หนังสือคู่มือนักศึกษาต่างชาติ International Student Handbook สำคัญอย่างไร

ใกล้เวลาที่นักศึกษาที่ได้รับวีซ่านักเรียนและกำลังเตรียมตัวจะไปศึกษาต่อต่างประเทศในเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายนกันแล้ว บางประเทศอาจจะเปิดเรียนเดือนตุลาคม ช่วงนี้จึงเป็นเวลาที่นักศึกษาจะมองหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก การใช้ชีวิตในเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับ การเปิดบัญชีธนาคาร การประกันสุขภาพ การใช้โทรศัพท์ การนำครอบครัวไปอยู่ด้วย วิธีการเรียนเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตะวันตก การหางานทำเมื่อเรียนจบ หลายคนพยายามหาศิษย์เก่าเพื่อขอข้อมูล บ้างก็ถามเพื่อน พี่ของเพื่อน น้องของเพื่อน อ่านบรรดาคอมเม้นท์ในกระทู้ต่างๆ หรือ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเตรียมตัวก่อนเดินทางที่หลายๆหน่วยงานจัดให้นักศึกษาเพื่อเสริมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษายังประเทศนั้นๆ

ขอแนะนำแหล่งข้อมูลใกล้ตัวที่นักศึกษาจะสามารถอ่านเพื่อรับรู้ก่อนการเดินทางได้ คือ เว็บไซต์ของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเข้าศึกษานั่นเอง มหาวิทยาลัยหลายๆแห่งจะจัดทำ International Student Handbook เพื่ออธิบายให้นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางเข้าไปศึกษาใหม่ได้รับทราบกฎระเบียบตั้งแต่การเข้าเมือง การเรียน การดำเนินชีวิตของนักศึกษา หากนักศึกษาไม่ทราบว่า จะค้นหา International Student Handbook ได้ที่ไหน เพราะสำรวจทั่วทั้งเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่สามารถหาพบ นักศึกษาอาจเข้าไปค้นหาหนังสือคู่มือดังกล่าวภายใต้หัวข้อ International Student Office ยกเว้นมหาวิทยาลัยแห่งนั้นๆจะไม่มีคำอธิบายแสดงไว้  มหาวิทยาลัยบางแห่งจะแจ้งแต่เพียงว่า จะมีปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่เมื่อไร และจะแจกข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบให้ในวันปฐมนิเทศก์นักศึกษาใหม่

อย่างไรก็ตาม หากนักศึกษายังคงมีวัตถุประสงค์ที่จะหาข้อมูลก่อนเดินทางไปถึงสถานศึกษา ให้นักศึกษาเขียนอีเมล์ไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติ หรือ International Student Office ของมหาวิทยาลัยที่ตอบรับนักศึกษาเพื่อขอให้ทางมหาวิทยาลัยช่วยแนะนำลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่นักศึกษาจะสืบค้นข้อมูลได้ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่มีหนังสือคู่มือของนักศึกษาต่างชาติว่า หนังสือคู่มือดังกล่าว หรือ International Student Handbook ประกอบด้วยรายการที่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา 

  • University of Wisconsin/Madison:

http://iss.wisc.edu/attach/International%20Student%20Handbook–Fall%202010.pdf

  • Hobart and William Smith Colleges:

http://www.hws.edu/studentlife/pdf/international_handbook.pdf

  • Columbia University:

http://www.columbia.edu/cu/isso/incoming/Coming_to_Columbia_for_Students_2011.pdf

  • Wellesley College:

http://www.wellesley.edu/SICISS/InternationalStudentHandbook.pdf

มหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ เช่น ในประเทศอังกฤษ ก็มีหนังสือคู่มือสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น New Castle University :

http://www.ncl.ac.uk/international/assets/documents/International_Student_Handbook_2011.pdf

มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลี เช่น Flinders University:

http://www.flinders.edu.au/international-students/services/international-student-handbook/

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top