ประกาศทุน DAAD ปีการศึกษา 2013/2014

สถานทูตเยอรมนี ประจำกรุงเทพ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาและวิจัยในระดับปริญญาโท 40 สาขา และปริญญาเอก 3 สาขา โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครไปที่สถานทูตเยอรมนีก่อนหน้าวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดทุนการศึกษา  DAAD  ประจำปีการศึกษา 2013/2014  ได้ที่เว็บไซต์

http://www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/th/06/Stipendienprogramme/DAAD/0-PostGraduate-2013-2014.html

หรือที่เว็บไซต์     http://203.146.249.245/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1

เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครนั้น ผู้สมัครต้องเตรียมไว้อย่างละ 3 ชุด เอกสารประกอบด้วย

1. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมรูปถ่าย 3 ใบ และจดหมายนำใบสมัคร ผู้สมัครดาวน์โหลดฟอร์มจดหมายนำดังภาพล่างจากเว็บไซต์ที่กล่าวมาแล้ว

2. CV พร้อมลายเซ็นต์ผู้สมัคร

3. จดหมายแสดงเหตุผลของการขอรับทุนพร้อมลายเซ็นต์ผู้สมัคร

4. แผนการทำวิจัย (ถ้ามหาวิทยาลัยต้องการ)

5. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากอาจารย์

6. จดหมายแนะนำตัวผู้สมัครจากนายจ้าง

7. จดหมายรับรองการทำงาน

8. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT  8 0 คะแนน หรือ IELTS  6.0

9. ผลการเรียน Transcript

ศึกษาเพิ่มเติมที่    http://203.146.249.245/images/stories/Bewerbung%20f.%20Postgraduate%20Courses-2012.pdf

สำหรับสาขาวิชาที่มอบทุนให้ทั้ง 40 สาขา สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์

http://203.146.249.245/images/stories/list_of_all_postgraduate_courses_2013_2014__new_.pdf

หน้า 1 

หน้า 2 

หน้า 3 

หน้า 4

หรือผู้สนใจศึกษารายละเอียดเรื่องทุน, เกณฑ์การขอรับทุน, กลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ขอทุน, อายุของผู้จะสอบแข่งขันทุน,  ระยะเวลาเรียน, วันเปิดเรียน, วันสุดท้ายของการเรียน, วันปิดรับสมัคร, ภาษาที่ใช้ในการสอน สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

http://203.146.249.245/images/stories/Postgraduate%20courses_2013-2014.pdf

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top