สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพเปิดบริการใหม่ล่าสุดยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันเสาร์

เว็บไซต์สถานทูตอังกฤษประจำกรุงเทพ  http://ukinthailand.fco.gov.uk/th/news/?view=PressR&id=737049782    แนะนำบริการใหม่ของสถานทูต คือ เพิ่มบริการการยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์ บุคคล 6 ประเภทที่มีสิทธิ์ยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์มีดังนี้คือ

1. นักธุรกิจที่เคยมีประวัติการเดินทางเข้าไปในประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้รวมทั้งคู่สมรสและบุตร หากผู้ยื่นขอวีซ่าเคยได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่กล่าวมา ไม่จัดว่าอยู่ในกลุ่มที่จะได้รับสิทธิพิเศษนี้

2. พนักงานบริษัทที่เป็นสมาชิกของ UK Border Agency’s Business Select Scheme โดยบริษัทจะต้องมีจดหมายรับรองพนักงานคนดังกล่าวด้วย คู่สมรสและบุตรของพนักงานสามารถร่วมในบริการพิเศษดังกล่าวนี้ได้

3. ผู้ยื่นขอวีซ่าทั่วไปรวมทั้งครอบครัวที่เคยมีประวัติการเดินทางในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาไปยังประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น แต่ถ้าเขาเหล่านั้นเคยถูกปฏิเสธวีซ่าจากประเทศที่ได้กล่าวนามมาแล้ว พวกเขาเหล่านั้นจะไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์ได้

4. ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และกลุ่มประเทศเชงเก้น

5. ผู้ที่ทำงานเรืออยู่ในโครงการเรือของสหราชอาณาจักรเมื่อสามปีที่ผ่านมา แสดงหลักฐาน Seafarers Identity Document  หรือ Seaman’s Book

6. ผู้ที่ปฏิบัติการการบิน ( Aircrew  ประกอบด้วยนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งชายและหญิง ) ต้องแสดงหลักฐานการทำงานประกอบการยื่นขอวีซ่า

รายละเอียดดังกล่าวศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.vfs-uk-th.com/additionalservice.html

การเปิดบริการพิเศษเพิ่มวันเสาร์มิได้หมายความว่า ผู้ยืนขอวีซ่าในวันเสาร์จะได้รับสิทธิ์พิเศษผ่านวีซ่าทุกคน การพิจารณาอนุมัติวีซ่ายังคงเป็นไปตามขั้นตอนการตรวจเอกสารวีซ่าทั่วไป เพียงแต่ผู้ยื่นขอวีซ่าในวันเสาร์จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 บาทในการยื่นเอกสารวีซ่า และผลการพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลา 3 วันทำการในการพิจาาณาวีซ่า  แต่ถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธจะใช้เวลามากกว่า 3 วัน ในการขอพิจารณาใหม่ บริการพิเศษดังกล่าวเริ่มต้นใช้ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2555 เป็นวันแรก นอกจากนี้ กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าต้องการให้ทางศูนย์รับเอกสารวีซ่าถ่ายภาพผู้ยื่นขอวีซ่าให้ ทางศูนย์คิดค่าบริการ 250 บาท ต่อรูปภาพจำนวน  6 ใบ บริการเสริมพิเศษอื่นๆ มีอาทิ เช่น

1.บริการส่งโทรสารจากศูนย์ขอวีซ่าไปยังสถานที่อื่น โดยคิดค่าบริการหน้าละ 25 บาทสำหรับโทรสารในประเทศไทย และราคา 60 บาทสำหรับโทรสารไปต่างประเทศ

2. บริการรายงานข่าวการเคลื่อนไหวหลังยื่นเอกสารทาง SMS สถานทูตอังกฤษคิดค่าใช้จ่าย 75 บาทต่อการส่งข้อความ SMS โดยผู้ยื่นเอกสารว๊ซ่าสามารถดาวนืโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.vfs-uk-th.com/pdf/applicationform.pdf

3. ผู้ยื่นขอวีซ่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งหนังสือเดินทางและเอกสารประกอบอื่นๆกลับมายังที่พักของผู้ยื่นขอวีซ่า

4. บริการถ่ายเอกสารแผ่นละ 3 บาท

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top