ทุนธนาคารกรุงเทพประจำปี 2555

ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด ประกาศการสอบแข่งขันเพื่อขอรับทุนจากธนาคารกรุงเทพนับตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ศึกษาเพิ่มเติมที่  http://www.bangkokbank.com/Bangkok%20Bank%20Thai/About%20Bangkok%20Bank/About%20Us/Careers/Pages/Bank%20Scholarship.aspx หรือเว็บไซต์ www.bangkokbank.com คลิกเลือก “เราคือธนาคารกรุงเทพ”  หลังจากนั้นเลือกหัวข้อ “‘งานกับธนาคาร”  และ” ทุนการศึกษาประจำปี 2555″

และ

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศจำนวน 5 ทุน

2.  ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศจำนวน 10 ทุน

ลักษณะทุนธนาคารกรุงเพทพจะแตกต่างจากทุนธนาคารพาณิชย์แห่งอื่น คือ ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องได้รับการตอบรับจากสถานศึกษาในสาขาวิชาและสถาบันที่ทางธนาคารกรุงเทพเป็นผู้กำหนดก่อนการสมัครขอรับทุนการศึกษา ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เข้าไปสมัคร ได้แก่

1. ใบสมัครขอรับทุนธนาคาร
2.  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
3.  ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) เป็นภาษาอังกฤษ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5.  สำเนาผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี
6.  สำเนาผลการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TOEFL, IELTS, GMAT, GRE
7.  ใบตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา ที่มุ่งเน้นประโยชน์และความสำคัญของเนื้อหาวิชา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษา
8.  หนังสือรับรองสำหรับสมัครขอทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย (Recommendation Form) ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด จำนวน 2 ชุด

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและเตรียมผู้บริหาร สายทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานนักเรียนทุน) ชั้น 2 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานพระราม 3 โทรศัพท์ 02-685-7480, 02-685-7842 โทรสาร 02-685-7445 หรืออีเมล์ [email protected], [email protected], [email protected]

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top