ทุนกพ.ประจำปี 2556

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(กพ.)ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในต่างประเทศ จำนวน 150 ทุน ประกอบด้วยทุนต่างๆ ดังนี้คือ

  • ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน  85   ทุน
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ จำนวน  15   ทุน
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)  จำนวน   26    ทุน
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ (ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ)   จำนวน   21    ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (GUCAS) จำนวน  3 ทุน

กำหนดการปิดรับสมัครวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2556  ผู้สนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่

1. เว็บไซต์สำนักงาน กพ.  http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2frNIfLH0%3d&Year=Jy7pup2uqA0%3d&PeriodNo=iep%2frNIfLH0%3d

หรือ http://scholar.ocsc.go.th

ชิงทุนกพ.

2. เว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  http://stscholar.nstda.or.th

natsda

3. อ่านรายละเอียดได้ ที่ศูนย์ขข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/111 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบแข่งขันควรมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ระหว่าง 2.75-3.00 และสามารถเลือกวิชาตามความถนัดและความสนใจในหน่วยงานที่จะต้องกลับมาทำงานใช้ทุน

ส่วนราชการ

สาขาวิชา

วิชาเอก

ระดับ

ประเทศที่ให้ไปศึกษาต่อ

จำนวน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Applied Economics Applied Economics

โท

USA, China

1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ Creative Economy Creative Economy

โท

USA, UK

1

กรมการขนส่งทางบก Road Safety Transport and Road Safety

โท

Australia

1

กรมการขนส่งทางบก International Law International Transport Law

โท

USA, UK

1

กรมการขนส่งทางบก Economics Transport Economics or International Economics

โท

USA, UK

1

กรมการขนส่งทางบก Mechanical Engineering Automotive Engineering

โท

UK

1

กรมทางหลวงชนบท Civil Engineering Geotechnical Engineering

โท

USA

1

กรมทางหลวงชนบท Public Affairs Public Policy Analysis, Strategic Planning (more in OCSC website)

โท

USA, UK, Japan

1

สำนักงานประกันสังคม Financial Engineering, Financial Mathematics (more in OCSC website) Risk Management

โท

USA, Europe

1

สำนักงานประกันสังคม Financial Management Finance, Financial Management

โท

USA, Europe

1

สำนักงานประกันสังคม Actuarial Science

โท

USA, Canada, Europe

1

สำนักงานปลัดกระทรวงศกิการ Law

โท

ต่างประเทศ

1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Public Affairs

โท

ต่างประเทศ

1

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ Translation and Interpretation Translation and Cross Cultural Communication

โท

UK

1

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม Southeast Asian Studies ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคมของภเอเวียตะวันออกเฉียงใต้

โท

UK

1

สำนักงานกพ. Human Resource Management

โท

USA, Canada, UK, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Economics Economics Modeling

เอก

USA, Canada, UK, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Agricultural Economics Food and Agriculture Security

เอก

USA, UK, Europe, Australia

1

กรมสรรพากร Accounting Accounting and Information Technology

โท

USA, UK, Australia, New Zealand

1

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง International Development Policy

เอก

USA, UK, Germany, France, Australia

1

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง Public Finance, Public Policy

เอก

USA, UK, Germany, France, Australia

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Information Technology Information Technology, Security Management

เอก

USA, Europe, Australia, New Zealand, India

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Economics Applied Economics

โท

USA, Europe, Australia, New Zealand, Japan

1

กรมทางหลวง Civil or Transportation Engineering Road Safety Management

โท

USA, Canada, UK, Australia

1

กรมทางหลวง Civil Engineering Engineering Materials

โท

USA, UK, Canada, Australia

1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ธรณีวิทยา Hydrogeology

โท

USA

1

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รรีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม

โท

USA

1

กรมการค้าต่างประเทศ Accounting Cost Accounting, Forensic  Accounting

โท

USA

1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Law กฎหมายมหาชน

โท

UK

1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Development Studies การพัฒนาท้องถิ่น

โท

UK

1

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น Public Policy การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โท

UK, Australia

1

กรมพํฒนาฝีมือแรงงาน Economics Labor Economics and Human Resource Management

โท

USA

1

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน International Relations

โท

UK

1

กรมคุมประพฤติ Marriage and Family Therapy

โท

USA

1

กรมคุมประพฤติ Human Resource Development

โท

USA

1

กรมราชทัณฑ์ Criminology, Criminal Justice

โท

UK

1

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา Pharmaceutics Cosmetics

เอก

USA

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Economics, Natural Resources and Environmental Economics Natural Resources and Environmental Economics

เอก

USA, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Economics Applied Economics

โท

USA, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา International Relations

โท

USA, UK

1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา International Relations

โท

Russia

1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา International Relations

โท

Italy

1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Technology Management or Innovation Management Science Park

เอก

USA

1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ International Law กฎหมายการค้าหรือพาณิชย์หรือธุรกิจระหว่างประเทศ

โท

UK

1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Law International Law

โท

USA, UK, Europe, Australia

1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร การสื่อสาร, การคโทรคมนาคม, การพลังงาน, สิ่งแวดล้อม

โท

USA, UK, Europe, Australia

1

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร Public Administration

โท

USA, UK, Singapore

1

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถิติการวัดการประเมินสำหรับทางการศึกษา การวัดผลทางการศึกษา/สถิติ/การออกแบบการวิจัย/การประเมินผล

เอก

USA

1

สำนักงานทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการศึกษา

เอก

USA

1

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ English English Language and Literature/Linguistics and English Language

เอก

USA, UK

1

สำนักงานศาลปกครอง Law Administrative Law, Public Law

เอก

Europe

1

สำนักงานศาลปกครอง Law Public Law special emphasis: Environmental Law

โท

Europe, Asia

1

สำนักงานป.ป.ช. Law Public International Law

โท

UK

1

สำนักงานป.ป.ช. Law International and Comparative law

โท

Australia

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Chemical Metrology Inorganic Analysis

เอก

USA, Europe, Australia, Japan

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Chemical Metrology Organic Analysis

เอก

USA, Europe, Australia, Japan
Remote Sensing, Space Technologyและอื่นๆ

โท

โท-เอก

เอก

Graduate U. of Chinese Academy of Sciences

1

1

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMITL วิศวกรรมการผลิต หรือ  วิศวกรรมความปลอดภัย

โท-เอกหรือ เอก

USA, Canada, Australia, New Zealand, Asia, Europe

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Industrial Engineering กระบวนการผลิต วิศวกรรมการผลิต

โท-เอก หรือ เอก

USA, Canada, Japan, China, Korea, Switzerland

1

คระวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร Nuclear Engineering Severe Accident and Probabilistic Safety assessment

โท

Japan, China, Korea

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร Nuclear Physics/Particle physics

โท-เอก

USA, Canada, Switzerland

1

สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ Materials Science Chemical Metallurgy

โท-เอก

USA, Canada, Europe

1

ม.พะเยา Materials Science

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand,

1

ม.เทคโนโลยี่ราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา) Materials Science

โท-เอก

Same as above

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Bio-Materials Science Cells and Tissues Bio-Materials Interaction

โท-เอก

Same as above

1

คระวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร Mechatronics

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง Mechanical Engineering Railway Engineering

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KMUTT Mechanical or Energy Engineering Computer-Aided Design

โท-เอกหรือเอก

USA, Japan, Europe

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Mechanical Engineering กลศาสตร์ประยุกต์

โท-เอกหรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

KMUTNB Mechanical or Automotive Engineering

เอก

USA, UK, Germany

1

เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เทคโนโลยีพลังงาน

โท-เอกหรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี Textile Chemistry Dyeing and Finishing

โท-เอก

Same as above

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Wood Science Engineering Wood Modification, Material Improvement and Utilization

โท-เอก

USA, Japan, Europe

1

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ Biomedical Engineering Medical Rapid Manufacturing

โท-เอก

USA, Australia, Germany

1

KMITL Biomedical Engineering Bio-Materials

โท-เอก

USA, Japan, Russia, Australia, New Zealand, Korea, China, Europe

1

KMUTT Biomedical Engineering Biomechanics

โท-เอก

USA, UK, Japan, Europe

1

ม.เชียงใหม่ Biomedical Engineering Bio-materials/ Biomechanics

โท-เอก

USA, Australia, Europe

1

KMUTT Biomedical Engineering Neuroimaging

โท-เอก

USA, UK, Japan, Europe

1

ม.เชียงใหม่ Biomedical Engineering Medical Imaging

โท-เอก

USA, Australia, Europe

1

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ Biomedical Engineering Medical robotics/ Biological Modeling and Simulation

โท-เอก

USA, Europe

1

KMITL Computer Science

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม.บูพาวิทยาเขตสระแก้ว Information Technology Computer Network and Communications

โท-เอก

Same as above

1

สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ Astronomy Astrophysics

โท-เอก

USA, Japan, Australia, Europe

1

KMITL วิศวกรรมสารสนเทศ Next Generation Network

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ Bioinformatics

โท-เอกหรือเอก

Same as above

1

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน Sciences/Engineering ประโยชน์แสงซินโครตรอน/ระบบเครื่องเร่งอนุภาค

โท-เอก

USA,UK, Japan, Australia, Korea, Europe

3

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Multimedia Technology/Interactive Multimedia

โท-เอก

Australia

1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Museum Informatics/ Advanced Computer Science

โท-เอก

USA, UK Germany, Australia, New Zealand

1

NECTEC วิศวกรรมเครือข่ายโทรคมนาคม Optical New Generation Network

โท-เอก

USA, Europe

1

NECTEC Telecommunications Engineering Optical/Visible Light Communications

โท-เอก

USA, Japan, Europe

1

โครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง Railway Engineering ระบบรถไฟ

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ Image Processing

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia

1

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ Nuclear Rector Design

โท

USA

1

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ Radiochemistry/ Nuclear Chemistry Radiopharmaceuticals

โท-เอก

USA, Japan, Korea, Europe

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ Biology/ Biological Science Animal Physiology

โท-เอก หรือเอก

USA, UK, Canada, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์  ม. มหิดล Bioprocess Engineering Downstream Process of Pharmaceutical Bioproducts

โท-เอก

USA, Europe

1

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ม. เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์การอาหาร

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช Environmental Science พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ,เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, ระบบสารสนเทศทาง, ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม. แม่โจ้ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา

เอก

Same as above

1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล Occupational Health, Industrial Hygiene, Safety Engineering, Safety Science

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ Plant Science Plant Physiology in Crop Science

เอก

USA

1

คณะวิศวกรมศาสตร์ม. ธรรมศาสตร์ Chemical Engineering Biotechnological Engineering

โท-เอก

USA, Canada, Europe, Australia

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์  KMITL วิศวกรรมเกษตร Energy Technology

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร Microbial Enzyme Technology

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Europe, Australia, New Zealand

1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Molecular Breeding Statistical Genomic and Genome Wide Selection

โท-เอก

USA, Canada, Europe

1

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชีววิทยาโมเลกุล ชีววิทยาโมเลกุล/ พันธุวิศวกรรม

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะเกษตร ม. เกษตรศาสตร์ Molecular Genetic

เอก

USA, UK, Netherlands

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Biotechnology/ Biochemistry Microbiology/ Molecular Biology

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ม. มหาสารคาม Animal Ecology and Systematics

เอก

Same as above

1

ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Veterinary Surgery

โท-เอก

Australia, New Zealand, Europe

1

ม. เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย Veterinary Medicine

โท-เอก

Australia, New Zealand, Europe

1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ Chemical Biology/ Organic Chemistry Natural Product

โท-เอก

USA, Canada, Europe

2

คณะวิทยาศาสตร์ ม. อุบลราชธานี ฟิสิกส์/ ฟิสิกส์‑ประยุกต์/ ฟิสิกส์อุตสาหกรรม Experimental Physics

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ฟิสิกส์ Simulation

เอก

Same as above

1

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ฟิสิกส์ Nanoscience and Technology

เอก

USA, Australia

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม .แม่โจ้ ฟิสิกส์/ ฟิสิกส์ประยุกต์ ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

NECTEC Applied Physics Quantum Communications/ Crytography

เอก

Austria, France, Switzerland, Germany, Japan

1

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ KMUTNB Physical Chemistry/ Inorganic Chemistry

โท-เอก หรือ เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ Inorganic Chemistry Application

เอก

Same as above

1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ Biology Genetics and Evolutionary Biodiversity

โท-เอก

Japan

1

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม .วลัยลักษณ์ ชีววิทยาเชิงคำนวณ Bioinformatics

โท-เอก หรือเอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี ชีววิทยา สรีรวิทยาของพืช

เอก

Same as above

1

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เคมี การวิเคราะห์ก๊าซ

โท-เอก

Same as above

2

คณะวิทยาศาสตร์ม.ศรีนทรวิโรฒ เคมีเชิงฟิสิกส์

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์ม.อุบลราชธานี เคมีวิเคราะห์ Mass Spectroscopy

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

ม. ราชภัฏนครสวรรค์ Chemistry Biochemistry

เอก

Same as above

1

คณะวิทยาศาสตร์ม. ศรีนครินทรวิโรฒ คณิตศาสตร์ศึกษา/ สถิติ

โท-เอก หรือเอก

Same as above

1

ม. ราชภัฏนครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์/ คณิตศาสตร์ประยุกต์

โท-เอก หรือ เอก

USA, Canada, Europe, Australia, New Zealand

1

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ Development Studies

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand, China, Korea, India, Singapore,

1

คณะโลจิสติกส์ม. บูรพา การจัดการโลจิสติกส์

เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia

1

ม. ราชภัฏกาญจนบุรี การประยุกต์เทคโนโลยี/ การพัฒนาประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี/ การใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ/การควบคุมและการเข้าใจถึงความต้องการ/ เทคโนโลยีในอนาคต

เอก

USA, Japan, Singapore, Europe

1

คณะวิทยาศาสตร์ ม. ขอนแก่น นาโนเทคโนโลยี

โท-เอก

USA, Canada, Japan, Europe, Australia, New Zealand

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยี Biomedical Engineering  Nanocosmeceuticals

โท-เอก

USA, Japan, Australia, China, Korea, Europe

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ม. มหิดล วิศวกรรมเคมี Process Control/ Microdevice/ Nanomaterials/Nanoelectronics

โท-เอก

USA, Canada

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanotechnology/ Chemical Engineering/ Chemistry Nanocatalysis and Functional Nanomaterials

โท-เอก หรือเอก

USA, Japan, Australia, China, Korea, Europe

1

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ Nanomaterial Nanotechnology for Functional Fibers/ Polymer Science and Engineering

โท-เอก หรือเอก

USA, Japan, Australia, China, Korea, Europe

1

โดยเริ่มกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บมจ. ธนาคารกรุงไทย หน่วยละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมของธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตอีก 30 บาท  กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 4 – 18 ธันวาคม 2555

 

Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top