ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยประจำปี 2555

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ณ ต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/Pages/annoucement.aspx

 

ทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. ทุนสำหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทุนม.ปลาย)ประจำปี 2555 จำนวน 2 ทุนเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาตรีด้าน Mechatronic Engineering  และปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน ณ ประเทศอังกฤษหรือประเทศสหรัฐอเมริกา และกลับมาทำงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ประจำปี 2555 จำนวน 1ทุนเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาตรีในสาขาวิชาใดก็ได้ที่ประเทศอังกฤษ หรือประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่มีข้อผูกพันที่ต้องกลับมาทำงานชดใช้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ต้องกลับมาทำงานในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง 2 ทุน มีข้อแตกต่างกัน คือ ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์กำหนดว่า ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นบุตรของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนการขอรับใบสมัครของทุนทั้งสองประเภทรับได้ที่ ทีมสรรหาและนักเรียนทุน 2 อาคาร1/3 ชั้น2 ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. หรือ download จาก http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/annoucement/55-apply%20mopla–%20wiwat.pdf

ใบสมัครหน้าที่1

หน้าที่ 2

หน้าที่ 3 

หน้าที่ 4 จะมีรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัคร

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครระหว่างวันที่ 6-24 กุมภาพันธ์ 2555 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 02-283-6751-2 รายละเอียดอื่นๆ เช่น การสอบคัดเลือก การประกาศผล การเพิกถอนการให้ทุน การทำสัญญาทุนการศึกษา ตลอดจนสิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน สามารถดาวน์โหลดได้ที่

1. ทุนม.ปลาย 2555

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/annoucement/55Morplay%20change%20applyday.pdf

2. ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์

http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/Scholarship/HeadAnnouce/annoucement/55wiwat%20changeapplyday.pdf

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top