สำนักงานกพ.จัดโครงการไปศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555

สำนักงานกพ.ได้ประกาศกิจกรรมทัศนศึกษาภาษาอังกฤษในช่วงระหว่างปิดภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้เดินทางไปฝึกฝนภาษาในต่างประเทศ รวมทั้งยังได้มีโอกาสท่องเที่ยวเพื่อแวงหาความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วย การเข้าร่วมโครงการภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนประจำปี 2555 นั้น ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปจนถึงกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ระยะเวลาเรียนขึ้นอยู่กับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในช่วงระยะเวลาระหว่าง 5 สัปดาห์ถึง 10 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 5 กลุ่ม และแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 5 ระยะตามความสะดวกของผู้เรียนที่จะเลือกจะเข้ากลุ่มใด  ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เลือกเรียน ตั้งแต่ราคา 187,000 บาท ถึง 499,000 บาท ปิดรับใบสมัครวันที่ 31 มกราคม 2555 โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/Web_Summer%20p.1(3).pdf  หรือ   http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0002731

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสมัครประกอบด้วย

1.  สำเนาสูติบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 2 ชุด

2.  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน 2 ชุด

3.  สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ปกครองจำนวน 2 ชุด

4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองจำนวน 2 ชุด

5.  รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรงของนักเรียน (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2 นิ้วคูณ 1.5 นิ้ว จำนวน 6 รูป

6.  หลักฐานการเงินของผู้ปกครองจำนวนเลข 6 หลักขึ้นไป

7.  หนังสือเดินทางตัวจริงเล่มปัจจุบัน และเล่มที่มีวีซ่าของประเทสอังกฤษ

8.  สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุดเล่มปัจจุบันและเล่มที่มีวีซ่าประเทศอังกฤษ

9.  หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด

10. แบบฟอร์มฝากนักเรียนไว้ในความดูแลของสำนักงานกพ.

11. แบบฟอร์มฝากนักเรียนไว้ในความดูแลของสำนักงานกพ./To Whom It May Concern

12. แบบฟอร์มผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

13. กรณีบิดามารดาถึงแก่กรรม ขอให้แสดงสำเนาใบมรณะบัตรด้วย

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องใช้สำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ได้ที่ http://brd.ocsc.go.th/resc/register.html สำนักงานกพ.ได้จัดส่งนักเรียนและนักศึกษาไปตามรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 30 แห่งตามเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0002717

ส่วนแผนที่ที่ตั้งของโรงเรียนโปรดศึกษาจากเว็บไซต์   http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?categoryID=CAT0002718

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-281-9544 , 02-280-3324 หรือ 02-281-3333 ต่อ 2133

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top