เมื่อไรต้องขอTransit Visa

เมื่อไรต้องขอTransit Visa

เมื่อไรต้องขอTransit Visa  Transit Visa คือ วีซ่าระยะสั้นที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเดินทางผ่านเข้าไปในประเทศที่หนึ่ง ก่อนที่จะเดินทางเข้าไปสู่ประเทศเป้าหมายปลายทาง คำว่า Transit Visa มีใช้กันอยู่ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่

1. Airport Transit Visa  หรือ  Airside Transit Visa  คือ วีซ่าใช้แวะเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินในกลุ่มประเทศ Schengen โดยจะอนุญาตให้ผู้เดินทางเดินทางเข้าไปในเขตที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทางระหว่างประเทศ (International Zone) ของสนามบิน และอยู่ที่สนามบินจนกระทั่งถึงเวลาเที่ยวบินที่จะออกเดินทางไปยังประเทศจุดหมายปลายทาง ในช่วงระยะเวลาไม่เกินกี่ชั่วโมงแล้วแต่ประเทศนั้นๆจะกำหนด เช่น ไม่เกิน 10 ชั่วโมง  คนไทยไม่อยู่ในรายการที่ต้องทำวีซ่าประเภทนี้

ผู้ที่ต้องยื่นขอวีซ่า Airport Transit Visa ในสนามบินกลุ่มประเทศเชงเก้น ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติดังนี้คือ   Afghanistan, Bangladesh, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, India, Iran, Iraq, Jordan, Lebanon, Myanmar/Burma, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syria, Turkey,

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การขอวีซ่าเข้ากลุ่มประเทศเชงเก้น ประเภท Airport Transit Visa : https://www.schengenvisainfo.com/transit-schengen-visa/

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ผู้เดินทางควรตรวจสอบจากเว็บไซต์แต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นเพิ่มเติมด้วย เพื่อป้องกันการผิดพลาดที่อาจจะทำให้เข้าประเทศนั้นๆไม่ได้ เช่น

 • วีซ่า Airport Transit ของฝรั่งเศส มีกำหนดชื่อประเทศที่ต้องขอวีซ่าเพิ่มเติมจากเว็บไซต์กลางของเชงเก้น ได้แก่ Angola, Cameroon, Chad, Cuba ฯลฯ  รวมทั้งรายการประเภทบุคคลที่ไม่ต้องขอ Airport Transit Visa ของฝรั่งเศส ได้แก่ ผู้ที่มีวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาที่ยังมีอายุอยู่ หรือ  ผู้ที่มีกรีนการ์ด เป็นต้น อ่านรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอ Airport Transit Visa และเงื่อนไขในการใช้ Airport Transit Visa ของฝรั่งเศสได้ที่ https://www.schengenvisainfo.com/france-visa/airport-transit-visa/
 • คำว่า Airport Transit visa ของประเทศเนเธอร์แลนด์ หมายถึงการเปลี่ยนเครื่องบินที่สนามบินในเนเธอร์แลนด์เพื่อเดินทางไปยัง ประเทศอื่นนอกกลุ่มเชงเก้น แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนเครื่องบินที่เนเธอร์แลนด์ เพื่อเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้นด้วยกันต้องขอวีซ่า Short stay Schengen Visa นั่นก็คือขอวีซ่าเชงเก้นตามปกติเพื่อเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ก่อนเดินทางไปยังสนามบินเป้าหมายนั่นเอง  https://www.netherlandsandyou.nl/travel-and-residence/visas-for-the-netherlands/airport-transit-visa

2. Transit Visa ในความหมายที่สอง คือ วีซ่าที่ให้ในกรณีเป็นการเดินทางผ่านประเทศนั้นอย่างเร่งด่วน และเดินทางต่อเนื่องไปยังประเทศปลายทางทันทีโดยมีข้อยกเว้นบางอย่าง แต่ยังอยู่ในเส้นทางการเดินทางตามปกติอยู่ ยกตัวอย่าง

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา มีวีซ่าที่เรียกว่า Transit C : Visa https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/transit.html
  ใช้สำหรับผู้เดินทางที่ต้องหยุดพักชั่วคราวในสหรัฐอเมริกา, หรือผู้ที่เดินทางทางเรือไปยังประเทศอื่น แต่ระหว่างการเดินทางมีความจำเป็นต้องหยุดพักชั่วคราวที่ท่าเรือในประเทศสหรัฐอเมริกา, หรือพวกลูกเรือที่เดินทางเข้าไปในสหรัฐฯในฐานะผู้โดยสารแต่ต้องไปปฎิบัติหน้าที่ในเรือหรือเครื่องบิน หรือผู้ที่ทำงานให้หน่วยงานสหประชชาติ (United Nations)

หมายเหตุ  หากผู้เดินทางมีวีซ่าประเภท B เช่น B-1 หรือ B-2 หรือ B-1/B-2  เพื่อเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องขอ Transit Visa เพื่อเดินทางผ่านประเทศสหรัฐอเมริกาอีก

 •  ประเทศแคนาดา  อนุญาตให้ผู้เดินทางเดินทางผ่านประเทศแคนาดาได้โดยไม่ต้องมี Transit visa หรือเรียกชื่อโครงการนี้ว่า Transit Without a Canadian Visa  หลักการพิจารณาคุณสมบัติของวีซ่าประเภทนี้ ตามที่กำหนดไว้ที่เว็บไซต์  https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/transit/without-visa/eligibility.html

1. เป็นคนที่มีสัญชาติต่อไปนี้ คือ อินโดนีเซีย ไทย ไต้หวัน และ ฟิลิปปินส์

2. มีวีซ่าอเมริกาที่ยังมีอายุอยู่

3. บินผ่านสนามบินและสายการบินตามที่กำหนดไว้ คือ

** Vancouver International Airport in British Columbia, Canada.

** Calgary International irport

** Toronto’s Pearson International Airport, Terminal 1 only

** Air canada

** Air Canada Rouge

** Air China

** WestJet

** Cathy Pacific

** China Southern

** Phillippines Airlines

** Jazz Air

** Sky Regional Airlines Inc.

** Air Georgian

** Hainan Airlines

หากผู้ใดไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขข้างต้นต้องขอ transit visa ถ้าต้องการจะบินผ่านประเทศแคนาดา https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/transit/apply.html

 •  ประเทศออสเตรเลีย  จากเว็บไซต์ https://www.homeaffairs.gov.au/lega/lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-to-transit-through-australia    ผู้เดินทางที่ต้องเดินทางผ่านประเทศออสเตรเลียไปยังประเทศอื่น เช่น นิวซีแลนด์ ผู้เดินทางสามารถใช้ Transit without visa arrangements ได้หากแวะประเทศออสเตรเลียไม่เกิน 8 ชั่วโมง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าออสเตรเลีย

 1. http://www.homeaffairs.gov.au/Search/Pages/Results.aspx?k=transit%20visa
 2. http://www.vfsglobal.com/Australia/Thailand/thai/transit.html
 3. https://www.homeaffairs.gov.au/lega/lega/Form/Immi-FAQs/do-i-need-a-visa-to-transit-through-australia

พูดเรื่องการขอ Transit Visa สำหรับประเทศออสเตรเลียไว้ว่า  ผู้เดินทางสามารถเดินทางเข้าไปในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน  72  ชั่วโมง หรือ  3 วัน ก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้ โดยไม่ต้องขอ Transit visa รวมทั้งผู้โดยสารจากประเทศไทยด้วยนั้น จากการสอบถาม VFS Australia เจ้าหน้าที่แนะนำว่า ถ้าอยู่ในออสเตรเลียเกิน 8 ชั่วโมงให้ปรึกษาสายการบินที่ใช้บริการด้วย เพราะอาจจะติดเงื่อนไขของสายการบินนั้นว่า ต้องขอ Transit visa แม้จะไม่เกิน 72 ขั่วโมงแต่เกิน 8 ชั่วโมง

 
 • ประเทศญี่ปุ่น  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้คนไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน จึงทำให้คนไทยไม่ต้องขอ transit visa หรีือ shore pass อีกต่อไป  ถ้าต้องการจะเดินทางเข้าญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ใช้ญี่ปุ่นเป็นทางผ่านเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศอื่นๆ แต่การอยู่ระยะสั้นนั้นต้องไม่เกินจำนวน 15 วันตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตไว้

คำอธิบายพิเศษ เรื่อง ข้อกำหนดการเข้าประเทศระยะสั้น ไม่เกิน 15 วัน ของประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยเรื่อง Shore Pass กับ Transit Visa  ใช้กับผู้เดินทางสัญชาติอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่นในเรื่องการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น อ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_379511C6-1C23-BA17-0CB052FE454367CE/calendarofevents/wgm/kyoto052009/A%20Guide%20to%20Japanese%20Visas%20-%20Exemption%20of%20Visas.pdf

ความหมายของ Shore Pass และ Transit Visa

Shore Pass  อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น เพื่อช้อปปิ้งก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศที่สามได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน  72  ชั่วโมงหรือ 3 วัน โดยผู้เดินทางสามารถขอ Shore Pass ได้ที่สนามบินหรือท่าเรือ และมีเงื่อนไขกำหนดว่าจะต้องพักอยู่ในโรงแรมในละแวกเดียวกันกับสนามบินหรือท่าเรือ

Transit Visa   จากเว็บไซต์ข้างต้นที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้น Transit Visa จัดเป็น Special cases of landing มี 2 ความหมาย คือ

 • ความหมายที่ 1 อนุญาตให้ชาวต่างประเทศเข้าไปในประเทศญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 15 วัน และชาวต่างชาติท่านนั้นจะต้องมีตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเดินเรือที่แสดงว่าจะต้องเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม และใช้สายการบินเดียวกันหรือเรือบริษัทเดียวกันออกเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยอาจจะออกเดินทางจากสนามบินที่ไม่ใช่สนามบินเดียวกันกับสนามบินแรกที่แวะเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือท่าเรือที่ไม่ใช่ท่าเรือแห่งเดียวกับท่าเรือแห่งแรกที่แวะประเทศญี่ปุ่น
 • ความหมายที่ 2 อนุญาตให้ผู้เดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยทางเครื่องบิน หรือเรือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยแวะที่ประเทศญี่ปุ่นก่อน และเดินทางโดยใช้สนามบินหรือท่าเรือในบริเวณใกล้เคียงกับแห่งแรกที่แวะเข้าประเทศญี่ปุ่น เช่น ขาเข้าประเทศญี่ปุ่นใช้สนามบินนาริตะ ขาออกจากประเทศญี่ปุ่นใช้สนามบินฮาเนดะ เป็นต้น Transit Visa นความหมายที่ 2 นี้ จะมีระยะเวลาการได้รับอนุญาตเพียง 3 วัน

ข้อสรุป นื่องจากมีประเทศต่างๆมากมายที่น่าสนใจเดินทางไปท่องเที่ยว การพิจารณาว่า ผู้เดินทางต้องทำ Transit Visa หรือไม่นั้น ให้ผู้เดินทางตรวจสอบจาก เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศที่ต้องการเดินทางไป และสอบถาม สายการบิน ก่อนการยืนยันเที่ยวบินและชำระค่าตั๋วเครื่องบิน เพราะไม่ใช่ทุกประเทศที่กำหนดเงื่อนไขให้ คนไทยต้องทำ Transit Visa

Copyright © 2010-2012 GoVisaEdu All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top