ค้นหา Swift Code โอนเงินระหว่างประเทศ

ค้นหา Swift Code โอนเงินระหว่างประเทศ

ระบบการชำระเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ให้นิยาม S.W.I.F.T (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ว่าหมายถึง ระบบสื่อสารด้านการเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ที่ให้บริการโดย Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication  SWIFT Code เป็นรูปแบบมาตราฐานของรหัสธนาคาร (Bank Identifier Codes-BIC) ที่ใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศ ธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT มีมากกว่า 7,500 แห่งทั่วโลกและเมื่อรวมกับธนาคารพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย BIC จะมีจำนวนธนาคารที่ใช้รหัส SWIFT ในการโอนเงินระหว่างประเทศอีกมากกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก
จากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/ อธิบายว่า รหัส SWIFT Code ประกอบด้วยตัวอักษร 8- 11 ตัวอักษร โดย 8 ตัวแรกจะหมายถึง สำนักงานใหญ่ ความหมายของตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 8-12 ตัวมีดังนี้ คือ
  • อักษร 4 ตัวแรกหมายถึงรหัสของธนาคารนั้นๆ
  • อักษร 2 ตัวถัดมา คือ รหัสประเทศ หรือ รหัส ISSO 3166-1 alpha-2
  • อักษร 1 ตัวและตัวเลข 1 ตัวถัดมา คือ รหัสบอกตำแหน่ง
  • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสบอกสาขาและสาขาย่อย ถ้าเป็น XXX อยู่ข้างท้ายตัวอักษร 8 ตัว หมายถึงสำนักงานใหญ่
ในการโอนเงินจากธนาคารในประเทศหนึ่งไปยังธนาคารอีกประเทศหนึ่ง ให้ผู้โอนเงินนึกถึงหลักการง่ายๆในการโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศไทยว่า ผู้โอนเงินต้องแจ้งรายละเอียดของผู้รับเงิน หมายเลขบัญชี และธนาคารของผู้รับเงิน เมื่อจะโอนเงินไปต่างประเทศ ผู้โอนเงินจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้รับเงินในทำนองเดียวกัน เพื่อแจ้งให้ธนาคารในประเทศที่ผู้โอนเงินมีถิ่นฐานอยู่ ได้มีรายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเงินปลายทาง รายละเอียดหรือข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย
  1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ต้องการโอนเงินพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เพื่อความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร หากการโอนเงินไปมีปัญหา เจ้าหน้าที่ธนาคารจะได้มีที่อยู่ในการติดต่อกับผู้โอนเงินได้
  2.  หมายเลขบัญชีของผู้รับเงินโอนปลายทาง
  3. ชื่อธนาคารและที่อยู่ของธนาคารของผู้รับเงินโอนปลายทาง
  4.  รหัส SWIFT  Code  ของธนาคารปลายทาง ในบางครั้งผู้รับเงินปลายทางไม่มีความเข้าใจภาษาอังกฤษ หรือไม่กล้าสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารในต่างประเทศ  หรือไม่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของรหัส SWIFT ฯลฯ เบื้องต้นผู้ต้องการโอนเงินสามารถตรวจสอบรหัส SWIFT Code ของธนาคารแห่งนั้นได้จากเว็บไซต์ของ SWIFT Code  คือ http://www.theswiftcodes.com/
ตัวอย่างเช่น หากต้องการค้นรายชื่อธนาคารในประเทศไทยว่า ใช้รหัส SWIFT ว่าอย่างไร ให้คลิกเลือกอักษร T ภายใต้หัวข้อ By Countries ทางซ้ายมือ จะพบรายชื่อธนาคารในประเทศพร้อมรหัส SWIFT Code ดังนี้

ตัวอย่าง SWIFT Code ของธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาจากเว็บไซต์ http://www.theswiftcodes.com/united-states-5/

อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องในการโอนเงินให้ผู้รับปลายทาง ผู้รับเงินปลายทางควรนำรหัสนั้นติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่ว่า ถุกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง แจ้งให้ผู้โอนเงินไปติดต่อกับธนาคารเพื่อขอโอนเงินมายังผู้รับปลายทางได้

หากผู้โอนเงินได้ทราบชื่อ ที่อยู่ธนาคารหรือ SWIFT Code มาผิด ทำให้โอนเงินเข้าบัญชีผิด ผู้โอนเงินต้องการให้ธนาคารที่ทำการโอนแก้ไขใหม่ให้ถูก ผู้โอนเงินจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าตรวจสอบกับธนาคารปลายทางให้ธนาคารในประเทศไทยจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับค่าบริการของแต่ละธนาคาร และค่าขอแก้ไขคำสั่งที่ผิดให้เป็นชื่อและที่อยู่ของธนาคารที่ถูกต้องจากธนาคารปลายทางในต่างประเทศอีกประมาณ 25-30 เหรียญของสกุลเงินประเทศนั้นๆ

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top