันนี้หมายความว่าเราหากเราไม่มีเพลนที่จะเดินทางออกจากอเมริกา เราก็ไม่ต้่องต่อวีซ่าต่อแค่ status ผ่าน USCIS Texas or California service centers ใช่ไหมค่ะ

  1. น้อง teaurjMooyor คะ พี่ได้สอบถามไปยังผู้มีความรู้ด้านนี้ ท่านอธิบายว่า ตัววีซ่า E-2 ของน้องและ I-94 จะต้องยังไม่หมดอายุ และน้องไม่เคยกระทำอะไรผิดกฎหมายสหรัฐฯ น้องจะสามารถไปยื่นเอกสารที่ USCIS ที่ตั้งอยู่ใกล้บ้าน โดยน้องอาจจะเข้าไป search จากเว็บไซต์ของ USCIS เพื่อหา office ที่อยู่ใกล้ที่พัก https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?action=offices.type&OfficeLocator.office_type=LO น้องอาจจะใส่ zip code หรือคลิกที่รัฐในแผนที่เพื่อดู local office และเข้าไปปรึกษาว่าจะขอ extend visa หากหน่วยงานนั้นให้ Approval Notice หรือฟอร์ม I-797 น้องได้ ภายหลังจากการยื่น I-129 แล้ว ก็เป็นอันว่าน้องมีสิทธิ์ได้ extend visa status โดยที่น้องไม่ต้องกลับประเทศไทยค่ะ ซึ่งหากได้ I-797 ต่อก็มักจะต่อได้ประมาณ 2 ปี I-94 ก็จะขยายเวลาออกไปเป็น 2 ปีด้วย

   พี่ได้สอบถามเรื่องการจะต้องยื่นเอกสารที่ TX หรือ CA หรือ DC ตามที่น้องถามมา ดูเหมือนว่าจะไม่จำเป็น คำแนะนำคือให้ยื่นกับ USCIS Local office ที่อยู่ใกล้บ้านได้ค่ะ เช่น USCIS ที่ 300 North Los Angeles Street เขียนไว้ว่า ” This office serves the counties of Southern areas of Los Angeles County.”

   พี่ไม่ทราบว่าคำตอบที่พี่ให้ไปจะตรงกับที่น้องต้องการไหม หรือจะลองไปสอบถาม USCIS ใกล้บ้านดูก่อนค่ะ อนึ่งพี่ได้ลองค้นดูเว็บไซต์ของบางสำนักงานกฎหมาย เช่น http://www.immilawyers.com/e-2visa.html ซึ่งอธิบายถึงวิธีการ extend E-2 visa ใน USA มีลักษณะคล้ายกับที่พี่ตอบน้อง และเว็บไซต์ดังกล่าวบอกไว้ว่า การรอฟังผลจะใช้เวลานานประมาณ 40 วัน หากไม่ได้ให้เดินทางกลับไทยก่อนวีซ่าและ I-94 จะหมดอายุ หรือข้อมูลของสำนักกฎหมายนี้ http://www.immihelp.com/visas/extend-nonimmigrant-stay.html พี่ไม่ได้หมายความว่าลิงก์เว็บไซต์ที่น้องให้มาไม่น่าเชื่อถือ แต่พี่คิดว่า เราควรหาหลายๆแหล่งข้อมูล รวมทั้งสอบถาม USCIS ใกล้บ้านถึงขั้นตอนการขอ extend visa status ด้วยค่ะ ได้ผลเป็นอย่างไรแล้วเขียนมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ

 71. สงสัยเรื่องการต่ออายุขอววีซ่า E2 ค่ะ ครั้งแรกได้ 6 เดือนแต่เมื่อเข้าประเทศเจ้าหจ้าหน้าที่ ต.ม. จะปั๊มให้อยู่ได้ 2 ปี หากไม่ต้องเดินทางออกนอกอเมริกา 2 ปีก็ทำเรื่องต่ออายุ i-94 โดยส่งเรื่องกรอก I-129 ไปที่ California หรือ Texus และจะได้ต่ออีกครั้งละ 2 ปี โดยใช้เอกสารเหมือนตอนขอวีซ่าครั้งแรกเพียงแต่ต้องแนบ Tax return ของร้านและของผู้ต่อ และ W-2 ของผู้ต่อด้วย

  แต่หากต้องออกนอกอเมริกาต้องยื่นขอวีซ่าใหม่ที่สถานทูตอเมริกาเหมือนกับการขอครั้งแรกแนบ Tax return ของร้านและของผู้ต่อ และ W-2 ของผู้ต่อด้วย โดยสถานทูตจะให้วีซ่า 6 เดือน หรือ 2 ปี หรือ 5 ปี ก็แล้วแต่สถานทูต

  เท่าที่ศึกษาข้อมูลมาเป็นแบบนี้ดูกต้องไหมค่ะ แต่มีข้อสงสัยค่ะ
  1.หากมีเรื่องด่วนต้องกลับเมืองไทยก็ต้องเอาเอกสารมาต่อที่สถานทูตอเมริกาในประเทศไทยทุกครั้งเลยใช่หรือไม่ค่ะ หากวีซ่าหมดอายุแล้ว (หากได้วีซ่าแค่ 6 เดือน)
  2.การต่อในประเทศอเมริกาเป็นการต่อแค่ I-94 ไม่ใช่การต่อวีซ่า ใช่หรือไม่ค่ะ ค่าต่อเท่าไหร่ค่ะทั้งคนหลักและผู้ติดตาม
  3.แล้วการยื่นขอวีซ่าที่ DC. คืออะไรค่ะ อ่านแล้วงงๆ ค่ะ คือวีซ่าหายหรือขอต่อค่ะ หากเราไม่อยากกลับมาต่อที่เมืองไทยเราต่อที่ DC. ได้ไหมค่ะ
  4.ถ้าหากไม่เดินทางออกจากอเมริกาเลยก็ขอต่อ i94 ไปได้เรื่อยๆครั้งละ 2 ปีใช่ไหมค่ะ
  5.หากได้วีซ่า 5 ปีแต่การอยู่ก็จะอยู่ได้แค่ครั้งละ 2 ปี หากครบ 2 ปีแล้วต้องเดินทางออก นอกประเทศเพื่อได้ I94 ใบใหม่ หรือยื่นเรื่องขอต่อที่ California หรือ Texus ใช่ไหมค่ะ
  6.หากกลับมาต่อที่เมืองไทยเราต้องยื่นเอกสารทั้งหมดเลยหรือยื่นเฉพาะ Tax return ของร้านและของเราค่ะ

  รบกวนผู้รู้ให้ความกระจ่างด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง Mooyor คะ
   1. ถูกต้องค่ะ
   2. เมื่อวีซ่าที่อนุญาตให้น้องเข้าประเทศสหรัฐฯหมดอายุ น้องต้องกลับมาขอวีซ่าใหม่ที่ประเทศไทยค่ะ
   3. พี่ก็งงกับคำถามข้อ 3 น้องเลยย้อนกลับไปอ่านบล็อกที่พี่เขียนและคำถามที่มีผู้สอบถามเข้ามา ดูเหมือนจะมีนักเรียนทุนท่านหนึ่งที่สอบถามเรื่อง ” Waiver of the Exchange Visitor Two-Year Home-Country Physical Presence Requirement ” ซึ่งพี่ให้น้องเค้าเขียนอีเมล์ไปถาม INA ที่ DC ดูเหมือนน้องท่านนั้นจะถือวีซ่า J-1 ค่ะ น้องไม่สามารถต่ออายุวีซ่าที่ DC ได้ค่ะ ที่ DC ส่วนใหญ่คนไทยอาจจะมีธุระไปขอต่ออายุหนังสือเดินทางไทยที่สถานทูตไทยมากกว่าค่ะ
   4. เท่าที่พี่ทราบ น้องควรจะต่ออายุ E-2 visa ก่อนที่ I-94 จะหมดอายุค่ะ ลองอ่านรายละเอียดในเอกสารของ USCIS http://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Resources/C1en.pdf ภายใต้หัวข้อ ” What if I file for an extension of stay on time but USCIS doesn’t make a decision before my I-94 expires?” ถ้าน้องไม่กลับออกมานอกประเทศสหรัฐฯเพื่อขอ E-2 visa ใหม่ น้องก็เหมือนจะเดินทางออกไปเที่ยวนอกสหรัฐฯ เช่น ไปเที่ยวเม็กซิโก หรือไปเที่ยวแคนาดาไม่ได้เลย เพราะวีซ่าน้องหมดอายุแล้วค่ะ
   5. การจะได้ E-2 visa ที่มีอายุ 5 ปีคงจะเป็นเฉพาะบางกรณีเท่านั้นค่ะ ส่วนใหญ่แล้วจะได้กันคนละ 2 ปีค่ะ น้องไม่สามารถขอต่อวีซ่า E-2 ที่ California หรือ Texas ค่ะ
   6. ยื่นเอกสารทั้งหมดเหมือนตอนที่น้องยื่นขอวีซ่า E-2 ครั้งแรกค่ะ

   ในประเทศสหรัฐฯน้องสามารถเข้าไปขอสอบถามเจ้าหน้าที่ Department of Homeland Security ที่มีอยู่ในรัฐนั้นๆได้ค่ะ

 72. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะว่า หากต้องการซื้อร้านอาหารที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว น้องสาวเป็นเจ้าของกิจการค่ะ ในสัญญาซื้อขายเราจะระบุการชำระเงินเป็น 2 ครั้งคือค่ามัดจำ 10% แล้วเอาหลักฐานการโอนเงินมัดจำนี้ไปยื่นขอ E2 กับอีกครั้งคือ เมือขอวีซ่า E2 ผ่าน หากเราระบุแบบนี้ในสัญญาซื้อขายโอกาสที่จะขอวีซ่า E2 ผ่าน จะได้หรือเปล่าคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง Pat คะ ถ้าอ่านตามที่ USCIS แจ้งไว้เกี่ยวกับสถานะของชาวต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนร่วมโดยทั่วๆไป (General Qualifications of the Employee of a Treaty Investor)ชาวต่างชาติควรจะต้องแสดงว่าตนเองลงทุนกึ่งหนึ่งหรือประมาณ 50% http://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/e-2-treaty-investors และพี่ขออนุญาตก็อปปี้บางส่วนมาให้น้องอ่านค่ะ ” Have invested, or be actively in the process of investing, a substantial amount of capital in a bona fide enterprise in the United States……The capital must be subject to partial or total loss if the investment fails. The treaty investor must show that the funds have not been obtained, directly or indirectly, from criminal ” ดังนั้นจำนวนเงิน 10% ในการโอนเงินไปครั้งที่ 1 นั้นจะต้องมีจำนวนเงินที่มากพอที่จะแสดงให้เห็นว่า น้องจะต้องการขอวีซ่า E-2 ในฐานะที่ไปเป็นผู้ลงทุนในสหรัฐฯและสร้างรายได้ให้แก่ปรเทศสหรัฐฯค่ะ เป็นต้นว่าเงินลงทุนครั้งที่ 1 ควรจะมีประมาณ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะ

   1. ขอบคุณค่ะ
    ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ คือ ในสัญญาซื่อขาย เป็นการซื้อขายหุ้นที่ 55% ค่ะ เป็นจำนวนเงิน $80,000 แต่แบ่งชำระเป็น 2 งวด คือ มัดจำ 10% และที่เหลือ เมื่อ E2 ผ่าน ถ้าระบุในศัญญาซื้อขายประมาณนี้ จะได้หรือเปล่าคะ

    1. น้อง Pat คะ หากน้องทำสัยญาซื้อขายดดยผ่านทนายความลองปรึกษากับทนายความทางอเมริกาดูด้วยอีกทางหนึ่งนะคะ เพราะทางหน่วยงานที่เป็นผู้ออกวีซ่าให้เขาจะไม่ได้ระบุตัวเลขที่ชัดเจนออกมา แต่พออนุมานได้ว่าควรเป็นไปตามเงื่อนไขในภาษาทางกฎหมาย ดังนั้นให้น้องมีกำลังใจยื่นเอกสารขอ E-2 ดูนะคะ แต่ถ้าหากทำได้และไม่ยุ่งยากมากนัก พี่อยากแนะนำให้มากกว่า 40,000 นิดหน่อยคือพี่คิดว่าตัวเลข 50,000 ดูน่าจะสวยกว่าค่ะ ลองปรึกษากับทนายทางโน้นดูอีกครั้งนะคะ หรือจะลองเขียนอีเมล์ไปสอบถามที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐดูตรง How to contact us ค่ะ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_2664.html

     1. น้อง Pat คะ ขอให้โชคดีค่ะ พี่หวังว่าถ้าน้อง Pat ผ่านวีซ่า E-2 แล้ว น้อง Pat คงจะมีโอกาสกลับมาแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า E-2 นะคะ พี่ขอขอบคุณน้อง Pat ล่วงหน้าค่ะ

 73. สวัดดีครับ ผมได้ยื่นเรื่องทั้งหมดไปที่กงสุนเชียงใหม่12วันแล้วสำหรับE2 ไม่ทราบว่าสามารถเร่งเวลาสัมภาษณ์ ได้หรือไม่ถ้าได้ต้องทำอย่างไร เพราะผมได้เซ็นสัญญาเช่าแล้ว
  ค่าเช่าจะเริ่มเดินเดือนกุมภาพันธุ์ แต่ผมต้องไปตกแต่งร้าน และครัวและยังต้องยื่อเอกสารขออนุญาติอีกหลายอย่าง รบกวนชี้แนะด้วยครับ

  1. น้อง Thai Goldenboy คะ ถ้าอ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ภายใต้หัวข้อ Business Visa Centers: FAQ น้องมีสิทธิ์ขอเร่งรัดวีซ่าอยู่แล้วค่ะ ทhttp://www.travel.state.gov/visa/temp/types/types_2665.html#7 ซึ่งถ้าอ่านไปจนจบจะเห็นได้ว่า ทางเจ้าของเว็บไซต์คือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯมีคำแนะนำให้ผู้สมัครขอวีซ่ายื่นขอวีซ่าก่อนล่วงหน้านานๆ เช่น อาจจะนานประมาณ 2 เดือนขึ้นไปก่อนเดินทาง และไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะได้รับการตอบรับให้เร่งรัดคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าได้ค่ะ ดังนั้นพี่แนะนำให้น้องลองเขียนอีเมล์ไปที่ Investors (E visas): Contact [email protected] อธิบายเหตุผลของน้องไปโดยละเอียด และรออีเมล์ตอบกลับมว่า จะได้รับอนุญาตให้เลื่อนวันสัมภาษณ์เร็วขึ้นหรือเลื่อนไม่ได้ค่ะ

 74. สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากจะสอบถามน่ะครับคือตอนนี้ผมศึกษาและถือวีซ่านักเรียนอยู่ที่อเมริกาครับ แต่พอดีมีโอกาศได้ศึกษาแผนการลงทุนขายเครื่องจักรอาหารมาจากจีนน่ะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ คาดว่าคงทำเป็นตัวกลางไปคุยธุรกิจกับทางบริษัทที่อเมริกาครับ แต่มีคำถามว่าถ้าตัวผมดำเนินการเป็นเซล นี่คือต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างครับบางคนบอกว่าไปจดทะเบียนบริษัทกับเปิดบัญชีที่ให้เสียภาษีให้ถูกต้องโดยอาจจะเป็นชื่อนิติบุคลก็พอเพราะไม่ได้ไปซท่อหรือใช้เงินลงทุน แล้วคืออยากถามว่านอกเหนือจากการจดทะเบียนบริษัทแล้วต้องทำอะไรเพิ่มอีกไหมครับ ต้องไปขอเปลียนวีซ่าก่อนไหมครับแต่ตอนนี้คือไม่ได้เอาเงินมาลงทุนน่ะครับเป็นเหมือนคนกลางมากกว่าแต่เงินอาจจะต้องผ่านบัญชีของบริษัทไม่ก็ส่วนตัวน่ะครับ ยังไงรบกวนตอบหน่อยนะครับคือไม่ทราบเรื่องกฎหมายเท่าไหร่ครับแต่อยากทำให้ถูกต้องน่ะครับ

  ขอบคุณครับ

  1. น้องธนาคะ พี่ขอแนะนำให้น้องติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ Homeland Security ในเมืองที่น้องอยู่ หากไม่มีอาจจะเป็นเมืองใกล้เคียงที่อยู่ไม่ไกลจากรัฐที่น้องอยู่มากนักค่ะ พี่ได้ลองอ่านเว็บไซต์นี้มีคำถามคล้ายคลึงกับที่น้องถามพี่มา ลองอ่านคำตอบข้อ 36 ดูค่ะ http://www.incorporationanswers.org/threads/0/26/63/ อนึ่ง พี่ตอบช้าเพราะพยายามหาคำตอยให้น้องอยู่ค่ะ เป็นสิ่งที่ดีมากค่ะที่น้องจะทำให้ถูกต้องด้วยการจดทะเบียนบริษัทและเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่ถืออยู่ เพราะถ้าน้องเรียนจบแล้ว น้องจะมีสิทธิ์อยู่ในสหรัฐฯได้อีกเพียง 60 วันเท่านั้น ดังนั้นน้องควรเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าเป็น E-2 มากกว่าค่ะ น้องลองศึกษาจากเว็บไซต์นี้ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1273.html จะมีคำอธิบายว่าวีซ่าชนิดนี้คือวีซ่าเกี่ยวกับอะไร และจะมีวิธีการดำเนินการขอได้อย่างไรค่ะ โชคดีนะคะ

 75. ขอบคุณมากๆน่ะค่ะสำหรับข้อมูลดีๆ …ส่วนเรื่องงานที่กังวลเพราะใช้ทำงาน SSNทำงานร้านอาหาร ไม่ได้ทำในหาลัยเลยค่ะ หนูหวังว่าจะมีทางออกที่ดีเช่นกันค่ะ ม่ายอยากให้มีปัญหามากเลยค่ะ แอบกลัวนิดๆเลยค่ะ ยังไงต้องของคุณข้อมูลด้วยล่ะ เนิสนั่งอ่านตั้งแต่โพสแรก ได้ข้อมูลเยอะเลยค่ะ

  1. น้องเนิส พี่เอาใจช่วยค่ะ พี่พยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นให้ทุกคำถามนะคะ เพราะไม่อยากให้คนไทยทำผิดกฎระเบียบการเข้าเมืองของประเทศอื่น และเป็นบันทึกประวัติที่ไม่ดีและอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการขอวีซ่ากับคนสัญชาติเดียวกันในเรื่องพฤติกรรมการเลียนแบบค่ะ หากน้องมีความคืบหน้าในผลลัพธ์วีซ่าที่จะขอไป และเขียนแชร์ประสบการณ์มาในบล็อกพี่ น่าจะมีส่วนช่วยอีกหลายๆท่านที่เข้ามาอ่านบล็อกนี้ได้นะคะ พี่ขอบคุณน้องล่วงหน้าค่ะ

 76. สวัดดีค่ะ พอดีหนูมีเรื่องไม่สบายใจค่ะ ขอเล่าก่อนน่ะค่ะ …ปััจจุบันหนูอยู่ที่เมกาด้วยวีซ่า นักเรียนแบบ F-1 จะ2ปีแล้วค่ะ แต่ก่อนหน้านี้ หนูเคยมาโครงการ work and travel ค่ะ ดังนั้น หนูจึงมีเลข SSN ตอนนี้เนิสกับเพื่อนมีโครงการจะเปิดร้านอาหารในปีหน้า แล้วคิดว่าจะขอวีซ่าประเภทE2 โดยถือหุ้นคนล่ะ 50% โดยใช้เงินลงทุนประมาณ$ 80,000-100,000 หรือคนล่ะ 4-5 หมื่นค่ะ (จะทำร้านDesserts Bar) ซื้งงบประมาณไม่เยอะ อย่างงี้ จะมีสิทธฺ์ขอมั้ยค่ะ ?? อีหนึ่งเรื่องค่ะ ที่ไม่สบายใจมากคือ ในขณะที่เนิสอยู่ที่นี้มา ถือ F-1 แต่เนิสได้ใช้ SSN ในการไปทำงาน มีข้อมูลการจ่ายภาษี และข้อมูลการทำงานของเรา แต่เนื่องจากการทำงานครั้งนี้ มันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย เพราะวีซ๋านักเรียนห้ามทำงาน หนูอยากรู้ค่ะว่า ตอนที่ยื่นขอวีซ่า เค้าจะตรวจสอบเรามั้ยค่ะว่า เรามีเลขSSN มั้ย แล้วถ้าเค้ารู้ว่ามี เค้าจะเอาข้อมูลนั้นมาร่วมตัดสินมั้ยค่ะ แล้วอย่างนี้ หนูจะมีวิธียังไงมั้ยค่ะ ถ้าเกิดเค้าค้นเจอ แล้วรู้่ว่าเคยทำงาน อันนี้เครียดมากเลยค่ะ

  1. น้องเนิสคะ โดยทั่วไปเท่าที่พี่ทราบคือวีซ่านักเรียนสามารถทำงาน on-campus ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ลองดูเว็บไซต์บางมหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง ในที่นี้พี่ขอยกตัวอย่าง U. of California-Santa Barbara http://oiss.sa.ucsb.edu/Students/F-1StudentEmployment.aspx มาให้น้องลองอ่านดูนะคะ

   ส่วนเรื่องการขอวีซ่า E-2 คนต่างชาติที่ต้องการไปลงทุนทำธุรกิจในอเมริกามีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่า E-2 ได้ค่ะ แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าแต่ละ case จะใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะได้รับอนุมัต E-2 visa พี่แนะนำให้น้องว่าจ้างทนายความในเรื่องการเตรียมเอกสารที่จะยื่นขอวีว่า E-2 เพื่อประหยัดเวลาและเพื่อความถูกต้องในเรื่องเอกสารค่ะ น้องสามารถสอบถามทนายความดูอีกครั้งว่า จะแก้ไขปัญหาเรื่องไปทำงานระหว่างเรียนที่อเมริกาได้อย่างไรพื่อผ่อนคลายปัญหาให้เบาบางลงค่ะ สิ่งที่น้องไม่แน่ใจว่าเค้าจะตรวจสอบเจอไหมจากหมายเลข SSN พี่คิดว่าสหรัฐฯมีวิธีการเช็คเรื่องคนที่เดินทางเข้าสหรัฐฯด้วยวีซ่าประเภทอะไร และมาอยู่นานเท่าไร ได้จากข้อมูลหลายแหล่ง เช่น ข้อมูลจากการขอวีซ่า และการซื้อตั๋วเครื่องบิน ทางการจะทราบตลอดว่า คนชื่อนี้เข้าประเทศมาด้วยวีซ่าอะไรอยู่แล้วค่ะ

 77. ขอบคุณพี่มากๆนะค่ะ ชัดเจนทุกคำตอบเลยค่ะ ได้ผลเรื่องวีซ่ายังไงจะรีบแจ้งให้ทราบค่ะ

  1. โชคดีนะคะน้อง por อย่าลืมบอกพี่ด้วยนะคะว่า ตกลงตัดสินใจขอวีซ่าประเภท H-1B หรือ E-2 ค่ะ

   1. สวัสดีค่ะพี่ ตอนนี้นายจ้างแจ้งมาว่าวีซ่ามี่อเมริกาผ่านแล้วค่ะตอนนี้รอทนายมาแล้รอสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกาที่่ไทยค่ะ แต่ตอนนี้กังวลเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะสัมภาษณ์ว่าอะไรบ้างและเค้ามีสิทธิ์ปฎิเศษวีซ่าเราได้ไหมค่ะและปกติสัมภาษณ์เป็นภาษาอะไรค่ะ ขอบคุณค่ะ

    1. น้อง por คะ เวลาน้องจองคิวนัดวันสัมภาษณ์ให้น้องระบุในหน้าจองนัดวันสัมภาษณืว่า น้องอยากใช้ภาษาไทยในการสัมภาษณ์ได้ค่ะ แต่การสัมภาษณ์จริงอาจจะมีหลุดสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษนิดหน่อยได้ค่ะ ให้น้องคิดเสียว่าเราต้องพร้อมถ้าจะไปอยู่ในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษควรจะพูดได้บ้างนิดหน่อยค่ะ ส่วนตำถามก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะคะ เช่น อาจจะถามว่า ทำไมอยากไปทำงานที่สหรัฐฯ ที่บ้านทำอาชีพอะไร มีรายได้เท่าไร น้องเคยทำงานอะไรมา ฯลฯ ขอให้น้องมีความเชื่อมั่นในตนเองในการตอบคำถามก็พอแล้วค่ะ และแสดงความจริงใจว่าน้องอยากไปทำงานหาประสบการณ์ และยังอยากที่จะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยค่ะ

   2. สวัสดีค่ะพี่ เราต้องเอาเอกสารที่ทางนายจ้างส่งมาให้ไปยื่นให้กับสถานทูตแล้วรอเจ้าหน้าที่โทรมานัดวันสัมภาษณ์ จะใช้เวลาประมาณกี่วันหรอค่ะกว่าเราจะได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ค่ะ

 78. สวัสดีค่ะ ขอรบกวนถามเกี่ยวกับวีซ่าทำงานเชพที่อเมริกานะค่ะ คือดิฉันอยากจะทราบเกี่ยวกับวีซ่าเชพ ที่จะไปทำงานที่อเมริกาค่ะ ว่าจะเป็นแบบE2 หรือH1b ค่ะ แล้ววีซ่า2แบบนี้ใช้เวลาในการยื่นขอนานไหมค่ะกว้่าวีซ่าจะอนุมัติค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบนะค่ะ

  1. น้อง por คะ เชฟสามารถขอวีซ่า H-1B ได้ หากเชฟท่านนั้นแสดงหลักฐานการศึกษาจบปริญญาหรือคุณวุฒิที่เทียบได้เท่ากับวุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า หากเป็นงานสายอาชีพต้องมีใบประกาศนียบัตรแสดง ลองเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ USCIS: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD&vgnextchannel=73566811264a3210VgnVCM100000b92ca60aRCRD พี่ขออนุญาตคัดบางตอนของคุณสมบัติ H-1B มาให้อ่านค่ะ

   For you to qualify to accept a job offer in a specialty occupation you must meet one of the following criteria:
   1. Have completed a U.S. bachelor’s or higher degree required by the specific specialty occupation from an accredited college or university
   2. Hold a foreign degree that is the equivalent to a U.S. bachelor’s or higher degree in the specialty occupation
   3. Hold an unrestricted state license, registration, or certification which authorizes you to fully practice the specialty occupation and be engaged in that specialty in the state of intended employment
   4. Have education, training, or progressively responsible experience in the specialty that is equivalent to the completion of such a degree, and have recognition of expertise in the specialty through progressively responsible positions directly related to the specialty.”

   เว็บไซต์ http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1271.html ก็แสดงให้เห็นว่า วีซ่า H-1B Requires a higher education degree or its equivalent.หรือเว็บไซต์กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/h-1b.cfm# ได้แสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขของการได้วีซ่า H-1B ไว้ที่เว็บไซต์ http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/h-1b.cfm#

   พ่อครัวที่ได้วีซ่า E-2 (http://travel.state.gov/visa/temp/types/types_1273.html) ก็จะถูกพิจารณาว่ามีทักษะความชำนาญเป็นพิเศษซึ่งจากเนื้อหาไม่ได้ระบุว่า E-2 visa จะต้องได้รับการศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป ” If you are not the principal investor, you must be considered an essential employee, employed in a supervisory, executive, or highly specialized skill capacity. Ordinary skilled and unskilled workers do not qualify.” นอกจากนี้ E-2 visa ไม่มีจำนวนโควต้าที่จำกัดเช่นเดียวกับ H-1B ลองอ่านคำถาม-คำตอบของสำนักงานทนายความ Lin&Valdez ใน Texas ( http://www.linandvaldez.com/e2faq.asp#4 ) ดูนะคะ ใกล้เคียงกับที่พี่ตอบน้องไปก่อนหน้าแล้ว คือถ้ายึดตามกฎหมายที่ USCIS กำหนดไว้ H-1B visa ควรจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาหรือเทียบเท่า ส่วน E-2 visa ไม่ได้มีเงื่อนไขนี้ค่ะ

   เว็บไซต์ของศูนย์ US Watch กลุ่มงานโครงการตามยุทธศาสตร์ กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศของไทยอธิบายประเภทวีซ่าต่างๆของอเมริกาว่า วีซ่าพ่อครัว แม่ครัวแบบมืออาชีพ คือ วีซ่าประเภท E-2 http://uswatch.mfa.go.th/uswatch/th/services_visa/visa/detail.php?ID=431

   หรือน้องจะลองเขียนอีเมล์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตเพื่อเป็น second opinion ให้น้อง por ติดต่อไปที่อีเมล์ [email protected] ค่ะ ส่วนระยะเวลาในการยื่นเพื่อขอมีวีซ่าทั้สองประเภทใช้เวลาใกล้เคียงกันคือ ประมาณ 2-6 เดือนเป็นอันเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนค่ะ น้องติดต่อไปแล้วได้ผลเป็นอย่างไร ส่งข่าวให้พี่ทราบบ้างนะคะ โชคดีค่ะ

 79. ขอบคุณพี่มากครับ แต่ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับ แม่อยากให้เอเมลล์ไปถามสถานทูต ว่า … ถ้าเป็นเงินของพี่สาวเอ โอนเข้าบัญชีมาให้เอเพื่อให้เอเดินเรื่องไปลงทุนที่อเมริกา จะได้หรือไม่ ?? เออยากรบกวนพี่แอดมินเขียนเมลล์เป็นภาษาอังกฤษให้เอได้มั้ยครับ ไม่รู้จะไปถามสถานทูตว่ายังไง ^^ ใช้กูเกิลแปลแล้วมันไม่น่าจะ … แนวคิดเอคือ อาจให้พี่สาวเขียนหนังสือรับรองการเป็นสปอนเซอร์ และขอสำเนาบัญชีและหลักฐานของพี่สาวแนบไปเป็นหลักฐานด้วย
  รบกวนด้วยนะครับ ^^

  1. น้องเอคะ พี่ไม่คิดว่าน้องจะได้รับคำตอบอย่างชัดเจนว่า น้องสามารถใช้เงินของพี่สาวที่โอนมาเข้าบัญชีน้องไปลงทุนร่วมในร้านอาหารไทยในอเมริกาได้หรือไม่ได้จากสถานทูตสหรัฐฯค่ะ ตามปกติแล้วคนที่จะทำธุรกิจหรือจะไปลงทุนควรจะต้องมีเงินเป็นของตนเองในระดับหนึ่งด้วยค่ะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า เรามีความมั่นคงทางการเงินที่จะไปลงทุนสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศสหรัฐฯค่ะ ถ้าการลงทุนนั้นใช้เงิน 30,000 เหรียญคิดเป็นเงินไทยก็เกือบจะหนึ่งล้านบาทอยู่แล้วนะคะ โดยทั่วไปการลงทุนในร้านอาหารไทยต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของการลงทุนของร้านอาหารแห่งนั้น ซึ่งน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ 40,000-50,000 US$ หรือประมาณ 1,250,000-1,550,000 บาท บางร้านอาจจะถึง 100,000 US$ ด้วยค่ะ พี่คิดว่า ถ้าน้องอยากลองเขียนอีเมล์ไปสอบถามสถานทูตก็ลองเขียนถามดูด้วยประโยคง่ายๆสั้นๆเพียงประโยคเดียวก็ได้ ไม่ต้องใช้คำศัพท์ยากๆหรอกค่ะ เช่น
   Dear Sir
   Is it possible if my eldest sister transfers her money to my account in order that I can invest as a shareholder of a restaurant in California? และก็อาจจะลงจบด้วย Best regards, ใส่ชื่อน้องไปเลยก็ได้ค่ะ โชคดีนะคะ

   1. ขอบคุณมากครับ จะได้หาคำตอบให้แม่ได้ซะที คือแม่พร้อมจะโอนเงินมาเดินบัญชีให้เอ แสนเหรียญ ก่อนจะโอนกลับไปเดินเรื่องซื้อร้าน แล้วขอวีซ่าต่อไป แค่แม่ติดใจตรงที่ว่า จะผ่านญาติที่มีธุรกิจดีๆ อยู่แล้วหรือโอนผ่านพี่สาวแท้ๆ แล้วค่อยเดินเข้าบัญชีเอ อย่างไหนจะมีปัญหาน้อยกว่ากันเวลายื่นเรื่องขอวีซ่า เพราะคงโดนถามถึงที่มาของเงินแน่นอน แต่ทางผมก็ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานแสดงให้ชัดเจน ผ่านไม่ผ่านคงไม่มีใครตอบได้ แต่อยากเดินเรื่องให้ถูกทางอ่ะครับ รัดกุมรอบคอบเท่าที่ทำได้ครับ … ขอบคุณอีกครั้งสำหรับคำที่จะส่งเมลล์ครับ จะลองดู ^^

    1. เอาใจช่วยขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นค่ะน้องเอ แม้ว่าอุปสรรคอาจจะดูมากไปนิดหนึ่ง แต่ถ้าน้องเอมีความพยายามตั้งใจหาเอกสารหลักฐานที่ทำให้กงสุลมั่นใจได้ว่า น้องเอไปสร้างรายได้ให้กับประเทศสหรัฐน น้องเอก็จะสามารถผ่านวีซ่าได้ค่ะ

 80. ขอบคุณแอดมินมากค่ะ สำหรับคำแนะนำ มีประโบชน์มากเลยค่ะ เพราะ มิ้งค์ ยังคิดคำพูดที่น่าฟังแบบแอดมินไม่ออก ขอบคุณมากค่ะ ที่ไกด์ให้ค่ะ พออ่านแล้ว ได้แนวทางในการตอบสัมภาษณ์ จริงจริงค่ะ จะนำคำแนะนำของแอดมินไปปรับใช้นะคะ ถ้าทราบผลอย่างไรจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะ ขอขอบคุณอีกครั้ง ค่ะ

 81. ขอปรึกษาด้วยครับ ถ้าจะขอวีซ่า E-2 แต่ไม่ใช้เงินของตัวเองเพราะไม่มี คือ ญาติพี่น้อง จะโอนเงินเข้าบัญชีมาให้ยืม แล้วผมค่อยโอนไปร่วมหุ้นกับญาติที่อยู่อเมริกา แล้วเดินเรื่องขอวีซ่า … อยากถามว่า
  1. จะมีปัญหาเรื่อง ที่มาของเงินทุนหรือไม่ครับ ถ้าให้ยืมโดยโอนเข้ามาเฉยๆ หรือควรทำเป็นสัญญาที่ญาติให้ผมกู้ยืมมาลงทุนดีกว่ากันครับ ?
  2. ผมไม่มีประวัติงานด้านร้านอาหารเลย แต่ทางญาติที่อเมริกาต้องการให้ไปช่วยเพราะกำลังจะเปิดร้านใหม่เพิ่มและไว้ใจเราได้ จะมีปัญหาในการขอวีซ่ามั้ยครับ ?
  ปัจจุบัน มีวีซ่าท่องเที่ยว 10 ปี เคยไปเที่ยวทางโน้นแล้ว 2 ครั้ง เหลือวีซ่าอีก 5 ปี
  ขอบคุณมากครับ นั่งอ่านตั้งแต่กระทู้แรกกว่าจะจบ ได้ควรรู้ดีมากครับ แอดมินเก่งมากเลย

  1. น้องเอคะ อ่านดูจากที่น้องเขียนมา เหมือนน้องจะลงทุนเป็นหุ้นส่วนในร้านอาหารไทยที่อเมริกามากกว่าไปทำงานเป็นพ่อครัว ถ้าน้องไม่มีเงินในบัญชีของตนเอง น้องควรจะทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินมาลงทุนจะดีกว่ามั๊งคะ อย่างน้อยก็เป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแสดงที่มาของเงินในบัญชีธนาคาร แต่จะอย่างไรก็ตาม พี่ก็ยังคิดว่า หากน้องสามารถแสดงว่า น้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารเป็นชื่อของน้องเองด้วย จะดูเป็นหลักฐานที่มั่นคงกว่าไหม และถ้าน้องยังไม่พร้อมเรื่องเงินในบัญชีธนาคาร น้องจะยืดเวลาไปอีกสักพักด้วยการที่ถ้ามีเงินของญาติโอนเข้ามาในบัญชีของน้อง น้องอย่าเพิ่งโอนต่อไปลงทุนในร้านอาหารที่อเมริกาเลยทันที ให้ทิ้งเงินก้อนนั้นไว้ในบัญชีสักหกเดือนก่อนดีไหม หรือถ้าการเงินยังไม่พร้อมหรือยังไม่สะดวกที่จะขอวีซ่าเป็นผู้ลงทุน น้องจะลองขอวีซ่าเป็นวีซ่าไปทำงานเป็นลูกจ้างร้านอาหารของญาติคือเป็นพ่อครัวก่อนดีกว่าไหม ลองพิจารณาดูนะคะ น้องเออาจจะเข้าไปอ่านรายละเอียดเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันที่ชื่อว่า USCIS http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.2f0cb9a8ddc86a6d856fed10526e0aa0/?vgnextoid=0707e116a31da310VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=54e72d07e05a8310VgnVCM100000b92ca60aRCRD ขออนุญาตคัดลอกมาให้ดูบางส่วนประกอบค่ะ
   Requirement 4 – You must be able to provide the source of your funding.You must show a clear and legitimate path regarding the source of the capital you will be investing. You must also demonstrate that the funds you are investing have not been obtained through criminal means.
   + How do I demonstrate the source of my capital?
   Some of the evidence you may submit to demonstrate the source of your capital includes:
   Wire transfers, money orders, and/or canceled checks
   Foreign and domestic bank statements
   Foreign tax returns
   Pay records

   Property records
   Loan and/or mortgage agreements

   ส่วนการที่น้องเอยังมีวีซ่าท่องเที่ยวที่มีอายุเหลืออยู่อีก 5 ปี ก็เป็นโอกาสดีที่น้องจะเข้าไปดูทำเลความเหมาะสมของร้านที่จะไปร่วมลงทุนว่า มีโอกาสที่จะขายดีมากน้อยแค่ไหน จะคุ้มกับการลงทุนไหมด้วยค่ะ การลงทุนทำร้านอาหารไทยในอเมริกาเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดจุกจิก ไม่ว่าจะทำอะไรต้องขออนุญาตเป็นเรื่องๆไป ซึ่งการขออนุยาตก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่นับเป็นการลงทุนเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน และร้านอาหารไทยต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดเป็นอย่างมาก อาจจะทำให้เงินที่ใช้ลงทุนเพิ่มขึ้น พี่เป็นห่วงตรงที่น้องบอกว่า น้องไม่มีเงินในบัญชีเป็นของตนเอง จึงอยากให้น้องคิดให้ละเอียดถี่ถ้วนเรื่องการคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ค่ะ

   พี่ขอขอบคุณน้องเอที่ให้กำลังใจมาค่ะ และขอขอบคุณล่วงหน้าถ้าจะกรุณาส่งข่าวความสำเร็จในการได้รับวีซ่าประเภท E-2 มาด้วยค่ะ

   1. ขอบคุณพี่แอดมินที่ตอบเร็วมากครับ ^^ เรื่องจะเปลี่ยนให้ทำเรื่องไปเป็นพ่อครัว ก็น่าจะติดปัญหาที่ตัวผมไม่มีประวัติและประสบการณ์เลยอีกใช่มั้ยครับ ?? หรือมีวิธีทำเรื่องอยู่ ^^ ส่วนเรื่องจะลงทุนนั้น ที่จริงแล้ว แม่ของเอเองแหละครับที่เป็นคนอยากให้เอไปช่วย แต่ติดปัญหาคือ แม่เป็นแม่จริงๆ แต่ไม่ใช่แม่ในใบแจ้งเกิด เข้าใจมั้ยครับ ?? แม่จะเปิดร้านใหม่เลยอยากให้เอทำเรื่องไปทำงานแบบถูกต้องโดยใช้วีซ่า E2 โดยให้เอเป็นหุ้นส่วนด้วยคนละครึ่ง … แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากแม่มาให้เอ แล้วทำให้เอเอาไปซื้อร้านเพื่อเป็นเจ้าของด้วยวิธีการใด ( มึนหัวมากๆ จากการหาข้อมูล ) เนื่องจากแม่ก็อายุมากแล้ว อีก 2-3 ปี ก็เกษียณได้แล้ว ทำงานหนักๆ ไม่ไหวแล้ว จึงอยากให้ผมไปดำเนินกิจการต่อ พี่แอดมินว่า ?? พอจะมีความเป็นไปได้มั้ยครับ ถ้าผมจะขอวีซ่าไปทำงานแบบถูกต้องได้ ( ใจผมว่าจะถามว่า ถ้าแม่จะยกร้านให้เป็นมรดกจะได้มั้ย แต่ก็ดันเป็นแม่ที่ไม่ใช่ในใบเกิดอีก เลยไม่ได้คิดต่อ ) พี่แอดมินมีใครพอช่วยรับทำเรื่องได้มั้ยครับ แม่จะจ้างเพราะอยากให้เรื่องเสร็จไวไว กลัวไม่ทันเรื่องจะซื้อร้านใหม่
    + ส่วนเรื่องแชร์ ไม่ต้องห่วงครับ ถ้าหาทางออกได้และได้รับวีซ่า จะมาแบ่งปันแน่นอน ขอบคุณพี่แอดมินครับ

    1. น้องเอคะ น้องเอเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะถ้าไม่มีใบระกาศนียบัตรว่าผ่านการฝึกอบรมการทำอาหารหรือไม่เคยมีประสบการณ์การทำอาหารมาก่อนคงจะทำให้การยื่นขอวีซ่า E-2 ลำบากมากขึ้นค่ะ

     พี่แนะนำให้คุณแม่ปรึกษากับทนายความในอเมริกา การหาทนายความในอเมริกาอาจจะใช้ทนายความคนไทยก็ได้ค่ะ พี่ไม่แน่ใจว่า ราคาที่คิดคนไทยด้วยกันเองจะมีราคาที่ย่อมเยากว่าใช้ทนายความฝรั่งไหมนะคะ น้องลอง search จาก google คำว่าทนายความคนไทยในอเมริกา จะพบว่ามีหลายคน หลายสำนักงาน และมีบางคนเขียนบล็อกด้วยค่ะ แต่แน่นอนอย่างหนึ่งว่า ค่าปรึกาาทนายความเป็นอะไรที่แพงพอสมควรในอเมริกาค่ะ หนังสือพิมพ์คนไทยเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะใช้หาข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือ เพราะอยู่ในอเมริกาน่าจะมีข้อมูลทางกฎหมายที่อัพเดทกว่าคนที่อยู่ในเมืองไทย ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ http://www.thethaitown.com/ , http://www.thaitowntoday.com/usa.php , http://www.thailanewspaper.com/ และฯลฯ โชคดีค่ะ

 82. อีกเรื่องที่อยากรบกวนค่ะ
  อยากรบกวน คุณ Big ที่ได้สัมภาษณ์วีซ่า e2 ผ่านแล้ว อยากรบกวน แชร์ประสบการณ์ เกี่ยวคำถามที่ทางสถานฑูตถามได้ไหมคะ จะได้เป็นความรู้ และ ดิฉันจะได้เตรียมตัวถูกค่ะ จะดีมากมากเลยค่ะ

  1. หากน้อง Mink เข้าไปอ่านที่น้อง Big เขียนเข้ามาถามพี่ จะเห็นอีเมล์ของน้อง Big ลองส่งอีเมล์ไปให้น้อง Big เธอเปิดอ่านกระทู้ในบล็อกนี้ดูนะคะว่ามีคำถามจากน้องเพราะน้อง Big อาจจะทำงานยุ่งและไม่ได้เข้ามาอ่านกระทู้ที่น้องเขียนถามน้อง Big ผ่านบล็อกนี้นะคะ และพี่ก็ไม่แน่ใจว่า น้อง Big เธอจะรู้สึกแปลกใจหรือเปล่าที่น้องทราบเรื่องของเธอ น้องอาจจะอ้างอืงว่าได้อ่านเรื่องของน้อง Big ผ่านบล็อกที่พี่เขียน และถ้าน้อง Big จะสะดวกตอบคำถามน้อง Mink ผ่านบล็อกที่พี่เขียนน้อง Big ก็ทำได้ค่ะ

 83. อยากรบกวน admin ช่วยตอบคำถามให้ด้วยนะคะ
  1.ดิฉันเคยได้วีซ่า นร 5 ปีค่ะ แต่อยู่แค่ 2 ปี ก็กลับมาเมืองไทย กลับมาเมื่อปี 10 ค่ะ
  2. ระหว่างที่อยู่อเมริกา ดิฉันสอบไม่ผ่าน ไม่สามารถ ลงเรียนต่อโทได้ค่ะ ดิฉันเรียนภาษาอยู่แค่ หกเดือนค่ะ เวลาที่เหลือ ดิฉันก็ กินเที่ยว กับเพื่อนคนไทยค่ะ พอดีที่บ้านเริ่มสงสัยก็เลยกลับไทยค่ะ
  3.เมื่อประมาณ เดือนพฤษภาปีนี่ค่ะ ดิฉัน สามี และ คุณพ่อ คุณแม่ ได้ไปขอวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ คุณพ่อ คุณแม่ ผ่านค่ะ แต่ดิฉันและสามีไม่ผ่านค่ะ เค้าให้เหตุผลว่า ไม่แน่ใจว่าดิฉันเข้าไปแล้วจะกลับออกมาตามระยะเวลาที่กำหนดค่ะ เนื่องจาก ดิฉันไม่สามารถตอบเค้าได้ว่า ไปเรียนแค่หกเดือน เวลาที่เหลืออยู่ทำอะไร แล้วทำไมพูดอังกฤษไม่คล่อง ก็เลยไม่ผ่านค่ะ
  4.พอดี พี่สาวดิฉัน แต่งงานกับคนไทยที่เกิดที่อเมริกา และได้กรีนการ์ด เค้าชวนดิฉันไปร่วมทุนซื้อร้านอาหารที่นู่นค่ะ เป็นร้านอาหารไทย เมืองที่ดิฉันเคยไปเรียนค่ะ เจ้าของร้านเป็นคนไทย และเป็นคนจังหวัดเดียวกันรู้จักกันค่ะ ตอนนี้ เค้ามีประมาณ สามร้านค่ะ แล้วเค้าอายุมากแล้ว ก็เลยอยากหาผู้ร่วมทุนมาดูแลซักร้านนึงค่ะ
  5.ดิฉันก็สนใจค่ะ ตอนนี้ ได้จ้างทนายที่อเมริกา เตรียมเอกสารให้ค่ะ และได้โอนตังค์ไปเป็นการซื้อหุ้นแล้ว 100,000 เหรียญค่ะ ตอนนี้รอทนายส่งเอกสารกลับมาที่ไทย และนำเอกสารไปยื่นที่สถานฑูตค่ะ
  6.ร่ายซะยาวเลย เข้าคำถามนะคะ ตอนนี้ดิฉันตื่นเต้นมากค่ะ เพราะกลัวเรื่องสัมภาษณ์ค่ะ เพราะดิฉันพูดอังกฤษไม่เก่งเลยและยิ่งเวลาตื่นเต้นจะพูดแทบไม่ออกเลยค่ะ
  7.สถานฑูตเค้าจะรู้มั๊ยคะ ว่าดิฉันเคยถูกปฏิเสธวีซ่า
  8.ดิฉันเป็นกังวลมากค่ะ กลัวเค้าจะถามเรื่องวีซ่าเก่าค่ะ
  9.ดิฉันควรทำอย่างไรคะ แต่พี่สาวดิฉันเค้าบอกว่า เค้าจะถามเฉพาะเรื่องที่เรายื่นขอนะตอนนั้น คงไม่ถามเรื่องเก่าหรอก จริงรึเปล่าคะ
  10.ทนายทำเรื่องของดิฉันและสามีพร้อมกันค่ะ สามีดิฉันต้องเจ้าไปสัทภาษณ์ด้วยมั๊ยคะ เพราะเค้าพูดอังกฤษไม่ได้เลยค่ะ
  ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ พิมม์มายาวมากเลย รบกวนไขข้อข้องใจด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Mink คะ คำถามของน้องจะอยู่ที่ข้อ 7-10 ส่วนข้อ 1-6 เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทำให้พี่ทราบความเป็นมาของน้องได้ ขอเริ่มตอบคำถามของน้องเลยนะคะ
   7. สถานทูตเก็บประวัติของทุกคนที่เคยยื่นเอกสารสัมภาษณ์วีซ่าค่ะ พี่จึงไม่แปลกใจกับเรื่องเล่าในข้อ 3 ว่าทำไมน้องจึงถูกปฏิเสธวีซ่าท่องเทียวค่ะ เพราะน้องเคยมีประวัติ overstay อยู่ในอเมริกาโดยไม่ได่ลงทะเบียนเรียนค่ะ ดังนั้นถ้าน้องถามว่า สถานทูตทราบไหมว่าน้องเคยยื่นขอวีซ่านักเรียน และเคยยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 สถานทูตทราบประวัติน้องหมดค่ะ และสถานทูตทราบว่าน้องเคยภูกปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วด้วยค่ะ ดังนั้นในการกรอกฟอร์มวีซ่า DS-160 online จึงควรตอบคำถามตามความเป็นจริงในเรื่องที่น้องเคยถูกปฏิเสธวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ
   8. สถานทูตมีสิทธิ์ที่จะสอบถามว่่า ทำไมท่านจึงถูกปฏิเสธวีซ่า และสถานทูตเค้าทราบคำตอบอยู่แล้วว่า น้องถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะเหตุใด เนื่องจากกงสุลท่านที่เคยสัมภาษณ์น้องคนก่อนจะต้องพิมพ์เหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าน้องไว้เป็นหลักฐานให้กับงสุลท่านต่อๆไปทราบในการสัมภาษณ์ครั้งใหม่ด่วยค่ะ การสอบถามก็เพื่อจะได้ทราบว่า น้องตอบตามความเป็นจริงหรือมีอะไรปิดบังหรือเปล่าค่ะ
   9. พี่ไม่สามารถตอบน้องได้ว่า กงสุลท่านจะสอบถามย้อนหลังไปถึงเรื่องเก่าที่น้องเคยถูกปฏิเสวีซ่าไหมนะคะ แต่ถ้าหากมีการสอบถามพาดพิงไปถึงเรื่องการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งก่อน โปรดตอบไปตามความเป็นจริงว่า ในตอนนั้นน้องอาจจะเป็นเด็กอยู่ ความคิดยังไม่เป็นผู้ใหญ่ดีพอ จึงไม่ได้ตั้งใจเรียนเต็มที่ แต่น้องก็ได้ปฏิบัติตนถูกต้องคือ เมื่อไม่ได้เรียนก็กลับประเทศไทย ทั้งๆที่วีซ่านักเรียนยังไม่หมดอายุ เพียงแต่ในช่วงเวลานั้นน้องอาจจะทำผิดขั้นตอนอยู่บ้างคือไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องจึงอยู่ในสภาพ Overstay อยู่ประมาณ 1 ปีครึ่งก่อนกลับประเทศไทย แต่ตอนนี้น้องแต่่งงานมีครอบครัวแล้ว และประกอบธุรกิจอะไรอยู่ที่เมืองไทย มีหลักทรัพย์ที่มั่นคง และน้องเห็นว่ามีลู่ทางที่จะไปประกอบธุรกิจในอเมริกา จึงได้ลงทุนร่วมกับพี่สาวเพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยค่ะ คิดว่าน้องจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดเหมือนครั้งเป็นเด็กวัยรุ่นอีกค่ะ
   10. สามีต้องเข้าไปสัมภาษณ์ด้วย เพราะผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนต้องผ่านการแสกนลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วในเวลาสัมภาษณ์ด้วย สามีจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าไปสัมภาษณ์ด้วยค่ะหากว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ในการกรอกฟอร์มนัดวันสัมภาษณ์วีซ่าออนไลน์ จะมีให้เลือกว่าจะถนัดใช้ภาษาอะไรในการสอบสัมภาษณ์ ให้สามีเลือกสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้ค่ะ ความกังวลน่าจะอยูที่เมื่อไปทำธุรกิจร้านอาหารไทย และมีคนต่างชาติข้ามาใช้บริการสามีจะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้หรือไม่ ซึ่งสามีควรจะให้คำตอบกงสุลในทางบวกคือ สามีพร้อมจะปรับตัวในการเรียนรู้ใหม่โดยจะพยายามหาเวลาว่างลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแบบ part time หรือแบบไม่เต็มเวลากีบพวกวิทยาลัยประเภท community college ในเมืองนั้น เพื่อจะได้สื่อสารกับแขกที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารได้ค่ะ

 84. ถ้าอย่างนั้นค่อยดีหน่อยที่สามารถโอนเข้าบัญชีเราได้ แล้วใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนร่วมลงทุนแทนก่อน ขอบคุณมากนะค่ะ แล้วถ้ามีโอกาสได้ทำสำเร็จจะมา update ให้ทราบกันนะค่ะ

  1. น้อง nickkie คะ จะอย่างไรก็ตาม การจะขอวีซ่า E-2 ก็ต้องมีหลักฐานเรื่องการจ่ายเงินร่วมลงทุนจริงๆด้วยค่ะ น้องควรปรึกษาทนายความให้ชัดเจนด้วยนะคะในเรื่องที่ถามพี่มา พี่เข้าใจค่ะว่า การลงทุนด้วยเงิน 50,000-100,000$ ไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลย ต้องทำด้วยความรอบคอบและระมัดระวังอย่างดีที่สุดค่ะ ขอให้น้อง nickie โชคดีค่ะ

 85. อันดับแรกต้องขอขอบคุณน้ำใจของคุณ admin ที่สละเวลามาตอบทุกๆคำถามให้กับพวกเราที่เริ่มแรกมักมีความกังวลใจต่างๆนาๆในการขอวีซ่า E-2 ดิฉันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสนใจแต่จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะทำอย่างไรดี เพราะการลงทุนในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายและใช้ทุนสูง ขณะนี้ดิฉันได้วีซ่า F-1 และเรียนภาษามาเกือบ 2 ปีแล้ว ทางบ้านอยากให้กลับไปทำธุรกิจเล็กๆที่เมืองไทย แต่แฟนของดิฉันอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยที่นี่ (ซึ่งขณะนี้ถือวีซ่า F-1) พอดีมีเพื่อนคนไทยที่แต่งงานมีสามีเป็นคนอเมริกัน อยากทำร้านอาหารไทยที่นี่จึงชวนดิฉันร่วมลงทุนคนละ 50% ซึ่งดิฉันได้ปรึกษาทางบ้านแล้ว หากมีความเป็นไปได้ก็จะลองให้ทำดู จึงอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเปลี่ยนวีซ่าจาก F-1 เป็น E-2 ขอคำแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  1. น้อง nickie คะ ผู้ที่ได้วีซ่านักเรียนเมื่อเรียนจบแล้วอาจจะอยากลงทุนดำเนินธุรกิจต่อในอเมริกา นักเรียนท่านนั้นก็จะสามารถเปลี่ยนสถานภาพจากวีซ่านักเรียน F-1 เป็นวีซ่าผู้ลงทุน E-2 ได้ค่ะ เพียงแต่ขั้นตอนตลอดจนการเตรียมเอกสารทางกฎหมายเป็นเรื่องยุ่งยากพอสมควรสำหรับคนต่างชาติ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่น้องจะเห็นคนอเมริกันส่วนใหญ่เวลาจะทำอะไรมักจะต้องปรึกษาผู้รู้จริงในเรื่องนั้นๆ เช่น ทนายความจะรู้กฎหมายของประเทศเขาดี ยิ่งสหรัฐฯมีการปกครองที่ประกอบด้วยหลายมลรัฐมารวมกัน ทำให้แต่ละรัฐอาจจะมีกฎหมายย่อยๆที่แตกต่างจากอีกรัฐหนึ่งได้ ซึ่งก็คือความยุ่งยากสำหรับคนต่างชาติ พี่แนะนำให้น้องปรึกษากับทนายความที่อยู่ในเมืองของน้องหากน้องตัดสินใจจะลงทุนทำร้านอาหาร ค่าทนายความน่าจะเป็นเลขหลักพันะคะ นอกจากนี้ น้องต้องมีหลักฐานการโอนเงินจากประเทศไทยไปลงทุนคนละ 50% กับเพื่อนด้วยค่ะ

   1. ขอบคุณมากค่ะ การโอนเงินจากประเทศไทยสามารถโอนเข้าบัญชีเราในอเมริกา หรือโอนเข้าบัญชีเพื่อนค่ะ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าโอนมาเพื่อธุรกิจ ส่วนสำหรับเรื่องทนายเค้าคิดค่าปรึกษา 150$ คิดว่าโอเคมั้ยค่ะสำหรับราคานี้ ส่วนเรื่องดำเนินการคงเป็นหลักพันอย่างที่คิดไว้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำ ^^

    1. น้อง Nickie คะ การโอนเงินน่าจะโอนเข้าบัญชีน้องดีกว่าไหมคะ ในการทำธุรกิจควรจะต้องมีการเซ็นต์สัญญาระหว่างกันที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีเรื่องการจดทะเบียนการค้า และมีรายละเอียดการลงทุนว่าคนชื่อนี้ลงทุนกี่เหรียญ เป็นต้นนะคะ น้องก็จะมีหลักฐานจำนวนเงินที่โอนที่เท่ากันกับจำนวนที่ลงทุนตามสัญญา ถ้าจะโอนเข้าบัญชีเพื่อนก็ควรจะมีหนังสือสัญญานี้เป็นหลักฐานก่อนค่อยโอนเข้าบัญชีเพื่อนดีกว่าไหม นั่นคือเหตุผลที่พี่ให้ปรึกษากับทนายความค่ะ

     ส่วนเรื่องราคาที่แท้จริงของค่าชั่วโมงของทนายความในสหรัฐฯพี่ไม่มีข้อมูลจึงวิจารณ์ให้น้องฟังไม่ได้ค่ะ แต่มีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องให้ฟังค่ะ เมื่อวานพี่ทดลองส่งคำถามหนึ่งคำถามเหมือนที่น้องๆถามพี่ไปที่หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ เขาคิดค่าบริการ 34$ ต่อคำถามหนึ่งคำถาม ถ้าเราโอเคและบอกเบอร์บัตรเครดิตไปทนายคงจะส่งคำตอบมาให้ แต่พี่ไม่ได้ทำ เพียงแค่อยากทราบเท่านั้นว่าค่าบริการประมาณเท่าไรค่ะ

 86. ผมอยู่เมืองไทยอยากเปิดบัญชีที่อเมริกาหรือธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานการโอนเงิน
  ขอวีซ่าอี2

  1. น้อง phptidrem คะ โดยปกติธนาคารในสหรัฐฯมีบริการให้เปิดบัญชีออนไลน์ หากผู้เปิดบัญชีมีถิ่นฐานที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา น้องสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ในเว็บไซต์ธนาคารที่น้องสนใจจะเปิดบัญชี

   ในกรณีที่น้องอยู่เมืองไทยไม่มีเพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาที่จะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารให้ พี่แนะนำให้น้องลองปฏิบัติดังนี้คือ เข้าเว็บไวต์ธนาคารอะไรก็ได้สักหนึ่งชื่อ เช่น Bank of America, Citibank เมื่อคลิกเลือกบริการ open book bank online จะมีคำถามให้เลือกว่าน้องอยู่รัฐไหน หรือบอก zip code รหัสไปรษณีย์ของเมืองที่น้องอยู่ เมื่อน้องลองใส่รหัสไปรษณีย์ไปเล่นๆสัก 5 ตัวเลข จะมีชื่อธนาคารที่ตั้งอยู่ในเมืองนั้น เว็บไซต์บางธนาคารจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถาม online เมื่อน้องให้รายละเอียดเรื่องที่พักว่า น้องยังอยู่ที่ประเทศไทย คำตอบที่ได้รับมักจะไม่อนุญาตให้น้องเปิดบัญชีออนไลน์ ที่พี่ต้องตอบคำถามน้องในลักษณะนี้แทนที่จะตอบไปเลยว่าเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ได้ค่ะ เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ มีระเบียบและกฎหมายแตกต่างกันเล็กน้อยในบางรัฐ จึงคิดว่าน่าจะเป็นการเปิดโอกาสที่ดีกว่าที่ให้น้องได้ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารในเมืองที่น้องจะไปอยู่ทางออนไลน์เลยโดยตรงค่ะ ธนาคารมักจะต้องการให้ผู้ที่จะเปิดบัญชีแสดงหลักฐานที่แสดงตัวตนของเจ้าของบัญชีคือ Social Security Number, Driver License, Passport ดังที่ธนาคาร Citibank (https://online.citibank.com/US/JRS/pands/detail.do?ID=AOProductSelection) ในอเมริกาเขียนไว้

   ” To apply online…You must be:A U.S. citizen or resident alien, and 18 years or older.
   You must have: A U.S. address, a social security number, and a driver’s license or state issued ID”

 87. สวัสดีค่ะ

  รบกวนสอบถามเรื่องขั้นตอนการเปิดร้านอาหารไทยค่ะ ตอนนี้สามีพี่ใช้วีซ่า E2 และกำลังจะหมดในอีกสี่เดือนข้างหน้า ตอนนี้มีโครงการจะเปิดร้านอาหารไทยที่นั่น และหาร้านได้เรียบร้อยแล้วเป็นเจ้าของคนไทยที่ดูแลกิจการไม่ทั่วถึงแล้วเซ้งต่อให้ แต่ในขั้นตอนนี้ทั้งสองฝ่ายไม่มีความรู้เลย และได้ทำเรื่องผ่านทนายแต่ทางทนายเองผ่านมาเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่เริ่มทำอะไร พี่ก็เลยรบกวนสอบถามว่าพี่ควรเตรียมเอกสารอะไรบ้างและดำเนินการได้อย่างไร และ ในส่วนของการซื้อร้านต่อพี่มี หจก.ของตัวเองที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้ว เราใช้ห้างซื้อดีกว่าหรือ ใช้ชื่อสามีพี่เป็นผู้ซื้อ ส่วนเรื่องของทนายเพื่อความสะดวกมีทนายทีประจำอยู่เมืองไทย ที่รับให้บริการเรื่องนี้หรือเปล่า

  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  1. คุณ kai คะ คุณไก่ควรใช้บริการทนายความในเมืองหรือในรัฐที่คุณ kai จะเซ้งร้านอาหารไทยต่อดีแล้วค่ะ อาจจะต้องหมั่นตามเรื่องกับทนายความหน่อยนะคะ เพราะทนายความในพื้นที่น่าจะมีความเชี่ยวชาญกฎหมายในรัฐนั้นๆดีกว่าการจ้างทนายความในต่างประเทศ หากต้องการจ้างทนายจากประเทศไทยน่าจะเลือกสำนักงานทนายความที่มีนักกฎหมายที่ชำนาญในรื่องกฎหมายระหว่างประเทศมากกว่าการจ้างทนายที่ชำนาญเฉพาะกฎหมายในประเทศไทยค่ะ

   พี่ขอแนะนำให้คุณไก่เข้าไปศึกษาเว็บไซต์ต่างๆที่พูดถึงเรื่องการเปิดร้านอาหารไทย มีท่านผู้รู้เขียนไว้ในหลายเว็บไซต์ต่อไปนี้นะคะ

   1. สิ่งที่นักลงทุนควรทราบก่อนทำธุรกิจร้านอาหารไทยในอเมริกา http://www.ryt9.com/s/ryt9/90450
   2. การสนับสนุนทางการเงินแก่ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ http://www.thaifoodtoworld.com/home/newsdetail.php?cms_id=12
   3. จะเปิดร้านอาหารไทยในอเมริกาต้องทำอย่างไร http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2011/11/H11385186/H11385186.html
   4. การเปิดร้านอาหารไทยในอเมริกา http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/H3328054/H3328054.html
   5. การเริ่มกิจการส่วนตัวในอเมริกา ว่าด้วยเรื่อง การขอ limited Liability company (LLC) http://gogoamerica.com/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/

 88. ขอบคุณค่ะ เจี๊ยบก็ตั้งใจไปดูสถานที่เองในเดือนกันยายนค่ะ แต่มีข้อกังวลคือ ทาง landlord จะยอมเซ็นสัญญากับเราหรือคะ โดยที่เรายังถือ B1/B2 visa แล้วด้วย visa ชนิดนี้จะเปิดบัญชีที่ USA ได้หรือคะ ขอคภแนะนำอีกอย่างค่ะ อ่านข้อมูลใน website ของ USCIS ว่า ขณะที่อยู๋ที่นั่น และเรามี non-immigrant visa เราสามารถยื่น แบบ 1.-129 เพื่อเปลี่ยนเป็น e2 ได้ อันนี้พี่มีความเป็นว่า จะดีกว่าการยื่นขอจากประเทศไทยไหมคะ แล้ว ระยะเวลาจะนานไหว เพราะเข้าใจว่า ถ้าเราไม่มี e2 เราห้ามทำงาน แต่การที่จะอยู่ที่ อเมริกา ขณะรอ visa แล้วไม่ได้ทำงานในร้านเลยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ ไม่อยากถูกตัวส่งกลัยไทย แล้วไม่ได้เข้าอีก

  1. น้องเจี๊ยบคะ ความหมายของ B-1/B-2 หมายความได้ทั้งวีซ่านักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ถ้านักธุรกิจไม่สามารถใช้วีซ่า B-1/B-2 ติดต่อทำสัญญาทางธุรกิจใดๆได้ ธุรกิจก็จะดำเนินต่อไม่ได้นะคะ

   การขอเปลี่ยนสถานภาพวีซ่าไปเป็น E-2 ด้วยการกรอกฟอร์ม I-129 หลังจากยื่นฟอร์ม I-129 Homeland Security จะต้องใช้เวลาพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัตินานเป็นเดือนๆ หากน้องอยู่รอที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ ให้กลับมารอรับ I-797 ที่เมืองไทยแล้วกันนะคะ ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองที่
   http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.5af9bb95919f35e66f614176543f6d1a/?vgnextoid=f56e4154d7b3d010VgnVCM10000048f3d6a1RCRD&vgnextchannel=db029c7755cb9010VgnVCM10000045f3d6a1RCRD

   การเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐอเมริกา ใช้เอกสารดังนี้ คือ หนังสือเดินทาง,ใบขับขี่ และหมายเลข Social Security หรือ SSN ยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารดู ธนาคารจะใช้เอกสารทั้ง 3 หรือใช้แค่ 2 ชนิดขึ้นอยู่กับธนาคารที่น้องเลือกจะไปเปิดบัญชีธนาคาร ให้เพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาขอข้อมูลเตรียมไว้ให้น้องก่อนที่น้องจะเดินทางไปถึงก็ได้ค่ะ

 89. อยากสอบถามเรื่อง e2 visa ค่ะ ได้คุยกับเจ้าหน้่าที่สถานฑุตซึ่งให้คำแนะนำที่ดีมาก แต่มีเรื่องสงสัยค่ะ พบพื้นที่ว่างให้เช่า ทำเลดี ต้องการเปิดเป็นร้านอาหารไทย สถานฑูตแนะนำว่า ต้องเซ็นสัญญาเช่าที่ก่อน ตกแต่งให้เรียบร้อย มีเมนู และเอาสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาเป็นหลักฐานในการขอ e2 บวกกับหลักฐานอื่นๆ เช่น business plan in 5 years, หลักฐานในการโอนเงิน เรื่องการโอนเงินเนียค่ะ เราโอนให้เพื่อนที่อยู่ usa ได้ใช่ไหมคะ เพราะว่า เราไม่มีbank account ที่อเมริกา แล้่วอีกอย่างจะโอนตรงให้กับ landlord ก็เป็นไปไม่ได้ เพราะเราต้องได้เซ็นต์สัญญา กัน่ก่อน รวมทั้งเงินที่จะใช้ในการตกแต่งร้านด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  1. น้อง Jeab คะ สิ่งที่เจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯแนะนำเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐฯแล้วนะคะว่า ต้องเซ็นต์สัญญาก่อน หากน้องโอนเงินให้เพื่อนที่อยู่ทีอเมริกาโดยยังไม่เซ็นต์สัญญา จะมีหลักฐานที่ชี้ชัดได้อย่างไรคะว่า เพื่อนของน้องจะนำเงินก้อนที่น้องโอนเข้าบัญชีไปใช้ในการลงทุนธุรกิจร้านอาหารไทย หรือว่าเพื่อนของน้องก็จะลงทุนร่วมกับน้องในการเปิดร้านอาหารไทยร้านนี้ด้วยคะ พี่คิดว่าน้องควรที่จะเซ็นต์สัญญากับ Landlord ว่าจะซื้อร้านนี้ก่อนนะคะ จะได้มีหลักฐานการโอนเงินไปเพื่อเซ้งร้านนี้ค่ะ

   น้องควรเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเลยเพื่อไปดูสถานที่และพูดคุยกับทาง Landlord ให้เป็นกิจจลักษณะ การลงทุนร้านอาหารเป็นการลงทุนด้วยเงินจำนวนมาก น้องควรเดินทางไปดูให้เห็นกับตาตนเองว่าร้านอาหารตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมหรือไม่ สภาพร้านเป็นอย่างไร และน้องควรเปิดบัญชีในอเมริกาทิ้งไว้ด้วยสัก 1,000 เหรียญพร้อมทั้งขอเปิดบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตทิ้งไว้ด้วยค่ะ เมื่อเดินทางกลับมาไทยจะได้โอนไปเข้าบัญชีที่น้องเปิดทิ้งไว้แล้วค่ะ

   อนึ่ง พี่อยากแนะนำให้น้องหาข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบก่อนการลงทุน ได้แก่
   1.ปรึกษากับกรมส่งเสริมการส่งออกว่า ทางกรมมีหนังสือแนะนำการทำธุรกิร้านอาหรไทยในอเมริกาหรือเปล่า เช่น ทางกรมทำหนังสือแนะนำการเปิดร้านอาหารไทยในสหราชอาณาจักร http://www.thaicomuk.dial.pipex.com/openrest.htm
   2.ลองอ่านเว็บไซต์อื่นๆจากผู้มีประสบการณ์ในการเปิดร้านอาหารไทยในอเมริกา เช่น เว็บไซต์ pantip, เว็บไซต์ “ผู้จัดการ” ที่สัมภาษณ์เจ้าของร้าน Thai Smile ในอเมริกา และ ฯลฯ

 90. ดิฉันมีเงินลงทุน ประมาณ 100,000 เหรียญ จะเข้าไปซื้อหุ้นในร้านอาหารของญาติได้หรือไม่ค่ะ ถ้าร้านอาหารของญาติลงทุนไป 250,000 เหรียญในการลงทุนครั้งแรก ถ้าญาติจะขายหุ้นให้ดืฉันครึ่งหนึาวจะทำได้ไหมค่ะ ดิฉันควรจะต่องมีเงินมากกว่า 125,000 เหรียญเพื่อไปซื้อหุ้นใช่ไหมค่ะ

  1. น้อง Noodeedee คะ ลงทุน 100,000-125,000 เหรียญได้ค่ะ มีหลักฐานแสดงการโอนเงินจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาเพื่อการลงทุน สรุปว่าน้อง Noodeedee จะถือหุ้นร้านอาหารนี้เป็นจำนวนกี่หุ้น ซึ่งทางร้านอาหารของญาติคงต้องปรึกษาทนายความที่อเมริกาเรื่องหนังสือรับรองเพื่อให้การเตรียมเอกสารต่างๆถูกต้องตามกฎหมายสหรัฐฯ มีแผนการทางธุรกิจของร้านอาหารอีก 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์ผลประโยชน์คร่าวๆว่า ผู้ถือหุ้นส่วนร้านอาหารนี้น่าจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้าง เป็นต้นนะคะ เมื่อได้รับหนังสือรับรองจากทางร้านอาหาร และมีหลักบานการโอนเงินไปอเมริกาจากธนาคาร ค่อยกรอกฟอร์ม DS-160 และ DS-156 E ค่ะ

  2. สวัสดี พี่แอดมินค่ะ
   มิ้งได้รับ วีซ่า อี 2 เรียบร้อยแล้วค่ะ แต่มีข้อสงสัย นิดหน่อยค่ะ รบกวน พี่แอดมิน ด้วยนะคะ
   คือ วีซ่า ที่ได้ หมด อายุ เดือน ธันวา 2014 นี่เองค่ะ มิ้งสงสัยว่า สามารถ อยู่ที่อเมริกาได้แค่ นั้นเองเหรอคะ ถ้าต้องการอยู่ต่อ แบบถูกต้อง ต้องทำยังไงคะ เพราะ มิ้งจะเดินทางประมาณ กลางเดือน กค นี่ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ
   ขอบคุณค่ะ

   1. น้อง Mink จะได้รับการ stamp ในหน้าหนังสือเดินทางว่าอยู่ได้ในอเมริกาได้นาน 2 ปีค่ะ

 91. คุณ govisa ค่ะ
  ดิฉันมีญาติซึ่งเป็นซิติเซ่นเปิดร้านอาหารไทยในอเมริกามาหลายปีแล้ว กิจการดำเนินไปได้ด้วยดีคะ ดิฉันมีความคิดอยากจะไปร่วมลงทุนกับญาติและขอวีซ่า E-2 ดิฉันอยากทราบว่าการอนุมัคิวีซ่าของเคสที่ผ่านๆมา ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

  1. เท่าที่เคยมีน้องถามเข้ามาและเค้าบอกผลวีซ่า คือมีผ่านได้วีซ่าค่ะ ขอให้ทำให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะ น้อง Noodeedee

 92. ขอขอบคุณพี่Govisa มากๆๆๆๆเลยนะครับ ที่สละเวลาช่วยหาข้อมูลมาให้ผม

  ขอบคุณอีกครั้งนะครับ

  1. ด้วยความยินดีค่ะน้อง Big พี่ก็ได้โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ไปพร้อมกับน้องด้วยค่ะ

 93. สวัสดีครับพี่ webmaster ขอรบกวนสอบถามข้อมูลเรื่องวีซ่า E2 เพิ่มหน่อยนะครับ

  คือตอนนี้ผมได้มาทำงานร้านอาหารไทยด้วยวีซ่า E2 เรียบร้อยแล้วครับ มาได้เกือบครึ่งปีแล้วครับ ขอรบกวนถามนะครับ

  1. ได้ยินพี่ๆที่ทำงานด้วยกันบอกว่าถ้ามาทำงานด้วยE2 ครบ 3contact หรือ 6ปี จะสามารถยื่นเรื่องขอกรีนการ์ดได้ จริงมั้ยครับ ถ้าจริงมันจะมีขั้นตอนยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนครับ หรือว่าต้องใช้เงินในการทำเรื่องมากแค่ไหนครับ และอีกอย่าง อีก6ปีหน้า จะมีสิทธิ์ยกเลิกกฏหมายนี้มั้ยครับ

  2. ถ้าเรื่องดังกล่างเป็นจริง ถามต่อนนะครับ ตอนนี้มีพี่อยู่คนนึงเค้าทำร้านอื่นมาได้ประมาณ2contact แต่contact ที่3 ได้มาทำที่ร้านใหม่ที่ผมทำอยู่ การนับปีหรือ contact จะนับต่อหรือไม่ครับ หรือต้องเริ่มใหม่ครับ (เค้านับปีแบบเต็มๆ6ปีเลยรึเปล่าครับ หรือว่าดูที่รอบของ contact มีcontactที่2 อยู่แค่ปีครึ่งครับ)

  3. ถ้าเรื่องดังกล่างเป็นจริง ถามต่อนนะครับ การจะทำกรีนการ์ดนี่เป็นสิทธิ์ของเจ้าของร้านเท่านั้นเลยใช่มั้ยครับ ว่าจะทำให้หรือไม่ ไม่ทำก็ได้ใช่มั้ยครับ เพราะมีคนพูดเหมือนกันว่าเจ้าของไม่น่าทำให้หรอก เพราะถ้าทำกรีนการ์ดให้ก็จะไม่งานกับเค้าต่อแน่เพราะเป็นอิสระแล้ว

  4. ถ้าทำให้ได้จริงเค้าจะต้องเสียภาษีหรือค่าใช้จ่ายจากกรณีนี้เยอะมากๆ อันนี้จริงมั้ยครับ

  ขอรบกวนพี่เท่านี้นะครับ
  ขอบคุณมากๆนะครับ

  1. น้อง Big คะ ขอให้น้องเข้าไปอ่านเว็บไซต์ของ U.S. Citizenship and Immigration Services(http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=daa2a6c515083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=daa2a6c515083210VgnVCM100000082ca60aRCRD ) จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการขอ Permanent Resident หรือ Green Card ผ่านการทำงาน (Green Card through a Job)และ ผ่านการลงทุน (Green Card through Investment)

   สำหรับการขอกรีนการ์ดผ่านการจ้างงานนั้น การจ้างงานหลายประเภทเลยทีเดียวที่เริ่มต้นด้วยการที่นายจ้างจะต้องขอ labor Certificate และยื่น I-140 ให้ลูกจ้าง แต่ในบางกรณีนายจ้างจะยื่น I-360 แทน I-140 ในขณะที่ลูกจ้างจะต้องยื่นฟอร์ม I-485 เพื่อเปลี่ยนสถานภาพจาก E-2 เป็น Green Card ส่วนการยื่น I-485 กับ I-140 ในเวลาเดียวกันนั้น น้อง Big สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=32d80a5659083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=32d80a5659083210VgnVCM100000082ca60aRCRD

   ขั้นตอนในการดำเนินการขอ Green Card น้อง Big เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์นี้เองนะคะ http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=d5663a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=d5663a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD

   พี่ขอแนะนำให้น้องปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความในสหรัฐอเมริกาจะดีกว่าค่ะ พี่ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงทางด้านนี้คงให้คำตอบที่ชัดเจนลงไปไม่ได้ค่ะ เรื่องระยะเวลาก็เช่นเดียวกัน คงจะเป็นกรณีๆไปซึ่งหมายความว่า แต่ละบุคคลคงใช้ระยะเวลาในการยื่นขอกรีนการ์ดไม่เท่ากันโดยเฉลี่ย 5 ปีถึงมากกว่า 5 ปีขึ้นไปค่ะ ส่วนค่าใช้จ่ายก็คงจะเป็นไปตามอัตราค่าครองชีพในสหรัฐอเมริกา ซึ่งถ้าเทียบกับวิถีชีวิตของบ้านเมืองเราคงจะแพงอยู่แล้วค่ะ

   ขอโทษที่พี่ตอบน้องช้านะคะ เพราะพยายามหาข้อมูลให้น้องอยู่ค่ะ อยากให้น้องได้ลองอ่านกระทู้ๆหนึ่งในเว็บไซต์ Yahoo! Answers (http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080121221237AAn4Jm9 ) มีคำถามที่ใกล้เคียงกับคำถามน้อง และคำตอบที่คล้ายคลึงกับที่มีปรากฏอยุ่ในเว็บไซต์ของ USCIS ค่ะ

 94. สวัสดีค่ะ พอดีมีความสนใจวีซ่าประเภท E2 อยุ่พอดี มีความสงสัยอยู่ข้อนึ่งค่ะว่า หากต้องร่วมลงทุนเป็น 50% ของกิจการ จำเป็นหรือไม่ว่า 50% คิดเป็นกี่ $ …..?

  1. น้อง Natalie คะ ตามที่น้องเข้าใจถูกแล้วค่ะ คือคิดเป็นจำนวนที่น้องจะลงทุนกี่เหรียญค่ะ โดยทั่วไปการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กด้วยจำนวนเงินประมาณ 100,000 US$ มีความเป็นไปได้ต่อการการพิจารณาวีซ่า เพราะด้วยจำนวนเงินดังกล่าว ผู้ลงทุนจะสามารถเข้าไปสร้างงานให้คนอเมริกันและก่อให้เกิดผลดีในทางเศรษฐกิจต่อประเทศสหรัฐฯค่ะ อย่างไรก็ตาม หากราคาของธุรกิจที่น้องจะไปร่วมลงทุนด้วยมีต้นทุนราคาอยู่ที่ 150,000 US$ น้องก็สามารถที่จะร่วมทุนด้วยจำนวนเงิน 75,000 US$ ได้ค่ะ

   น้อง Natalie ลองเข้าไปศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐฯที่กล่าวถึง E-2 visa http://thai.bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/visa-appointments/treaty-trader-visa.html พี่ได้ก็อบปี้บางตอนที่สำคัญเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นให้กับสถานทูตสหรัฐฯที่กรุงเทพดูประกอบการขอวีซ่า E-2

   สำหรับ E-2 ผู้ลงทุนตามสนธิสัญญาที่สมัครวีซ่าเป็นครั้งแรก

   หลักฐานที่แสดงว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจจะเป็นของบุคคลสัญชาติไทย
   หลักฐานที่ระบุว่าได้มีการลงทุนเกิดขึ้น หรือนักลงทุนอยู่ในกระบวนการลงทุน หรือจะดำเนินการลงทุนในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมหลักฐานที่แสดงถึงการซื้อที่เกิดขึ้นและ/หรือสัญญาที่มีการลงนาม และสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ใช่เพียงแค่การโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ เท่านั้น
   หลักฐานที่แสดงว่าการลงทุนดังกล่าวมีความสำคัญ และหลักฐานที่ยืนยันว่าบริษัทไม่ได้อยู่ในภาวะขาดทุน หากผู้สมัครวีซ่ากำลังลงทุนในบริการที่ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ต้องส่งแบบฟอร์มคืนภาษีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาในแถบนี้ โดยผู้สมัครจะไม่มีคุณสมบัติได้รับอนุมัติวีซ่า E-2 หากว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่เพียงพอสำหรับการยังชีพของผู้ยื่นคำร้องและครอบครัวเท่านั้น

   สำหรับผู้สมัคร E-1 และ E-2 ที่กลับมาขอวีซ่าอีกครั้ง

   หลักฐานที่ระบุว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของธุรกิจเป็นของบุคคลสัญชาติไทย
   สำเนาที่ได้รับการรับรองเอกสารแล้ว ที่แสดงการขอคืนภาษีประจำปีของบริษัท และงบดุลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาของธุรกิจในสหรัฐฯ หากดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 3 ปี ให้แนบข้อมูลที่สามารถย้อนไปได้ถึงเมื่อตั้งบริษัท
   สำเนาใบคืนภาษีของผู้สมัครแต่ละคนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

   1. ว้าววว ขอบคุณ คุณ Govisa มากๆนะค่ะ คำตอบเหนือความคาดหมายและเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะ

    1. ถ้าน้อง Natalie ได้รับวีซ่า E-2 จากสถานทูตอเมริกาแล้ว เขียนมาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะคะ เพื่อข้อมูลจากน้องจะเป็นประโยชน์กับคนไทยท่านอื่นๆที่เข้ามาอ่านและอยากขอวีซ่าผู้ลงทุนประเภท E-2 เหมือนน้องค่ะ พี่ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยค่ะ

 95. มีประสปการณ์มีประสบการณ์ขอe-2 visa ให้หมอนวดที่เมืองไทยไหมคะ
  อยากเดินเรื่ิงเอาหมอนวดจากไททำท่าร้านค่ะ

  1. พี่ไม่เคยมีประสบการณ์การขอ E-2 visaให้หมอนวดที่เมืองไทยค่ะ

   น้อง Apsorn ลองศึกษาหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการไทย อาทิ เช่น เว็บไซต์ของกรมแรงงานไทย http://www.doe.go.th/index.php หรือ เว็บไซต์อื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับสายงานที่น้องสอบถามมา เช่น เว็บไซต์ชมรมหมอนวดนานาชาติ http://www.thaitherapist.com/index.php?lay=show&ac=webboard และ อื่นๆ ฯลฯ เป็นต้น

 96. ขอบพระคุณมากๆค่ะ ที่ให้แนวทางและข้อแนะนำดีๆ นะคะ..^^

  1. ด้วยความยินดีค่ะ น้อง Silvia น้องควรเดินทางไปตรวจดูสภาพร้านอาหารด้วยตนเองและดูเอกสารให้รอบคอบนะคะ ขอให้ประสบความสำเร้จในธุรกิจค่ะ

 97. ขอโทษค่ะ พิมพ์ตกไป สามีของน้องรับราชการที่เมืองไทยค่ะ ^^

 98. สวัสดีค่ะคุณพี่ govisa
  ตามที่น้องได้มีคำถาม ตอบ ไปตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทนายความ ซึ่งได้เข้าไปคุย และขอเอกสารการ จะซื้อ จะขายกับเจ้าของร้านแล้วค่ะ และทนายได้ขอเอกสารจากน้อง เพื่อไปเปิดบัญชีธนาคารที่อเมริกา เพื่อเตรียมโอนเงินจากเมืองไทย ตอนนี้ น้องได้ตัดสินใจว่าจะเข้าไปเป็นผู้ลงทุนร่วมกับพี่คนไทย ( เป็นพี่สาวแท้ๆ ได้ซิติเซ่น แล้ว ) ในอัตราส่วน คนไทย : น้อง = 5% : 95% น้องจะถือหุ้นมากกว่าค่ะ น้องเป็นแม่บ้าน และสามีรับราชที่เมืองไทย น้องมีคำถามค่ะ…
  1. หลักฐานในการซื้อธุระกิจร้านอาหารนี้ เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ( พยายามหาข้อมูลจาก internet แล้ว ไม่เจอเลยค่ะ )
  2. การเปิดบัญชีที่อเมริกา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
  3. จำเป็นมั้ยคะ ที่จะต้องบินไปเซ็นต์เอกสาร และเปิดบัญชี ด้วยตัวเอง หุ้นส่วนเปิดไปก่อน แล้วเราค่อยไปแก้ไขเพื่อเติมภายหลัง ได้มั้ยคะ
  4. น้องยังไม่พร้อมที่จะขอวีซ่า E-2 ถ้าทนายเตรียมเอกสารเพื่อการขอวีซ่า E-2 มาให้ แต่เรายังไม่พร้อมทำ เพราะยังมีงานที่ต้องสะสางที่เมืองไทย เราจะยังไม่ยื่นขอได้หรือเปล่าคะ

  คงจะงงนะคะว่า ในเมื่อน้องยังไม่พร้อม แล้วจะรีบเป็นเจ้าของไปทำไม ที่ต้องรีบซื้อร้านนี้ เจ้าของเดิมเร่งจะขายด้วยเหตุผลส่วนตัวค่ะ ทางหุ้นส่วน พร้อม เงิน พร้อม เพียงแต่ตัวน้องยังไม่พร้อมรับสิทธิ์ E-2 ค่ะ ขอขอบคณคุณพี่ govisa มากๆนะคะ และจะขอเป็น case study ให้กับผู้ที่สนใจต่อไป ขอบคุณค่ะ ^^

  1. น้อง Silvia คะ น้องแจ้งว่าอยู่ในขั้นตอนของทนายความ พี่คิดว่า ทนายความคงจะชี้แจงให้น้องทราบเองว่า ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

   หากน้องต้องการทำการศึกษาข้อมูลด้วยตนเองล่วงหน้า น้องควรไปอ่านเกี่ยวกับ Restaurant Plan Review กับ Food Establishment Plan Review ของเมืองหรือ County ที่ร้านอาหารที่น้องต้องการจะซื้อตั้งอยู่ค่ะ เพราะการเปิดร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องใหญ่ที่เจ้าของร้านต้องเตรียมพร้อมในเรื่องสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยของร้านอาหาร พี่ไม่มีประสบการณ์ในการเปิดร้านอาหารไทย แต่พี่ได้ทำการค้นข้อมูลและพบว่า คุณ Q(Blue Field)เธอเขียนไว้เมื่อปลายปี 2554 ในเว็บไซต์ Pantip อ่านเข้าใจได้ดี จึงขอแนะนำให้เข้าไปอ่าน http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2011/11/H11385186/H11385186.html

   เว็บไซต์อื่นๆที่ควรเข้าไปอ่านคือ Public Health ของชื่อ County ที่ร้านอาหารแห่งนั้นตั้งอยู่ พี่ขอยกตัวอย่างบางเว็บไซต์ค่ะ
   1. http://www.fairfaxcounty.gov/hd/food/permits.htm อ่านหัวข้อการเปลี่ยนแปลงเจ้าของร้านอาหาร
   2. http://web.multco.us/health/restaurants

   ส่วนคำถามข้อ 2 เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในอเมริกา ให้น้องลองเข้าไปอ่าน tips ในเว็บไซต์นี้ดูค่ะ http://www.immihelp.com/newcomer/bankaccount.html อ่านหัวข้อ open an account ข้อมูลที่เขียนไว้เป็นข้อมูลกลางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชื่อธนาคารที่น้องจะไปเปิดในเมืองนั้นๆด้วยว่ามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมไหม เช่น จะต้องฝากเงินขั้นต่ำเท่าไรเป็นต้น วิธีการไม่แตกต่างจากการเปิดบัญชีกับธนาคารในเมืองไทยซึ่งมีให้เลือกหลายแบรนด์ น้องคงต้องไปดูก่อนว่า น้องจะเปิดบัญชีกับธนาคารชื่ออะไรที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านอาหารที่จะซื้อ สมมติว่าเปิดบัญชีกับ Bank of America ก็ลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของ Bank of America https://www.bankofamerica.com/ เพียงแค่เติมชื่อเมืองไปใต้หัวข้อ Location ก็จะเห็นสาขามากมาย ถ้ายังไม่ได้ไปที่เมืองนั้น คงจะเป็นการยากที่จะตีดสินใจwfhว่า สาขาไหนน่าจะสะดวกในการเดินทางที่สุด ทางที่ดีควรไปดูสภาพร้านอาหารและสภาพบริเวณใกล้เคียงโดยรอบด้วยตนเองค่ะ เมื่อคลิกที่คำว่า Bank จะมีประเภทบัญชีให้เลือกอ่านข้อมูล เช่นบัญชีประเภท Checking ยังมีข้อมูลให้เลือกอ่านเองว่าต้องการข้อมูลพื้นฐาน(I want the basics) หรือ I want more
   คำถามข้อ 3. การลงทุนเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าไม่ไปดูด้วยตนเอง น้องจะรู้ได้อย่างไรว่า น้องจะไม่ถูกตบตาคะ
   คำถามข้อ 4. น้องควรปรึกษาทนายความดูเองว่า จะชะลอเวลาที่น้องยังไม่พร้อมที่จะขอ E-2 ได้ไหม ยิ่งเจ้าของร้านเร่งให้ซื้อ ยิ่งควรต้องบินไปดูเอง เพราะถ้าดูจากแบบฟอร์มที่ต้องผ่านการอนุมัติจาก City แล้วจะเห็นได้ว่า การทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องทำเล่นๆ ต้องดูให้ร้านอยู่ในสภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย ลองอ่าน Guideline ในเว็บไซต์การเปิดร้านอาหารใน Florida ดุูค่ะ ของรัฐอื่นก็ต้องตรวจในลักษณะคล้ายๆกัน

   ดังนั้นให้น้องลองหาจาก google ดูว่า restaurant plan review in ชื่อ city หรือ county ที่จะไปซื้อดูก็ได้ค่ะ

 99. สวัสดีครับคุณ admin ผมมีเรื่องรบกวนขอคำปรึกษาเกี่ยวการขอ visa E2 ขอความกรุณาด้วยนะครับ

  ผมมาอเมริกา visa ท่องเที่ยวเพื่อมาเยื่ยมพ่อและหาประสบการณ์ต่างแดน พ่อผมแต่งงานใหม่กับซิติเซนต์และเปิดร้านอาหารด้วยกันครับ
  แต่ต่อมา ผมมีความคิดจะซื้อกิจการต่อ เพราะท่านทั้งคู่อายุมากต้องการพักผ่อน

  ปัจจุบันคือผมต้องการขอ visa E2 เพื่อซื้อกิจการ สิ่งที่ดำเนินการไปแล้วคือ
  – ก่อนครบกำหนด 6 เดือน ขอ visa ท่องเที่ยว ผมยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเป็น visa F1 เรียนภาษา (ตอนนั้นยังไม่คิดเรื่องซื้อร้าน อยากเรียนภาษาเพื่อพัฒนาตัวเองครับ)
  ได้รับเอกสาร I-797 และ เมื่อผ่านไป 2 เดือน ทาง immigration ติดต่อกลับ เพื่อขอเอกสารเพิ่มเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน และผมต้องส่งกลับภายในวัน 30 วัน
  สรุปคือตอนนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนจาก B1B2 เป็น F1 ครับผม (ตอนนี้อยู่อเมริกา 8 เดือน วีซาร์เที่ยวขาดแล้วครับ)
  – ติดต่อกับทนายที่อเมริกาเพื่อทำ E2 ซึ่งค่าบริการค่อนข้างสูงเลยครับ
  – พยายามเตรียมเอกสารเท่าที่สามารถทำได้ คุณ admin แนะนำไว้ในกระทู้

  เรื่องที่อยากรบกวนขอคำปรึกษาคือ
  1. ผมต้องทำเรื่องเปลี่ยนเป็นวีซาร์ F1 ให้เสร็จสิ้นก่อนหรือไม่ครับ หรือสามารถยกเลิกแล้วขอ E2 ได้เลยครับ
  2. มี agency ที่ไทย ที่รับเตรียมเอกสารไหมครับ (พอมีที่ไหนแนะนำไหมครับ)
  3. ในกรณีของผม มีความจำเป็นที่ต้องจ้างทนายไหมครับ เพราะตอนที่เปลี่ยนเป็น F1 ผมอ่านข้อมูลจากใน internet แล้ว เตรียมเอกสารต่างๆ ส่งด้วยตัวเอง
  แต่ตอนนี้ไม่มั่นใจครับ ว่ากลายเป็นคนผิดกฏหมายไปแล้วหรือเปล่า เลยต้องจ้างทนายมาช่วย

  ขอขอบพระคุณ คุณ admin ที่มีน้ำใจแบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์นี้ให้เพื่อนมนุษย์นะครับ
  และหากผมใช้คำพูด วก วน หรือ รบกวน ท่านใดกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ

  1. น้อง HoiTak คะ พี่อยากถามน้องว่า ตอนนี้คุณพ่อของน้องมีกรีนการ์ด หรือว่าขอซิติเซ็นต์ได้แล้วค่ะ น้องไม่คิดที่จะลองปรึกษาทนายความให้คุณพ่อขอกรีนการ์ดให้หรือคะ จริงอยู่ต้องใช้เวลาเป็นปี แต่ ณเวลานี้น้องก็อยู่อย่างค่อนข้างจะผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะ

   การที่น้องบอกว่า น้องได้ทำเรื่องเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยว B-2 เป็นวีซ่านักเรียน และน้องได้รับเอกสาร I-797 แล้วนั้น ปกติเมื่อได้รับ I-797 แล้วให้ไปติดต่อที่ Office of International Student ของสถานศึกษาที่ออก I-20 ให้น้อง แต่ตอนท้ายน้องบอกมาว่า น้องต้องยื่นเอกสารทางการเงินเพิ่มภายใน 30 วัน น้องยื่นเอกสารทางการเงินแล้วหรือยัง และตกลงว่า น้องได้ I-797 แน่นอนหรือยังคะ น้องแจ้งต่อไปว่า วีซ่าน้องขาดอายุ พี่งงๆกับน้องอยู่ ความหมายวีซ่าขาดคือ 1. เวลาที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯประทับตราวันที่ให้น้องมีสิทธิในการอยู่ในประเทศสหรัฐฯได้ไม่เกิน 6 เดือน น้องอยู่เกินไป 2 เดือนแล้วเพราะรอการ approve การเปลี่ยนวีซ่า หรือ 2.หมายความว่า น้องมีวีซ่าท่องเที่ยวนาน 10 ปีก่อนหน้าอยู่แล้ว แต่วีซ่าเหลืออยู่เพียง 6 เดือนตอนน้องเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯค่ะ ถ้าเป็นอย่างหลังน้องจะลำบากกว่าอย่างแรกมากๆค่ะ เพราะอย่างแรกน้องยังอยู่รอเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงวีซ่าจากนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนได้สำเร็จโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่ามาก โดยทั่วไปการขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าจะใช้เวลาแล้วแต่กรณีของแต่ละบุคคล ระยะเวลาที่ใช้อยู่ระหว่าง 3-6 เดือน น้องลองปรึกษากับ International Student Office ที่ issue I-20 ให้น้องดูนะคะ เพราะพี่ได้ลองค้นหาข้อมูลของ OISS บางสถานศึกษา เช่น

   1. ของ Butler University: http://www.butler.edu/international/immigration/changing-to-f-1-status/

   Be prepared to depart the United States immediately if the change of status application is denied.
   If you currently have an F-2, M-2, B-1, and B-2, you may not begin taking classes until the change of status is approved. You are also ineligible for F-1 benefits until your change of status is approved (i.e. on-campus employment, practical training, etc).
   It can take up to 6 months for your change of status to be approved. IF it takes longer than 6 months, contact the Office of International Student Services.
   You will receive form I-797 from USCIS when your change of status is approved. This will have your new I-94 card. Bring your form I-797 to the OISS immediately.
   If you leave the U.S. after your change of status has been approved, you will need to renew your F-1 visa before you can return to the U.S. Refer to our ‘Maintaining Your Status’ page to learn how to renew your F-1 visa.”

   2. ของ Duke University :http://www.visaservices.duke.edu/TravelAbroadReentry_Info.html

   ” F. Do not attempt to enter the U.S. in the wrong non-immigrant class with the intention of changing it to the correct one later. Some people enter the U.S. in the wrong non-immigrant class because it is easier, or faster, or they are not sure they will be able to get the proper visa. They then plan to change to the proper class after they arrive in the U.S. Examples: entering the U.S. as a tourist when the real intention is to enroll as a student or to change to J or H class in order to work. Generally this is considered visa fraud, and the DHS will examine very closely any application to change non-immigrant class under these circumstances. In addition, you cannot work or attend school until you have obtained the proper class and the necessary approval. Therefore, it is imperative that you enter in the proper non-immigrant class to avoid long delays and possible unpleasant exchanges with DHS.”

   พี่ได้ไฮไลท์ประโยคสำคัญด้วยตัวนูนไว้ให้

   พี่คิดว่า น้องควรจะรอให้ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสถานภาพวีซ่านักเรียนเรียบร้อยมากกว่าจะเปลี่ยนต่อไปอีกเป็นวีซ่าประเภท E-2 เพราะจะเป็นการแสดงให้ USCIS สงสัยน้องทันทีว่า จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ที่แท้จริงที่น้องเข้ามาในสหรัฐอเมริกาคืออะไรกันแน่ค่ะ ต้องการเข้ามาอยู่เลย ไม่ใช่มาเที่ยว ใช่ไหม อันนี้คือความสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และจะยิ่งทำให้สถานการณ์ในการขอเปลี่ยนแปลงวีซ่าจากนักท่องเที่ยวเป็นนักเรียนยิ่งลำบากมากขึ้น เพราะอาจเข้าข่ายการบิดเบือนข้อมูลหรือความจริง ( Misrepresentation) ตอนตอบคำถามกับ Immigration เวลาที่น้องเข้าเมืองมาค่ะ พี่ได้พยายามค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยน้องและเห็นว่าคำตอบจากเว็บไซต์นี้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ของน้อง http://www.justanswer.com/immigration-law/5cjlw-changing-b2-f1-visa.html

   การจะขอ E-2 visa เพื่อแสดงว่า น้องต้องการเป็นผู้ร่วมลงทุน 50 % หรือจะต้องการเป็นเจ้าของ 100 % อย่างใดอย่างหนึ่ง น้องก็ต้องแสดงหลักฐานการโอนเงินไปจากประเทศไทยเพื่อซื้อกิจการด้วยค่ะ จะทำแบบโอนลอยๆระหว่างพ่อกับลูกไม่ได้ค่ะ

   หมายเหตุ พี่คิดว่าทนายควมในสหรัฐอเมริกาน่าจะเหมาะกับสถานการณ์ของน้องมากที่สุดค่ะ เพราะทนายความในสหรัฐฯ จะรู้ช่องทางการเข้าไปติดต่อคนในหน่วยงานของประเทศเค้าเองดีกว่าทนายความในประเทศไทย และกรณีของน้องควรอย่างยิ่งที่จะปรึกษาทนายความได้แล้วค่ะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่า ราคาค่าปรึกษาทนายความในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างสูงทีเดียว ลองปรึกษาคุณพ่อและภรรยาคุณพ่อว่า รู้จักสำนักงานทนายความคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่พอจะช่วยได้ไหม พี่ไม่มีข้อมูลในเรื่องนี้ที่จะแนะนำค่ะ

   อนึ่ง กรณีของน้องหากกลับมาประเทศไทยตอนนี้ น้องคงจะกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาอีกลำบาก พี่ไม่เข้าใจคำว่า วีซ่าขาดของน้อง หากเป็นวีซ่าท่องเที่ยวที่มีอายุ 10 ปีของน้องหมดอายุด้วย และยังไม่ได้รับการ approve ให้เปลี่ยนสถานภาพวีซ่าได้ ทางรัฐบาลอเมริกันจะถือว่า ขณะนี้น้องอยู่เกินเวลา (Overstayed) แล้วค่ะ หากจะขอวีซ่าเข้าไปใหม่ คงจะผ่านวีซ่าได้ยากค่ะ

   1. ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่ admin มากครับ ที่ให้ความกรุณา

    เรื่องความหมายวีซ่าขาด คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯประทับตราวันที่ให้มีสิทธิอยู่ในสหรัฐฯ ได้ไม่เกิน 6 เดือน ตอนนี้ผมอยู่เกินไป 2 เดือน เพราะรอการ approve การเปลี่ยนวีซ่าครับ
    เรื่องใบ I-797 ผมกลับไปดูเอกสารที่ได้มาแล้ว ปรากฎว่าเป็น I-797C ครับ ข้อความในเอกสารบอกว่า USCIS ได้รับแบบฟอร์ม I-539 ที่ผมส่งไปแล้วแค่นั้นครับ ^^
    เรื่องคุณพ่อของผมคือ ท่านยังไม่ได้กรีนการ์ดครับ ทำเรื่องมา 3 ปี แล้ว เปลี่ยนทนายไปแล้ว 2 ครั้ง ตอนนี้เป็นคนที่ 3 กำลังทำเรื่องให้อยู่ ซึ่งผมไม่ทราบปัญหาจริงๆ ว่าเป็นเพราะอะไร แต่ตอนนี้ผมไม่คาดหวังการ apply กรีนการ์ดจากคุณพ่อ
    เรื่องการซื้อร้าน เป็นการซื้อกันจริงๆ ไม่มีการโอนลอยครับ ขอมูลทุกอย่างที่จะทำ E2 เป็นเรื่องจริงครับ

    จากที่คุณพี่ admin แนะนำ กรณีผมควรทำเรื่อง apply เป็นวีซาร์นักเรียนให้เสร็จสิ้นก่อน
    จากนั้นจึงค่อยทำ E2 เพราะ ถ้าขอยกเลิกการขอเปลี่ยนวีซาร์นักเรียนตอนนี้ทาง USCIS จะสงสัยทันทีว่าผมมีเจตนาอื่นแอบแฝง
    และในกรณีอย่างผมสมควรอย่างยิ่งที่ต้องจ้างทนายความ

    ผมรบกวนถามอีกอย่างนึงครับ คือ มาสามารถขอ apply กรีนการ์ดจากแม่เลี้ยงของผมได้ไหมครับ โดยที่เรื่องขอพ่อผมยังไม่รู้ผลแบบนี้

    สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ คุณพี่ admin ที่สละเวลาตอบคำถามและหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้ ขอบคุณมากครับ ^^

    1. น้อง HoiTak คะ ขอบคุณที่เขียนมาอธิบายให้ทราบค่ะ

     1. I-797C เป็นเพียงการแสดงว่าทาง USCIS ได้รับเอกสารของน้องแล้วเท่านั้น น้องยังไม่ได้รับการ approve ให้เปลี่ยนสถานภาพจากวีซ่านักท่องเที่ยวเป็นวีว่านักเรียนได้ คงต้องรอค่ะ ซึ่งระยะเวลาที่รอจะนานแค่ไหนตอบไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของเอกสารของแต่ละบุคคล บางคนรอนาน 6 เดือนแต่ไม่ได้ approve ต้องเดินทางกลับประเทศไทยค่ะ ไม่ได้พูดให้น้องเสียกำลังใจ แต่อยากให้น้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลค่ะ

     2. พี่ยังคงยืนยันให้น้องปรึกษากับทนายความในอเมริกาเองค่ะ ส่วนการจะซื้อร้านอาหารไทยต้องมีหลักฐานเรื่องการโอนเงินจากธนาคารในประเทศไทยเป็นการอธิบายตามเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลอเมริกันกำหนดไว้ค่ะ ลองปรึกษาทนายความว่าควรทำอย่างไรดี พี่มองภาพจากคนภายนอกว่า ทางการเขาอาจจะสงสัยได้ว่า ตอนสัมภาษณ์ขาเข้าเมืองชี้แจงว่า มาเที่ยวเท่านั้นเองค่ะ

     3. น้องไม่สามารถขอกรีนการ์ดโดยให้แม่เลี้ยง apply ให้ได้ค่ะ น้องควรจะขอกรีนการ์ดผ่านทางคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดน้องค่ะ เพียงแต่ว่า ขณะนี้คุณพ่อของน้องยังไม่ได้รับกรีนการ์ด จึงยังไม่สามารถช่วยน้องได้ค่ะ การ apply green card จากผู้ที่ถือกรีนการ์ดจะใช้ระยะเวลานานกว่าการขอกรีนการ์ดจากผู้ที่เป็นซิตี้เซ็นต์ค่ะ กล่าวคือจะใช้เวลานานกันเป็นปีค่ะ ส่วนการที่คุณพ่อของน้องยังไม่ได้กรีนการ์ดนั้น อาจจะเป็นไปได้ว่า ทางรัฐบาลสหรัฐฯเองก็คงต้องมีการตรวจสอบหลายอย่างค่ะ พี่เคยได้ทราบจากคนรู้จักมาว่า ต้องทำการตรวจสอบเรื่องการสมรสด้วยว่า เป็นการสมรสจริงๆไหม เป็นต้นค่ะ พี่ไม่สามารถให้คำตอบเชิงลึกได้ เพราะไม่ทราบกฎหมายอเมริกันดีพอค่ะ

     พี่แนะนำให้น้องลองเข้าไปอ่านที่เว็บไซต์ของ USCIS เกี่ยวกับสิทธิของคนที่จะขอกรีนการ์ด http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=80f63a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD&vgnextchannel=80f63a4107083210VgnVCM100000082ca60aRCRD ซึ่งจะเห็นได้ว่า หากต้องการ apply green card โดยใช้หลักฐานทางครอบครัว เขาจัดเรียงลำดับคนที่จะมีสิทธิ์ขอกรีนการ์ดได้ก่อนคือ

     First Preference: Unmarried, adult (21 years of age or older) sons and daughters of U.S. citizens
     Second Preference A: Spouses of permanent residents and the unmarried children (under the age of 21)) of permanent residents
     Second Preference B: Unmarried sons and daughters (21 years or age or older) of permanent residents
     Third Preference: Married sons and daughters of U.S. citizens, their spouses and their minor children
     Fourth Preference: Brothers and sisters of adult U.S. citizens, their spouses and their minor children

   2. ขอบคุณมากเลยครับ คุณพี่ admin ตอนนี้ผมเห็นภาพและรู้่ว่าควรทำอะไรต่อไปแล้วครับ ถ้าไม่ได้พี่ช่วยแนะนำผมคงเครียดไปอีกนานครับ ขอบคุณมากนะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองพี่และครอบครัว รวมถึงคนที่รักทุกคน ให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปครับ ^^

    1. น้อง HoiTak คะ ขอให้น้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้อง น้องเป็นเด็กหนุ่มที่ยังมีอนาคตอีกยาวไกล คิดให้รอบคอบนะคะจะได้มีอนาคตที่ดีค่ะ ประเทศไทยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่แย่จนดำเนินธุรกิจไม่ได้ พี่ให้คำแนะนำดังนี้ เพราะคิดว่าการรอคอยบางสิ่งบางอย่างโดยไม่มีอะไรแน่นอน มีแต่จะสิ้นเปลืองเวลาและเงินทอง ให้คิดเสมอว่า เรายังมีหนทางอื่นในประเทศของเราเองค่ะ เวลานี้ชาวต่างชาติก็เข้ามาหางานทำในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ โชคดีนะคะ และขอบคุณมากสำหรับคำอวยพรค่ะ

 100. ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณพี่ govisa น้องจะค่อยๆอ่านและศึกษาความเป็นไปได้ว่าจะทำแบบไหน ยินดีมาเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจแบบนี้ ยังตำหนิตัวเองเลยว่า คิดช้าไปหน่อยนึงสำหรับความต้องการที่จะเป็นเจ้าของร้านอาหารเล็กๆแบบนี้ และอีกอย่างคือญาติที่เป็นผู้จัดการร้านนี้ มีสามีทำงานให้รัฐบาลอเมริกัน เค้าไม่อยากเป็นเจ้าของ เพราะจะต้องเซ็นต์เอกสารยุ่งยาก ( เค้ามีทะเบียนสมรส จะต้องเซ็นต์เอกสารทั้งสามีและภรรยาใช่มั้ยตะ ) คิดว่านี่คือปัญหา
  อ้อ ถามเผื่อไว้ก่อนนะคะว่า ถ้าหาบุคคลมาเป็นเจ้าของได้แล้ว เราควรเริ่มคุยกับทนายตอนไหน ถ้าเราจะโอนเงินจากเมืองไทยไปอเมริกาเพื่อจ่ายค่าร้าน ต้องเริ่มต้นแบบไหนคะ ต้นทางเป็นชื่อเราเลยหรือเปล่าคะ เค้าจะสงสัยมั้ยว่าทำไมซื้อแล้ว ไม่มาทำเอง ขอโทษนะคะ คำถามเยอะไปหน่อย ขอบพระคุณค่ะ…..

  1. น้อง Silvia คะ ที่ถามมาเรื่องสามีและภรรยาต้องเซ็นต์เอกสารทั้งคู่ไหมก็คงจะทำนองนั้นค่ะ เรื่องการทำร้านอาร พี่เองก็ไม่แน่ใจว่า การเป็นลูกจ้างที่บอกว่าลุกจ้างรัฐบาลคือหน่วยงานอะไร หน่วยงานเขามีข้อจำกัดเรื่องห้ามการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวแบบนี้หรือเปล่า และหรืออาจจะมีเหตุผลอื่นๆ อาทิ เช่น ตัวเขาอายุมากและไม่อยากเป็นภาระหรือเปล่า เพราะการเป็นเจ้าของหมายถึงต้องมีความรับผิดชอบอะไรมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของซึ่งบางท่านอาจจะไม่ถนัดตรงนี้หรือเปล่า บางท่านอาจจะอยากมีเวลาส่วนตัวทำอะไรได้มากกว่านี้ไหม พี่ไม่ค่อยจะเคยเห็นเจ้าของร้านอาหารไทยมีวันว่างแบบสบายๆกับคนอื่นเขาเท่าไรนักนอกจากธุรกิจอาจจะอยู่ตัวแล้ว หรือหาคนไว้ใจได้ดูแลธุรกิจให้ค่ะ

   ส่วนการคุยกับทนายเริ่มคุยได้เลยหลังจากโอนเงินไปแล้ว พี่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยในต่างประเทศ แต่เคยอ่านจากบางเว็บไซต์ และเคารพในบทความของผู้เขียนแต่ละท่านในกระทู้พันธ์ทิพย์เรื่องการเปิดร้านอาหารไทยอยู่ 2 ตอนว่าเขาเขียนได้ดีทีเดียวค่ะ ขอส่งลิงก์มาให้อ่านเลยนะคะ
   **http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/H3328054/H3328054.html
   **http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2012/06/H12220296/H12220296.html

   มีอีก 1 เว็บไซต์ที่กล่าวเกี่ยวกับร้านอาหารไทยไว้น่าสนใจคือ http://www.thaibusinesscenter.net/mcontents/marticle.php?headtitle=mcontents&id=115855

   พี่หวังว่า วันหนึ่งคงได้ยินข่าวความสำเร็จของหยิงไทยตัวเล้กๆอย่างน้องเหมือนข่าวนี้นะคะ http://www.khonthaimagazine.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=168&auto_id=24&TopicPk=156 และอย่าลืมอ่านประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับปัญหาลูกจ้างในร้านอาหารไทยเตรียมไว้ด้วยนะคะ http://dekmega.com/?p=4428 โชคดีค่ะ

  1. น้อง Chantra คะ ขอให้น้องโชคดีค่ะ มีอีกคำแนะนำคือ น้องอาจจะลองเสี่ยงเขียนอีเมล์ไปปรึกษาเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพเรื่อง E-2 visa ดดยอาจจะให้เหตุผลทำนองว่า น้องจะต้องรีบกลับไปดูแลครอบครัวคือลูกและสามีที่วีซ่า E-2 ยังไม่หมดอายุ เลยเขียนมาขอความเมตตากรุณาท่านกงสุลเพื่อสอบถามว่า เอกสาร……เท่านี้เพียงพอไหม และต้องใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณเท่าไร เพื่อจะได้จัดแจงเป็นธุระเรื่องตั่วเครื่องบินและคนดูแลลูกที่อเมริการะหว่างที่น้องจะเดินทางกลับมาทำการขอต่อวีซา E-2 ที่กรุงเทพเป็นต้นนะคะตามอีเมล์ต่อไปนี้ คือ [email protected] หรือจะดูอีเมล์ให้ถูกต้องเกี่ยวกับ E visa ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://bangkok.usembassy.gov/non-immigrant_visas/expedited-appointments.html ก็ได้ค่ะ

 101. ขอบคุณคะ่. ตอนนี้มีplanจะกลับเมืองไทยเดือนมิถุนายน(ลูกปิดเทอม)แต่กลัวเวลาตรวจเอกสารจะมีปัญหาสามีบอกวาให้ไปขอใบอนุญาติเข้าเมืองใหม่เพราะเรามีวีซ่า2ปี แต่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่เพราะกลัวว่าถ้าไปจะไม่ได้ และอาจถูกส่งกลับเมืองไทยเร็วกว่ากำหนด ก็จะไม่มีใครดูแลลูก อยากขอคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรและ ที่ไหนคะ่. ขอบคุณอีกครั้งฅ

  1. น้อง Chantra คะ การปฏิเสธวีซ่าของกงสุลมีพื้นฐานอยู่บนเหตุผลนะคะ พี่เห็นว่า เวลาคนที่ถูกปฏิเสธเขียนโพสต์กันส่วนใหญ่ก็มีจุดอ่อนให้น่าสงสัยจริงๆนะคะ แต่การที่เราจะไปวิจารณ์ประเด็นนั้นๆมันดูไม่เหมาะสมและจะยิ่งไปทำร้ายคนๆนั้นด้วยค่ะ ในกรณีของน้องนั้น พี่คิดว่าเตรียมเอกสารทุกอย่างให้พร้อมตามที่สามีบอกน้องและถ่ายเอกสารหน้าหนังสือเดินทางและหน้าวีซ่าของสามีและลูกกลับมาด้วย พี่คิดว่า กงสุลท่านมีหลักเมตตาในใจว่า จะไม่พรากพ่อแม่ลูกจากกันค่ะ ขออย่างเดียวว่า น้องอย่าทำผิดกฎหมาย อย่าอยู่เกินเวลาตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองประทับตราให้ในหน้าวีซ่าจากตอนที่เดินทางเข้าอเมริกาครั้งแรกค่ะ ลองไปเปิดดูในหนังสือเดินทางว่า เขาประทับวันที่ให้อยู่ได้ถึงวันไหนค่ะ

 102. ดิฉันและครอบครัวถือวีซ่าe2 เข้าอเมริกา สามีและลูกได้อนุญาติให้อยู่อเมริกาได้2ปี. แต่ดิฉันอยู่ได้1ปีเพราะพาสปอร์ตหมดอายุ. ตอนนี้ดิฉันไปทำพาสปอร์ตใหม่ได้รับเรียบร้อยแล้วแต่ใบขอเข้าอยู่ในอมริกาไม่ได้ทำ(อนุญาติให้อยู่ถึงเดือนสิงหาคม2012)มีคนบอกว่าดิฉันอยู่แบบผิดกฏหมาย ดิฉันควรแก้ไขอย่างไรคะ่

  1. น้อง Chantra คะ เมื่อวีซ่าของน้องมีอายุ 1 ปี ก็กลับมาขอวีซ่า E-2 ใหม่ที่ประเทศไทย โดยหากสามีเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยก็ให้สามีช่วยจัดเอกสารเหมือนครั้งแรกที่น้องเคยขอว๊ซ่า E-2 ทุกประการ หากสามีอยู่ในฐานะพ่อครัว ก็ให้ทางเจ้าของร้านช่วยจัดเตรียมเอกสารให้ ซึ่งทางเจ้าของร้านอาจจะใช้ตัวช่วยคือ ทนายความในการตระเตรียมเอกสารให้น้อง เพื่อน้องจะได้ยื่นวีซ่าที่สถานทูตสหรัฐฯประจำกรุงเทพ และเมื่่อกลับเข้าไปในสหรัฐฯอีกครั้ง พี่คิดว่าครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองน่าจะประทับตราอนุญาตให้น้องอยู่ในสหรัฐฯได้นาน 2 ปีแล้วค่ะ มิเช่นนั้นถ้าน้องจะขอวีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปก็จะต้องเดินทางเข้าๆออกๆ ซึ่งเค้าอาจจะสงสัยได้ว่า ทำไมไม่ขอเหมือนสามี และลูก

   พี่เคยมีคนรู้จัก ท่านผู้นี้มีญาติทำธุรกิจอยู่ที่อเมริกา และท่านผู้นี้ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเดินทางเข้าและออกบ่อยๆ อยู่แต่ละครั้งใช้เวลานานประมาณ 6 เดือน กลับมาอยู่เมืองไทยประมาณ 1-2 เดือนกลับไปอยู่สหรัฐฯอีก 6 เดือน ทำอย่างนี้อยู่ 3-4 ครั้ง ครั้งสุดท้ายที่ทำให้ท่านผู้นี้รู้สึกไม่ค่อยดี คือถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯสัมภาษณ์นานมาก และซักถามละเอียดเป็นต้นว่า มาเที่ยวบ่อยๆแอบทำงานด้วยหรือเปล่า มาอยู่กับใคร เดินทางไปไหนบ้าง และฯลฯ นั่นคือสาเหตุที่พี่ได้เตือนน้องๆที่ถามเรื่องการใช้สิทธิของวีซ่าท่องเที่ยวว่า ทำไมบางคนอยู่ 6 เดือน ออกไปและกลับเข้ามาใหม่อีกอยู่เรื่อยๆค่ะ เราไม่ทราบว่า เราจะโชคดีทุกครั้งเสมอไปไหมนะคะ อนึ่ง พี่ไม่มั่นใจด้วยว่าจะมีปัญหาไหม เวลาจะการขอต่ออายุวีซ่าท่องเที่ยวเมื่อใช้งานครบ 10 ปีแล้วค่ะ

 103. สวัสดีค่ะ ดิฉันมีเรื่องจะรบกวนถามเรื่อง E2 ค่ะ
  คือว่า มีคนอเมริกัน จะเซ้งร้านอาหารเล็กๆให้..ตอนนี้เงินพร้อมแล้ว แต่ตัวเอง ยังไม่อยากเปลี่ยนวีซ่าเป็น E2 จะมีวิธีไหนบ้างคะถ้าอยากทำธุรกิจนี้ แต่ตัวเองยังต้องอยู่เมืองไทย (ตอนนี้ถือวีซ่านักท่องเที่ยว 10 ปีอยู่ค่ะ) มีญาติเป็นผู้จัดการร้านนี้ (เงินญาติไม่พร้อม และสามีของญาติก็ไม่อยากให้เป็นเจ้าของ เลยให้ดิฉันซื้อ )

  1. น้อง Silvia คะ ถ้าน้องยังไม่อยากเปลี่ยนเป็นวีซ่า E-2 จะยังคงใช้วีซ่าท่องเที่ยวก็คงจะต้องเป็นการลงทุนในนามญาติ และคงจะขึ้นอยู่กับความไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะ หากคำถามต่อไปคือจะใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้าไปดูกิจการอยู่เรื่อยๆ ก็คงจะอยู่ได้นานครั้งละไม่เกิน 6 เดือน ถ้าเข้าๆออกๆบ่อยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว ก็อาจจะถูกสงสัยจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ว่า ทำไมมาเที่ยวบ่อยจัง และมาเที่ยวแต่ละครั้งจะใช้เวลาอยู่ในสหรัฐฯนาน 6 เดือน ทำไมเที่ยวยังไม่ทั่วสหรัฐฯเลยหรือ อะไรทำนองนี้นะคะ

   พี่ขออนุญาตส่ง link เว็บไซต์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ E-2 มาให้ลองพิจารณาค่ะ http://www.state.gov/documents/organization/79963.pdf เวลาจะขอวีซ่า E-2 กรณีเป็นผู้ลงทุนหลักจะกรอกเฉพาะแบบฟอร์ม Ds-160 ค่ะ ตามคำอธิบายข้อ 14 ในเว็บไซต์นี้นะคะ http://thai.bangkok.usembassy.gov/faq_ds160.html

   บังเอิญได้ไปอ่านกระทู้ของเว็บไซต์พันทิพย์ที่น่าสนใจซึ่งน้องอาจจะเคยผ่านตามาบ้างแล้ว อยากให้ลองอ่านดูค่ะ ประสบการณ์ของท่านอื่นอาจจะเป็นบทเรียนที่มีค่ากับเราได้บ้างไม่มาก็น้อยนะคะ http://topicstock.pantip.com/klaibann/topicstock/2012/06/H12220296/H12220296.html

   น้อง Silvia ตัดสินใจอย่างไรแล้ว หากน้องพอมีเวลา จะเขียนมาแชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้ลงทุนท่านอื่น พี่ก็ขอขอบคุณน้องไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

 104. กราบขอบพระคุณนะคะที่ตอบกลับอย่างรวดเร็ว

  สามีถือวีซ่าอี2 ค่ะ เราตอบคำถามตามความจริงกับตม.ว่ามาเยี่ยมสามีได้หรือไม่ค่ะ? เพราะหนูคิดว่า วีซ่า B2 คือ มาเยี่ยมญาติได้ (ไม่ได้มาเที่ยว) เราอยากกลับเมืองไทยเยี่ยมคุณแม่ให้บ่อยหน่อยเพราะอายุมากแล้ว ไม่อยากรอนานเป็นปีตามวีซ่า E2 (ตม.คงต้องเห็นวีซ่าเก่าที่ประทับอยู่) หนูเห็นคนแก่หลายคน ถือวีซ่าท่องเที่ยวมาเยี่ยมลูก-หลาน อยู่ 6 เดือนแล้วก็บินกลับเมืองไทย พออีก 3-4 เดือนก็มาใหม่ คือ คิดว่า บอกตามความจริง

  1. ลองดูนะคะน้อง leela น้องก็บอกอยู่แล้วว่า คนเหล่านั้นเป็นคนแก่ที่มาเยี่ยมลูกหลาน เค้าบอกตามความเป็นจริง แต่สถานภาพของน้องแตกต่างจากคนแก่ที่ถือวีซ่ามาเยี่ยมลูกหลาน เพราะน้องเป็นภรรยาของ E-2 ชาวต่างชาติคือออสเตรเลีย และน้องก็ไม่ใช่คนแก่ คิดได้หลายอย่างว่า ทำไมน้องไม่อยู่ทำหน้าที่ภรรยา ต้องกลับไปอยู่ประเทศตนเอง ด้วยการให้เหตุผลว่า ไปดูแลแม่ และที่บ้าน ไม่มีคนอื่นดูแลแม่หรือ หรือว่า เค้าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว คนเราสามารถคิดกันไปต่างๆได้หลากหลายแบบนะคะ และเมื่อถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามา ก็อาจจะพาลสงสัยได้อีกว่า แล้วเค้าจะแอบทำงานไหมนะคะ เพราะตอนถือวีซ่า E-2 ก็ยังได้เงินเดือน อีกประการหนึ่งวีซ่า B-2 ห้ามทำงานค่ะ

   อนึ่ง พี่อยากจะบอกว่า เคยเห็นคนแก่บางท่านที่เข้าไปเยี่ยมลูกหลาน เพื่อช่วยเลี้ยงหลาน และบางท่านก็แอบเข้าไปช่วยเจ้าของร้านซึ่งเป็นลูกหลานทำงานเล็กๆน้อยๆ ถามว่าผิดไหม ที่จริงก็ผิดอยู่แล้วค่ะ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ฝรั่งไม่รู้ แต่บางทีก็จับไม่ได้เลยปล่อยไปค่ะ พี่ต้องขอโทษที่ไม่สามารถช่วยน้องคิดได้ว่า ควรจะตัดสินใจอย่างไรดี เอาเป็นว่า น้องจะลองพูดความจริงอย่างที่น้องบอกพี่มาดูก่อนก็ได้ ถ้าวีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น น้องอาจจะต้องตัดสินใจใหม่ว่า จะกลับไปขอวีซ่า E-2 ใหม่หรือไม่ค่ะ

 105. ขอบคุณมากค่ะ. ถ้าลูกชายไปอเมริกาพร้อมกับญาติ. และเปลี่ยนใจจะอยู่ที่นั้น. เราสามารถเปลี่ยนวีซ่าของลูกชายจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่าผู้ติดตามE2 ที่อเมริกาได้หรือเปล่าค่ะ ขอรบกวนช่วยตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามน่ะค่ะ. ขอบคุณมากค่ะ

  1. ได้ค่ะน้อง Ya แต่ต้องทำใจคอยหน่อย และที่สำคัญ มีสิทธิ์ถูกสงสัยช่วงสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้อยู่เสมอค่ะ เด็กกับญาติน่าจะเดินทางคนละวันกับแม่นะคะ โปรดตัดสินใจเองแล้วกันค่ะ เพราะพี่คิดว่า น้องคงทราบดีอยู่ว่าอะไรเป็นอะไร มันเป็นคำตอบที่อ่อนไหวต่อการเข้าใจผิดได้ง่ายค่ะ ทำไมฝรั่งไม่ไว้วางใจเรา คนของเราทำผิดกฎและระเบียบของประเทศสหรัฐฯซ้ำๆกันหรือเปล่า เมื่อเทียบกับบางชาติในเอเซียด้วยกันค่ะ พี่ขอโทษที่ไม่สามารถให้คำอธิบายได้ละเอียดมากไปกว่านี้ พี่แนะนำให้น้องปรึกษากับทนายความและเจ้าของร้าน เมื่อลูกสามารถเดินทางเข้าไปในสหรัฐฯได้แล้วค่ะ

 106. ได้วีซ่าอี 2 มาสองครั้งแล้ว แต่ ติดเงื่อนไขตรงที่มีอายุแค่ 6 เดือน พอหลังจากวีซ่าหมดอายุ เราไม่สามารถเข้า-ออกได้หลายครั้ง คือ สามารถส่งไปต่ออายุครั้งแรก ได้ที่ วอชิงตัน ดีซี แต่ครั้งที่่ 2 ต้องกลับมายื่นด้วยตัวเอง พร้อมเอกสาร (ซึ่งต้องให้ทนายความ ทำเอกสารทางบัญชี มายื่นทุกครั้ง (ต้องเสียค่าจ้างอีก) ถ้าหากเปลี่ยนเปนวีซ่าท่องเที่ยว (หวังว่า คงได้ 10 ปี) เราสามารถเข้า-ออกได้บ่อยหน่อย

  คือ ปีนี้อยากกลับเมืองไทยเยี่ยมคุณแม่บ่อยขึ้น เพราะท่านเดินทางไปเยี่ยมเราไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน (เราอยู่ยาว 2 ปี ท่านคิดถึงก็บินไปเยี่ยมได้) คิดว่า อยู่ที่อเมริกา 5-6 เดือน ก็กลับมาเมืองไทยซัก 1-2 เดือน แล้วก็กลับไปที่โน่นใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียเวลายื่น หรือ ต่อวีซ่าใหม่

  คือ พอดี เพิ่งอ่านในเว็บของสถานฑูต พบว่า วีซ่าท่องเที่ยว ห้ามทำงาน โดยได้รับ หรือ ไม่ได้รับค่าจ้าง คือ บริษัทของสามีเงินเดือนจ่ายให้ทุกเดือนมาหลายปีแล้วค่ะ (ถึงขอเป็นวีซ่าอี 2 ก่อนหน้านี้) สามีถือหนังสือเดินทางออสเตรเลียนะคะ แต่ทำธุรกิจในอเมริกา 20 ปีแล้วค่ะ

  ไม่ทราบว่า จะต้องขอเปนวีซ่าประเภทไหนดีค่ะ ถึงจะเข้า-ออกได้หลายครั้ง/ปี

  ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ