ทุนเรียนต่อประเทศออสเตรเลียประจำปี 2556

รัฐบาลออสเตรเลียประกาศมอบทุนการศึกษา Endeavour ประจำปี 2013 ให้แก่นักศึกษา นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพไปศึกษาวิจัยที่ประเทศออสเตรเลีย ในแต่ละปีจะมีผู้สอบผ่านการแข่งขันได้รับทุน Endeavour ประมาณ 15- 20 ทุน ทุน Endeavour มี 4 ระดับคือ

1. ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Awards)

2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Awards)

3. ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Awards)

4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Awards)

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.australiaawards.gov.au/ ทุนการศึกษา Endeavour ปี 2013 จะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2012 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2012 

ส่วนรายละเอียดการกรอกใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครสามารถดาวน์โหลดคู่มือการกรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์  http://www.deewr.gov.au/International/EndeavourAwards/Documents/GuideEAAppSystem.pdf

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาโท ระยะเวลาของการได้รับทุนการศึกษาประมาณ 1-2 ปี ในขณะที่ผู้ได้รับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอก ระยะเวลาการได้รับทุนคือ 4 ปี ส่วนทุนระดับอาชีวศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  •  ทุนระดับประกาศนียบัตร (Diploma) ให้ระยะเวลาเรียนประมาณ 18 เดือนถึง 2 ปี
  •  ทุนระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (Advanced Diploma)  ให้ระยะเวลาศึกษาประมาณ 2-3 ปี
  •  ทุนระดับปริญญา associate (Associate Degree)  ให้ระยะเวลาศึกษานาน  2-3 ปี

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top