วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College

เมื่อรู้จักวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College กันบ้างแล้ว นักศึกษาบางท่านที่สนใจสมัครไปศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนอาจจะไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร

วิธีการสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยชุมชน เมื่อผู้สมัครได้ใช้ปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่า จะเลือกสมัครวิทยาลัยชุมชนที่ใดบ้าง ปัจจัยต่างๆได้แก่ เรื่องวิชาที่ต้องการจะไปเรียนต่อ เงื่อนไขการสมัคร งบประมาณที่ทางบ้านไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานาน 4 ปีเพื่อให้ได้รับปริญญาตรี เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ อาทิ รัฐที่มีญาติอยู่หรือมีเพื่อนมีคนรู้จักอยู่ อากาศ การคมนาคม และ ฯลฯ ผู้สมัครจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยที่สนใจ โดยอาจจะเลือกกรอกฟอร์มใบสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมากรอกก็ตาม เตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครในรูปของตราสารประเภทดราฟท์ หรือจะใช้วิธีการจ่ายเงินโดยหักจากบัตรเครดิต ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมอีกด้วย คือ

1. Transcript ที่แสดงผลการเรียนรายวิชาในแต่ละเทอมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6

2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งคะแนนสอบที่ต้องทำได้นั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาควรแสดงผลสอบ TOEFL ประมาณ 61 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน IELTS ประมาณ 6.0 เช่น เว็บไซต์ของ Foothill College http://www.foothill.edu/international/ad_english.php

วิทยาลัยชุมชนบางแห่งมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติที่ค่อนข้างอะลุ้มอล่วยกับนักศึกษาต่างชาติ กล่าวคือ ไม่ต้องแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ แต่นักศึกษาต้องสมัครไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน หรืออาจจะสมัครควบคู่ไปกับการเรียนต่อในระดับอนุปริญญาเลย  อาทิ Seattle Central Community College http://www.seattlecentral.edu/international/english-proficiency.php เป็นต้น

3. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ว่า มีเงินอยู่ในบัญชีธนาคารอย่างน้อยครอบคลุมหนึ่งปีการศึกษา เช่น Seattle Central Community College

(http://www.seattlecentral.edu/international/admission-procedure.php  ) ต้องการให้ผู้ปกครองแสดงว่ามีสถานภาพทางการเงินที่มากกว่า 18,500 ดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากที่รวบรวมหลักฐานการสมัครครบ จะต้องส่งเอกสารดังกล่าวให้สถานศึกษาที่ต้องการสมัคร บางแห่งจะกำหนดวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย ( Deadline) เช่น Foothill College ( http://www.foothill.edu/international/ad_deadlines.php )

บางแห่งไม่มีกำหนดวันปิดรับสมัครที่แน่นอน ถ้าผู้สมัครส่งเอกสารสมัครครบ จะได้รับคำตอบกลับมาในเวลาไม่นาน เช่น การสมัครเข้าเรียนอนุปริญญาที่ Shoreline Community College ในรัฐ Washington ดังเว็บไซต์

http://www.international.shoreline.edu/news_howto.html  

การขอโอนย้ายหน่วยกิต จาก Community College ไปยังวิทยาลัย 4 ปี หรือ มหาวิทยาลัย โดยปกติ Community College จะยึดหลัก Articulation Agreement กับมหาวิทยาลัยในรัฐเดียวกัน หรือพยายามหาพันธมิตรเป็นมหาวิทยาลัยในรัฐอื่น เพื่อให้การโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ลองดูตัวอย่างจากเว็บไซต์ของ Pierce Community College http://www.pierce.ctc.edu/international/transfer

สิ่งที่นักศึกษาควรปฏิบัติในการโอนย้ายหน่วยกิต

  1. นักศึกษาควรเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งปี กล่าวคือ เมื่อเริ่มขึ้นปีที่สองควรที่จะต้องหมั่นนัดหมายเข้าไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์  อาจารย์ Deldre Girard จาก Seattle Central Community College ได้ทำชาร์ตแสดงช่วงเวลาที่ควรเริ่มค้นคว้าหาข้อมูลไปจนกระทั่งได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยไว้ได้น่าสนใจดังภาพข้างล่างนี้ http://www.seattlecentral.edu/transfercenter/Timeline.pdf
  2. เว็บไซต์ของ Pierce Community College แนะนำว่า เมื่อจบหลักสูตรอนุปริญญาจาก Community College แล้วจะสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้ แต่การจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง จำเป็นที่นักศึกษาต้องดูคะแนนของนักศึกษาทำไว้ที่ Community ตลอดสองปีที่ผ่านมา เว็บไซต์  http://www.pierce.ctc.edu/international/ref/files/itl_conditionaltransfer.pdf  แสดงตัวอย่างคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก Pierce College ที่นักศึกษาทำได้หลังจากเรียนจบ 2 ปีจาก Pierce Community College เพื่อโอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆในรัฐ Washington หรือเว็บไซต์ของ Foothill College ที่ได้แสดงสถิติว่าผู้ที่จบการศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่าไรจะย้ายไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยใดได้บ้าง
  3. เทคนิคในการโอนย้ายหน่วยกิตยังมีอีกมาก หากเป็นไปได้ เมื่อเริ่มเข้าเรียนในปีที่หนึ่งให้นักศึกษาลองหาทางไปพบปะพูดคุยกับอาจารย์แนะแนวเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้น อาทิ  โดยทั่วไป นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน General Education ใน Community College วิชา General Education จะประกอบด้วยวิชาในหมวดหลักๆ 4 หมวดหมู่คือ Communication; Computation; Creative, Critical and Analytical thinking; Community/Global Consciousness and Responsibililty โดยแต่ละหมวดจะมีคำอธิบายแยกย่อยว่าประกอบไปด้วยวิชาอะไรบ้าง
  4.  การจะขอโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีบางแห่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป  ยกตัวอย่างหลักสูตรของ Foothill College ในรัฐ California จะกำหนดชื่อวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน General Education เพื่อขอโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยในกลุ่ม California State University และกลุ่มมหาวิทยาลัย University of California ว่าอยู่ในหมวด IGETC   http://www.foothill.fhda.edu/transfer/forms/TransferGEGuide11.12.pdf  การลงทะเบียนรายวิชา General Education ควรเลือกลงเฉพาะวิชาที่สามารถได้รับการยอมรับให้โอนย้ายไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการสมัครได้ หรือ จะใช้วิธีเลือกลงรายวิชาตามรูปแบบที่ California State University ทั้ง 23 วิทยาเขตจะยอมรับได้ และอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่ากรณีที่เป็น University of California จะยอมรับการโอนย้ายหน่วยกิตในวิชาเดียวกันกับที่ California State University จะยอมรับได้หรือไม่ นั่นคือเหตุผลที่นักศึกษาควรเข้าไปขอคำปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอตัวอย่าง เช่น ในหนังสือแนะนำการลงทะเบียนเรียนเพื่อโอนย้ายหน่วยกิตของ Foothill College กำหนดไว้ว่า การจะสมัครเข้าเรียนต่อที่ California State University (CSU)  CSU ต้องการให้นักศึกษาที่ต้องการโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปเรียนที่ California State University ผ่านการลงทะเบียนเรียนวิชา U.S. History, Constitution and American Ideals เป็นต้น  และก่อนที่จะทำการโอนย้ายหน่วยกิตได้ นักศึกษาต้องได้รับการรับรองวิชา

 ( Certification) ที่เรียนจาก Community College ด้วย อนึ่งนักศึกษาต่างชาติควรอ่านรายละเอียดจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการทำการโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนด้วยว่า ต้องการเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ อาทิ มหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงต้องการให้นักศึกษาแสดงผลสอบ SAT ประกอบด้วย เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น การโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปเรียนที่ Brown University (http://www.brown.edu/admission/undergraduate/sites/brown.edu.admission.undergraduate/files/uploads/BrownTransferSupplement2011_12.PDF ) หรือการโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนที่ Duke University (http://admissions.duke.edu/jump/applying/apply_transfer.html)

คำอธิบายเกี่ยวกับการโอนย้ายหน่วยกิตและการยกตัวอย่างของบาง Community College และบางมหาวิทยาลัย เป็นเพียงหนึ่งกรณีศึกษาที่จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาเข้าใจวิธีโอนย้ายหน่วยกิตเข้าไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในฝันหลังจากเรียนจบอนุปริญญาได้ และเป็นการกระตุ้นให้ผู้สนใจเลือกเรียนต่อใน Community College ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมวางแผนเสียตั้งแต่เริ่มแรกเข้าไปเรียน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกวิชาเอก หรือ การยอมรับหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยที่จะรับไม้ต่อจาก Community College การหมั่นเข้าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนไม่ต้องประสบปัญหาหลังจากเรียนจบ Community College แล้วแต่ยังโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่ต้องการไม่ได้ ทำให้ต้องเสียเวลาลงทะเบียนเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่ม หรืออาจจะต้องตัดสินใจโอนย้ายหน่วยกิตไปศึกษาในมหาวิทยาลัยลำดับถัดไป ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่อยู่ในลำดับความคิดของนักศึกษามาตั้งแต่แรก

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top