แนะนำเว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา(ICE)

หลังจากได้เข้าไปอ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเรียม Sevis I-901 ทำให้ได้ไปพบข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ U.S.Immigration and Customs Enforcement(ICE) ที่น่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางเข้าไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ดังกล่าวคือ  http://www.ice.gov/index.htm#most-wanted

ภายใต้หัวข้อ Students ด้านล่างซ้ายมือ เมื่อคลิกไปที่คำว่า นักศึกษาต่างชาติ (International Student) จะได้หน้าตาเว็บไซต์ดังภาพล่าง

 

เมื่อนักศึกษาคลิกคำว่า Students ในคอลัมน์ด้านซ้ายมือ จะพบรายละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนจำนวน 10 ขั้นตอน คือ

  1. Start Here: I want to study in the United States. How do I start?
  2. How do I pay Sevis I-901 fee?
  3. How do I get a visa to enter the United States?
  4. How should I prepare for my trip to the United States?
  5. Arrive in the United States: What should I do when I arrive?
  6. When do I have to report to my school?
  7. What are my benefits?
  8. Maintaining status
  9. Problems? What happens if?
  10. Departure

หากนักศึกษาเลือกคำว่า Expand All จะได้สรุปย่อทั้ง 10 ขั้นตอนดังนี้คือ

หากนักศึกษาเลือก Collapse All จะพบขั้นตอนทั้งหมดที่มีอยู่ด้วยกัน 4 ชุดชุดละ 3 ขั้นตอน รวม 3 ชุดและชุดสุดท้าย 1 ขั้นตอน กล่าวคือ

ขั้นตอนที่  1-3      Pre-Arrival

ขั้นตอนที่  4-6      Arriving

ขั้นตอนที่  7-9      While in the United States

ขั้นตอนที่  10       Departing

ยกตัวอย่างเช่นในขั้นตอนที่ 2 จะกล่าวถึงจะชำระค่าธรรมเนียม Sevis I-901 ได้อย่างไร ดังภาพล่าง

จากภาพแผนผังที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองแสดงให้นักศึกษาทราบเป็นลำดับพร้อมทั้งข้อมูลและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้นักศึกษาที่ตัดสินใจจะไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยตนเอง และหากปฏิบัติตนถูกต้องตามแต่ละขั้นตอนที่ทางการอเมริกันให้ไว้ จะทำให้นักศึกษาสามารถดูแลตนเองได้ทั้งระหว่างการติดต่อสถานศึกษาจนกระทั่งได้รับการตอบรับและเตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศสหรัฐฯ

อนึ่ง จากรูปภาพที่2 ของเว็บไซต์ ICE ที่มีล้อมกรอบเหลี่ยมสีแดง 2 กรอบ และมีข้อความเขียนว่า “Information for PC Tech Students(click here) ” กับ ” Information for TSC International/ESRA Film School Students (click here)” ให้นักศึกษาเลือก หากคลิก Expand All ซึ่งเป็นกลุ่มคำที่อยู่ระหว่างคำว่ Print All และ Hide All นักศึกษาจะได้หน้าตาเว็บไซต์เหมือนภาพข้างล่างคือ 

ภายใต้หัวข้อ Study in the States Initiative จะกล่าวถึงเว็บไซต์ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ชื่อ Study in the States เปิดตัวเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 (ค.ศ.2011) เว็บไซต์ดังกล่าวได้รับการสปอนเซอร์จาก Homeland Security Department หรือกระทรวงความมั่นคงภายในสหรัฐอเมริกา และดำเนินงานโดยหน่วยงาน SEVP ที่จะให้ความรู้แก่นักศึกษาต่างชาติทั้งที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ รวมถึงนักศึกษาปัจจุบันที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว นอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวยังจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ (ICE) และหน่วยงานอื่นๆ เช่น DoS หรือ Department of State หรือกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเอง

ภายใต้หัวข้อ Student จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ เช่น ในหัวเรื่อง Students จะแยกออกเป็น นักศึกษาใหม่ (Prospective Students) และนักศึกษาปัจจุบัน (Current Students) หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งข้อมูลที่นักศึกษาควรทรา จะมีหลายหัวข้อที่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของนักศึกษาที่อยากจะทราบก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ อาทิ การรักษาสถานภาพความเป็นนักศึกษา, การทำงานในประเทศสหรัฐฯ, การขับรถยนต์หรือการมีใบขับขี่ในสหรัฐฯ, การนำบุคคลในครอบครัวของนักศึกษาไปอยู่ด้วย และการหาที่เรียนให้ผู้อยู่ภายใต้การอุปการะ ซึ่งอาจจะเป็นลูกของนักศึกษาเอง

ในส่วนที่เป็นไอคอน Help จะบอกจำนวนข้อมูลใน 6 หมวดคือ Employment, Studying, Traveling, General, Visa and Status และ Forms

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top