หาที่เรียนต่อในประเทศญี่ปุ่นด้วยวิธีง่ายๆ

การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศมีปัจจัยหลายอย่างมากมายเป็นตัวกำหนดในการตัดสินใจเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะไปศึกษาต่อ อาทิ เช่น ความชอบส่วนตัว, เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อ, ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ตลอดจนการปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดการเข้ารวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สำหรับผู้สนใจในเรื่องราว ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความทันสมัยของคนญี่ปุ่น คงต้องการเลือกที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนอกจากจะได้รับวิทยาการและความรู้แล้ว ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานอย่างน้อยสองปีขึ้นไป จะทำให้นักศึกษามีโอกาสได้ซึมซับสิ่งละอันพันละน้อยที่กล่าวมาข้างต้นได้

วิธีการค้นหาสถานที่เรียนต่อในประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาษา วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่มีชื่อเรียกว่า องค์กรสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization) ได้วางแนวทางในการวางแผนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นโดยการจัดทำเป็นหนังสือคู่มือชี้แจงรายละเอียดพร้อมแนะนำเว็บไซต์ในการค้นหาสถานศึกษาอย่างละเอียดดังนี้

1. คู่มือการวางแผนศึกษาในประเทศญี่ปุ่น     http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011start_thai.pdf

2. รุ้จักประเทศญี่ปุ่นและเสน่ห์ของญี่ปุ่น  http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap01_thai.pdf

2. รู้จักขั้นตอนการวางแผน การเลือกสถานศึกษา และการติดต่อสถานศึกษา     http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap02_thai.pdf

3. รู้จักสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นประเภทต่างๆ    http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap03_thai.pdf

วิธีการหาสถานศึกษาที่มีเปิดสอนในหลักสูตรที่สนใจจะไปเรียนต่อ ศึกษาจากเว็บไซต์ต่างๆ ต่อไปนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์นี้ http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/univ_search/

ภายหลังจากคลิกเลือกตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รายชื่อมหาวิทยาลัยดังนี้คือ

4. รู้จักการใช้ชีวิต ที่พัก ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา   http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap04_thai.pdf

5. รู้จักรายละเอียดอื่นๆ   http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/sgtj2011chap05_thai.pdf

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top