แนะนำเว็บไซต์หาข้อมูลเรียนต่อประเทศต่างๆ

กระแสการไปศึกษาต่อต่างประเทศกลายเป็นความจำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการพัฒนาภาษาต่างประเทศ หรือเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองเพื่อผลลัพธ์คือ ความโดดเด่นต่อการที่จะได้รับโอกาสดีๆในการเลือกงานที่จะทำและต่อรองเรื่องเงินเดือน หรือเป็นไปเพื่อพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ วิธีการคิด การแก้ไขปัญหา ตลอดจนการเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเป็นพลเมืองโลก บางท่านเลือกประเทศที่จะไปศึกษาต่อเพราะมีใจรักและนิยมในประเทศนั้นๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว บางท่านอาจเลือกมองจุดเด่นในวิทยาการของประเทศนั้น บ้างพิจารณาจากงบประมาณค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการศึกษาต่อจากประเทศที่สนใจ ฯลฯ จะอย่างไรก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้เป็นการรวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศต่างๆ จัดทำไว้เพื่อผู้สนใจจะได้ทำการศึกษาหาข้อมูลและทำการติดต่อไปศึกษาต่อได้ด้วยตนเอง หรือเพื่อหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจร่วมกับบุคคลที่สาม อาจหมายถึงท่านผู้ปกครองหรือที่ปรึกษาทางการศึกษาก็ได้

เว็บไซต์กลางๆที่จะมีข้อมูลของประเทศต่างๆให้เลือก เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบด้วยตนเองทั้งหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมีเปิดสอน ค่าใช้จ่าย ที่พัก และบางแห่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวของเมืองนั้นๆ และฯลฯ เหมาะอย่างยิ่งกับนักศึกษาที่ต้องการค้นหาข้อมูลด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งบริการของเอเจนซี่ที่อาจจะมีตัวเลือกยังไม่โดนใจผู้เรียน เพื่อเปิดโอกาสมห้ผู้เรียนมีทางเลือกในการหาที่เรียนได้เพิ่มมากขึ้น เว็บไซต์เหล่านั้น ได้แก่

 1. https://www.timeshighereducation.com/student/where-to-study
 2. https://www.masterstudies.com/
 3. https://www.topuniversities.com/where-to-study/home
 4. https://www.studyabroad.com/full-degree-worldwide
 5. https://www.goabroad.com/study-abroad
 6. https://www.gooverseas.com/study-abroad
 7. https://studylink.com/countries/
 8. https://www.bachelorsportal.com/countries/
 9. https://www.study.eu/
 10. https://wenr.wes.org/category/education-system-profiles
 11. https://www.usnews.com/education/best-global-universities

หมายเหตุ  เว็บไซต์ต่างๆที่ให้ไว้นี้เมื่อเวลาผ่านไป 4-5 ปี เว็บไซต์อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง แต่ ณ เวลาปัจจุบันนี้ เว็บไซต์ทั้งหมดที่รวบรวมไว้ยังใช้ทำงานได้ดีอยู่

ARGENTINA

1. http://www.en.argentina.ar/_en/science-and-education/

2. http://www.en.argentina.ar/advf/documentos/488ddb5e6f4752.63041178.pdf

AUSTRALIA

1. http://www.studyinaustralia.gov.au/th/Why-Study-in-Australia/A-Future-Unlimited/A-Future-Unlimited

2. http://www.idp.com/idp-student-placement/study-destinations.aspx

3. http://www.australianalumniassociation.org/membership-benefits-2.htm

AUSTRIA

1. http://www.oead.at/welcome_to_austria/education_research/study_in_austria/EN/

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-austria

AZERBAIJAN

1. http://portal.edu.az/index.php?r=article/blog&id=6&mid=5&lang=en

2. http://www.edu.gov.az/view.php?lang=en&menu=339&id=1696

BAHRAIN

1. http://www.arabiancampus.com/studyinbahrain/universities/uclist.htm

BANGLADESH

1. http://www.studyinbangladesh.info/

BELARUS

1. http://www.belarus.by/en/about-belarus/education

2. http://www.patheacademy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77

3. http://edu.gov.by/en/main.aspx?guid=17401 หรือ http://edu.gov.by/en/main.aspx

4. http://edubelarus.info/index.php?do=static&page=Enrolment%20Requirements

BELGIUM

1. http://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium/studying_in_belgium/

2. http://www.studyinbelgium.be/en/higher-education-wallonia-brussels?quicktabs_6=0#quicktabs-6(เขตที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส)

3. http://publicaties.vlaanderen.be/docfolder/11427/Highereducation2008.pdf(เขตที่ใช้ภาษาเฟลมมิช)

4. http://www.ond.vlaanderen.be/english/

5. http://www.bildungsserver.be/desktopdefault.aspx/tabid-2217//4552_read-32177/ (เขตที่ใช้ภาษาเยอรมัน)

BRAZIL

1. http://www.studyinbrazil.org/en

BULGARIA

1. http://www.educations.com/Study_in_Bulgaria__d2659.html

2. http://www.studyinbrazil.org/en/

3. http://www.uni-sofia.bg/index.php/eng/the_university

CANADA

1. http://www.studycanada.ca/thailand/index.htm

2. http://www.cicic.ca/679/postsecondary-programs.canada

3. http://www.educationau-incanada.ca/educationau-incanada/index.aspx?view=d

CHILE

1. http://www.studyabroad.com/programs/south+america,chile/default.aspx

CHINA

1. http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_2812/200906/48836.html

2. http://www.chinastudyabroad.org/

3. http://mbbs.cucas.edu.cn/mbbschina/2012-01-07/1325917723d2657.shtml

CROATIA

1. http://www.studyincroatia.hr/

CUBA

1. http://www.studyabroad.com/programs/central+america+and+caribbean,cuba/default.aspx

2. http://www.braintrack.com/linknav.htm?pprevid=14&level=4

COLUMBIA

1. http://www.challengeyourknowledge.edu.co/

2. http://www.studyabroad.com/pages/sitecontent/colombia_html.aspx

CZECH REPUBLIC

1. http://www.studyin.cz/universities/

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-the-czech-republic

CYPRUS

1. http://www.highereducation.ac.cy/en/

DENMARK

1. http://www.studyindenmark.dk/study-in-denmark/danish-higher-education-institutions

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-denmark

EGYPT

1. http://www.studyinegypt.org/tiki-index.php

2. http://www.arabiancampus.com/studyinegypt/egyptstudy.htm

3. http://www.eun.eg/wps/portal

ESTONIA

1. http://www.studyinestonia.ee/study/institutions/international-degree-programmes

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-estonia

3. http://www.university-directory.eu/Estonia/Ministry-of-Education-of-Estonia.html

4. http://archimedes.ee/en/foundation/

FINLAND

1. http://www.studyinfinland.fi/institutions

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-finland

3. http://www.cimo.fi/keywordsearch?subject=835

FRANCE

1. http://www.campusfrance.org/en

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-france

3. http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24575-cid20269/liste-des-universites-francaises.html

4. http://www.ciep.fr/en/enic-naricfr/poursuite.php

5. http://www.thailande.campusfrance.org/

GERMANY

1. http://www.study-in.de/en/

2. http://www.uni-pur.de/universitaetsstaedte/universiaetsstaedte.php

3. http://www.studyineurope.eu/study-in-germany

4. http://www.studienwahl.de/de/studieren/finder.htm

5. http://www.daad.de/en/

6. http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/07535.en.html

7. http://www.daad.or.th/

GREECE

1. http://www.studyineurope.eu/study-in-greece

2. http://www.studyingreece.gr/Bachelors/Default.aspx

3. http://www.studyabroadgreece.com/ 

4. http://www.minedu.gov.gr/english.html      

HONG KONG

1. http://studyinhongkong.edu.hk/eng/01uinhk.jsp

2. http://hongkong.angloinfo.com/countries/china/hongkong/schooling.asp

HUNGARY

1. http://www.studyhungary.hu/

2. http://www.nefmi.gov.hu/english/higher-education/higher-education

3. http://www.scholarship.hu/Englishsite/tabid/184/language/en-EN/Default.aspx

INDIA

1. http://india.gov.in/overseas/study_india/studyinindia.php

2. http://vidyapatha.in/

3. http://www.ugc.ac.in/

4. http://www.studyguideindia.com/Education-India/

INDONESIA

1. http://www.indonesiskaambassaden.se/page1590305.aspx

2. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Indonesia

3. http://dikti.kemdikbud.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=762&Itemid=316

IRAN

1. http://www.studyiniran.ir/

2. http://www.arabiancampus.com/studyiniran/university/iranuniversity.htm

IRELAND

1. http://www.educationireland.ie/index.php/irish-colleges/universities

2. http://www.studyinbritain.com/ireland/

3. http://www.studyineurope.eu/study-in-ireland

4. http://www.enterprise-ireland.com/en/funding-supports/Researcher/

ISRAEL

1. http://www.studyinisrael.org/

2  http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/English_programs_Israeli_universities_colleges.htm

ITALY

1. http://www.study-in-italy.it/

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-italy/higher-education-institutions/

3. http://study-italy.info/list_of_universities_in_italy.htm

4. http://www.abroadeducation.com.np/study-in/italy/universities-list.html

5. http://www.cimea.it/

6. http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/

7. http://www.crui.it/english/

8. http://www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/Cultura/

JAPAN

1. http://www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html

2. http://educationjapan.org/jguide/education_system.html

3. http://www.jeic-bangkok.org/

4. http://www.ojsat.or.th/main/news-asset

JORDAN

1. http://www.arabiancampus.com/studyinjordan/university/jordanuniversity.htm

2. http://www.mohe.gov.jo/UniversitiesE/tabid/611/language/en-US/Default.aspx?x=1

KAZAKHSTAN

1. http://www.studyinkazakhstan.com/universities-colleges.htm

2. http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/dynamic-single-view/news/kazakhstan/

KUWAIT

1. http://www.arabiancampus.com/studyinkuwait/university/uclist.htm

2. http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/dynamic-single-view/news/kuwait

LATVIA

1. http://www.aic.lv/portal/en/education_in_latvia.html

LEBANON

1. http://www.arabiancampus.com/studyinlebanon/university/lebanonuniversity.htm

2. http://www.higher-edu.gov.lb/english/default.htm

LITHUANIA

1. http://www.smm.lt/en/docs/Educatiom_2010_taisytas.pdf

2. http://www.smm.lt/en/

3. http://www.educations.com/Study_in_Lithuania__d2641.html

LUXEMBOURG

1. http://www.cedies.public.lu/fr/cedies/index.html

2. http://www.studyineurope.eu/study-in-luxembourg/higher-education-institutions/

MALAYSIA

1. http://www.studymalaysia.com/

2. http://www.mohe.gov.my/portal/en/student/international-student.html

3. http://www.mohe.gov.my/portal/en/images/pelajar/doc/guidebook_pelajar_antarabangsa.pdf

MALTA

1. http://www.um.edu.mt/

MEXICO

1. http://www.altillo.com/en/universities/universities_mex.asp

2. http://www.ses.sep.gob.mx/wb/ses/universidades_publicas_estatales

3. http://www.sep.gob.mx/

MOROCCO

1. http://www.arabiancampus.com/studyinmorocco/university/moroccouniversity.htm

2. http://www.maroc.net/edu/sup-prive/

3. http://www.wes.org/ewenr/06apr/practical_morocco.htm

NETHERLANDS

1. http://www.studyinholland.nl/

2. http://www.nuffic.nl/international-students/

3. http://www.studyineurope.eu/study-in-the-netherlands

NEW ZEALAND

1. http://www.newzealandeducated.com/

2. http://www2.careers.govt.nz/education-and-training/

3. http://www.educationcounts.govt.nz/directories

4. http://www.learnmorestressless.com/

NORWAY

1. http://www.studyineurope.eu/study-in-norway

2. http://www.studyinorway.no/eng/higher_education

3. http://www.studyinnorway.no/

4. http://www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586

OMAN

1. http://www.arabiancampus.com/studyinoman/universities/uclist.htm

2. http://www.mohe.gov.om/InnerPage.aspx?id=30C2284B-7B6D-49C7-BE63-2DCF29E48905

PAKISTAN

1. http://eduvision.edu.pk/admissions.php

2. http://beta.hec.gov.pk/Pages/HECMain.aspx

PERU

1. http://www.studyabroad.com/pages/sitecontent/peru_html.aspx

2. http://www.perulinks.com/pages/english/Education/Institutions_of_Higher_Education/

3. http://www1.universia.net/catalogaxxi/C10032PPESII1/S10168/P10091NN1/INDEX.HTML

PHILIPPINES

1. http://www.philippinedomain.com/universities.htm

2. http://www.studyinphilippines.com/universities_programs.html

3. http://www.ched.gov.ph/chedwww/index.php/eng

POLAND

1. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Poland

2. http://www.studyinpoland.pl/en/

3. http://www.nauka.gov.pl/higher-education/higher-education-in-poland/

4. http://www.perspectives.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=166

PORTUGAL

1. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_higher_education_institutions_in_Portugal

2. http://doc.utwente.nl/53331/1/portugal.pdf

3. http://www.grices.mces.pt/

PUERTO RICO

1. http://www.studyabroad.com/programs/central+america+and+caribbean,puerto+rico/default.aspx

2. http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2537:puerto-rico&catid=210&Itemid=757

3. http://www.univsource.com/pr.htm

QATAR

1. http://www.english.education.gov.qa/section/sec/hei/sco/

2. http://www.arabiancampus.com/studyinqatar/universities/uc.htm

ROMANIA

1. http://www.study-in-romania.ro/romuniv.htm

RUSSIA

1. http://en.russia.edu.ru/interbd/

2. http://www.sras.org/

SAUDI ARABIA

1. http://www.mohe.gov.sa/en/studyinside/Pages/default.aspx

2. http://www.studyabroad.com/programs/middle+east,saudi+arabia/default.aspx

SERBIA

1. http://www.studyinserbia.com/2. http://www.euroeducation.net/prof/yugoco.htm

3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Serbia

SINGAPORE

1. http://www.singaporeedu.gov.sg/htm/abo/abo01.htm

2. http://www.moe.gov.sg/education/post-secondary/index.php#universities

SLOVAKIA

1. http://www.saia.sk/_user/documents/publikacie/Intl_students_guide_2010.pdf

2. http://www.saia.sk/en/main/study-in-slovakia/

3. http://office.studyin.sk/

4. http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=33

SLOVENIA

1. http://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia

2. http://www.cmepius.si/en/about-slovenia/study-in-slovenia.aspx

SOUTH AFRICA

1. http://www.studysa.co.za/

2. http://www.hesa.org.za/sa-universities

SOUTH KOREA

1. http://studyinkorea.go.kr/

2. http://english.kcue.or.kr/member/member_01_01.php

SPAIN

1. http://www.eduespa.org/en/studying_in_spain.asp?Id_Nota=125&sm=10

2. http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/educacion-superior-universitaria.html

SRI LANKA

1. http://www.studyinsrilanka.com/why_studyinsrilanka.htm

2. http://www.mohe.gov.lk/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=72

SWEDEN

1. http://www.studyinsweden.se/2. http://www.si.se/English/

SYRIA

1. http://www.arabiancampus.com/studyinsyria/universities/uclist.htm

2. http://www.mhe.gov.sy/new/index.php?page=show&ex=2&dir=docs&lang=2&ser=1&cat=1168&ref=home

TAIWAN

1. http://www.studyintaiwan.org/en/index.html2. http://english.moe.gov.tw/ct.asp?xItem=552&CtNode=415&mp=1

THAILAND

1. http://inter.mua.go.th/main2/article.php?id=55

2. http://www.aboutthailand.info/university.asp

3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_in_Thailand

4. http://studyinthailand.org/study_abroad_thailand_university/university_college_thailand.html

TUNISIA

1. http://www.arabiancampus.com/studyintunisia/index.html

2. http://www.mes.tn/anglais/index.htm

TURKEY

1. http://www.studyinturkey.net/

2. http://www.oecd.org/dataoecd/8/51/39642601.pdf

UNITED ARAB EMIRATES

1. http://www.arabiancampus.com/studyinuae/universities/uclist.htm

2. https://www.mohesr.gov.ae/en/

3. http://studentaffairs.uaeu.ac.ae/Department/International_student/About_ISO.shtml

4. http://www.uaeu.ac.ae/study_opportunity/international/index.shtml

UNITED KINGDOM

1. http://www.educationuk.org/

2. http://www.britishcouncil.org/th/thailand

3. http://www.baleap.org.uk/accreditation/accredited-institutions

4. http://www.the-bac.org/

5. http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/

6. http://www.englishuk.com/

7. http://www.language-programs.net/languagecourses_guide/accreditations_greatbritain.htm

8. http://www.findaphd.com/

9. http://www.findapostdoc.com/

10. http://www.qaa.ac.uk/Pages/default.aspx

11. http://www.newroutephd.ac.uk/conf2012.html

12. http://www.guardian.co.uk/education/universityguide

13. http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education/UniversitiesColleges

14. http://www.icosirl.ie/eng/student_information/studying_in_northern_ireland

UKRAINE

1. http://www.studyinukraine.org/system_of_education.shtml

2. http://www.education-in-ukraine.com/en/universities.html

URUGUAY

1. http://www.studyabroad.com/programs/south+america,uruguay/default.aspx

2. http://www.unesco.org/new/en/education/resources/unesco-portal-to-recognized-higher-education-institutions/dynamic-single-view/news/uruguay

UNITED STATES OF AMERICA

1. http://educationusa.state.gov/

2. http://www.collegeboard.org/#

3. http://www.petersons.com/

4. http://www.intensiveenglishusa.org/

5. http://www.chea.org/default.asp?link=3

6. http://www.mba.com/

7. http://www.ets.org/

8. http://www.usnews.com/

9. http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/global-mba-rankings-2012

10. http://www.aacc.nche.edu/pages/ccfinder.aspx

11. http://www.boardingschools.com/

12. http://www.catholiclinks.org/colegiosusa.htm

13. http://www.publicschoolreview.com/

14. http://www.act.org/aap/

15. http://www.ssat.org/ssat/info/home.html

VENEZUELA

1. http://www.goabroad.com/study-abroad/search/venezuela/study-abroad-1

2. http://www.altillo.com/en/universities/universities_venezuela.asp

3. http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2143:lista-de-universidades-en-america-latina&catid=210&Itemid=757&lang=en

VIETNAM

1. http://www.iiepassport.org/pages/sitecontent/vietnam.aspx

2. http://www.business-in-asia.com/vietnam/list_vietnam_higher_education.html

3. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_in_Vietnam

คลิกอ่านข้อมูลใหม่ ” ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อไปศึกษาต่อประเทศต่างๆ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top