ทุนการศึกษาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

มีนักศึกษาจำนวนมากที่ต้องการได้รับโอกาสเป็นหนึ่งในผู้โชคดีที่ได้รับทุนการศึกษา หากแต่ว่าทุนการศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาในระดับภาครัฐบาลหรือทุนการศึกษาของหน่วยงานเอกชน ต่างมุุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในระดับดี เพื่อให้ทรัพยากรที่คัดสรรแล้วได้เข้าไปศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการแข่งขันสูงหรือยอดเยี่ยมในสาขาวิชานั้นๆ เพราะหน่วยงานที่ต้องการให้ทุนมีความคาดหวังว่า ผู้ได้รับทุนจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษาสูงสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนำตามระยะเวลาทีกำหนดไว้  เพื่อผู้ได้รับทุนจะได้นำความรู้กลับมาใช้ในการพัฒนาประเทศ หรือหน่วยงาน หรือ องค์กรนั้นๆต่อไป

สำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาในระดับปานกลางจนถึงระดับพอผ่าน แต่ต้องการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องแสวงหาทุนการศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในความนิยมของผู้ไปศึกษาต่อต่างประเทศบ้าง หรือได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองที่ไม่ได้รับความนิยมจากผู้ต้องการไปศึกษาต่อ เช่น เป็นเมืองในชนบทของประเทศยอดนิยม หรือเป็นมหาวิทยาลัยเล็กๆ เพื่อความเข้าใจในการมองหาทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพอจะแบ่งออกได้เป็น  5 ประเภทหลักๆ คือ

  1. Need-based scholarships พิจารณาจากรายรับของผู้ปกครอง เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาสัญชาติอเมริกัน
  2. Merit-based scholarships พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความสำเร็จด้านกิจกรรมนอกหลักสูตรบางประเภท มีชื่อเรียกต่างๆมากมาย เช่น Presidential Scholarship, Trustee Scholarship เป็นต้น
  3. Athletic Scholarship เป็นทุนที่พิจารณาให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศทางด้านกีฬา และเป็นนักกีฬาให้กับสถานศึกษานั้นๆ
  4. Student-Specific Scholarship  พิจารณาให้แก่นักศึกษาบางกลุ่ม มีหลากหลายชื่อเรียก เช่น Hispanic scholarship, International student Scholarship, Alumni Network Scholarship เป็นต้น
  5. Career-Specific Scholarship  เป็นทุนการศึกษาที่ให้กับบางสายวิชาชีพ เช่น Nursing Scholarship, Music Scholarship

ขอแนะนำเว็บไซต์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาแหล่งทุนการศึกษาจากวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนี้คือ

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี    http://sitesearch.collegeboard.org/?q=scholarship&searchType=site

หรือ   https://bigfuture.collegeboard.org/scholarship-search

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  http://www.petersons.com/graduate-schools/searchresults.aspx?q=scholarship&subs=&progs=&locs=&degs=&c=GR&pg=15

3. ทุุนการศึกษาทุกระดั   http://www.educationusa.info/financial-aid

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลังมองหาทุนการศึกษา เมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดของสถาบันการศึกษาหลายๆแห่งจะมีคำศัพท์มากมายเกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา ขอยกตัวอย่างบางคำศัพท์ไว้ดังนี้คือ

ชื่อประเภททุนการศึกษา

ความหมายทุนการศึกษา

Association-Based Scholarship ทุนที่ขึ้นอยู่กับองค์กรต่างๆเป็นผู้ให้ อาจจะเป็นหน่วยงานในประเทศของผู้สมัคร, บริษัทที่ผู้ปกรองทำงานอยู่ หรือเป็นองค์กรทางศาสนา เป็นต้น
Award ทุนการศึกษา
Career Scholarship คือทุนที่ให้กับบางอาชีพที่มีความจำเป็นอย่างสูง เช่น พยาบาล
College Specific เป็นทุนที่ให้โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิืทางการเรียน
Fellowship ทุนการศึกษาเฉพาะทาง เช่น แพทยศาสตร์ หรือทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกขึ้นไป อีกนัยหนึ่งเป็นทุนจัดสรรให้โดยภาควิชา, คณะ, รัฐบาลเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพในระดับสูงทางด้านการทำวิจัย จัดเป็น Merit-Based ประเภทที่มีการแข่งขันสูงมาก
Graduate Assistantship เป็นทุนที่จัดสรรให้โดยภาควิชา แบ่งออกเป็น Graduate Teaching Assistantsซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นให้จ่ายค่าเล่าเรียนเพียงครึ่งเดียวพร้อมรับเงินเดือนเต็ม กับ Graduate Research Assistants ที่นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนพร้อมได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียนหรือได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน
Loan เงินกู้ ที่อนุญาตให้จ่ายหลังจากจบการศึกษาไม่ค่อยมีเงินทุนประเภท Loan ให้กับนักศึกษาต่างชาติ ในกรณีที่มี Loan ให้นักศึกษาต่างชาติกู้ยืม นักศึกษาต่างชาติผู้นั้นจะต้องมีบุคคลร่วมค้ำประกันเป็นผู้ถือสัญชาติอเมริกันร่วมลงนามในหนังสือขอกู้ด้วย
Merit-Based  Scholarship ทุนที่ให้แก่นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนดีเยี่ยม หรือ นักเรียนที่มีความสามารถทางศิลปะ การกีฬา หรืออื่นๆ โดยพิจารณาจากคะแนนเรียนหรือ GPA ที่เรียนจบจากโรงเรียนมัธยมศึกษามา, ผลสอบ SAT หรือ ACT อย่างไรก็ตามมีบางสถานศึกษาในประเทศสหรัฐฯได้นำปัญหาทางการเงินของครอบครัวนักเรียนเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาขอรับทุนประเภทนี้ด้วยทุนนี้ยังมีที่มาได้จากหลายแหล่ง เช่น มหาวิทยาลัย ภาควิชา หรือคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยแห่งนั้น โครงการทุนการศึกษาในรัฐนั้น หรือการให้รางวัลพิเศษแก่บุคคลที่ทำประโยชน์
Minority Scholarship เป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาโดยพิจารณาจากเพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง
Need-Based Scholarship การขอรับทุนนี้พิจารณาจากประวัติการเงินของครอบครัวนักศึกษา ทุนประเภทนี้จะให้กับนักศึกษาชาวอเมริกันเท่านั้น เรียกว่า The Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
Pell Grant เป็นทุนที่มอบให้นักศึกษาอเมริกันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี
Research Assistantship ผู้ช่วยวิจัย ซึ่งมาจากนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ซึ่งงานวิจัยนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนและอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ประจำ
Scholarship ทุนการศึกษาที่จัดสรรให้นักศึกษาจากภาควิชา หรือคณะ โดยนักศึกษามีผลการเรียนดี ส่วนใหญ่ใช้เป็นคำศัพท์ที่หมายถึงทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
Teaching Assistantship นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับผิดชอบในการสอนร่วมกับอาจารย์หรือศาสตราจารย์ที่สอนประจำวิชานั้นๆ โดยนักศึกษาจะได้รับค่าตอบแทนจากสถานศึกษาแห่งนั้น

Copyright © 2010-2011 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top