เนื้อหาหลักสูตร International Baccalaureate Diploma

เนื้อหาหลักสูตร International Baccalaureate Diploma

หลักสูตร International Baccalaureate Diploma (IB) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม ให้นักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งทางด้านภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ นอกจากนี้หลักสูตรยังกำหนดให้นักเรียนเรียนวิชา Theory of Knowledgeโดยเน้นโครงงานทำวิจัย  และร่วมทำกิจกรรมในแนวสร้างสรรค์ และ กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ (CAS) คุณค่าของการเรียนหลักสูตร  IB : https://www.youtube.com/watch?v=gS4BUi3Exog&list=PLWBNztddOp2pznut3UFMmu-uqj9LXsMxj

หลักสูตร IB จะประกอบด้วยวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมด 6 หมวด โดยอาจจะเรียนในระดับ SL หรือ Standard Level ซึ่งมีชั่วโมงเรียนอย่างน้อย 150 ชั่วโมง จำนวน 3  วิชา และเลือกจาก HL หรือ High Level ซึ่งผ่านชั่วโมงการเรียนอย่างต่ำวิชาละ 240 ชั่วโมง อีก 3 วิชา เป็นต้น วิชาทั้ง 6 หมวด ของ IB มีลักษณะตามรูปล่าง

ซึ่งประกอบด้วยวิชาแต่ละกลุ่มตามตารางข้างล่าง

Group Subjects
Group1 (Language and Literature) มีทั้งหมด 16 ภาษาให้เลือกเรียน จำนวนเวลาที่ต้องเรียนทั้งหมด 240 ชั่วโมง เช่น English A; Chinese A; French A; German A; ในส่วนของวรรณคดี  จะต้องผ่านจำนวนชั่วโมงการเรียนอย่างน้อย 150 ชั่วโมง
Group 2 (Language Acquistion) แบ่งเป็น 3 ระดับ

  • Language ab initio (ระดับ SL) คือ ผู้เรียนไม่เคยเรียนภาษานั้นมาก่อน เช่น Spanish ab initio; Italian ab initio; Mandarin ab initio
  • ผู้เรียนเคยมีประสบการณ์เรียนภาษานั้นมาบ้างแล้ว (Language B)  อาจจะเป็นระดับ SL หรือ HL(High Level) เช่น French B; German B; Mandarin B
  • Classical Languages ทั้งในระดับ SL หรือ HL เช่น ภาษา Latin หรือ ภาษา Greek
Group 3 (Individuals and Societies) มีทั้งหมด 9 วิชา แล้วแต่ต่ละสถานศึกษาใดจะมีเปิดสอนวิชาใดบ้าง เช่น Business and Management, Economics, Geography, History, Information Technology in a global society, Philosophy, Psychology, Social and Cultural Anthropology, World Religions (มีเฉพาะระดับ SL เท่านั้น) ส่วนวิชา Global Politics เพิ่งมีเปิดสอนในปี 2012 และจะเป็นวิชาหลักในปี 2015 ( ดูเพิ่มเติม http://www.ibo.org/diploma/curriculum/group3/)
Group 4(Experimental Science) Biology, Chemistry, Design Technology, Physics, Environmental Systems and Societies (Remark: Sport, Exercise and Health Scienceเริ่มเปิดสอนระดับ SL เมื่อปี 2012 และจะเปิดให้มีสอบครั้งแรก 2014 และในอนาคต วิชาในกลุ่มที่ 4 ที่จะมีเพิ่มเข้ามาคือ New Computer Science)
Group 5(Mathematics and Computer Science) Mathematics จะมีทั้งระดับ SL และ HL; Computer Science
Group 6 (The Arts) Dance, Music, Film, Theatre, Visual Arts

 

เพื่อให้การเรียนหลักสูตร IB จบครบเนื้อหาหลักสูตรเพื่อรับ IB Diploma ผู้เรียนจะต้องผ่านเนื้อหาหลักอีก 3 วิชาคือ

ชื่อวิชา

เนื้อหา

  • Extended Essay
ผุ้เรียนจะต้องเขียนเรียงความขนาดความยาว 4,000 คำโดยมีหัวข้อเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาใน 6 หมวดที่ผ่านมาวิชาใดวิชาหนึ่งก็ได้ เรียงความนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมหลักการวิจัยขั้นสูง ฝึกการใช้ทักษะความชำนาญในการเขียนระดับมหาวิทยาลัยแล้ว ยังจะเป็นการให้โอกาสนักเรียนเลือกหัวข้อที่ต้องการเขียนเองภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
  • Theory of Knowledge (TOK)
หลักสูตรนี้ต้องการพัฒนาการเชื่อมโยงการเรียนรู้ และส่งเสริมมุมมองด้านวัฒนธรรม ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิวัติดิจิตอลและข้อมูลทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และเชื่อมต่อความรู้ที่ได้เรียนมาใน 6 หมวด ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และการวิจัยด้วยการเขียนเรียงความ
  • Creativity, Action, Services
ความคิดสร้างสรรค์ การทำกิจกรรมที่คู่ขนานไปกับการเรียนทางวิชาการ CAS เป็นการเน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมเดี่ยว หรือกิจกรรมที่ทำเป็นทีม เพื่อส่งเสริมการพัมนาส่วนบุคคล และระหว่างบุคคล

 

เว็บไซต์หน้าถัดไปนี้  http://www.ibo.org/diploma/curriculum/examples/  จะกล่าวถึงตัวอย่างการเลือกวิชาเรียนตามความถนัดของผู้เรียน ซึ่งผลการเลือกวิชาเรียนนอกจากจะบ่งบอกถึงความถนัดของผู้เรียนแล้ว ผลคะแนนในวิชาต่างๆที่เลือกเรียนยังจะหมายถึงการเลือกคณะที่ควรจะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาอีกด้วย  มีมหาวิทยาลัยมากกว่า 1,800 แห่งทั่วโลกที่ยอมรับ  IB Diploma ในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สำหรับเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบว่ามีสถานศึกษาใดบ้างที่ยอมรับให้ใช้ IB Diploma ในการส่งสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี คือ https://www.ibo.org/university-admission/recognition-of-the-ib-diploma-by-countries-and-universities/  คลิกที่ University policy index จะมี Excel file รวบรวมรายชื่อมหาวิทยาลัยในแต่ละประเทศ

 

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top