ความหมายของทุนรัฐบาลประเภทต่างๆ

สำนักงานกพ.ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนรัฐบาลประเภทต่างๆเป็นประจำทุกปี เพื่อเตรียมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐ

ทุนที่สำนักงานก.พ.จัดสรรแบ่งออกเป็น 2 ระดับดังนี้คือ

1. ทุนเล่าเรียนหลวง  เป็นทุนพระราชทานจัดสรรปีละ 9 ทุน เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกประเทศเองได้ ยกเว้นประเทศไทย ทุนเล่าเรียนหลวงเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันให้ต้องรับราชการชดใช้ทุน แต่จะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยตามระยะเวลาที่กำหนด

2. ทุนรัฐบาลก.พ. เป็นทุนที่จะต้องปฏิบัตราชการใช้ทุน มี 2 ระดับคือ

1. ทุนระดับมัธยมศึกษา

1.1   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ทุนกลางญี่ปุ่น) เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณีของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทุนดังกล่าวนี้กำหนดให้ไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี-ปริญญาโท  ณ ประเทศญี่ปุ่น

1.2   ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุนไทยพัฒน์) เป็นทุนที่จัดเนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษกเพื่อกระจายโอกาสการรับทุนให้นักเรียนที่มีศักยภาพตามภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้ไปศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโทในต่างประเทศ

2. ทุนระดับปริญญา ทุนระดับนี้มีหลากหลายประเภททุน เช่น

2.1   ทุนรัฐบาลสำหรับผู้เคยรับทุนเล่าเรียนหลวง เพื่อดึงดูดนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงเข้าสู่ภาคราชการ กำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนสามารถเลือกประเทศเองได้

2.2   ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ (ทุนบุคคลทั่วไป/ข้าราชการ) เพื่อเตรียมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนของภาคราชการให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ กำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

2.3   ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป/ข้าราชการ) เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ( Policy Themes) กำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

2.4   ทุนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาครัฐ เพื่อสรรหาบุคลากรคุณภาพสูงที่กำลังศึกษาในปีสุดท้ายของระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว เพื่อนำองค์ความรู้ วิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือใหม่มาปรับใช้กับส่วนราชการอย่างทันการณ์ และเป็นทุนที่จะต้องปฏิบัติราชการตามโครงการนวัตกรรมที่เสนอ และจะได้รับเงินทุนเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามผลการประเมินการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมที่เสนอ

2.5   ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ ผ่านกระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงเชิงรุกที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีปีที่ 3 โดยจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในประเทศ และปริญญาโทในประเทศหรือต่างประเทศ สำหรับปี 2555 ศึกษาวิธีการสมัคร กำหนดการสอบ และคู่มือแนะนำการสอบได้ที่เว็บไซต์ http://uis.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx อนึ่งสำนักงานกพ.ได้ขยายเวลาการปิดรับสมัครออกไปเป็นวันที่ 17 มกราคม 2555 ดังประกาศข้างล่างนี้

ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงานก.พ.

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top