บริการส่งเอกสารสมัครเรียนต่ออเมริกาผ่าน ETS My Credentials Vault Service

Education Testing Service หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า ETS นั้นคือ หน่วยงานที่จัดสอบ TOEFL, GRE ,SAT และ TOEIC  ตั้งแต่ปีพ.ศ 2542 (ค.ศ 1999) ETS ได้ร่วมมือกับบริษัท Interfolio ทำการจัดระเบียบการส่งเอกสารสมัคร  เพื่อลดกระบวนการซ้ำซ้อนในการส่งเอกสารสมัคร และอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง Letter of Recommendation, Transcript, Portfolio และเอกสารสมัครอื่นๆผ่านอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง  ผู้สมัครสามารถเข้าไปใช้บริการของ My Credentials Vault ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจวิธีการส่งเอกสารดังกล่าว ให้ผู้เตรียมส่งเอกสารสมัครเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปอ่านสไลด์แนะนำบริการได้ที่  http://www.ets.org/Media/Campaign/12150/tour.html   เว็บไซต์ดังกล่าวจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ในฐานะผู้สมัครเรียนต่อ, ผู้เขียนจดหมาย Recommendation และในฐานะของบัณฑิตวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม บล็อกนี้เพียงแนะนำให้นักศึกษาที่กำลังจะส่งสมัครเรียนต่อสถานศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตระหนักถึงการที่มหาวิทยาลัยต่างๆได้นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสมัครเรียน นักศึกษาจำเป็นต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนต้องการสมัครว่า มหาวิทยาลัยต้องการให้ส่งสมัครด้วยวิธีการใด อาทิ ส่งใบสมัครบางส่วนผ่านการดาวน์โหลดและส่งเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น Transcript และ  Letter of Recommendation ผ่าน Interfolio หรือส่งใบสมัครและเอกสารอื่นประกอบการสมัครผ่าน Interfolio นักศึกษาจะต้องไเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของ Interfolio ที่นำมาแนะนำไว้ ณ นี้เป็นเพียงการแนะนำหลักการคร่าวๆเท่านั้น

I ผู้สมัครเรียนต่อ( Applicants)  ต้องปฏิบัติตนตามขั้นตอนตามสไลด์ข้างล่าง ดังนี้คือ

1. สร้างบัญชีของตนเอง เลือกจำนวนปีที่จะสมัครเป็นสมาชิก My Credentials Vault ค่าสมัครสมาชิก 1 ปี ราคา 19 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าสมัครสมาชิก 3 ปี ราคา 39.90 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าสมัครสมาชิก 5 ปี ราคา 57 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากนั้นให้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม อาทิ ผู้สมัครสามารถเลือกส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ จะส่งทางไปรษณีย์ หรือให้บุคคลที่ 3 ไปยื่นเอกสารแทน

2. เลือกประเภทเอกสารที่จะนำส่ง เช่น Letter of Recommendation จะส่งแบบ Confidential (คือ waive my rights ที่จะอ่าน Letter of Recommendation) หรือ Non-confidential ( do not waive my rights ที่จะอ่าน Letter of Recommendation) ใส่ชื่อและตำแหน่งของผู้ที่จะเขียน Letter of Recommendation ผู้สมัครเรียนต่อต้องส่ง Letter Request form ไปยัง ผู้เขียน letter of recommendation โดยอาจจะส่งไปทางอีเมล์ หรือนำ paper request ไปยื่นให้ผู้เขียนจดหมาย ผู้สมัครเรียนสามารถเลือกที่จะ upload Letter of Recommendation ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์ไปยัง ETS My Credential s Vault Service ก็ได้

3. วิธีการ Upload เอกสารสมัครและเอกสารอื่นๆนั้นๆ ผู้สมัครเรียนต่อจะได้รับแจ้งทางอีเมล์ เมื่อ ETS ได้รับเอกสาร ผู้สมัครจะพบรายละเอียดของเอกสารที่ผู้สมัครส่งหรือผู้อื่นส่ง อาทิ ผู้เขียน Letter of Recommendation ส่งเข้ามาใน Single List ให้ผู้สมัครจัดเก็บ File ไว้ใน Archive เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย 

4. ขั้นตอนการส่งเอกสาร My Credentials Vault จะทำหน้าที่เหมือนตู้เก็บเอกสารของผู้สมัครเพื่อเตรียมส่งเอกสารต่างๆให้สถานศึกษาตามวิธีการที่สถานศึกษานั้นๆต้องการ เช่น ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอีเมล์ หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยผู้สมัครสามารถแจ้ง ID number ของผู้สมัครให้สถานศึกษาถ้าสถานศึกษาต้องการให้แจ้งหมายเลขประจำตัว และเมื่อจัดส่งเอกสารออกไปแล้ว จะมีบันทึกให้ติดตามสถานะของเอกสารชิ้นนั้นได้อีกด้วย

5. ผู้สมัครเรียนต่อสามารถส่ง Letter of Recommendation ไปยังสถานศึกษาอื่นๆเพิ่มได้ โดยไม่ต้องขอให้ผู้เขียน Recommendation เขียนจดหมายดังกล่าวเพิ่ม และผู้สมัครจำเป็นต้องเพิ่มชื่อสถานศึกษาเข้าไปเก็บไว้ในรายการด้วย

II ผู้เขียนจดหมาย Recommendation

1. ดาวน์โหลด Request form สำหรับให้ผู้เขียน recommendation สังเกตด้านล่างของแบบฟอร์มจะมีบาร์โค้ด

2. สร้างบัญชีการเขียน Recommendation ได้ฟรี

3. หาตำแหน่งที่ตั้ง Letter Request form ด้วยการกรอกหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร uploadจดหมาย Recommendationหรือจะสั่ง Print request letter form และจัดส่งให้ทั้ง Letter Request form และ Letter of  Recommendation ไปที่ My Credentials Vault ทางไปรษณ๊ย์

4.การเตรียมเขียนจดหมาย Recommendation ผู้เขียนจดหมายสามารถเลือก Upload จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือพิมพ์และส่งทางไปรษณีย์ให้ ETS MyCredentials Service ผู้เขียน Recommendation อาจจะย้อนกลับมาอ่านรายละเอียดที่ผู้สมัครขอให้ผู้เขียนจดหมายเขียนจดหมายให้ได้ และผู้เขียนจดหมายสามารถเขียนจดหมาย Recommendation เพียงฉบับเดียว แต่ส่งไปยังหลายสถานศึกษาได้

5. การเขียนจดหมายให้เขียนลงบนกระดาษที่มีหัวจดหมาย upload จดหมาย เพื่อความปลอดภัย ETS My Credentials Service ขอแนะนำให้ผู้เขียนจดหมายเซ็นต์ชื่อด้วยตัวอักษรทางอิเล็กทรอนิกส์โดย My Credentials Vault จะมีเครื่องมือให้ผู้เขียนจดหมาย Recommendations สร้างลายเซ็นต์ดิจิทอลด้วย

III บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate and Professional Schools)

เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารสมัคร มหาวิทยาลัยสามารถแสดงฐานะว่ายังเปิดรับอยู่หรือปิดรับสมัครแล้ว หรือจะสร้างสถานะใหม่แล้วแต่ต้องการ หลังจากนั้นเริ่มพิจารณาใบสมัคร ใบสมัครที่ส่งเข้ามาจะแสดงออกมาเป็น Single List แยกตามประเภทเอกสาร และมหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดเอกสารออกมาพิจารณาการรับสมัครได้ สถานศึกษาสามารถพิจารณาใบสมัครจากผู้สมัครทีละท่านได้ และเชื่อมั่นได้ว่า ผู้สมัครไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใน Letter of Recommendation ได้

สำหรับคำถามที่อาจเกิดขึ้นได้จาการใช้บริการ ให้ผู้สนใจส่งสมัครด้วยวิธีการนี้ หรือจำเป็นต้องสมัครด้วยวิธีการนี้ เพราะเป็นเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครต้องการส่งสมัครแนะนำให้ใช้วิธีการส่งสมัครแบบ My Credentials Vault Service หรือ Interfolio เข้าไปอ่านเนื้อหาคำถามคำตอบได้ที่ http://www.ets.org/Media/Campaign/12150/questions.html

หรือที่เว็บไซต์ของ Interfolio:    http://www.interfolio.com/helpcenter/index.cfm/fh

ขอยกตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ใช้บริการ My Credentials Vault Service powered by Interfolio ประมาณ 2-3 แห่งดังนี้

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top