เว็บไซต์การขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร (2)

ขั้นตอนการขอวีซ่าไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์  http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx

 

เมื่อใส่เครื่องหมาย / ในกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆข้างล่างในภาพเพื่อยืนยันการอ่านข้อมูลและคำแนะนำข้างต้นแล้ว นักศึกษาจะเริ่มต้นด้วยการกรอก Application Security ซึ่งก็คือกรอกอีเมล์และรหัสส่วนตัว (Password) เพื่อแสดงตัวตนของผู้กรอกทุกครั้งที่มีการเข้าใช้ในหน้าแบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกยังไม่เสร็จ ดังนั้น หากนักศึกษาไม่สามารถกรอกให้เสร็จได้ภายในวันเดียวกัน นักศึกษาสามารถ save ข้อมูลไว้และกลับมากรอกต่อในภายหลังได้

เนื้อหาในการกรอกฟอร์มวีซ่าจะประกอบด้วยรายละเอียดส่วนตัวของผู้ยื่นขอวีซ่า อาทิ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด วันที่จะเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ชื่อที่อยู่ในการติดต่อเมื่อไปถึงสหราชอาณาจักร ชื่อบิดามารดา ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำในการขอวีซ่านักเรียน Tier4  หรือดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มมาลองกรอกในกระดาษก่อนที่จะกรอกออนไลน์ก็ได้ ผู้สนใจลองเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/adult-students/apply-outside-uk/#

ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หน้าสุดท้ายจะมีคำถามที่ถามว่า นักศึกษาเป็นผู้กรอกฟอร์มเอง หรือให้ผู้อื่นกรอกให้ เมื่อนักศึกษาอ่านตรวจทานข้อความที่กรอกไปแล้วว่า มีส่วนใดกรอกผิด สามารถคลิกเข้าไปแก้ไขได้ก่อนจะสั่ง Print ออกมา แต่ เมื่อสั่ง Print ออกมาแล้วจะย้อนกลับไปแก้ไขใหม่อีกไม่ได้ นอกจากกรอกฟอร์มใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อ Print ฟอร์มที่กรอกเสร็จออกมา ให้นักศึกษาเซ็นต์ชื่อบนกระดาษที่ Print นั้นด้วย หากกรอกยังไม่เสร็จสามารถคลิก save ได้ไม่เกิน 7 วัน โดยถ้าต้องการเข้าไปกรอกใหม่อีกครั้ง ให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx และคลิกที่ Existing Applications Login here ใส่ Visa Reference Number คือ หมายเลข 9 ตัวตามหลังตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย GWF.…..ดังนั้นเมื่อคลิก save แล้วให้จดหมายเลข GWF… ไว้ในสมุด หากลืมไม่ได้จดไว้ ให้ย้อนกลับไปดูข้อความจากอีเมล์ที่ VFS ส่งมาให้นักศึกษาเพื่อแจ้งหมายเลข GWF….อีกครั้ง ในทำนองว่า

”  This is your unique Application Number. Please keep it safe for your reference: GWF xxxxxxxxx

To resume your application return to our website at: http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ and choose the ‘Existing Applicants Login’ option. There you will be asked to enter your Application Security details, including your unique reference number.

Note: Your incomplete application will only be kept for 7 days. If you do not retrieve and complete the application within 7 days it will be deleted and you will need to make a new application.”

หรือเมื่อกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว จะได้รับการแจ้งในลักษณะที่ว่า ”  This is your unique Application Number. Please keep it safe for your reference: GWF xxxxxxxxx

You must now book your appointment on-line, in order to submit your application. You must do this by following the ‘BOOK YOUR ON-LINE APPOINTMENT HERE’ link, shown below. When your appointment has been booked, you must take your printed application, supporting documents and the appropriate fee (unless paid on-line with this application) to the address shown below on the agreed date and time of your appointment.  Your application will not be accepted at any other location.  Failure to submit documents to the address shown below will result in a delay and/or lead to the refusal of your application.”

หากนักศึกษาจองวันนัดหมายออนไลน์ก่อนที่จะลงมือกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ก็ไม่ต้องทำการนัดหมายอีก แต่ถ้าไม่ได้ทำการนัดวันยื่นเอกสารไว้ก่อนกรอกฟอร์มวีซ่า หลังจากกรอกฟอร์มวีซ่าเสร็จแล้ว ต้องทำการนัดวันยื่นเอกสารที่ VFS ระบบการนัดหมายทำได้ทางเดียวคือ นัดหมายทางออนไลน์

https://www.vfs.firm.in/th-apptsystem/appscheduling/appwelcome.aspx

 

ในการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของวีซ่าประเภทท่องเที่ยว หรือธุรกิจก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับการกรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียน เพียงแต่ฟอร์มที่ใช้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เช่น แบบฟอร์มวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว ชื่อ VAF1A แบบฟอร์มวีซ่าสำหรับนักธุรกิจคือ VAF1C           ( REf:  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/out-of-country/visitors.pdf )

2. เตรียมหนังสือเดินทาง  พร้อมสำเนาหน้าแรก 1 ฉบับถ้ามีเล่มเก่าๆควรนำไปด้วยทั้งหมด

3. เอกสารทางการศึกษา เช่น transcript

4. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครอง ที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดระยะเวลานาน 1 ปี ดังรายละเอียดในคำอธิบายเรื่อง Supporting Documents จาก UKBA (  รูปภาพประกอบหน้าที่ 4 และหน้าที่ 5) เงินจำนวนดังกล่าวจะคงรักษาไว้ในบัญชีในชื่อของนักศึกษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน 28 วัน หากใช้บัญชีชื่อผูปกครอง ควรแปลใบสูจิบัตรของนักศึกษาและให้กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมกงสุล ประทับตรารับรองถูกต้อง พร้อมจดหมายยืนยันจากผู้ปกครองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางการศึกษาและใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาท่านนั้นด้วย

5. รูปถ่ายไม่สวมแว่นตา ที่มี “พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ” 1 ใบ    ขนาด 45X35 มิลลิเมตร

6. ค่าธรรมเนียมวีซ่า  เป็น cashier cheque   สั่งจ่าย ” British Embassy Bangkok ” ศึกษาเพิ่มเติมที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/adult-students/visa-fees/#

7. หลักฐานการตรวจโรค IOM (อ่านรายละเอียดการตรวจ IOM จากบล็อกเดียวกันนี้เรื่อง  “ตรวจสุขภาพก่อนไปศึกษาต่อต่างประเทศ” )

หมายเหตุ นักศึกษาควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนจากเว็บไซต์  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/out-of-country/documents-t4-gen.pdf  ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 6 หน้า

หน้าที่1 

หน้าที่ 2 

หน้า 3 

หน้า 4 

หน้า5 

หน้า 6 

เมื่อยื่นเอกสารวีซ่า พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และประทับลายนิ้วมือเสร็จเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ VFS จะให้ใบเสร็จที่มีหมายเลข 13 ตัวอยู่หลังตัวอักษร APET xxxxxx/xxxxxx/x  นักศึกษาสามารถติดตามสถานะของเอกสารได้ 2 ทางคือ

1.ด้วยการเลือกการติดตามสถานะออนไลน์ https://www.vfs.org.in/ukg-passporttracking/applicanttrackstatus.aspx?Data=ULqiHNFSP0FI8SOju2rNnQ==

2. ด้วยบริการ SMS ติดตามใบสมัคร ค่าบริการดังกล่าวจำนวน 75 บาท จ่ายด้วยเงินสดเวลายื่นเอกสารขอวีซ่ากับหน่วยงาน VFS ( http://www.vfs-uk-th.com/additionalservice.html )

หรือจะเลือกใช้ทั้ง 2 วิธีในการติดตามสถานะของเอกสารวีซ่าก็ได้ หากวีซ่าผ่าน นักศึกษาสามารถเลือกที่จะไปรับหนังสือเดินทางคืนจาก VFS ตามวันและเวลาในภาพข้างล่าง โดยนักศึกษาต้องนำใบเสร็จจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าไปแสดงด้วย

ศูนย์ยื่นเอกสารวีซ่าของประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 2 เลขที่ 183 ถนนราชดำริ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร 10330

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top