การแปลเอกสารและการรับรองเอกสารที่แปลแล้ว

มีคำถามเกิดขึ้นบ่อยๆว่า “ที่ไหนรับจ้างแปลเอกสาร” เมื่อแปลเสร็จแล้วต้องไปรับรองที่ใด ทำไมต้องแปลเอกสาร เรามีความจำเป็นต้องใช้เอกสารแปลเมื่อไร เอกสารสำคัญที่ระบุความเป็นตัวตนของเราขั้นพื้นฐาน เช่น สูติบัตร หรือใบแจ้งเกิด หลักฐานการเปลี่ยนชื่อและนามสกุล  ทะเบียนบ้าน ใบสำคัญสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม และอื่นๆ ล้วนเป็นหลักฐานที่ต้องใช้ติดต่อกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านต่างประเทศ

ในกรณีนี้  ขอแนะนำหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีชื่อเรียกว่า  “กองสัญชาติและนิติกรณ์ ”  (Legalization Division)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทย  หน่วยงานนี้ตั้งอยู่ที่  ชั้น 3  เลขที่ 123   อาคารกรมการกงสุล  ถนนแจ้งวัฒนะ  ทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 10210  หมายเลขโทรศัพท์  02-575-1057-60 หรือ  02-981-7171 ต่อ 33218  หรืออีเมล์ [email protected]

การให้บริการการรับรองมี 2 ประเภทคือ

1. บริการรับรองแบบปกติ ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. ปิดรับบัตรคิวยื่นเอกสารเวลา 14.45 น. เอกสารที่รับรองแบบปกติ คือ เอกสารที่ใช้เวลานานในการตรวจเอกสารและคำแปล เช่น ทะเบียนการค้า หนังสือบริคณห์สนธิ กรมธรรม์ประกันภัย หมายศาล คำแปลราชกิจจานุเบกษา บันทึกการสอบสวน ฯลฯ

2. บริการรับรองแบบเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. ปิดรับบัตรคิวยื่นเอกสารเวลา 12.00 น.  เอกสารที่สามารถรับรองแบบเร่งด่วนได้คือ เอกสารที่มีแบบฟอร์มตายตัว แปลไม่ยากและซับซ้อน ใช้เวลาตรวจแก้ไขไม่นาน เช่น สูติบัตร ใบสำคัญการสมรส ฯลฯ  ทั้ง 2 บริการสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่      http://www.consular.go.th/uploads/File/express_th.pdf

ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารการแปล

ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสาร(ต่อฉบับ/ตราประทับ)  
1.รับรองลายมือชื่อ ฉบับละ 200 บาท
2.รับรองสำเนาเอกสารที่ทำสำเนาจากต้นฉบับที่ทางราชการไทยออกให้ ฉบับละ 200 บาท
3. รับรองคำแปลเอกสารการทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว ฉบับละ 200 บาท
4.รับรองคำแปลสัญชาติหรือเอกสารทางศาล
*ไม่เกิน 100 คำแรก 200 บาท
*ทุกๆ100 คำหรือเศษของ 100 คำต่อไป 200 บาท
5.รับรองเอกสารอื่นๆ(ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยแล้ว) ฉบับละ 200 บาท
บริการปกติ: ใช้เวลาดำเนินการ 2 วันทำการไม่นับวันยื่น
บริการด่วน: ได้รับเอกสารคืนภายในวันที่ยื่นคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวของบริการปกติ
บริการทางไปรษณีย์: เพื่อความสะดวกโปรดใช้บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
หมายเหตุ: การรับรองเอกสารที่ออกในต่างประเทศจะทำการไม่ได้เว้นแต่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลของไทยในประเทศนั้น หรือ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆในประเทศไทยรับรองมาก่อนแล้วเท่านั้น


ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของกองสัญชาติและนิติกรณ์  http://www.consular.go.th/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=84

อนึ่ง กองสัญชาติและนิติกรณ์ไม่ได้ระบุชื่อร้านแปล หรือบริษัทแปล (ดังรูปภาพในเครื่องหมายวงเล็บที่ (2)) ถ้าผู้ใดประสงค์จะแปลเอง ทางกองสัญชาติและนิติกรณ์ได้แสดงตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ฯลฯ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ http://www.mfa.go.th/web/804.php

หรือจะศึกษารายละเอียดของกองสัญชาติและนิติกรณ์โดยตรงที่ หน้าคู่มือของกรมการกงสุล http://www.consular.go.th/forms/booklet.pdf

(1)

(2)

(3)

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved

2 thoughts on “การแปลเอกสารและการรับรองเอกสารที่แปลแล้ว”

  1. สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเรื่องออกใบรับรองจากกรมตำรวจนะค้ะ หลานสาวเคยค้องคดียาเสพติดและได้รับการจองจำเป็นเวลา12 ปี แต่ได้ออกมาแล้วกว่า4ปีและหลานสาวมีคู่หมั้นเป็นชาวอเมริกาและต้องการบินไปแต่งที่นั่น ณ.ที่กรุงเทพในบางบริษัทรับทำใบรับรองจากกรมตำรวจเรื่องความประพฤติและก้าวข้ามคดี ดิฉันขอสอบถามว่าใบสำคัญนี้จะใช้ในการขอวีซ่าได้ไหม เพราะบริษัทบอกว่าออกโดยกรมตำรวจเอง ขอขอบคุณมากค่ะ

    1. คุณแพมคะ คุณต้องไปขอจากกรมตำรวจโดยตรงจะดีกว่าค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top