หลักสูตรอื่นๆใน Community College

หลักสูตรทั่วไปที่ทุก Community College จะมีเปิดสอนคือ หลักสูตร College Transfer และหลักสูตร Career หรือ Professional Training นอกจากนี้ Community College ยังมีหลักสูตรเสริมพิเศษที่อาจจะไม่ได้มีเหมือนกันทุก Community College ได้แก่

  • หลักสูตร Adult Basic Education และหลักสูตร General Education Development (GED) หลักสูตรแรกเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งและต้องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการอ่าน การเขียน และคำนวณ ก่อนไปเข้าชั้นเรียนในวิทยาลัยชุมชน หรือ นำไปใช้ในการสมัครงาน ส่วนหลักสูตรหลังมีไว้ช่วยนักศึกษาที่ต้องการสอบเทียบ 5 วิชาคือ วิทยาศาสตร์ สังคม วรรณคดี คณิตศาสตร์ และการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดผลว่า ได้ศึกษาจบเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักเรียนไทยที่ไปโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ต้องการกลับมาเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีสองทางเลือก คือ ติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนของเอกชนเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนถัดไป หรือทางเลือกที่สองคือ สมัครเข้าเรียนหลักสูตร GED ในวิทยาลัยชุมชนบางแห่งที่มีเปิดสอน ภายหลังจากที่ได้รับวุฒิ GED  ผู้เรียนสามารถส่งสมัครเข้าเรียนต่ออนุปริญญาใน Community College แห่งนั้นเลยได้ บาง Community College เรียกหลักสูตรนี้ว่า Pre-College Community College บางแห่งจะเปิดสอนภาษาอังกฤษ (ESL) สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษไปแสดง หรือที่มีผลสอบภาษาอังกฤษแล้ว แต่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่ Community College แห่งนั้นจะรับเข้าเรียนได้
  • หลักสูตร External Diploma Program  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 21 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่เคยสอบเทียบ GED และไม่มีวุฒิที่แสดงว่าศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรนี้ไม่มีสอนตามวิทยาลัย นักศึกษาเรียนอยู่ที่บ้าน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ EDP ไปเยี่ยมเยียนที่บ้านเพื่อดูความก้าวหน้าและประเมินผล ระยะเวลาของหลักสูตรคือ 6 เดือน (ไม่เหมาะกับนักศึกษาต่างชาติ)
  • หลักสูตร College in High School ทั้ง Community College ,Four year College และ University ในสหรัฐอเมริกาจะมีระบบที่เอื้อให้นักเรียนมัธยมปลายที่มีผลการเรียนในระดับปานกลางค่อนข้างดีขึ้นไปได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนบางหลักสูตรในระดับชั้นปีที่หนึ่งของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยต่างๆ สถานศึกษาดังกล่าวจะทำความตกลงไว้กับบาง High School ไม่ใช่นักเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนใดก็ได้ จะสามารถสมัครเข้าเรียนในโครงการดังกล่าวได้ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายดังกล่าวมักจะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันกับวิทยาลัยนั้นๆตั้งอยู่ เช่น North Seattle Community College ทำความตกลงร่วมกันกับ Blanchet High School หรือ Foothill College ทำความตกลงร่วมกับ Henry M.Gunn High School, Palo Alto High School, Mountain View High School, Los Altos High School และ Alta Vista High School เป็นต้น
  • หลักสูตร Bachelor’s Degree Partners คือหลักสูตรที่ Community College มีสัญญาเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในโครงการว่า มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาที่เรียนจบอนุปริญญาจาก Community College แห่งนี้ เช่น Foothill College มีโครงการผลิตนักศึกษาปริญญาตรีด้านจิตวิทยาร่วมกับ Palo Alto University หรือ North Seattle Community College (https://northseattle.edu/bachelor-degree-partners)  เป็นพันธมิตรกับสามมหาวิทยาลัยในรัฐ Washington ตือ  Eastern Washington University, Washington State University และ Western Washington University เป็นต้น
  • หลักสูตร Continuing Education ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายสาขาวิชา เช่น การเรียนภาษาต่างๆ คอมพวเตอร์ ศิลปะ และอื่นๆ เป็นหลักสูตรระยะสั้นๆตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึงหนึ่งปี เหมาะกับนักเรียนที่ได้รับวีซ่านักเรียนไปแล้ว แต่อยากหาความรู้เล็กๆน้อยๆในด้านอื่นเพิ่มเติมและไม่อยากเลือกสถานที่เรียนที่คิดค่าเล่าเรียนแพง
  • หลักสูตร Continuing Professional Education ได้แก่การเรียนในหลักสูตรที่จะกำหนดเป้าหมายอาชีพในอนาคต เช่นการเรียนเพื่อสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือ CPA, การเรียนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การเรียนรู้เรื่องภาษี ฯลฯ
  • หลักสูตร Honors Program ผู้สนใจควรอ่านรายยละเอียดของหลักสูตรนี้ให้ดีๆว่า มีเงื่อนไขอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ผู้เรียนรักษาสถานภาพอยู่ในโครงการ Honors Program นี้อยู่ได้ เช่น ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยสะสมทุกเทอมต่อเนื่อง 3.5 จากคะแนนเต็ม 4.0 หรือหลังจากเรียนจบหลักสูตรอนุปริญญาสองปีแล้ว จะสามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชื่ออะไรได้บ้าง ใช่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่เป็นที่รู้จักของผู้เรียนหรือไม่ เช่น  http://www.foothill.fhda.edu/hon/index.php#honcour อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ดังภาพล่างผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตร Honors และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนใจที่จะให้มีการการันตีว่าจะได้เข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต้องอ่านหน้าเว็บไซต์ของ Community College นั้นๆให้รอบคอบด้วยตนเอง เพราะอาจมีบาง Community College นำเสนอชื่อมหาวิทยาลัยที่จะส่งต่อไม่อยู่ในความรู้จักของผู้สมัคร ผู้สมัครจึงจำเป็นต้องสนใจค้นหาข้อมูลด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ง อาทิ เว็บไซต์ http://www.qcc.mass.edu/honors/community.html พูดถึง Honors Program ไว้ดังนี้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top