สมัครสอบชิงทุนรัฐบาลประจำปี 2555

สำนักงานคระกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลดังนี้

1. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ ประจำปีพ.ศ. 2555 จำนวน 5 ทุน สาขาวิชา Economics, Applied Statistics, การจัดการด้านการข่าวรักษาความมั่นคง (Security), ภูมิสถาปัตยกรรม(Landscape Architecture) และ กฎหมาย

2. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ) ทุนบุคลลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 13 ทุน สาขาวิชา Climate Change Policy, Economics 2 ทุน, Supply Chain Management, Marketing and Strategy, Organic Chemistry หรือ  Analytical  Chemistry หรือ Environmental Chemistry (จำนวน 3 ทุน), Law, Human Resource Development, Early Childhood Education, Criminology หรือ Criminal Justice, Forensic Psychology

3. รับทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานรัฐ (ทุนสนับสนุนยุทธศาาสตร์การพัฒนาประเทศ) จำนวน 23 ทุน สาขาวิชา  การวัดและประเมินผลทางการศึกษาระดับมหภาค, Curriculum Studies, Organization Development, Atmosphere Science, Physics, สถิติ การวัด การประเมินสำหรับการศึกษา, การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการศึกษา, Engineering and Science (Materials, Physics) จำนวน 2 ทุน, กฎหมาย, Public Administration, Human Resource Development, Economics, Public Law, International Relations, Human Resource Management, International Development, Management and Information Systems, Public Policy, International Comparative Law, Public International Law, Administrative Law or Public Law จำนวน 2 ทุน

4. รับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือ หน่วยงานของรัฐ จำนวน 43 ทุน รายละเอียดดูได้ที่ http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounceScholar.aspx หรือ http://stscholar.nstda.or.th/

5. เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS) ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน

ผู้สนใจสมัครทุนสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้ขอรับทุน กำหนดการรับสมัคร วิธีการสมัคร การยื่นเอกสารสมัคร ข้อผูกพันในการขอรับทุน การสอบและเกณฑ์การตัดสิน การรายงานตัว การตรวจสุขภาพ การทำสัญญา การเพิกถอนการให้ทุน ได้ที่

1. ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงานก.พ. เลขที่ 47/101 ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

2. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

3. ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงานก.พ.http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounceScholar.aspx 

4. ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่  http://stscholar.nstda.or.th/

วันปิดรับสมัครของทุกทุนที่กล่าวมา คือ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2554

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ผุ้สมัครสอบจะต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ, วิชาความสามารถทั่วไปทางวิชาการ และ การประเมินความเหมาะสมผู้รับทุนด้วยวิธีการต่างๆหลายวิธีรวมกันเรียกว่า Asssessment Centers Method เช่น การสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top