เทคโนโลยีกับการสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

เทคโนโลยีได้เริ่มเข้ามามีอิทธิพลในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ทศวรรษ 1990 (พ.ศ.2533) ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างหนึ่งของการนำเทคโนโลยีเข้าาช่วยในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การแข่งขันของจำนวนบริษัทต่างๆที่เข้ามามีบทบาทต่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเริ่มมีมากขึ้นในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ.2009) หลายองค์กรที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เล็งเป้าหมายไปที่ผู้สมัคร Generation Y ด้วยการเข้าไปนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงการสมัครเรียนให้กับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยลดกระบวนการซ้ำซ้อนในการส่งเอกสารสมัคร ผู้สมัครและสถานศึกษาสามารถตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกันได้จากการเข้าใช้บริการโดยการ log in เข้าไปยังบัญชีของตนเพื่อพิจารณารายละเอียดการสมัคร การเปิดบริการการใช้งานสามารถทำได้ทุกวันไม่มีวันหยุด เพื่อให้เข้ากับการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มีความถนัดในการใช้เทคโนโลยี บริการดังกล่าวอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “บริการประเภท 24/7 ” นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังเป็นการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษ ลดค่าใช้จ่ายในการดิดต่อสมัครเรียน จากเดิมที่ต้องใช้โทรศัพท์หรือบริการการส่งเอกสารด่วนข้ามคืนของบริษัทต่างๆในการติดต่อ อาทิ EMS, DHL, Fedex, UPS และ ฯลฯ ผู้สมัครสามารถทดแทนวิธีการที่เป็นที่นิยมในอดีตด้วยการส่งอีเมล์ และทำการ upload ข้อมูลเข้าไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลของตน ซึ่งเกิดจากการเข้าไปเปิดบัญชีกับองค์การรับสมัครที่เชื่อมโยงบริการกับสถานศึกษานั้นๆ เช่น ETS My Credentials Vault Service (http://www.ets.org/Media/Campaign/12150/index.html),  Turnitin (http://turnitin.com/), CollegeNet(http://www.corp.collegenet.com/), Hobsons (http://www.hobsons.com/solutions/recruit/graduate.php), ZAP Solutions(http://www.paperlessadmissions.com/), Intelliworks, Inc.http://www.intelliworks.com/products/admissions), SlideRoomhttp://www.slideroom.com/), Interfolio, Inc.(http://www.interfolio.com/), Highland Software(http://www.hyland.com/industry-solutions/higher-education.aspx)และฯลฯ

บริษัทซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาต่างๆไม่ได้จำกัดขอบเขตการใช้งานเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น บางบริษัทยังได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาของประเทศต่างๆทั่วโลกอีกด้วย ยกตัวอย่างบริษัท SunGrad เป็นบริษัทซอฟแวร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ที่เมือง Wayne ในรัฐ Pennsylvania เน้นธุรกิจอุดมศึกษาโซลูชั่น SunGard  ประกอบด้วย SunGard BSR, SunGard Collegis และ SunGard SCT  ให้บริการอย่างมืออาชีพด้านบริการการจัดการซอฟแวร์เพื่อช่วยให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยสร้างเอกภาพและจัดการวิทยาเขตดิจิตอลได้  นอกจากนี้ SunGard ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์และการประมวลผลสำหรับบริการทางการเงิน, สถาบันการศึกษาชั้นสูงนและการดำเนินงานภาครัฐ SunGard ช่วยให้องค์กรที่เป็นลูกค้าสามารถใช้ข้อมูลทุกประเภทเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของของสถาบันการศึกษาแห่งนั้น

ผู้สนใจที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อเข้าศึกษาต่อสถาบันในต่างประเทศอาจจะลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจาก Powerpoint ที่ SunGard ใช้บรรยาย ณ มหาวิทยาลัย Georgia Southern เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549 (2006)

http://isp.southtexascollege.edu/ras/pdf/Enrollment_Services_Paperless.pdf

เพื่อจะได้เข้าใจหลักการทำงานเรื่องการส่งเอกสารสมัครและเหตุผลของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการส่งสมัครวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

SunGardHE ได้ประกาศรวมกับ Datatel ซึ่งเป็นบริษัท เอกชนที่ให้บริการซอฟต์แวร์แบบครบวงจรเพื่อสร้างแพล็ตฟอร์มการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาชั้นสูง นอกจากจะมีบริการการประมวลผล Datatel ยังให้ความสำคัญกับการสร้างกลยุทธ์เชิงวิชาการสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการก้าวข้ามห้าหลักการการทำงานให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาได้ประสบความสำเร็จ: การจัดการเรียนด้านกลยุทธ์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์, ความก้าวหน้าด้านสถาบันและการตลาด, การเรียนการสอนผ่านแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ไอที ประสิทธิภาพการทำงาน และการดำเนินงานการจัดการ (Ref:  http://en.wikipedia.org/wiki/Datatel)

Datatel มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Fairfax ในรัฐ Virginia การรวมกันของสองบริษัทดังกล่าวได้กระทำเมื่อวันที่  26 มีนาคม 2555 (ค.ศ.2012)  โดยเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็นบริษัท Ellucian เน้นความชัดเจนในเรื่องการนำการเรียนรู้เข้ามาสู่ชีวิตของแต่ละบุคคลให้ครบทุกด้าน Ellucian มีนโยบายร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นสูงและสถาบันอาชีวศึกษาทั่วโลกนำผลงานด้านโซลูชั่นเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วไปใช้กับชุมชนการศึกษาระดับโลก ตลอดจนให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่สถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความโปร่งใสมากขึ้นและการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ จำนวนสถาบันการศึกษามากกว่า 2,300 แห่ง ใน 40 ประเทศทั่วโลกที่ใช้บริการ Ellucian (http://www.ellucian.com/)

ตัวอย่าง Presentation ชิ้นหนึ่งของ Sungard ทำให้เราต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกแล้ว ซึ่งไม่แน่ว่าวันหนึ่งอาจจะมาถึงรอบประเทศไทยของเราในอนาคตก็เป็นไปได้

http://www.slideshare.net/jdavidmiller/publishing-backend-data-to-the-web

อนึ่ง หน่วยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อ National Association for College Admission Counseling ได้ทำการวิจัยผลกระทบจากการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสมัครเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาว่า นอกจากจะทำให้วิธีการติดต่อระหว่างนักศึกษาและสถานศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม ยังทำให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่รับสมัครของมหาวิทยาลัยเปลียนไปด้วย อาทิ นับตั้งแต่ปีค.ศ.2006 ปริมาณการรับการสื่อสารทางอีเมล์เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นอย่างมาก การทำการตลาดของมหาวิทยาลัยหันมาใช้กลยุทธ์ด้าน Constituent Relationship Management Solution (CRM) เพื่อตอบสนองความสนใจและความต้องการของนักศึกษาและทำให้นักศึกษาตัดสินใจได้ว่า ควรส่งสมัครไปที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้มากกว่าอีกแห่งหนึ่ง ในส่วนของผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองของนักศึกษาเพิ่มบทบาทที่จะเข้ามาช่วยเหลือนักศึกษาในการค้นคว้าหาข้อมูล และส่งสมัครสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นจากในอดีต ผู้สนใจอ่านรายงานเรื่อง ” Technology in the College Admission Process: Impact on Process, Professionals and Institutions ” โดย Catherine L. Finnegan,Karen A. Webb และ Libby V. Morris ได้จากเว็บไซต์  http://www.nacacnet.org/research/PublicationsResources/Marketplace/Documents/TechnologyWhitePaper.pdf

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top