ทุนไอเฟล (Eiffel) ประจำปี 2555

กระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของประเทศฝรั่งเศสได้ริเริ่มการให้ทุนEiffel ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2542 ( ค.ศ.1999) เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติที่มีความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกในประเทศฝรั่งเศส จากเว็บไซต์       http://www.egide.asso.fr/jahia/webdav/site/egide/shared/docs/appels/eiffel/Vademecum-2012_uk.pdf  อธืบายได้ว่า

ลักษณะของทุนที่ให้ คือ

1. เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทมากกว่าประเภทอื่นๆ

2. เป็นทุนที่ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ไปฝึกหรือไปทำวิจัยในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศสประมาณ 10 เดือน

สาขาวิชาเรียนที่ทุน Eiffel ให้คือ

1. ปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ , ปริญญาเอกด้านวิทยาศาตร์ เช่น สาขา Engineering Sciences, Exact Sciences อาทิ Mathematics, Physics, Chemistry, Life Science, Nano and Bio-Technology, Earth and Environmental Sciences, Information and Communication Sciences and Technology

2. ด้านเศรษฐศาสตร์และการบริการการจัดการ

3. ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ถ้าสมัครทุนระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีในวันปิดรับสมัคร เช่นทุนปี 2555 วันปิดรับสมัคร 6 มกราคม 2555 ผู้สมัครต้องเกิดหลังวันที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2523 (11 มีนาคม 1981)

2. ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี คือ เกิดหลังวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2519 (ค.ศ.1976)

3. ผู้สมัครที่เคยได้รับทุน Eiffel แล้วไม่สามารถสมัครขอทุนใหม่อีกครั้งได้

4. หลักสูตรของสถาบันที่สมัครต้องเป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในประเทสฝรั่งเศสเท่านั้น

5. ผู้สมัครต้องจบการศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศไม่ใช่สถาบันในฝรั่งเศส

เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ไดรับทุนคือ

1. ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณลักษณะที่เป็นนวัตกรในงานวิจัยที่ผ่านมา

2. นโบายความเป็นนานาชาติของสถาบันที่จบมา การยื่นใบสมัคร กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีปัญหา

3. นโยบายความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและยุโรปของประเทศฝรั่งเศสและประเทศที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆของโครงการนี้

การประกาศผลผู้ได้รับทุนจะประกาศอยู่บนเว็บไซต์ www.egide.asso.fr/eiffel  ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555

ผู้ได้รับทุนปริญญาโท Eiffel จะได้รับเงินเดือนๆละ 1,181 ยูโรต่อเดือน ในขณะที่ผู้ได้รับทุนระดับปริญญาเอกจะได้รับเงินเดือนๆละ 1,400 ยูโรต่อเดือน

สถานที่ติดต่อเรื่องทุน Eiffel คือ

EGIDE
28 rue de la Grange-aux-Belles 75010 Paris
Tel: +33 (0)1 40 40 59 30  Egide website: www.egide.asso.fr/eiffel

[email protected]

หรือ Campus Framce 

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top